< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Послідовність визначення прибутку (збитку) звітного періоду

Звіт про фінансові результати призначений для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою у формі Звіту передбачається послідовне зіставлення його статей. Процес розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду може бути визначений за такою послідовністю:

 • 1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт; послуг);
 • 2. Розрахунок валового прибутку (збитку);
 • 3. Визначення фінансового результату – прибутку (збитку) від операційної діяльності.
 • 4. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування;
 • 5. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності;
 • 6. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) розраховують як різницю між отриманим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і сумою податків (ПДВ + Акцизний збір + Інші вирахування з доходу) (рис. 2.6).

Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Рис 2.6. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Валовий прибуток (збиток) розраховують як різницю між отриманим чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робі послуг) і собівартістю реалізованої продукції (рис. 2.7).

Розрахунок валового прибутку (збитку)

Рис. 2.7. Розрахунок валового прибутку (збитку)

Собівартість готової продукції, виробленої за звітний період, розраховують таким методом: до залишку незавершеного виробництва на початок звітного періоду додають витрати на виробництво звітного періоду і віднімають залишок незавершеного виробництва на кінець звітного періоду (рис. 2.8).

Розрахунок собівартості готової продукції, виробленої за звітний період

Рис. 2.8. Розрахунок собівартості готової продукції, виробленої за звітний період

Собівартість реалізованої продукції визначають: до залишку готової продукції на початок звітного періоду додають собівартість продукції, виробленої за звітний період і віднімають залишок готової продукції на кінець звітного періоду (рис. 2.9).

Собівартість готової продукції, реалізованої у звітному періоді

Рис. 2.9. Собівартість готової продукції, реалізованої у звітному періоді

Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток) розраховують як суму валового прибутку від операційної діяльності та інших операційних доходів від операційної діяльності за мінусом адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток) розраховують як суму валового збитку, отриманого від операційної діяльності та адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат (рис. 2.10).

Визначення фінансового результату операційної діяльності

Рис. 2.10. Визначення фінансового результату операційної діяльності

Фінансовий результат від звичайної діяльності (прибуток) розраховують як суму фінансового результату операційної діяльності та доходу від участі в капіталі, інших фінансових доходів, інших доходів за мінусом фінансових витрат, втрати від участі в капіталі та інших витрат (рис. 2.11).

Фінансовий результат від звичайної діяльності (збиток) розраховують як суму збитку, одержаного від операційної діяльності та фінансових витрат, втрат від участі в капіталі та інших витрат.

Розрахунок фінансового результату – прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування

Рис. 2.11. Розрахунок фінансового результату – прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування

Прибуток від звичайної діяльності розраховують як різницю між одержаним прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та податком на прибуток. Збиток від звичайної діяльності – це сума одержаного збитку за звітний період (рис. 2.12).

Розрахунок фінансового результату прибутку (збитку) від звичайної діяльності після оподаткування

Рис. 2.12. Розрахунок фінансового результату прибутку (збитку) від звичайної діяльності після оподаткування

Чистий прибуток звітного періоду визначають сумою одержаного прибутку від звичайної діяльності (фінансовий результат) і доходу від надзвичайної діяльності за мінусом податку на прибуток від надзвичайної діяльності, витрат від надзвичайної діяльності з урахуванням зменшення податку на прибуток від збитків від надзвичайної діяльності (рис. 2.13).

Збиток звітного періоду визначають сумою одержаного збитку від звичайної діяльності та витрат від надзвичайної діяльності з урахуванням зменшення податку на прибуток від збитків від надзвичайної діяльності.

Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду

Рис. 2.13. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду

У таблиці 2.4. Форма 2 “Звіт про фінансові результати” (діяльність звітного періоду за Кодами рядка (010-210) поділена на:

Код рядків: 010 – 195 – Звичайна діяльність;

200 – 210 – Надзвичайна діяльність.

Звичайна діяльність складається:

Код рядка: 010 – 105 – Операційна діяльність;

110 – 160 – Інша діяльність.

У наведеній формі №2 “Звіт про фінансові результати” (продовження прикладу підприємства хлібопекарної промисловості) наведено джерела інформації – номери рахунків бухгалтерського обліку, за якими складається звітність. З метою перевірки порівнянності показників річної форми №2 “Звіт про фінансові результати” наведено Методичні рекомендації (табл. 2.5).

Таблиця 2.4

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За

попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт; послуг) (обороти за кредитом субрах. №701,702, 703)

010

70970,40

62599,7

Податок на додану вартість (обороти за дебетом субрах. №701,702,703 із К т №641,643)

015

(11826,3)

(10433,3)

Акцизний збір (обороти за дебетом субрах. №701,702,703 із кред. №642)

020

()

()

Вписується рядок: “Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вирахувані з доходу”

Дт субрах. №701,702,703 Кт субрах. №642

025

Інші вирахування з доходу (дебет субрах. 791, кредит субрах 704)

030

(93,9)

()

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 010 – 015 – 020 – 025-030)

035

59050,2

52166,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (Обороти за деб. субрах. №901-903; при застосуванні рах. Класу 8: Дт субрах. №791, Кт №23,26,27, 28)

040

(49912,5)

(43374,4)

Валовий:

прибуток (рядок 035 – 040)

050

9137,7

8792,0

збиток (рядок 040 – 035)

055

()

()

Інші операційні доходи (кредитове сальдо рах. №71)

060

128,7

67,1

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції (кредитове сальдо субрах. № 710)

061

Адміністративні витрати (оборот за деб. рах. №92; при застосуванні рахунків Кл. 8: Дт рах. №80, 81, 82, 83, 84)

070

(1429,2)

(1373,9)

Витрати на збут (оборот за Дт рах. №93; при застосуванні рах. Кл. 8: Дт рах. №80, 81, 82, 83, 84)

080

(4087,7)

(3011,8)

Інші операційні витрати (оборот за Дт рах. №94; при застосуванні рах. Кл. 8: Дт рах. №84; Коресп. Дт №791, Кт №94)

090

(1607,0)

(1853,3)

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції (з рядка 090 дані про дохід від первісного визнання біологічних активів та с/г продукції з Дт субрах. №940 “Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю ”)

091

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток (рядок 050 + 060 – 070 – 080 – 090 або рядок 060 – 055 – 070 – 080 – 090)

100

2142,5

2620,1

збиток (рядок 055 – 060 + 070 + 080 + 090 або рядок 070 + 080 + 090 – 050 – 060)

105

()

()

Дохід від участі в капіталі (оборот за Кт рах. №72)

110

Інші фінансові доходи (оборот за кредитом рах. №73). Kopec, рах. Дт субрах. № 791; Кт рах. 73

120

2,6

Інші доходи (оборот за Кт рах. №74 (без ПДВ))

130

Фінансові витрати (оборот за Дт рах. №95; при застосуванні рах. Кл. 8 Дт рах. №85)

140

(45,3)

(34,6)

Втрати від участі в капіталі (оборот за Дт рах. №96: по Кл. 8 дебет рах №85)

150

()

()

Інші витрати (оборот за дебетом рах. №97; по Кл. 8 Дт рах. №85)

160

()

()

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті (аналітичні дані за рахунками № 74 і № 97)

165

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток (рядок 100 + 110+ 120 + 130 – 140 – 150- 160 або рядок 110+ 120+ 130- 105 – 140 – 150 – 160)

170

2099,8

2585,5

збиток (рядок 105 – 110 – 120 – 130 + 140 + 150+ 160 або рядок 140+ 150+ 160- 100 – 110- 120- 130)

175

О

О

у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/ або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності (аналітичні дані за рахунками №№ 71, 74, 94, 97)

176

у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/ або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності (аналітичні дані за рахунками №№ 71, 74, 94, 97)

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності (оборот за дебетом субрах. №98)

180

(1521,3)

(1499,8)

“Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності” (Kopecп. рах.: Дт №98, Кт субрах №791)

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток (рядок 170- 180)

190

578,5

1085,7

збиток (рядок 175 + 180 або рядок 175 – 185)

195

()

()

Надзвичайні:

доходи (оборот за кредитом рах. №75; Дт №75 Кт №794)

200

витрати (оборот за дебетом рах. №99)

205

()

()

Податки з надзвичайного прибутку (оборот за Дт субрах. №982; Коресп. Дт №791 Кт №98)

210

()

()

Чистий:

прибуток (рядок 190 + 200 – 205 – 210 або рядок 200 – 195 – 205 – 210)

220

578,5

1085,7

збиток (рядок 205 – 190 – 200 або рядок 195 + 205 – 200 – 210)

225

()

()

Забезпечення матеріального забезпечення (Дт рах-в №№ 23, 91, 92, 93, 94 Кт рах. № 477)

226

Матеріальні витрати (оборот за дебетом рах. №80)*

230

43943,7

32010,2

Витрати на оплату праці (оборот за дебетом рах. №81)*

240

5006,9

3310,2

Відрахування на соціальні заходи (оборот за дебетом рах. №82)*

250

1019,5

1241,4

Амортизація (оборот за дебетом №83)*

260

743,6

714,6

Інші операційні ви грати (оборо т за дебетом №84)*

270

5522,7

12329,0

Разом (рядок 230 + 240 + 250 + 260 + 270)

280

57036,4

49613,4

* При застосуванні рахунків Кл. 9: Дт рах. №23, рах. № 91,92,93,94.

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код

рядка

За звітний період

За

попередній період

Середньорічна кількість простих акцій2

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій3

310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію4

320

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію5

330

Дивіденди на одну просту акцію7

340

Керівник __________________

Головний бухгалтер _______________

Довідка:

2 Рядок 300 заповнюється: Σ (кількість акцій в обігу х число днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу): кількість днів (місяців) у звітному році за формулою:

Σа ×ЧД(м)/КД(м).

 • 3 Рядок 310 заповнюється: рядок 300 + середньорічна кількість простих акцій, що надійдуть в обіг у разі розбавляючих потенційних простих акцій.
 • 4 Рядок 320 (рядок 220 або 223 – дивіденди на привілейовані акції): рядок 300.
 • 5 Рядок 330. Скоригований чистий прибуток (збиток): рядок 310.

Скоригований чистий прибуток = чистий прибуток (збиток) (ряд. 220 або 225) – Дивіденди на привілейовані акції + Дивіденди, визнані стосовно розбавляючих потенційних простих акцій ± Інші доходи (витрати), що при конвертації.

7 Рядок 340. Сума оголошення дивідендів: кількість простих акцій, за якими виплачуються

Таблиця 2.5

Додаток

до Листа Міністерства фінансів України від 9 січня 2001 р. №053-41

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників форми річної фінансової звітності підприємства №2 “Звіт про фінансові результати” (з корективами автора підручника)

1

2

3

ФОРМА №2 "ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ”

12

Рядок 035, графа 3. Чистий дохід (виручка) від реалізації

Форма №2, рядок 010 мінус рядки 015, 020, 025, 030

13

Рядок 050, графа 3. Валовий прибуток

Форма №2, рядок 035 мінус рядок 040

14

Рядок 055, графа 3. Валовий збиток

Форма №2, рядок 040 мінус рядок 035

15

Рядок 100, графа 3. Фінансові результати від операційної діяльності – прибуток

Форма №2, сума рядків 050, 060 мінус рядки 070, 080, 090 або рядок 060 мінус рядки 055, 070, 080, 090

16

Рядок 105, графа 3. Збиток

Форма №2, сума рядків 055, 070, 080, 090 мінус рядок 060 або сума рядків 070, 080, 090 мінус рядки 050 і 060

17

Рядок 170, графа 3. Фінансові результати від звичайної діяльності

Форма № 2, сума рядків 100,110,120, 130 мінус рядки 140,150,160 або сума рядків 110,120,130 мінус рядки 105, 140, 150, 160

18

Рядок 175, графа 3. Збиток

Форма №2, сума рядків 105,140,150, 160 мінус рядки 110,120,130 або сума рядків 140,150,160 мінус рядки 100, 110,120,130

19

Рядок 190, графа 3. Податок на прибуток від звичайної діяльності

Форма №2, рядок 170 мінус рядок 180

20

Рядок 195, графа 3. Збиток

Форма №2, рядок 175 плюс рядок 180 або рядок 175 мінус рядок 185

21

Рядок 220, графа 3. Прибуток

Форма № 2, сума рядків 190 і 200 мінус рядки 205 і 210 або рядок 200 мінус рядки 195, 205, 210

22

23

Рядок 280, графа 3. Витрати

Форма № 2, сума рядків 230-270

24

Рядки 010 – 280, графа 4. Прибуток чистий

Форма № 2 за попередній рік, рядки 010-280, графа 3 (якщо у звітньому році не встановлено помилок за минулі роки)

Використовується інформація форми №2 “Звіт про фінансові результати” для визначення оцінки та прогнозу:

 • – прибутковості діяльності підприємства;
 • – структури доходів та витрат.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >