< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік доходів підприємства від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) та інших видів діяльності (pax. №70)

Умови визначення доходів

Доходи від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) та інших активів визначаються в разі наявності всіх наведених нижче умов:

 • – покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
 • – підприємство не здійснює надалі управління та контролю за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
 • – сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена;
 • – є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Призначення рахунка №70 та відповідних субрахунків

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, про доходи від грального бізнесу, від проведення лотереї, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу призначено рахунок №70 “Доходи від реалізації”.

Рахунок №70 “Доходи від реалізації” має такі субрахунки:

№701 “Дохід від реалізації готової продукції”;

№702 “Дохід від реалізації товарів”;

№703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”;

№704 “Вирахування з доходу”;

№705 “Перестрахування”.

На дебеті рахунка №70 “Доходи від реалізації•” відображається належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); результат операцій перестрахування (у кореспонденції з субрахунком №705 “Перестрахування”); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях) та списання у порядку закриття на рахунок №79 “Фінансові результати”, на кредиті субрахунків №701-703 відображається збільшення (одержання) доходу.

На субрахунку №701 “Дохід від реалізації готової продукції” узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку №702 “Дохід від реалізації товарів” підприємства торгівлі та інші організації узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів.

На субрахунку №703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” підприємства й організації, що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів незароблених премій.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

На дебеті субрахунка №704 “Вирахування з доходу” відображаються суми надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів; сума наданих після дати реалізації знижок покупцям: вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходів. На кредиті субрахунка №704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок №79 “Фінансові результати”.

На субрахунку №705 “Перестрахування” підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України “Про страхування”, узагальнюють інформацію про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування.

У таблиці 10.2 наведена кореспонденція рахунків з обліку доходів від реалізації (рах. №70 за відповідними субрахунками).

Таблиця 10.2

Кореспонденція рахунків з обліку доходів від реалізації та інших видів діяльності (рах. №70)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості (за майно, що передано у фінансову оренду), довгострокові векселі держані, інша дебіторська заборгованість

18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

70 "Доходи від реалізації”

2

Надходження грошових коштів до каси підприємства в національній та іноземній валютах

 • 301 "Каса в національній валюті"
 • 302 "Каса в іноземній валюті"

3

Надходження грошових коштів в національній та іноземній валютах

 • 311 "Поточні рахунки національній валюті"
 • 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

4

Отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями

341 "Короткострокові векселі одержані в національній валюті"

702 "Дохід від реалізації товарів"

5

Продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та Інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації (дохід від реалізації)

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

 • 701 "Дохід від реалізації продукції"
 • 702 "Дохід від реалізації товарів"
 • 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

6

Виникнення дебіторської заборгованості за виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членам кредитних спілок, з іншими дебіторами

37 "Розрахунки з різними дебіторами" (субрахунки 371-377)

70 "Доходи від реалізації"

7

Субрахунок №496 "Результат зміни резервів із страхування життя" закривається списанням з нього відповідної суми в кореспонденції з субрахунком № 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг” (у підприємств-страховиків)

496 "Результат зміни резервів із страхування життя"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

8

Погашення, списання заборгованості за одержання від постачальників та підрядників товарно-матеріальних цінностей, прийнятих робіт, наданих послуг

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками*

 • 702 "Дохід від реалізації товарів"
 • 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

9

Сума збитків, утриманих із заробітної плати на користь підприємства

66 "Розрахунки за виплатами працівникам"

70 "Доходи від реалізації"

10

Аванси, одержані за постачання Матеріальних цінностей або лід виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків-фактур постачальника за продукцію, виконані роботи та ін.

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

70 "Доходи від реалізації"

11

Списання доходів майбутніх періодів на відповідні рахунки доходів та включення до складу доходів відповідного періоду

69 “Доходи майбутніх періодів"

70 "Доходи від реалізації"

12

Результат операцій перестрахування

70 “Доходи від реалізації" (субрахунки 701-703)

705 “Перестрахування"

13

Повернення страхувальникові страхових платежів у разі довгострокового припинення дії договору страхування

76 “Страхові платежі"

705 “Перестрахування"

14

Списання збитків від реалізації продукції

79 “Фінансові результати”

70 “Доходи від реалізації"

15

Сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу від покупців і замовників

70 “Доходи від реалізації” (субрахунки 701-703)

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

16

Списання з субрахунка №402 Результат зміни резервів із страхування життя при його закритті

703 “Доходи від реалізації робіт і послуг"

496 “Результат зміни резервів із страхування життя"

17

Нараховані платежі до бюджету (акцизний збір, податок на додану вартість), інші непрямі податки, передбачені законодавством; податок на прибуток

 • 70 “Доходи від реалізації”
 • 98 “Податок на прибуток”

641 “Розрахунки за податками”

18

Одержані аванси під виконання робіт, послуг, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками Рахунків-фактур постачальника за продукцією

 • 701 “Доходи від реалізації продукції"
 • 703 “Доходи від реалізації робіт і послуг"

681 “Розрахунки за авансами одержаними"

19

Узагальнена інформація про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що належать перестраховикам за договорами перестрахування

705 “Перестрахування"

703 “Доходи від реалізації робіт і послуг"

20

Збільшення у страховика страхових платежів

70 “Доходи від реалізації"

76 “Страхові платежі"

21

В кінці місяця закриття рахунка №70 “Доходи від реалізації" – списування суми на фінансові результати

79 “Фінансові результати"

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >