< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облігації: випуск, довгострокові зобов'язання, облік (Клас 5, рах. №52)

Визначення терміна "облігація", їх випуск та облік бланків

Облігації – це цінні папери, що засвідчують внесення їх власником грошових коштів і підтверджують зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість у передбачений у них термін зі сплатою фіксованого відсотка.

На відміну від акції, облігація не дає її власникові права на участь в управлінні AT.

Облігації випускаються державними, орендними, колективними та іншими підприємствами.

Акціонерним товариством випускаються облігації на суму, що не перевищує 25% Статутного капіталу. Умови випуску і контроль за їх випуском здійснює Міністерство фінансів України згідно з визначеними відповідними законодавчими актами, що діють на території України.

Сплата відсотків стосовно до облігацій підприємств здійснюється щорічно.

Облік бланків акцій і облігацій. Бланки акцій і облігацій підприємства зберігають і обліковують як бланки суворої звітності в установленому порядку. На всі бланки цінних паперів, які зберігаються на підприємстві, складають списки, де зазначають вид цінних паперів, номер, серію, номінальну вартість та термін погашення. При погашенні цінних паперів у списку роблять позначку про дату, виписку Банку або інший документ, на основі якого оприбутковано кошти. Якщо придбані цінні папери здають до Банку на зберігання, у реєстрах аналітичного обліку роблять посилання на відповідний документ, одержаний від Банку. Витрати, пов'язані зі сплатою Банку винагороди за зберігання та перепродаж цінних паперів, відображають на дебеті рахунка №95 “Фінансові витрати”.

Бухгалтерський обпік бланків акцій і облігацій підприємства ведуть на позабалансовому рахунку №08 “Бланки суворого обліку” за номінальною вартістю. Рух цих бланків здійснюється на основі відповідних прибутково-видаткових ордерів. Списування їх з позабалансового рахунка здійснюється водночас із записами про реалізацію цінних паперів.

Аналітичний облік бланків акцій і облігацій підприємства ведуть також на рахунку №08 “Бланки суворого обліку” за їх видами, місцями зберігання та матеріально-відповідальними особами.

Кореспонденцію рахунків з обліку операцій з облігаціями наведено у таблиці 8.5.

Таблиця 8.5

Кореспонденція рахунків з обліку операцій з облігаціями (рах. №52)

пор.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Приклад 1

1.

Випущено облігацій з премією на термін більше від одного року:

– номінальна вартість

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

521 "Зобов'язання за облігаціями"

– премія за облігаціями

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

522 "Премія за випущеними облігаціями"

2.

Нараховано відсотки за облігаціями, випущеними з премією:

– сума відсотків (при 4,23%)

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

– амортизація премії (25%0

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

3.

Випущено облігації з дисконтом на термін більше одного року:

– отримано кошти

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

521 "Зобов'язання за облігаціями"

– дисконт за облігаціями

523 “Дисконт за випущеними облігаціями"

521 "Зобов'язання за облігаціями”

4.

Нараховано відсотки за облігаціями, випущеними з дисконтом:

– сума відсотків (при 2%)

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

– сума амортизації дисконту

952 “Інші фінансові витрати"

523 "Дисконт за випущеними облігаціями”

5.

Сплачено відсотки за облігаціями (сума операцій: 2 + 4)

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

6.

Зобов'язання за облігаціями

521 “Зобов'язання за облігаціями"

74 "Інші доходи”

7.

Премії за випущеними облігаціями

522 "Премії за випущеними облігаціями”

Приклад 2

1.

Випущено облігації з премією до одного року:

– номінальна вартість

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

– премія за облігаціями

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

2.

Нараховано відсотки за короткостроковими облігаціями (10,6%)

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками”

3.

Погашено короткострокові облігації

685 "Розрахунки з іншими кредиторами”

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Приклад 3

1.

Випущено облігації без премії на термін більше одного року – номінальна вартість

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

621 "Зобов'язання за облігаціями”

2.

Придбані облігації, термін погашення яких більше одного року

  • 142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам”
  • 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

3.

Нараховано відсотки за облігаціями

952 "Інші фінансові витрати"

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

4.

Сплачено відсотки за облігаціями

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

5.

Відображено дохід за нарахованими відсотками з облігацій

373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

732 “Відсотки одержані”

6.

Сплачені відсотки

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

Для прикладів 1-3

1.

У всіх випадках витрати (субрах. №952) списуються на зменшення фінансових результатів

792 “Результат фінансових операцій”

952 “Інші фінансові витрати”

2.

Фінансові доходи списуються на збільшення фінансових результатів

  • 732 “Відсотки одержані”
  • 733 “Інші доходи від фінансових операцій”

792 “Результат фінансових операцій”

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >