< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення вартості виробничих запасів у незавершеному виробництві

Платники податку, в яких незавершене виробництво відображається в Балансі ф. №1 за вартістю використаної сировини, матеріалів і напівфабрикатів, вартість матеріальних ресурсів у незавершеному виробництві визначають як таку, що дорівнює вартості незавершеного виробництва.

Якщо вартість незавершеного виробництва відображається в Балансі (ф. №1) за нормативною (плановою) виробничою собівартістю, то вартість матеріальних ресурсів у залишках незавершеного виробництва на кінець звітного кварталу (року) визначається підприємством як добуток вартості незавершеного виробництва на кінець звітного кварталу (року) і частки матеріальних витрат у калькуляції нормативної (планової) виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) за звітний квартал (рік).

При складанні Відомості про балансову вартість матеріальних ресурсів у незавершеному виробництві і готовій продукції визначаються залишок на початок періоду і залишок на кінець періоду, а також приріст (+) і убуток (-). Обпік приросту (убутку) товарних і матеріальних ресурсів ведеться тільки щодо тих товарних запасів і матеріальних ресурсів, витрати на придбання яких відповідно до Закону України №349-IV від 24.12.2002 р. включаються до складу валових витрат.

Визначення приросту або убутку балансової вартості матеріальних активів і товарів виконується шляхом порівняння їх залишків на початок і кінець звітного кварталу.

При веденні обліку приросту або убутку товарно-матеріальних цінностей на рахунках обліку виробничих запасів показується вартість залишків цінностей, що перебувають на складі.

На рахунках обліку незавершеного виробництва і готової продукції відображається вартість не всього незавершеного виробництва або готової продукції, а тільки тих матеріалів, сировини, комплектуючих виробів і напівфабрикатів, які використані у їх виробництві.

Дані про залишки і рух матеріалів, сировини (у т. ч. і в готовій продукції, незавершеному виробництві, напівфабрикатах) беруться із Відомостей обліку руху товарно-матеріальних цінностей, Журналів-ордерів №6 і №10, при Журнальній формі обліку – Журнал 5,5А.

Приклад з обліку балансової вартості матеріальних активів

Порядок заповнення Відомості з обліку балансової вартості матеріальних активів розглянемо на числовому прикладі.

Приклад

Станом на 01 жовтня 2010 р. на складі підприємства знаходилось матеріальних цінностей на суму 3000 грн. Закуплено сировини і матеріалів протягом IV кварталу 2010 р. на 24 000 грн (ПДВ – 4000 грн). У виробництво протягом звітного періоду відпущено матеріальних цінностей на суму 21 000 грн. Фактичні витрати на виробництво продукції (матеріали, витрати на оплату праці) у загальній сумі становили ЗО 000 грн.

У IV кварталі підприємство випустило готової продукції на 26 000 грн, а реалізувало на 25 000 грн.

Порядок відображення у бухгалтерському обліку наведених вище господарських операцій розглянуто у таблиці 6.3.

Незавершене виробництво визначається на кінець звітного періоду, а також залишки реалізованої готової продукції.

У загальній сумі незавершеного виробництва або залишків готової продукції потрібно визначити вартість матеріалів, сировини, які використані у виробництві.

Величину вартості сировини і матеріалів, раніше списаних у виробництво, але таких, частина яких залишається у залишках незавершеного виробництва і готової продукції, можна визначити розрахунковим шляхом. 1

Таблиця 6.3

Порядок відображення у бухгалтерському обліку наведених у прикладі господарських операцій

пор.

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

Перерахована попередня оплата за матеріали (аванс)

371 "Розрахунки за виданими авансами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

24 000

2

Відображено право на податковий кредит

641 "Розрахунки за податками"

644 "Податковий кредит"

4000

3

Одержана податкова накладна, реалізовано право на податковий кредит

644 “Податковий кредит”

361 “Розрахунки 3 вітчизняними покупцями"

4 000

4

Оприбутковані матеріали, що надійшли на склад

201 "Сировина й матеріали"

361 "Розрахунки 3 вітчизняними покупцями"

20 000

5

Взаємозалік

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

371 "Розрахунки за виданими авансами"

24 000

6

Відображені фактичні витрати на виробництво продукції (паливо, зарплата та ін.)

23 "Виробництво”

 • 203 "Паливо"
 • 661 "Розрахунки за заробітною платою"

30000

7

Оприбуткована готова продукція із основного виробництва на склад

26 "Готова продукція”

23 "Виробництво"

26000

8

Списана виробнича собівартість реалізованої готової продукції

901 "Собівартість реалізованої готової продукції”

26 "Готова продукція"

25 000

9

Списання в порядку закриття рахунка 90

791 "Фінансовий результат основної діяльності"

901 "Собівартість реалізованої готової продукції”

25 000

 • 1. Потрібно визначити відсотковий зміст вартості сировини і матеріалів, відпущених у виробництво (на суму 21 000 грн). У загальній сумі витрат (ЗО 000 грн), списаних на виробництво:
 • 21 000/30 000 × 100% = 70%.
 • 2. Визначимо величину незавершеного виробництва на кінець звітного періоду і вартість матеріалів у залишках цієї продукції за умови:
  • фактичні витрати на виробництво продукції (матеріали, витрати на оплату праці) у загальній сумі становлять – 30000 грн;
  • вартість готової продукції, випущеної у IV кварталі, – 26 000 грн.

Звідси вартість залишків незавершеного виробництва 4000 грн (ЗО 000 – 26 000).

 • 3. Визначимо вартість частини сировини, матеріалів у незавершеному виробництві:
 • 4000 × 70%/100 = 2800 грн.
 • 4. Визначимо ту частину сировини і матеріалів, яка була використана у виробництві і лишилась у залишках нереалізованої готової продукції (у IV кварталі було реалізовано продукції на суму 25 000 грн). Звідси:
  • а) вартість залишків готової продукції:
 • 26 00025 000 = 1000 грн;
 • б) вартість частини сировини і матеріалів у залишках готової продукції:
  • 1000 × 70% = 700 грн.

У таблиці 6.4 наведена Відомість обліку балансової вартості матеріальних активів на складі, у незавершеному виробництві, у готовій продукції. У

Таблиця 6.4

Відомість обліку балансової вартості матеріальних активів (грн)

Матеріальні активи (купо• вані матеріали, сировина, комплектуючі вироби, напівфабрикати на складах, у незавершеному виробництві та залишки готової продукції)

За IV квартал 2010 р.

Сальдо на початок

Придбано

Використано

Сальдо на кінець

Приріст (+) убуток (-)

На складі

3000

20000

21000

2000

-1000

У незавершеному виробництві

2000

30000

26000

2800 (70%)

+ 800

У готовій продукції

2200

26000

25000

700

-1500

Усього

7200

76000

72000

5500

-1700

У нашому прикладі балансова вартість матеріальних активів на початок IV кварталу перевищує їх балансову вартість на кінець того самого кварталу на 1700 грн і на цю ж суму зменшується оподатковуваний прибуток.

Відповідно до “Порядку...”, Наказу Мінфіну України № 124 від 14.06.98 р., платники податку ведуть окремий облік витрат, пов'язаних із придбанням матеріальних активів, призначених для їх подальшої реалізації, які обліковуються як товари у Відомості з обліку балансової вартості товарів (табл. 6.5).

Облік приросту (убутку) балансової вартості товарів ведеться без обліку суми товарної надбавки.

Таблиця. 6.5

Відомість обліку балансової вартості товарів за IV квартал 2010 р. (грн)

Товари (рах. № 28), субрахунки: "Товари на складах”, "Товари в роздрібній торгівлі”

Сальдо на початок (Дебет рах. №28)

Придбання (Оборот по Дебету рахунка №28)

Продаж (відпуск) Оборот по Кредиту рах. №28

Сальдо на кінець (Дебет рахунка №28)

Приріст (+) убуток (-)

На оптових складах і базах

1200

62000

61000

2200

+ 1000

У роздрібній торгівлі

800

42000

42400

400

-400

Усього товарів

2000

104000

103400

2600

+ 600

Відповідно до наведених у таблиці 6.5 даних можна зробити висновок, що балансова вартість товарів на кінець IV кварталу (звітного періоду) перевищує їх балансову вартість на початку IV кварталу. Таким чином, відбувся приріст балансової вартості товарів у сумі 600 грн.

Підприємство на суму приросту балансової вартості товарів на кінець звітного періоду має зменшити суму валових витрат (на 600 грн) і на цю ж суму збільшити оподатковуваний (валовий) прибуток.

Таким чином, якщо балансова вартість товарних запасів і матеріальних ресурсів на кінець звітного кварталу перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного кварталу, то різниця вираховується із суми валових витрат платника податку в цьому звітному кварталі, якщо ж балансова вартість товарних запасів і матеріальних ресурсів на початок звітного кварталу перевищує їх вартість на кінець того ж звітного кварталу, то різниця додається до складу валових витрат платника податку в цьому ж звітному кварталі.

Розміри незавершеного виробництва залежать від тривалості виробничого циклу, обсягу середньодобових витрат на виробництво і характеру їх нарощування і тому істотно диференціюються відповідно до специфіки виробництва.

Встановлення нормативів незавершеного виробництва має для підприємств істотне значення. Завищення обсягу незавершеного виробництва викликає уповільнення оборотності обігових коштів, а заниження порівняно з реальною необхідністю перешкоджає створенню необхідних накопичень і тим самим спричиняє порушення ритмічності виробничого процесу. Вдосконалення організації виробництва, скорочення тривалості виробничого циклу є вирішальними факторами зменшення обсягу незавершеного виробництва і покращання показників роботи підприємства.

Для правильного визначення фактичної собівартості готової продукції, виконання робіт та послуг доцільно на кінець звітного періоду визначити залишки незавершеного виробництва, тобто кількість незакінченої обробкою продукції в процесі виробництва.

Залишки незавершеного виробництва відображаються за дебетом рахунку № 23 “Виробництво” (сальдо) за формулою, грн:

НВПК= НВПП + ВВСРП,

де НВПК незавершене виробництво продукції на кінець звітного періоду,

НВПП незавершене виробництво продукції на початок звітного періоду,

ВВ витрати на виробництво продукції у звітному періоді,

СРП- собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >