< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статті другого розділу Активу балансу

II розділ Активу Балансу “Оборотні активи”

У статті “Виробничі запаси” (код рядка 100) показується вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.

У статті “Поточні біологічні активи” (код рядка 110) відображається вартість: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кролів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації, та молодняку тварин.

У статті “Незавершене виробництво” (код рядка 120) показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами.

У статті “Готова продукція” (код рядка 130) показуються запаси на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва.

У статті “Товари” (код рядка 140) показується вартість товарів, придбаних підприємствами для наступного продажу.

У статті “Векселі одержані” (код рядка 150) показується заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями.

У статті “Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги” (код рядків 160-162) відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем). До підсумку Балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів. Сума резерву сумнівних боргів наводиться у дужках.

У статті “Дебіторська заборгованість за розрахунками”(код рядків 170-200):

  • – з бюджетом – показується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету;
  • – за виданими авансами – показується сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів;
  • – з нарахованих доходів – показується сума нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, що підлягають надходженню;
  • із внутрішніх розрахунків – показується заборгованість пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішньо відомчих розрахунків. (Пов'язані сторони – це підприємства, стосунки між якими зумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною.)

У статті “Інша поточна дебіторська заборгованість” (код рядка 210) показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.

У статті “Поточні фінансові інвестиції” (код рядка 220) відображають фінансові інвестиції на термін, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

У статті “Грошові кошти та їх еквіваленти” (код рядків 230, 240) відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року починаючи з дати Балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи.

У статті “Інші оборотні активи” (код рядка 250) відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу “Оборотні активи”.

У цій статті наводиться, зокрема, сальдо субрахунків №331 “Грошові документи в національній валюті”, №332 “Грошові документи в іноземній валюті” і №643 “Податкові зобов'язання”.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >