< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стаття 3. Основні принципи державної політики в сфері ліцензування

Основними принципами державної політики в сфері ліцензування є: - забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;

 • - захист прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
 • - встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України та визначення його особливостей для окремих видів господарської діяльності, що зумовлені специфікою їх провадження, у законах, що регулюють відносини у відповідній сфері, крім випадків, передбачених частиною другою статті 2 цього Закону;
 • - встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;
 • - запровадження ліцензування окремого виду господарської діяльності у разі недостатності інших засобів державного регулювання господарської діяльності, визначених відповідним законом.

Ліцензування не може використовуватися для обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності.

Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на зайняття певним видом господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню.

Стаття 4. Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування

Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики в сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації.

Реалізацію державної політики в сфері ліцензування здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України (1698-2000-п), спеціально уповноважені виконавчі органи рад, уповноважені провадити ліцензування певних видів господарської діяльності.

Розробку та реалізацію державної політики ліцензування телерадіомовлення здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Стаття 5. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування

 • - розробляє основні напрями розвитку ліцензування;
 • - розробляє проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування;
 • - погоджує проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої влади;
 • - узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;
 • - здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування законодавства в сфері ліцензування та дає роз'яснення щодо його застосування;
 • - здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування;
 • - визначає форми документів у сфері ліцензування та правила їх оформлення;
 • - погоджує за поданням органу ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням, крім випадків, передбачених цим Законом;
 • - формує експертно-апеляційну раду;
 • - організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування;
 • - веде Єдиний ліцензійний реєстр;
 • - організовує замовлення, постачання, облік і звітність витрачання бланків ліцензій;
 • - видає розпорядження про усунення порушень законодавства в сфері ліцензування.

Для забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування здійснює розроблення навчальних програм, методичних рекомендацій та посібників, установлює порядок підготовки та атестації фахівців з ліцензування.

Для здійснення своїх повноважень спеціально уповноважений орган з питань ліцензування має свої територіальні органи, які діють на підставі положень, що затверджуються спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також фізичними особами-підприємцями.

Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування можуть бути оскаржені в суді.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >