< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Складання таблиць для одержання зведених даних нарахованої заробітної плати

Для одержання зведених даних нарахованої заробітної плати, а також даних про використання Фонду оплати праці за її складом і категоріями працівників у розрізі, необхідному для контролю і складання звітності, слід підсумкові дані Розрахункових відомостей за звітний місяць по цехах, відділах підсумувати в цілому по підприємству. З цією метою складаються таблиці №3 і №4 або №5.

У таблиці №3 “Зведення даних розрахунків за заробітною платою”, що складається апаратом бухгалтерії, наводиться розгорнуте сальдо за рахунком “Розрахунки за виплатами працівникам” на початок і кінець місяця, загальна сума нарахованої та сплаченої заробітної плати за місяць, сума відрахувань із заробітної плати.

У таблиці №4 “Зведення заробітної плати за її складом і категоріями працюючих”, що складається плановим відділом або відділом праці і заробітної плати, наводяться зведені дані про нараховану заробітну плату за її складом і категоріями працюючих.

Таблиця №5 “Зведення нарахованої заробітної плати за її складом і категоріями працюючих і зведення рахунків зза заробітною платою” застосовується при зведенні апаратом бухгалтерії узагальнених даних про нараховану заробітну плату за її складом і категоріями працюючих за розрахунків за заробітною платою.

Таблиці №3 і №5 є основою для складання довідки в Банк про нараховану і належну до виплати заробітну плату і для перерахування до бюджету податку, відрахованого із заробітної плати працівників.

Функції Розрахунково-платіжної відомості

Розрахунково-платіжні відомості виконують подвійну функцію:

  • 1) здійснюються розрахунки з працівниками;
  • 2) вони є формою аналітичного обліку до рахунку № 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”. Показники цієї відомості використовуються також для складання звітності з праці.

Основою для нарахування і виплати заробітної плати може слугувати Розрахунково-платіжна відомість, до якої вноситься додаткова графа “Підпис про одержання або відмітка про видачу”. Якщо видача заробітної плати за другу половину звітного місяця здійснюється за Платіжними відомостями, що складаються бухгалтерією по кожному цеху, відділу, підпис одержувача ставиться у Платіжній відомості.

При механізації (автоматизації) обліку праці та заробітної плати первинні документи з обліку виробітку і заробітної плати надходять у пачках на обчислювальну установку і підлягають послідовній обробці. У процесі обробки водночас одержують Особовий рахунок ТФ № П-54, Розрахунковий лист кожного працівника, Розрахункову Платіжну відомість.

Реквізити Розрахункового листа

Розрахунковий лист містить такі реквізити: номер цеху, найменування підприємства; назву місяця, табельний номер працюючого; його прізвище, ім'я та по батькові; нараховану суму заробітної плати за видами оплати; відпрацьовані години (дні) за розрахунковий місяць; види й суми відрахувань і належну суму до виплати.

Особовий рахунок друкується з такими самими реквізитами.

На основі викладених даних складаються машинограми – Розрахункові і Платіжні відомості по цехах, відділах і підприємству в цілому. Складаються також машинограми за видами оплати і категоріями працівників, спрямуванням витрат для одержання необхідних показників для звітності з праці та заробітної плати.

Заробітна плата може виплачуватися за допомогою Платіжних карток (ст. 24 Закону України “Про оплату праці”) за особистою письмовою згодою працівника через установи Банків із зазначеного ними рахунка. При цьому підприємство має замовити зарплатний проект у будь-якому Банку і цей Банк-виконавець укладає:

  • 1) Договір з підприємством про перерахування і виплату заробітної плати (інших виплат) співробітникам підприємства з використанням банківських карток;
  • 2) Договір з кожним працівником підприємства про відкриття та обслуговування карткового рахунка.

Банки формують свої тарифи на обслуговування зарплатного проекту (наприклад, тарифи на послуги одного з українських Банків), таблиця 5.18.

Укладання договору підприємства з Банком щодо використання банківських платіжних карток

Таблиця 5.18

Тарифи Банку на обслуговування зарплатного проекту

Найменування послуги

Тариф

1.

Оформлення основної картки для працівника

2.

Річне обслуговування основної картки на одного працівника

3.

Зарахування заробітної плати на картрахунки працівників

Платіжна картка, видана працівникові під час підписання Договору, є власністю Банку. Тому по закінченні терміну дії (він зазначається в Договорі і часто на самій картці) її необхідно здати до Банку для знищення (подовження, перевипуску).

Держателі Платіжних карток можуть отримати ще інші банківські послуги. Ці послуги оплачують самі працівники (тарифи на послуги наведено на прикладі одного з українських банків), таблиця 5.19.

Таблиця 5.19

Тарифи Банку на обслуговування “зарплатних” платіжних карток

п/п

Найменування послуги

Тариф

1.

Оформлення додаткової картки на ім'я власника основної картки

Безкоштовно

2.

Оформлення додаткової картки не на ім'я власника основної картки

10 грн

3.

Річне обслуговування додаткової картки

10 грн

4.

Перевипуск картки з вини працівника

15 грн

5.

Перевипуск картки після закінчення терміну дії

Безкоштовно

6.

Термінове одержання готівки у разі втрати картки

15 грн

7.

Надходження коштів на картковий рахунок з інших банків

1% від суми

8.

Незнижувальний залишок1

0

9.

Плата за користування овердрафтом2

25% річних

10.

Відсотки, що нараховуються на залишок коштів на картрахунку

5% річних

  • 1 Незнижувальний залишок – це мінімальна сума коштів клієнта на картрахунку, що визначена в договорі між працівником та банком. На весь термін дії Платіжної картки вона повинна залишатися на картрахунку. Зазвичай для “зарплатних" платіжних карток незнижувальний залишок дорівнює нулю.
  • 2 Овердрафт – це короткотерміновий кредит, наданий банком надійному підприємству понад залишку його коштів на поточному рахунку у межах передчасної суми шляхом дебетування його рахунка.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >