< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відображення доходу у бухгалтерському обліку

Дохід відображається у бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Підприємство отримує доходи від операційної звичайної, надзвичайної діяльності. Операційна діяльність підприємства – це операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підприємства, та забезпечують основну частку його доходу. Для виробничого підприємства такими операціями є придбання сировини і матеріалів, виготовлення продукції та її реалізація.

Витрати, пов'язані з основною діяльністю, розрізняють за функціями – виробництво, управління, збут та ін.

Важливе значення для визнання моменту визнання доходу має економічний зміст господарської операції, внаслідок якої отримується дохід. Дохід від реалізації може бути визнаний як на дату відвантаження, так і до чи після неї.

Визначання звичайної діяльності підприємства

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності. Прикладом звичайної діяльності буде виробництво та реалізація продукції, розрахунки з постачальниками та замовниками, працівниками, податковими органами, банківськими установами тощо.

До звичайної діяльності підприємства належать також курсові різниці, списання знецінених запасів, переоцінка короткотермінових інвестицій, економічні санкції за господарськими договорами, за порушення податкового законодавства, тобто операції, які супроводжують звичайну діяльність підприємства.

Операції, що відносяться до надзвичайної діяльності

До надзвичайної діяльності підприємства відносять операції, які не відбуваються часто або регулярно і відрізняються від звичайних операцій. Наприклад, стихійне лихо, пожежа, техногенні аварії тощо.

Втрати внаслідок таких подій надзвичайної діяльності враховуються під час розрахунку фінансових результатів.

Звичайна діяльність, в свою чергу, поділяється на операційну та іншу (фінансову та інвестиційну).

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

У бухгалтерському обліку дохід відображається в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

У разі відстрочення платежу, внаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи), така різниця визнається доходом у вигляді відсотків.

За бартерним контрактом сума доходу визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів.

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартерним контрактом.

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій, для обліку доходів і результатів діяльності призначені рахунки класу 7 “Доходи і результати діяльності” (рис. 10.1).

Витрати діяльності обліковуються на рахунках Класу 9 “Витрати діяльності” (рис. 10.2).

Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На рахунках Класу 7 “Доходи і результати діяльності” (№ 70, 71, 72, 73, 74, 75), крім рахунка, №76 “Страхові платежі”, протягом звітного року, на дебеті щомісячно відображається належна сума непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок №79 “Фінансові результати”, на кредиті відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включені до ціни продажу.

На рахунку №76 “Страхові платежі” узагальнюється інформація про страхові платежі та їх повернення страхувальникам із щомісячним віднесенням усієї різниці на субрахунок №703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.

Класифікація доходів підприємства у бухгалтерському обліку за групами згідно з П(С)БО 15 “Дохід” №290 від 29.11.99 р.; Плану рахунків бухгалтерського обліку №291 від 30.11.99. р.; форми №2 “Звіт про фінансові результати” – Наказ Мінфіну України №87 від 31.03.99 р.

Рис. 10.1. Класифікація доходів підприємства у бухгалтерському обліку за групами згідно з П(С)БО 15 “Дохід” №290 від 29.11.99 р.; Плану рахунків бухгалтерського обліку №291 від 30.11.99. р.; форми №2 “Звіт про фінансові результати” – Наказ Мінфіну України №87 від 31.03.99 р.

Класифікація витрат діяльності (рис. 10.2)

Класифікація витрат діяльності підприємства за П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 16 “Витрати”

Продовження рис. 10.2

Класифікація витрат діяльності підприємства за П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 16 “Витрати”

Продовження рис. 10.2

Класифікація витрат діяльності підприємства за П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 16 “Витрати”

Рис. 10.2. Класифікація витрат діяльності підприємства за П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 16 “Витрати”

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >