< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Призначення рах. №27 та облік продукції сільськогосподарського виробництва

Сільськогосподарські підприємства враховують рух продукції поточного року рослинництва, скотарства та переробки за плановою собівартістю, яку в кінці звітного періоду доводять до фактичної собівартості. Для обліку призначено рах. № 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”.

На рахунку № 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва" обліковують продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад, у дитячі садки, їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в тваринницьких підрозділах як корм, для виробництва кормів у кормоцехах; продукцію, яка вирощена для годівлі худоби, наприклад зелену масу, корм, плоди тощо, а також побічну продукцію та відходи, одержані при доведенні товарної продукції та насіння до належних кондицій, насіння та посадкового матеріалу, включаючи саджанці, призначені для закладання та ремонту власних насаджень.

Для правильного визначення фактичної виробничої собівартості готової продукції, виконання робіт та послуг доцільно на кінець звітного періоду визначити залишки незавершеного виробництва, тобто незакінчену обробкою продукцію в процесі виробництва.

Особливість обліку готової продукції у фермерських господарствах

Підприємства, які не обчислюють собівартість продукції, наприклад, фермерські господарства, беруть її на облік за поточними (діючими на момент складання звітності) цінами. Різниця між фактичною і плановою собівартістю готової продукції, яка виявляється наприкінці року, відноситься пропорційно на рахунок продукції і на інші рахунки, на які ця продукція була списана протягом року.

Аналітичний облік продукції сільськогосподарського виробництва ведеться за видами продукції.

У таблиці 7.2 наведено кореспонденцію рахунків з обліку готової продукції, напівфабрикатів.

Таблиця 7.2

Кореспонденція рахунків з обліку напівфабрикатів, готової продукції (рах. № 25-27)

пор.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Акт прийому-передачі на склад. Оприбуткована готова продукція, випущена основними і допоміжними цехами; напівфабрикати власного виробництва, продукція обслуговуючих виробництв і господарств, призначена для реалізації

26 “Готова продукція” 25 “Напівфабрикати”

23 “Виробництво”

2.

Передана на склад продукція, одержана від сільськогосподарського виробництва (рослинництва, підрозділів та ін.)

27 “Продукція

сільськогосподарського

виробництва”

23 “Виробництво”

3.

Акт дооцінки. Здійснена дооцінка готової продукції

26 “Готова продукція”

423 “Дооцінка активів”

4.

Акт уцінки. Здійснена уцінка готової продукції, напівфабрикатів

946 “Втрати від знецінення запасів”

26 “Готова продукція” 25 “Напівфабрикати”

5

Акт списання. Списано зіпсовану продукцію

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

26 “Готова продукція"

Відкориговано податковий кредит методом сторно

641 “Розрахунки за податками”

644 “Податковий кредит"

56

Списано на витрати розрахунки з податкового кредиту

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

644 “Податковий кредит”

6.

Накладна. Готова продукція, напівфабрикати використані для власних потреб підприємства, переводиться до складу матеріалів

20 "Виробничі запаси”

 • 26 “Готова продукція"
 • 25 “Напівфабрикати”

7.

Накладна. Готова продукція, напівфабрикати використані для внутрішніх потреб основних і допоміжних цехів, для загальновиробничих і господарських потреб

 • 23 "Виробництво”
 • 91 “Загальновиробничі витрати”
 • 92 “Адміністративні витрати"
 • 26 “Готова продукція”
 • 25 “Напівфабрикати”

8.

Видаткові накладні. Списані виробнича собівартість реалізованої продукції.

901 “Собівартість реалізованої готової продукції"

26 "Готова продукція”

9.

Акт прийому-передачі продукції. Готова продукція, напівфабрикати передані безкоштовно іншим підприємствам, інтернатам та ін.

949 “Інші витрати операційної діяльності”

 • 26 “Готова продукція”
 • 25 “Напівфабрикати”

10.

Акт втрати. Втрати готової продукції, напівфабрикатів (при стихійному лихові, некомпенсованому – пожежах, аваріях тощо)

99 “Надзвичайні витрати”

 • 26 "Готова продукція"
 • 25 “Напівфабрикати"

11.

Накладна. Виготовлені і передані на склад готової продукції напівфабрикати, призначені для реалізації

26 "Готова продукція"

25 "Напівфабрикати”

12.

Списання витрат підприємства на фінансові результати

79 “Фінансові результати"

 • 901 “Собівартість реалізованої готової продукції”
 • 92 “Адміністративні витрати"
 • 946 “Втрати від знецінення запасів"
 • 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей"
 • 949 “Інші витрати операційної діяльності"
 • 99 “Надзвичайні витрати"
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >