< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік інших операційних доходів (рах. №71)

На рахунку №71 “Інший операційний дохід” ведеться узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Складові інших операційних доходів

До інших операційних доходів відносяться: доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, господарського суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув термін позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних безоплатно оборотних активів та субсидій; інші доходи від операційної діяльності.

На дебеті рахунка №71 'інший операційний дохід” відображаються суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів) та списання в порядку закриття на рахунок №79 “Фінансові результати”; на кредиті – збільшення одержаного доходу.

Рахунок №71 “Інший операційний дохід” має такі субрахунки:

№711 “Дохід від реалізації іноземної валюти”;

№712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”;

№713 “Дохід від операційної оренди активів”;

№714 “Дохід від операційної курсової різниці”;

№715 “Одержані штрафи, пені, неустойки”;

№716 “Відшкодування раніше списаних активів”;

№717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості”;

№718 “Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів”;

№719 “Інші доходи від операційної діяльності”.

На субрахунку №711 “Дохід від реалізації іноземної валюти” узагальнюється інформація про доходи від реалізації іноземної валюти.

На субрахунку №712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів” узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо).

На субрахунку №713 “Дохід від операційної оренди активів” узагальнюється інформація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не є предметом (метою) створення підприємства.

На субрахунку №714 “Дохід від операційної курсової різниці” узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць за активами й зобов'язаннями підприємства – пов'язаними з операційною діяльністю підприємства.

На субрахунку №715 “Одержані штрафи, пені, неустойки” узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержано рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми відшкодування завданих збитків.

На субрахунку №716 “Відшкодування раніше списаних активів” узагальнюється інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів.

На субрахунку №717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості” узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності.

На субрахунку №718 “Одержані гранти та субсидії” узагальнюється інформація про отримані підприємством гранти, асигнування та субсидії.

На субрахунку №719 “Інші доходи від операційної діяльності” узагальнюється інформація про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка №71 “Інший операційний дохід”, зокрема про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації тощо.

Кореспонденція рахунків з обліку іншого операційного доходу наведена у таблиці 10.3.

Таблиця 10.3

Кореспонденція рахунків з обліку іншого операційного доходу (рах. №71)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Надходження відходів виробництва (обрубки, обрізки, стружка тощо), невиправний брак, матеріальні цінності, одержані від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як матеріали, паливо або запасні частини на цьому підприємстві тощо

 • 20 "Виробничі запаси" за субрахунками другого порядку 201-209;
 • 37 “Розрахунки з різними дебіторами”

719 "Інші доходи від операційної діяльності”

2

Наявність вибракуваних і реалізованих або забитих на м'ясо продуктивних тварин і робочої худоби

217 "Доросла худоба, що вибракувана з основного стада"

3

Повернення на склад з експлуатації малоцінних та швидкозношуваних предметів, придатних для подальшого використання (раніше списаних)

22 "Малоцінні та

швидкозношувані

предмети"

4

Дохід від інвентаризації інших оборотних активів в основному виробництві (надлишки)

23 "Виробництво”

5

Надходження безкоштовно напівфабрикатів

25 "Напівфабрикати”

6

Оприбутковані лишки готової продукції на складі

26 "Готова продукція”

7

Інший операційний дохід від безкоштовного надходження іншої продукції сільськогосподарського виробництва

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва”

8

Дохід від операційної діяльності(операцій з тарою)

284 "Тара під товарами"

9

Дохід від операцій внаслідок проведеної інвентаризації готівкових коштів

301 "Каса в національній валюті"

10

Визнання доходу від реалізації іноземної валюти

 • 31 "Рахунки в банках”
 • 37 “Розрахунки з різними дебіторами”

711 "Доходи від реалізації іноземної валюти”

11

Визнання доходу від отриманих штрафів, пені, неустойки

 • 31 "Рахунки в банках”
 • 37 “Розрахунки з різними дебіторами"

715 "Отримані штрафи, пені, неустойки"

12

Визнання доходу від списання кредиторської заборгованості

31 “Рахунки в банках"; 30 "Каса” за субрах, другого порядку

717 "Дохід від списання

кредиторської

заборгованості"

13

Заборгованість дебіторів (крім проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг), тобто за іншими операціями, яка забезпечена векселями

34 "Короткострокові векселі одержані”

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

14

Інший операційний дохід від покупців та замовників, крім заборгованості, яка забезпечена векселями

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

719 "Інші доходи від операційної діяльності”

15

Дохід від реалізації інших оборотних активів

37 "Розрахунки з різними дебіторами”

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

16

Дохід від операційної оренди активів

37 “Розрахунки з різними дебіторами"

713 "Дохід від операційної оренди активів"

17

Дохід від операційної курсової різниці

37 "Розрахунки з різними дебіторами" Рахунки валютних активів, пов'язані з операційною діяльністю

714 "Дохід від операційної курсової різниці"

18

- відшкодування раніше списаних активів

37 “Розрахунки з різними дебіторами"

716 "Відшкодування раніше списаних активів"

19

Відшкодування працівниками підприємству завданих збитків внаслідок нестач і втрат від псування цінностей, нестач та розкрадання грошових коштів тощо

375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

20

Списання сумнівної заборгованості або зменшення нарахованих резервів

38 “Резерв сумнівних боргів"

21

Списання надлишку, зарезервованих сум для забезпечення майбутніх витрат і платежів

471 "Забезпечення виплат відпусток"

22

Дохід від отриманих грантів та субсидій

48 "Цільове фінансування і цільове надходження”

718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів"

23

Повернення невикористаних сум цільового фінансування і цільових надходжень

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

24

Одержаний операційний дохід від довгострокових і короткострокових позик банків і від поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями

 • 50 “Довгострокові позики"
 • 60 "Короткострокові позики”

719 “Інші доходи від операційної діяльності"

25

Погашення поточної заборгованості, її списання

61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

26

Погашення заборгованості за виданими векселями, її списання

62 "Короткострокові векселі видані”

27

Погашення заборгованості, списання за рахунок одержаних від постачальників та підрядників товарно-матеріальних цінностей, прийнятих робіт, послуг

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

28

Одержані штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, суми відшкодування завданих збитків

 • 66 "Розрахунки за виплатами працівникам"
 • 67 “Розрахунки з учасниками"
 • 68 “Розрахунки за іншими операціями"

29

Вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки

71 "Інший операційний дохід"

33 "Інші грошові кошти"

ЗО

Сума страхових резервів на минулу звітну дату; результати змін цих страхових резервів (рах. №49 “Страхові резерви" використовуються підприємствами, які є страховиками)

49 "Страхові резерви"

31

Нараховані платежі до бюджету (ПДВ, акцизний збір, субсидії, дотації та інші асигнування)

71 "Інший операційний дохід"

64 “Розрахунки за податками й платежами"

32

Сума в порядку закриття рахунків обліку інших операційних витрат (кредитове сальдо на рах. №71 “іншій операційний дохід")

71 “Інший операційний дохід"

793 “Результат іншої звичайної діяльності"

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >