< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Виправлення помилок при складанні підприємствами фінансової звітності (П(С)БО 6)

При складанні підприємствами фінансової звітності можуть бути допущені помилки (у математичних підрахунках, у застосуванні Облікової політики, неправильної інтерпретації фактів господарської діяльності, неуважності, шахрайства) чи певних змін. Помилки можуть бути допущені під час складання звітності у попередніх періодах і ті, що відносяться до попередніх періодів.

Суттєві або фундаментальні помилки, їх виправлення

Виправлення таких помилок відображається у складі доходу або витрат того звітного періоду, в якому ці помилки були виявлені, проте в окремих випадках помилки можуть бути настільки значними, що фінансову звітність не можна вважати достовірною. Такі помилки вважають суттєвими або фундаментальними.

Прикладами суттєвих помилок є: включення до фінансових звітів попереднього періоду суттєвих з незавершеного виробництва та дебіторської заборгованості щодо фінансових контрактів, втрата значної кількості даних внаслідок збою системи облікової інформації. З метою правильності виправлення помилок затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” Наказом Міністерства фінансів України №137 від 28.05.99 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України за №392/3685 від 21.06.99 р.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 визначається порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності.

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються у фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім бюджетних установ).

Терміни, що використовуються в цьому П(С)БО 6, мають такс значення:

Дата Балансу – дата, на яку складено Баланс підприємства. Датою Балансу є кінець останнього дня звітного періоду.

Облікова оцінка – попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.

Подія після дати Балансу – подія, яка відбувається між датою Балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Виправлення помилок

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація.

Наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї ж самої статті Звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов'язаних з об'єктом такої оцінки.

Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до Звіту про фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.

Відображення допущеної помилки, що належить до попередник періодів

Суму коригування допущеної суттєвої помилки, що належить до попередніх періодів, відображають у Звіті про Власний капітал, форма № 4:

 • – за статтею “Нерозподілений прибуток” на початок звітного року (8-ма колонка);
 • – ряд. 030 – виправлення помилок;
 • – ряд. 040 – інші зміни.

Облікова політика може змінюватися тільки якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій чи операцій у фінансовій звітності підприємства.

Не вважається зміною облікової політики встановлення облікової політики для:

 • – подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій;
 • – подій або операцій, які не відбувалися раніше.

Облікова політика застосовується щодо подій та операцій з моменту їх виникнення за винятком випадків, передбачених п. 13 цього Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6.

Вплив зміни облікової політики на події та операції минулих періодів відображається у звітності шляхом:

 • – коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;
 • – повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних періодів.

Якщо суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року неможливо визначити достовірно, то облікова політика поширюється лише на події та операції, які відбуваються після дати зміни Облікової політики.

Якщо неможливо розрізнити зміну облікової політики та зміну облікових оцінок, то це розглядається і відображається як зміна облікових оцінок.

Події, що відбуваються після дати Балансу

Події, що відбуваються після дати Балансу, можуть вимагати коригування певних статей або розкриття інформації про ці події у примітках до фінансових звітів.

Події після дати Балансу, які надають додаткову інформацію про визначення сум, пов'язаних з умовами, що існували на дату Балансу, вимагають коригування відповідних активів і зобов'язань. Коригування активів і зобов'язань здійснюється шляхом сторнування та (або) додаткових записів в обліку звітного періоду, які відображають уточнення оцінки відповідних статей внаслідок подій після дати Балансу.

Події, що відбуваються після дати Балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансових звітів. Такі події слід розкривати в Примітках до фінансових звітів, якщо відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення. Дивіденди за звітний період, які оголошені після дати Балансу, слід розкривати в Примітках до фінансових звітів.

Якщо події після дати Балансу свідчать про наміри підприємства припинити діяльність або про неможливість її продовження, то фінансова звітність складається – без застосування принципу безперервності діяльності.

У Примітках до фінансових звітів слід розкривати таку інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах:

 • – зміст і суму помилки;
 • – статті фінансової звітності минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації;
 • – факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення.

Підприємству слід розкривати зміст і суму змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди.

У разі зміни в Обліковій політиці підприємству слід розкривати:

 • – причини та суть зміни;
 • – суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обґрунтування неможливості її достовірного визначення.
 • – факт повторного подання порівняльної інформації у фінансових звітах або недоцільність її переобрахунку.

У разі потреби розкриття події, що відбулася після дати Балансу, слід надавати інформацію про зміст події та оцінку її впливу на фінансовий результат або обґрунтування неможливості зробити таку оцінку.

Орієнтовний перелік подій після дати Балансу

 • 1. Події, які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату Балансу:
  • – оголошення банкрутом дебітора підприємства, заборгованість якого раніше була визнана сумнівною;
  • – переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої вартості, визначеної на дату Балансу;
  • – отримання інформації про фінансовий стан і результати діяльності дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості їхніх акцій на фондових біржах;
  • – продаж запасів, який свідчить про необгрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату Балансу;
  • – отримання від страхової організації матеріалів про уточнення розміру страхового відшкодування, переговори щодо якого велись на звітну дату;
  • – виявлення помилок до порушень законодавства, що призвели до перекручення даних фінансової звітності.
 • 2. Події, які вказують на обставини, що виникли після дати Балансу:
  • – прийняття рішення щодо реорганізації підприємства;
  • – придбання цілісного майнового комплексу;
  • – рішення про припинення операцій, які становлять значну частину основної діяльності підприємства;
  • – знищення (втрата) активів підприємства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події;
  • – прийняття рішення щодо емісії цінних паперів;
  • – непрогнозовані зміни індексів цін і валютних курсів;
  • – укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових інвестицій; прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність підприємства;
  • – дивіденди за звітний період, оголошені підприємством після дати Балансу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >