< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розробка розкладу руху транспортних засобів

Розклад руху транспортних засобів на маршруті являє собою основний плановий документ, у якому сконцентровані всі рішення щодо організації перевезень пасажирів. На першому етапі складають зведений за маршрутами розклад, а на його основі розробляють станційні розклади (для кінцевих і контрольних проміжних пунктів), робочі (для водіїв) і інформаційні (для пасажирів). При цьому розклад руху транспортних засобів на маршруті необхідно скласти так, щоб забезпечити: нормальні умови поїздки пасажирів під час роботи маршруту; нормальні умови праці водіїв, що обслуговують транспортні засоби; ефективне використання транспортних засобів і координацію їхнього руху на даному маршруті з рухом транспортних засобів на інших маршрутах, а також з рухом інших видів міського пасажирського транспорту; виконання вимог безпеки руху [11].

Складання зведеного маршрутного розкладу відноситься до одного з відповідальних завдань експлуатаційної служби, тому що цей розклад не тільки є основою високої якості перевізного процесу. Від нього залежить планування роботи технічної служби транспортних підприємств, що забезпечує технічно-справний стан транспортних засобів, рівномірність завантаження пунктів технічного обслуговування й поточного ремонту, вдосконалення організації праці водіїв і ремонтників [7].

Розкладом руху називають документ, що нормує рух транспортних засобів на лінії і в часі. Розклад руху є підсумковим документом усього комплексу робіт планування руху. Він направляє й організовує роботу всіх служб транспортного підприємства, що пов'язані з рухом транспортних засобів. Виконання розкладу руху - закон для всіх служб і працівників служби перевезень, починаючи з водіїв транспортних засобів і закінчуючи начальником служби. Правильно складений розклад руху забезпечує: високі якісні показники перевезення пасажирів і виконання встановлених планових завдань щодо перевезень пасажирів, своєчасність і отримання прибутку; рентабельність маршрутів; безпеку руху; ефективне використання транспортного засобу; узгодженість роботи маршрутів з іншими видами транспорту; дотримання встановленої трудовим законодавством тривалості роботи водіїв; максимальне використання дозволених швидкостей руху транспортних засобів на маршрутах [8].

Основний вид розкладів руху - маршрутний розклад. Він встановлює режим роботи транспортних засобів за часом для кожного діючого маршруту. На підставі маршрутних розкладів складають розклади для водіїв кожного випуску, для чергових кінцевих станцій маршрутів (за ними контролюють рух транспортних засобів через кінцеві пункти маршрутів), маршрутні для пасажирів (що вивішують на зупиночних пунктах маршрутів з великими інтервалами) [2, 8].

У зв'язку з коливаннями умов руху на маршрутах, маршрутні розклади складають окремо на весняно-літній і осінньо-зимовий періоди для будніх, суботніх, недільних і святкових днів. Таким чином, протягом року на кожному маршруті може змінювати один одного вісім типів розкладів. Крім того, складають і інші, так звані цільові розклади руху для роботи у важких погодних умовах (туман, низька освітленість, ожеледиця, снігопад), у літню пору на маршрути до місць масового відпочинку трудящих і т.д. [8, 7].

У маршрутному розкладі знаходять відображення кінцеві результати переробки інформації про пасажиропотоки й режими руху на вуличній мережі, підготовка транспортних засобів і водійського складу на підприємствах. У цьому документі деталізується випуск транспортних засобів, розподіляється обсяг транспортної роботи з урахуванням потреб у перевезеннях і можливостей підприємства при строгому впровадженні обмежень, обумовлених технологічними нормативами й вимогами дотримання трудового законодавства. На основі маршрутного розкладу можна встановити планове завдання на тривалість і режим роботи кожного випуску й кожної зміни з урахуванням забезпечення необхідної взаємодії в часі й відстані: часу випуску з парку, напрямку випуску, маршруту нульового рейсу, часу проходження через контрольні пункти з урахуванням зміни швидкості сполучення за періодами дня й ділянками транспортної мережі, часу прибуття й відправлення кожного рейсу на кінцеві пункти маршруту, пунктів і часу проведення відстою транспортних засобів у періоди відпочинку й харчування водіїв, а також організації перерв у русі в "міжпіковий" період для технічного огляду й відстою транспортних засобів (у парку й на кінцевому зупиночному пункті), пункту й часу зміни водіїв на лінії, пункту й часу закінчення руху, часу прибуття транспортного засобу в парк [18].

Крім цього маршрутний розклад дозволяє:

  • - розподілити транспортні засоби між маршрутами в часі;
  • - скласти графік роботи водіїв на певний період часу (тиждень, місяць);
  • - визначити параметри руху (частоту руху й інтервали) їхнього значення й періоди зміни для диспетчерського персоналу й довідково-інформаційної служби;
  • - визначити експлуатаційні показники роботи маршруту;
  • - провести організаційно-технічні заходи щодо огляду й ремонту транспортного засобу для забезпечення своєчасного і якісного випуску;
  • - встановити планований рівень транспортного обслуговування населення за показниками максимальної наповнюваності транспортного засобу в кожний конкретний період дня й плановану регулярність руху;
  • - визначити економічну ефективність роботи транспортних засобів на маршруті відповідно до розробленого плану-розкладу.

Розробка маршрутного розкладу як зведеного документа поточного планування роботи транспортних засобів у взаємодії не може розглядатися як однозначне рішення ряду інженерних, організаційних і економічних завдань. На різних етапах розробки цього документа під впливом багатьох факторів виникає безліч відносних оцінок проміжних етапів рішень [18, 15].

Основний зміст маршрутного розкладу - нормування часу: виходу кожного транспортного засобу з парку й прибуття на маршрут зі вказівкою напряму руху; проходження контрольних пунктів, прибуття на кінцеві зупинки маршруту й відправлення з них; початку й закінчення відстою під час обідніх перерв; часу перезмінки; узгодження з іншими маршрутними розкладами (на ділянках збігу маршрутів). Крім того, в маршрутних розкладах приводять зведені експлуатаційні показники роботи окремих транспортних засобів і маршруту в цілому. При тих самих вихідних даних і обмеженнях можлива розробка багатьох варіантів маршрутного розкладу, оцінити які за сукупністю всіх одержуваних у підсумкових показниках досить складно [18, 8].

У розроблених варіантах маршрутних розкладів можна тільки зрівняти точність виконання кожного нормативного (вихідного) показника, тому що дотепер ще не вдалося виразити всі різнорідні показники через єдину вартісну шкалу. В зв'язку з цим проблема розробки маршрутних розкладів на міському пасажирському транспорті може бути віднесена до області технічної кібернетики. Всебічний розгляд завдання складання розкладу дозволило визначити два можливих, принципово різних підходу до її вирішення [18].

У першому випадку розклад складають для групи маршрутів, об'єднаних загальним кінцевим пунктом або відносно більшою ділянкою їхнього спільного проходження на транспортній мережі. Такий підхід доцільний з погляду можливостей вирівнювання тривалості роботи змін водіїв, більш раціональної витрати автомобілегодин роботи, а також встановлення регулярного руху на ділянці спільного проходження транспортними засобами маршрутів, що входять до розглянутої у групи. При цьому необхідна висока надійність забезпечення маршрутів технічно справним транспортним засобом, водіями й у цілому роботи даної транспортної підсистеми, гарна професійна підготовка водіїв і дисципліна. Крім того, потрібен високий рівень організації й технічної оснащеності диспетчерської служби, тому що при можливих випадках порушення руху виникають складні завдання його відновлення. В міських умовах при роботі наземного маршрутизованого пасажирського транспорту в загальному потоці інших транспортних засобів таке рішення призведе до зниження планованого показника регулярності руху на ділянках мережі, де кожен з маршрутів працює один або в сполученні з маршрутами інших груп. Остання обставина потребує створення більш складної системи інформування населення про інтервали в русі транспортних засобів на маршруті.

У другому випадку розклад розробляють окремо на кожний з діючих маршрутів, що є більш простим і доцільним з погляду надійності функціонування такої маршрутної системи й організації керування нею при необхідності внесення оперативних змін. Таке рішення розраховане на одержання в процесі розробки маршрутного розкладу всіх кількісних і якісних показників з урахуванням введених обмежень щодо парку транспортних засобів, можливих режимів праці водіїв і автомобілегодин роботи.

Таблиця 2.2 - Інтервал руху транспортних засобів за годинами доби

Інтервал руху транспортних засобів за годинами доби

Таким чином, за рядом об'єктивних факторів доцільним є розробка розкладу за маршрутним принципом, що й використовують при заздалегідь визначених і погоджених можливостях транспортного підприємства. Маршрутний розклад включає детальний план роботи кожного транспортного засобу й зміни, що представляє результат складних розрахунків взаємодії випусків одного маршруту, розглянутого як єдиний апарат обслуговування населення [2, 18]. До основних операцій при складанні маршрутного розкладу відносяться дані графоаналітичного розрахунку, що дозволяють однозначно визначати час початку й кінця роботи того або іншого випуску. Одним з методів розробки розкладу руху є стрічковий графік [32].

Для його побудови, перш за все слід визначити інтервал руху транспортних засобів за годинами доби за формулою

де ї[ - інтервал руху транспортних засобів на маршруті в період часу ґ, хв.;

Д - кількість транспортних засобів, що працюють на маршруті в період часу и відповідно до графоаналітичного розрахунку, од. Результати розрахунків заносять до табл. 2.2.

Для побудови стрічкового графіка по осі абсцис відкладають поточний час відповідно до обраного масштабу. По осі ординат відкладають безрозмірний (у фізичному змісті) відрізок, що дорівнює довжині маршруту, з верхнього кінця відрізка проводять рівнобіжну пряму осі абсцис. Вісь абсцис і рівнобіжну їй пряму розбивають відповідно до обраного масштабу на час оберту. Початок першого оберту по осі абсцис з'єднують похилою лінією з кінцем першого оберту по прямій, що рівнобіжна прямій осі абсцис. Похилу пряму розбивають на кількість відрізків, рівних кількості транспортних засобів, що працюють у даний період часу, і проводять рівнобіжні прямі осі абсцис. Далі відповідно до графоаналітичного розрахунку проставляються випуски, що працюють у даний період часу. Наступну похилу лінію розбивають на відрізки, кількість їх дорівнює кількості транспортних засобів, що працюють у наступний період часу і т.д. (рис. 2.6.).

Фрагмент складання стрічкового графіка:

Рис. 2.6. - Фрагмент складання стрічкового графіка: КЗ1 - перша кінцева зупинка; КЗ2 - друга кінцева зупинка; 5 - номер випуску.

Користуючись даною методикою, одержують послідовність і час відправлення транспортних засобів з кінцевих зупинок маршруту, відповідно до розрахованого інтервалу руху, часу перерв, відстоїв і перезмінки транспортних засобів. Для того, щоб визначити конкретний час виходу з кінцевого пункту того або іншого випуску, досить опустити на вісь абсцис перпендикуляр з точки перетину похилої прямої і відрізка необхідного випуску.

Розклад складають відповідно до графіка роботи транспортних засобів і водіїв та стрічкового графіка руху транспортних засобів. Для кожного випуску відповідно до стрічкового графіка визначають час виїзду з кінцевих зупинок для кожного оборотного рейсу (табл.2.3).

Таблиця 2.3 - Фрагмент розкладу руху транспортних засобів

Фрагмент розкладу руху транспортних засобів

Час відправлення з першої кінцевої зупинки визначають на підставі стрічкового графіка і відповідає початку відповідного відрізка для обраного випуску. Час відправлення з другої кінцевої зупинки відповідає часу рейсу транспортного засобу (половині часу оберту), що відкладають по осі абсцис стрічкового графіка. Також до таблиці заносять час початку перерв і відстоїв.

На підставі розробленого розкладу визначають час заїзду (виїзду) транспортних засобів у (з) транспортного підприємства, з урахуванням нульового пробігу.

де Твиїзду - час виїзду транспортного засобу з АТП, год.;

Твідкз - час відправлення з першої кінцевої зупинки першого оборотного рейсу, год.

де Тзаїзду - час заїзду транспортного засобу до АТП, год.;

Тприбкз - час прибуття транспортного засобу на першу кінцеву зупинку після виконаного останнього оберту, год.

На підставі розкладу визначають час у наряді тн (табл.2.4) кожного випуску

де Тн - час у наряді, год.;

Тобідввідстою) - час обіду або відстою, год.

Таблиця 2.4 - Характеристика роботи транспортних засобів на маршруті

Характеристика роботи транспортних засобів на маршруті

Описана послідовність складання розкладу руху транспортних засобів на маршруті легко формалізується. Алгоритми й програми розрахунку розкладу на ЕОМ знайшли широке поширення в сучасній практиці. Поряд зі зведеними маршрутними розкладами, що представляють собою узагальнений документ, відбиваючий час виходу будь-якого номера випуску з кінцевих пунктів маршруту, останнім часом більше уваги приділяють робочому розкладу кожного випуску на маршруті.

Це пояснюється тим, що широке впровадження передбачає наявність контрольних пунктів на маршруті, розподілених між кінцевими зупиночними пунктами, час проходження яких відмічається в розкладі. Робочий розклад, як правило, роздруковують на ЕОМ у декількох екземплярах. Одну його копію надають водіям для використання під час руху з метою підтримки його регулярності. Також копії є в лінійних диспетчерів, на випадок якщо виникає непередбачена ситуація, що вимагає їх втручання. Робочий розклад руху транспорту на маршруті є остаточним документом, що визначає перевізний процес. Порушення графіка є порушенням трудової дисципліни, що впливає на систему перевезень пасажирів у цілому, що знижує ефективність використання і якості обслуговування пасажирів.

На основі розробленого маршрутного розкладу складають розклади руху кожного випуску, в якому поряд з часом прибуття й відправлення за кінцевими пунктами маршруту також показують час проходження даного виходу через проміжні контрольні пункти. Такий вид розкладу дозволяє кожному водієві орієнтуватися в шляху проходження в часі, тим самим забезпечувати регулярне сполучення на трасі маршруту, а контрольно-ревізійному апарату транспортного підприємства - здійснювати необхідний контроль якості виконання водіями рейсів [18].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >