< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків) (рах. №44)

Визначення нерозподіленого прибутку підприємства

Нерозподілений прибуток – це сума чистого прибутку, нерозподіленого у вигляді дивідендів між акціонерами і власниками підприємства. В момент виникнення весь чистий прибуток за звітний період може бути визначений як нерозподілений.

Для обліку нерозподіленого прибутку або непокритих збитків передбачений рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

На рахунку 44 ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.

На дебеті рахунка відображаються збитки та використання прибутку, на кредиті – збільшення прибутку від усіх видів діяльності.

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” відображається кореспонденцією рахунка №44“Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” з відповідними рахунками бухгалтерського обліку Класів 1-6.

Чистий прибуток визначається наприкінці звітного року і відображається на дебеті рахунка №79 “Фінансові результати” і на кредиті рахунка №44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. Збиток у звітному Балансі відображається на дебеті рахунка 44 “Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)” і на кредиті рахунка 79 “Фінансові результати” (останній у будь-якому випадку закривається). Кредитове сальдо на рахунку №44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” характеризує нерозподілений прибуток, а дебетове – непокритий збиток.

Збиток звітного року відображається на дебеті субрахунка №442 “Непокриті збитки”, дебетове сальдо на цьому субрахунку означає суму непокритого на даний момент збитку. Витрати, втрати і збитки, які обліковуються на цьому рахунку, а також суми податків з прибутку, які не перекриваються прибутком, приєднуються до непокритих збитків.

Аналітичний облік на рахунку №44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” ведеться тільки за оборотами звітного року. На рахунку №44 доцільно виділити такі аналітичні позиції:

  • – чистий прибуток звітного періоду;
  • – поточні витрати, втрати, які списані як використання прибутку в звітному періоді;
  • – відрахування до Резервного капіталу;
  • – дивіденди, які нараховані за минулі звітні періоди;
  • – дивіденди (платежі), які нараховані за звітний період (авансом). За всіма аналітичними позиціями аналітичний облік ведеться наростаючим підсумком з початку і до кінця звітного року.

З точки зору податкового законодавства дивіденди можна виплачувати і за відсутності прибутку у звітньому періоді, але якщо є інші джерела для їх виплати.

Наприкінці звітного року сальдо рахунка №79 списується на субрахунок №441 “Прибуток нерозподілений” або №442 “Непокриті збитки”, таблиця 10.8.

Таблиця 10.8

Формування і використання нерозподіленого прибутку

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Списання фінансового результату від основної діяльності до складу нерозподіленого прибутку

791 "Результат операційної діяльності"

441 "Прибуток нерозподілений"

2

Збільшення Статутного капіталу за рахунок реінвестування прибутку

441 "Прибуток нерозподілений"

40 "Статутний каптал"

3

Використання прибутку нерозподіленого при формуванні (збільшенні) Пайового капіталу споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, передбачених установчими документами

41 "Пайовий каптал"

4

Збільшення Додаткового капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку

42 "Додатковий капітал"

5

Вартість анульованих або переданих акцій (часток) списується за рахунок прибутку нерозподіленого

45 "Вилучений капітал"

6

Нараховано дивіденди власникам

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

7

Нараховано податок на прибуток з суми дивідендів

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

641 "Розрахунки за податками"

8

Проведено відрахування до резервного капіталу

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

43 “Резервний капітал”

9

Відображення фінансового результату від основної діяльності у випадку збитковості

442 "Непокриті збитки"

791 "Результат операційної діяльності"

10

Списання непокритого збитку за рахунок Пайового капіталу від основної діяльності

41 "Пайовий каптал"

442 "Непокриті збитки"

11

Збитки списані за рахунок Додаткового капіталу

42 "Додатковий капітал"

12

Використання Резервного капіталу на збільшення прибутку нерозподіленого

43 "Резервний капітал"

441 "Прибуток нерозподілений"

13

Непокриті збитки від основної діяльності списано за рахунок нерозподіленого прибутку

441 "Прибуток нерозподілений"

442 "Непокриті збитки"

14

Фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників

45 "Вилучений капітал"

441 "Прибуток нерозподілений"

Схему формування і відображення доходів, фінансових результатів на рахунках бухгалтерського обліку та використання нерозподілених прибутків наведено на рисунку 10.3.

Зв'язок рахунків Класу 7 “Доходи і результати діяльності” зі Звітом про фінансові результати (форма №2) наведено на рисунку 10.4.

Схема комп'ютеризації обліку витрат та доходів наведена на рисунку 10.5.

Порядок ведення комп'ютеризованого обліку фінансових результатів діяльності підприємства наведено на рисунку 10.6.

Схема формування і відображення доходів, фінансових результатів на рахунках бухгалтерського обліку, використання нерозподілених прибутків

Рис. 10.3. Схема формування і відображення доходів, фінансових результатів на рахунках бухгалтерського обліку, використання нерозподілених прибутків

Зв'язок рахунків Класу 7 “Доходи і результати діяльності” зі Звітом про фінансові результати (форма №2)

Рис. 10.4. Зв'язок рахунків Класу 7 “Доходи і результати діяльності” зі Звітом про фінансові результати (форма №2)

Схема комп'ютеризації обліку витрат та доходів

Рис. 10.5. Схема комп'ютеризації обліку витрат та доходів

Порядок ведення комп'ютеризованого обліку фінансових результатів підприємства

Рис. 10.6. Порядок ведення комп'ютеризованого обліку фінансових результатів підприємства

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >