< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік доходів від участі в капіталі (рах. 72)

Рахунок №72 “Дохід від участі в капіталі” призначено для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

Рахунок №72 “Дохід від участі в капіталі” має такі субрахунки:

№721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”;

№722 “Дохід від спільної діяльності”;

№723 “Дохід від інвестицій в дочірні підприємства”.

На дебеті рахунка №72 “Дохід від участі в капіталі” відображається списання кредитового сальдо в порядку закриття рахунка №72, на кредиті рахунка №79 “Фінансові результати”.

На субрахунку №721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства” узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання асоційованими підприємствами прибутків.

На субрахунку №722 “Дохід від спільної діяльності” узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків.

На субрахунку №723 “Дохід від інвестицій в дочірні підприємства” узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків.

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від участі в капіталі наведено в таблиці 10.4.

Таблиця 10.4

Кореспонденція рахунків з обліку доходів від участі в капіталі (рах. №72)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Визнання доходу від участі в капіталі

1

Відображення доходу від інвестицій в асоційовані підприємства, від спільної діяльності, від інвестицій в дочірні підприємства

14 “Довгострокові фінансові інвестицій”

721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”

2

Списання суми доходу – кредитове сальдо (в порядку закриття рах. №72 'Дохід від участі в капіталі") на фінансові результати

721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”

792 “Результат фінансових операцій”

Облік інших фінансових доходів (рах. №73)

Рахунок №73 “Інші фінансові доходи” призначено для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку №72 “Дохід від участі в капіталі”.

Рахунок №73 “Інші фінансові доходи” має такі субрахунки:

№731 “Дивіденди одержані”;

№732 “Відсотки одержані”;

№733 “Інші доходи від фінансових операцій”.

На дебеті рахунка №73 “Інші фінансові доходи” відображається списання кредитового обороту на рахунок №79 “Фінансові результати”, на кредиті – визнана сума доходу.

На субрахунку №731 “Дивіденди одержані” узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.

На субрахунку №732 “Відсотки одержані” узагальнюється інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку №733 “Інші доходи від фінансових операцій”, узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка №73 “Інші фінансові доходи”.

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об'єктами інвестування.

Кореспонденція рахунків з обліку інших фінансових доходів наведена у таблиці 10.5.

Таблиця 10.5

Кореспонденція рахунків з обліку доходу від інших фінансових доходів (рах. № 73)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Погашення (списання) довгострокової дебіторської заборгованості

73 "інші фінансові доходи"

18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

1

Відображається виникнення (збільшення) іншої довгострокової дебіторської заборгованості, яка не обліковується на субрах. № 161,162, зокрема розрахунки з працівниками за виданими довгостроковими позиками тощо, інші види розрахунків

183 "Інша дебіторська заборгованість”

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

2

Зменшення вартості негативного гудвілу при визнанні доходу

192 "Негативний гудвіл"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

3

Надходження грошових коштів до каси, на рахунки в банках, отримання векселя за продані товари (роботи, послуга тощо), придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, виникнення дебіторської заборгованості

  • 30 "Каса"
  • 31 "Рахунки в банках"
  • 34 "Короткострокові векселі одержані"
  • 35 "Поточні фінансові інвестиції"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

4

Визнання інших фінансових доходів, у тому числі:

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

73 "Інші фінансові доходи"

- дивідендів отриманих

731 "Дивіденди отримані"

- відсотків отриманих

732 "Відсотки одержані"

- інших доходів від фінансових операцій

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

5

Погашення заборгованості за довгостроковими позиками та переведення до поточної заборгованості

  • 50 "Довгострокові позики”
  • 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

6

Інші доходи від фінансових операцій, доходів майбутніх періодів; погашення, списання заборгованості постачальниками; зменшення (погашення) заборгованості підприємствами перед засновниками та учасниками; надходження від різних організацій некомерційного характеру (навчальні, науково-дослідні заклади, наймачі квартир та ін.)

  • 60 "Короткострокові позики”
  • 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
  • 67 “Розрахунки з учасниками”
  • 68 "Розрахунки за іншими операціями”

733 "Інші доходи від фінансових операцій”

7

Списання суми в порядку закриття рахунка №73 “Інші фінансові доходи” на фінансові результати”

73 "Інші фінансові доходи"

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >