< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік надзвичайних доходів (рах. №75)

Рахунок №75 “Надзвичайні доходи” застосовується для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій.

Рахунок №75 “Надзвичайні доходи” мас такі субрахунки:

№751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій”;

№752 “Інші надзвичайні доходи”.

На дебеті рахунка №75 “Надзвичайні доходи” відображається сума (кредитового обороту) в порядку закриття рахунка №75 “Надзвичайні доходи" на рахунок №79 “Фінансові результати”, на кредиті – визнана сума відшкодування, зокрема, від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій.

На субрахунку №751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій" відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій.

На субрахунку №752 “Інші надзвичайні доходи” відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню “надзвичайні події”.

Облік страхових платежів (рах. №76)

Рахунок №76 “Страхові платежі” призначено для обліку страховиками надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами страхування. За дебетом рахунку №76 “Страхові платежі” відображається інформація про надходження та їх повернення страхувальнику страхових платежів у разі дострокового припинення дії договору страхування з щомісячним віднесенням всієї різниці на субрахунок №703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”, за кредитом – збільшення у страховика страхових платежів.

Щомісяця рахунок №76 “Страхові платежі” (сальдо по кредиту) закривається кореспонденцією з субрахунком №703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.

Облік фінансових результатів діяльності підприємства (рах. №79)

Фінансові результати утворюються з доходів діяльності підприємства за вирахуванням витрат діяльності.

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Збиток – це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Фінансовий результат діяльності підприємства складається з:

  • – фінансових результатів від операційної (основної) діяльності;
  • – фінансових результатів від фінансових інвестицій (операцій);
  • – фінансових результатів від іншої звичайної діяльності;
  • – фінансових результатів від надзвичайних подій.

Визначаються фінансові результати шляхом визначення доходів та відповідних витрат підприємства.

Фінансові результати поділяються насамперед за видами діяльності, внаслідок якої вони виникають: на прибутки (збитки) від звичайної та надзвичайної діяльності.

Чистий дохід (виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

Собівартість реалізованої продукції визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції, (товарів, робіт, послуг).

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Методика визначення фінансових результатів підприємства

Послідовність процесу визначення фінансових результатів підприємства можлива за такою методикою:

1. Визначення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД):

ЧД=Д-(ПДВ +АЗ + ІЗ+ІВ), (1)

де Д дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

ПДВподаток на додану вартість;

АЗакцизний збір;

ІЗінші збори або податки з обороту;

ІВ інші витрати.

2. Розрахунок валового прибутку (збитку) (ВП(3)):

ВП(3)=Д-СР, (2)

де Д дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

СР собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

  • 3. Визначення собівартості готової продукції, виробленої за звітний період
  • (СГП):

СГП = ЗНВП + ВЗП – ЗНВК, (3)

де ЗНВП – залишок незавершеного виробництва на початок звітного періоду;

ВЗП – витрати на виробництво звітного періоду;

ЗНВК залишок незавершеного виробництва на кінець звітного періоду.

4. Визначення собівартості реалізованої продукції (СРП):

СРП = ЗГПП + СПЗ – ЗГПК, (4)

де ЗГПП – залишок готової продукції на початок звітного періоду;

СПЗ – собівартість продукції, виробленої за звітний період;

ЗГПК – залишок готової продукції наприкінець звітного періоду.

5. Визначення фінансового результату від операційної діяльності (ФРол):

ФРОД = ДР + ІОД – (АВ + ВЗ + ІОВ), (5)

де ФРОД фінансовий результат від операційної діяльності (субрах. .N"791);

ДР доходи від реалізації (Кт рах. №70);

ЮД – інші операційні доходи (Кт рах, №71);

АВ адміністративні витрати (Дт рах. №92);

ВЗ витрати на збут (Дт рах. №93);

ІОВ інші операційні витрати (Дт рах. №94).

6. Розрахунок фінансового результату – прибутку (збитку) від фінансової діяльності до оподаткування податком на прибуток (П(3)):

П(З) = [(ДК + ІФД + ІД) – (ФВ + ВК + ІВ)], (6)

де П(З) фінансовий результат від фінансових операцій діяльності (субрах. №792);

ДК – дохід від участі в капіталі (Кт рах. №72);

ІФД інші фінансові доходи (Кт рах. .№73);

ІД – інші доходи (Кт рах №74);

ФВ фінансові витрати (Дт рах. №95);

ВК – втрати від участі в капіталі (Дт рах. №96);

ІВ інші витрати (Дт рах. №97).

7. Розрахунок фінансового результату прибутку (збитку) від іншої звичайної діяльності (П(3)):

Π(3) = Π(3)ЗД – ΠΠ, (7)

де П прибуток від іншої звичайної діяльності до оподаткування (Кт субрах. №793);

(3)ЗД збиток від звичайної діяльності до оподаткування (Дт субрах. №793);

ПП податок на прибуток (Дт рах. №98).

8. Розрахунок чистого прибутку або збитку (ЧП (З)):

ЧП(3) = П(3) ± Д(3)НД – ППНД – ВНД + ЗППНД, (8)

де П(З) – фінансовий результат від операційної, іншої звичайної діяльності та фінансових операцій (прибуток або збиток) (субрах. №791, 792, 793);

Д(3)НД – дохід (збитки) від надзвичайної діяльності (субрах. №794); ППНД – податок на прибуток від надзвичайної діяльності (Дт рах. №98);

ВНД витрати від надзвичайної діяльності (Дт рах. №99);

ЗПП – зменшення податку на прибуток від збитків від надзвичайної діяльності.

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій призначено рахунок №79 “Фінансові результати”.

Рахунок №79 “Фінансові результати” має такі субрахунки:

№791 “Результат операційної діяльності”;

№792 “ Результат фінансових операцій”;

№793 “Результат іншої звичайної діяльності”;

№794 “Результат надзвичайних подій”.

На дебеті рахунка №79 “Фінансові результати” відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток, на кредиті – суми в порядку закриття рахунків обліку доходів.

Кредитове сальдо рахунку №79 при його закритті списується на кредит рахунку №44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. На субрахунку №791 “Фінансовий результат від основної діяльності” визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. На дебеті субрахунку №791 “Фінансовий результат від основної діяльності” відображається сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (№90 “Собівартість реалізації”, №92 “Адміністративні витрати”, №93 “Витрати на збут”, №94 “Інші витрати операційної діяльності”), на кредиті – сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки №70 “Доходи від реалізації”, №71 “Інший операційних дохід”).

На субрахунку №792 “Фінансові результати від фінансових операцій” визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. На дебеті субрахунку №792 “Фінансові результати від фінансових операцій” відображається списання фінансових витрат з рахунків №95 “Фінансові витрати” та №96 “Втрати від участі в капіталі”, на кредиті субрахунку – списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів.

На субрахунку № 793 “Фінансові результати від іншої звичайної діяльності” визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. На дебеті субрахунка №793 “Фінансові результати від іншої звичайної діяльності” відображається списання витрат з рахунка №97 “Інші витрати” – на кредиті – списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства.

На субрахунку №794 “Фінансові результати від надзвичайних подій” визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій.

На дебеті субрахунка №794 “Фінансові результати від надзвичайних подій” відображається списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку №99 “Надзвичайні витрати”, на кредиті – списання доходів, одержаних від надзвичайних подій.

Продовження табл. 10.7

Підприємства, які для узагальнення інформації про фінансові результати застосовують тільки рахунки Класу 8 “Витрати за елементами”, використовують субрахунки рахунка №79 з такою кореспонденцією.

Дебет рахунка № 79 “Фінансові результати”

Кредит рахунка № 80 “Матеріальні витрати”

Кредит рахунка № 81 “Витрати на оплату праці”

Кредит рахунка № 82 “Відрахування на соціальні заходи”

Кредит рахунка № 83 “Амортизація”

Кредит рахунка № 84 “Інші операційні витрати”

Кредит рахунка № 85 “Інші затрати”.

Кореспонденцію рахунків з обліку фінансових результатів наведено у таблиці 10.7

Таблиця 10.7

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів (рах. №79)

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Обліковий

п/п

Дебет

Кредит

регістр

1

2

3

4

5

1

В порядку закриття рахунка №70 “Доходи від реалізації"

70 “Доходи від реалізації”

2

Списання суми доходу в порядку закриття рахунка №72 “Дохід від участі в капіталі”

72 “Дохід від участі в капіталі"

3

Списання суми доходу в порядку закриття рахунка №71 “Інший операційний дохід”

71 “Інший операційний дохід”

79 “Фінансові результати”

Журнал №6, Головна книга

4

Списання суми в порядку закриття рахунка №73 “Інші фінансові доходи"

73 “Інші фінансові доходи”

5

Списання суми доходів в порядку закриття рахунка №74 “Інші доходи"

74 “Інші доходи"

6

Списання суми доходів в порядку закриття рахунка №75 “Надзвичайні доходи"

75 “Надзвичайні доходи"

7

Збільшення прибутку підприємства від усіх видів діяльності

79 “Фінансові результати”

44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

Головна книга

8

Списання дебетового обороту рахунку №70 “Доходи від реалізації" на рахунок №79 'Фінансові результати”

70 “Доходи від реалізації"

9

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами" списують суми в порядку закриття рахунків обліку витрат на фінансові результати:

– матеріальні витрати

79 “Фінансові результати*

80 "Матеріальні витрати"

– витрати на оплату праці

81 "Витрати на оплату праці"

– відрахування на соціальні заходи

82 "Відрахування на соціальні заходи"

- амортизація

83 “Амортизація”

– інші операційні витрати

84 "Інші операційні витрати"

- інші затрати

85 "Інші затрати"

При застосуванні рахунків Класу 9:

10

Списання дебетових оборотів рахунка №90 “Собівартість реалізації" в порядку закриття

79 “Фінансові результати”

90 "Собівартість реалізації"

Журнал №5. Головна книга

11

Списання визнаних адміністративних витрат рахунка №92 “Адміністративні витрати*

92 "Адміністративні витрати”

12

Списання витрат на збут, рахунок № 93 “Витрати на збут"

93 "Витрати на збут"

13

Списання визнаних витрат, рахунок №94 “Інші витрати операційної діяльності"

94 "Інші витрати

операційної

діяльності"

14

Списання визнаних фінансових витрат

79 “Фінансові результати”

95 “Фінансові витрати”

Журнал №5. Головна книга

15

Списання визнаних витрат, рахунок №96 “Втрати від участі в капіталі”

96 “Втрати від участі в капіталі"

16

Списання визнаних витрат, рахунок №97 “Інші витрати”

97 “Інші витрати"

17

Включення до фінансових результатів суми податку на прибуток, рахунок №98 “Податки на прибуток"

98 "Податки на прибуток"

18

Списання суми надзвичайних витрат, рахунок №99 “Надзвичайні витрати”

99 “Надзвичайні витрати"

19

Збільшення прибутку від усіх видів діяльності

441

Головна книга

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >