< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансова звітність за сегментами П(С)БО 29

Суть сегмента

Сегмент (лат. seqmentum) – відрізок, полоса, від seco – ріжу, розсікати, розтинати.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 “Фінансова звітність за сегментами” затверджено Наказом Міністерства фінансів України №412 від 19.05.2005 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 621/10901 від 03.06.2005 р.

П(С)БО 29 визначає методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи зобов'язання звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності.

Застосування норм П(С)БО 29

Норми цього П(С)БО 29 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім малих підприємств, неприбуткових організацій банків і бюджетних установ).

Інформація про звітні сегменти наводиться в Додатку до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” – форма №6 (додаток 1 до П(С)БО 29).

Форма № 6 складається із трьох розділів:

 • 1. Показники пріоритетних звітних________________сегментів (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)
 • 2. Показники за допоміжними звітними_________________сегментами (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)
 • 3. Показники за допоміжними звітними географічними________________сегментами (виробничий, збутовий)

У П(С)БО 29 “Фінансова звітність за сегментами” наведено:

 • – Визначення звітних сегментів;
 • – Визначення активів і зобов'язань за звітними сегментами;
 • – Визначення доходів і витрат звітних сегментів.

У примітках до фінансової звітності згідно з П(С)БО ЗО “Біологічні активи” розкривається інформація про біологічні активи за групами (у Балансі – окремими статтями):

 • 1. Довгострокові біологічні активи:
  • – Робоча худоба,
  • – Продуктивна худоба,
  • – Багаторічні насадження,
  • – Інші довгострокові біологічні активи.
 • 2. Поточні біологічні активи:
  • – Тварини на вирощуванні та відгодівлі;
  • – Біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі);
  • – Інші поточні біологічні активи.
 • 3. Вартість кожної групи біологічних активів на початок і кінець звітного року.
 • 4. Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період у натуральних вимірниках та за справедливою вартістю.
 • 5. Суму укладених договорів на придбання у майбутньому біологічних активів.
 • 6. Фінансовий результат за звітний рік від сільськогосподарської діяльності.
 • 7. Інформація про зміни балансової вартості груп біологічних активів, що оцінювалися у звітному періоді за справедливою вартістю.
 • 8. Причини неможливості достовірності визначити справедливу вартість.
 • 9. Інформація про цільове фінансування, пов'язане з сільськогосподарською діяльністю.

Згідно з П(С)БО 31 “Фінансові витрати” у примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:

 • 1. Облікова політика підприємства щодо фінансових витрат.
 • 2. Сума фінансових витрат, що капіталізована у звітному періоді.
 • 3. Річна (або середньорічна) норма (норми) капіталізації.

Звітний період фінансовой звітності за сегментами:

Додаток до річної фінансової звітності підприємства “Інформація за сегментами”, форма № 6 за період з 01.01 по 31.12 (річна).

Планові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності контролюючими органами

Планові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності проводяться всіма контролюючими органами згідно з Указом Президента України № 813/98 від 23 липня 1998 р. або одночасно у день, визначений і сповіщений суб'єкту підприємництва за 10 днів до початку перевірки органом державної податкової служби, або у випадку неможливості одночасного проведення перевірки – у різні терміни, але погоджені контролюючими органами з суб'єктом підприємницької діяльності.

Формування щорічних проектів планів-графіків проведення планових виїзних перевірок здійснюється відділами управлінь Державного казначейства у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя) контрольно-ревізійними підрозділами (відділами, групами) і митницями за місцезнаходженням перевіряючих суб'єктів підприємницької діяльності.

Терміни проведення перевірок державними податковими Інспекціями

Пріоритетними визнаються (при погодженні термінів проведення вказаних перевірок) терміни, встановлені державними податковими інспекціями, які при річному сукупному валовому доході до 20 млн грн не повинні перевищувати 30 робочих днів; при доході понад 20 млн грн термін перевірки може перевищувати 30 робочих днів.

Погоджені проекти планів-графіків на наступний рік направляються до 25 жовтня поточного року для узагальнення відповідно в управління Державного казначейства у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у контрольно-ревізійні управління у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Держмитслужбу (якщо митниця безпосередньо їй підпорядкована) та регіональні митниці.

Вказані вище підрозділи контролюючих органів погоджують узагальнені проекти планів-графіків проведення планових виїзних перевірок за термінами з відповідною державною податковою адміністрацією (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя) і до 15 листопада поточного року представляють дані плани-графіки відповідним органам виконавчої влади (Держмитслужбі, Державному казначейству, ГоловКРУ).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >