< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Положення про територіальні органи Головної державної інспекції на автомобільному транспорті

1. Територіальні органи Головної державної інспекції на автомобільному транспорті (далі - територіальні органи) в областях, Автономній республіці Крим, містах Києві та Севастополі є територіальними структурними підрозділами Головної державної інспекції на автомобільному транспорті (далі - Головавтотрансінспекція) без права юридичної особи, утворюються відповідно до Положення про Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 року №1190, мають печатку зі своїм найменуванням і зображенням малого Державного Герба України [201].

Територіальні органи Головавтотрансінспекції є органами державного контролю в галузі автомобільного транспорту та державного нагляду за забезпеченням якісного й безпечного функціонування автомобільного транспорту у відповідному регіоні, утворюються і ліквідуються Головавтотрансінспекцією за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту, яким є

Мінтрансзв'язку, в межах граничної чисельності працівників Головавтотрансінспекції.

 • 2. Територіальні органи в своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про внесення змін до Закону України „Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", "Про транспорт", іншими законами України, актами Президента і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства транспорту та зв'язку України, наказами та розпорядженнями Головавтотрансінспекції, цим Положенням та іншими актами.
 • 3. Основним завданням територіальних органів є виконання відповідно до законодавства дозвільно-реєстраційних і контрольно-наглядових функцій в сфері автомобільного транспорту.
 • 4. Територіальні органи з метою забезпечення якісного й безпечного функціонування автомобільного транспорту, охорони довкілля від шкідливого впливу автомобільного транспорту, відповідно до покладених на них завдань, у відповідному регіоні здійснюють:
 • 1) державний контроль за:
  • - додержанням суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері автомобільного транспорту, вимог законодавства про автомобільний транспорт, норм і стандартів законодавчо регульованої сфери, що визначають організацію перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
  • - додержанням вітчизняними й іноземними автомобільними перевізниками норм міжнародних конвенцій і договорів про міжнародне автомобільне сполучення на шляхах України, в місцях завантаження й розвантаження, стоянках у пунктах пропуску через державний кордон України та в пунктах видачі дозволів автомобільним перевізникам України;
  • - недопущенням надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільними перевізниками, які не одержали відповідної ліцензії та ліцензійних карток на транспортні засоби, що при цьому використовуються, на автостанціях, автобусних зупинках, у місцях посадки й висадки пасажирів, на стоянках таксі, в місцях навантаження й розвантаження вантажних автомобілів;
  • - додержанням суб'єктами господарювання в сфері автомобільного транспорту належного технічного стану транспортних засобів, які залучаються до перевезення пасажирів і вантажів;
  • - організацією суб'єктами господарювання в сфері автомобільного транспорту безпечного перевезення небезпечних, надгабаритних та великовагових вантажів;
  • - усіма транспортними засобами українських й іноземних перевізників, що здійснюють автоперевезення пасажирів і вантажів на території України.
  • - технічним станом транспортних засобів суб'єктів господарювання в сфері автомобільного транспорту.
 • 2) державний нагляд за забезпеченням суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері автомобільного транспорту, безпеки автомобільних перевезень.
 • 5. Відповідно до покладених на них завдань здійснюють функції з:
 • 1) видачі й переоформлення ліцензій, видачі дублікатів ліцензій на право проведення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом , відмови у видачі ліцензій; прийняття рішення про визнання ліцензій недійсними; здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов; видачу розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов; анулювання ліцензій на певний вид господарської діяльності, формування й ведення ліцензійного реєстру;
 • 2) підтвердження відповідності перевізника вимогам ліцензійних умов перед видачею ліцензії на право проведення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом шляхом проведення перевірки за місцем його розташування;
 • 3) оформлення й переоформлення, видачі або відмови у видачі ліцензійних карток, оформлення дублікатів ліцензійних карток, визнання ліцензійних карток недійсними;
 • 4) підтвердження перед оформленням ліцензійних карток відповідності облаштування таксі встановленим вимогам;
 • 5) забезпечення реалізації державної політики стосовно державної таємниці й контроль за її збереженням;
 • 6) забезпечення виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізації в галузі автомобільного транспорту;
 • 7) забезпечення виконання заходів цивільної оборони;
 • 8) організацію та надання консультативно-інформаційних послуг, проведення семінарів і диспутів тощо з питань застосування законодавства про автомобільний транспорт.
 • 6. Територіальні органи в межах своєї компетенції беруть участь у:
  • - розробленні й виконанні загальнодержавних та інших програм у сфері безпеки автомобільних перевезень;
  • - здійсненні міжнародного співробітництва в сфері автомобільних перевезень;
  • - розробленні норм і стандартів безпеки автомобільних перевезень;
  • - здійсненні науково-технічної діяльності з питань дослідження й розвитку статистики в галузі автомобільного транспорту;
  • - роботі державних комісій з прийняття в експлуатацію транспортних засобів, об'єктів і споруд автомобільного транспорту;
  • - роботі конкурсних комітетів, що проводять конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;
  • - службових розслідуваннях обставин і причин дорожньо-транспортних пригод на автомобільному транспорті;
  • - щорічних комісійних обстеженнях залізничних переїздів;
  • - профілактиці порушень у сфері автомобільного транспорту, вносять до органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій подання про необхідність виявлення й усунення причин і умов, що сприяють вчиненню таких порушень;
  • - заходах з запобігання дорожньо-транспортному травматизму спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
  • - перевірці наявності сертифікатів на відповідність транспортних засобів вимогам правил, норм і стандартів.
 • 7. Територіальні органи в межах своєї компетенції здійснюють:
  • - розгляд звернень, заяв, скарг і пропозицій щодо порушень законодавства про автомобільний транспорт і вжиття заходів стосовно усунення порушень;
  • - вивчення та впровадження в Україні міжнародного досвіду з діяльності автомобільного транспорту;
  • - роз'яснювальну роботу з питань застосування законодавства про автомобільний транспорт і діяльності територіальних органів і виконують інші функції, що випливають з покладених на них завдань.
 • 8. Територіальні органи мають право:
  • - залучати спеціалістів відповідних органів, установ і організацій (за попереднім погодженням з їх керівниками), а також громадських інспекторів для проведення перевірок і розгляду питань, що належать до їх компетенції, громадські організації та громадян (на їх вимогу) у разі проведення перевірки за їх зверненням;
  • - проводити в установленому порядку наради, конференції, семінари, диспути з питань, що належить до їх компетенції;
  • - одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій і громадян інформацію, документи й матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань.
 • 9. Посадові особи територіальних органів мають право:
 • 1) перевіряти юридичних і фізичних осіб, які проводять діяльність у сфері автомобільного транспорту, щодо виконання ними законодавства про автомобільний транспорт, норм і стандартів, що регулюють організацію перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
 • 2) перевіряти автотранспортні засоби щодо їх відповідності вимогам законодавства про автомобільний транспорт і ліцензійних умов, у тому числі, з їх зупинкою, згідно з завданням на перевірку, в разі виявлення порушення законодавства про автомобільний транспорт під час користування автотранспортним засобом - без установленого завдання;
 • 3) безперешкодно відвідувати у встановленому порядку суб'єктів господарювання з метою встановлення відповідності вимогам ліцензійних умов для видачі ліцензій та ліцензійних карток, контролю за додержанням вимог ліцензійних умов за місцезнаходженням і в транспортних засобах, які використовуються для проведення діяльності, за умови пред' явлення посвідчення державного інспектора на автомобільному транспорті, завдання на перевірку й (або) посвідчення на право проведення перевірки;
 • 4) отримувати під час встановлення відповідності вимогам ліцензійних умов і при здійсненні контролю за додержанням вимог ліцензійних умов необхідні документи, їх копії (ксерокопії), письмові пояснення від ліцензіатів з питань, що виникають під час проведення перевірки та вимагати від них забезпечення умов для її проведення;
 • 5) вилучати у встановленому порядку документи на перевезення в разі, якщо вони викликають сумнів у достовірності, або до усунення порушення, що безпосередньо впливає на безпеку перевезень, або до оплати накладених штрафних і (чи) фінансових санкцій;
 • 6) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері автомобільного транспорту, інформацію необхідну для виконання покладених на них завдань;
 • 7) забороняти:
  • - експлуатацію автомобільних транспортних засобів і надання послуг і виконання робіт, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей, до усунення порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт;
  • - перевезення надгабаритних, великовагових і небезпечних вантажів у разі невиконання водіями, посадовим особами правил, норм, стандартів забезпечення безпеки дорожнього руху та притягати винних у цьому до відповідальності згідно з діючим законодавством;
 • 8) складати відповідно до законодавства протоколи про порушення законодавства про автомобільний транспорт;
 • 9) давати обов'язкові для виконання перевізниками (юридичних і фізичних осіб), їх посадовими особами приписи щодо усунення порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт і контролювати їх виконання у встановлені строки;
 • 10) застосовувати до перевізників (юридичних і фізичних осіб), до їх посадових осіб і водіїв за порушення законодавства про автомобільний транспорт, а також за не усунення зазначених у приписі порушень, фінансові та (або) штрафні санкції відповідно до статті 60 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт"";
 • 11) викликати до територіальних органів перевізників, посадових осіб і громадян у справах і за матеріалами, які перебувають у їх провадженні, для дачі письмових чи усних пояснень;
 • 12) зупиняти транспортні засоби у разі порушення правил, норм і стандартів забезпечення безпеки дорожнього руху, наявних ознак їх технічної несправності;
 • 13) оглядати транспортні засоби й перевіряти у водіїв документи на право користування і керування ними, дорожні (маршрутні) листи та відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним та іншим документам;
 • 14) використовувати в установленому порядку спеціальні технічні й спеціалізовані транспортні засоби для виявлення й фіксації порушень, нагляду за технічним станом транспортних засобам і залізних переїздів;
 • 15) дешифрувати показання тахографів;
 • 16) здійснювати у встановленому порядку фотографування, звукозапис, кіно- та відеозйомку для виявлення й фіксації порушень законодавства про автомобільний транспорт;
 • 17) використовувати засоби масової інформації з метою оперативних повідомлень і інформування громадськості про діяльність територіального органу;
 • 18) вимагати від суб'єктів господарювання, посадових осіб підприємств, установ і організацій, громадян усунення порушень законодавства про автомобільний транспорт;
 • 19) вносити подання власникам залізничних переїздів щодо заборони руху в разі незадовільного стану їх утримання, що впливає на безпеку руху;
 • 20) передавати в установленому порядку в правоохоронні органи матеріали на осіб, які порушили вимоги законодавства про автомобільний транспорт, а також інші державні органи;
 • 21) отримувати від органів юстиції, митних, правоохоронних органів необхідну інформацію про митне проходження й оформлення транспортних засобів, нотаріальне посвідчення угод стосовно них, перебування транспортних засобів у розшуку, під арештом, у тому числі інформацію, що надходить до Мінтрансзв'язку в рамках міжнародного співробітництва в сфері боротьби зі злочинністю.
 • 10. Посадові особи територіальних органів, які здійснюють державний контроль, мають право на безоплатний проїзд під час проведення перевірки транспортних засобів перевізників у межах, визначених у посвідченні державного інспектора на автомобільному транспорті.
 • 11. Посадові особи територіальних органів, здійснюючи свої повноваження, зобов'язані дотримуватися законності й правопорядку, а у разі їх недотримання несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
 • 12. Територіальні органи в процесі виконання покладених на них завдань і обов'язків взаємодіють з правоохоронними та контролюючими органами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями та населенням.
 • 13. Територіальний орган очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром транспорту та зв'язку за поданням начальника Головавтотрансінспекції.

Начальник територіального органу у відповідному регіоні є за посадою старшим державним інспектором на автомобільному транспорті і діє на підставі цього Положення.

 • 14. Начальник територіального органу у відповідному регіоні:
 • 1) здійснює керівництво діяльністю територіального органу й несе персональну відповідальність за виконання покладених на орган завдань і здійснення функцій, визначених цим Положенням;
 • 2) у межах своєї компетенції:
  • - дає обов'язкові для виконання перевізниками (юридичних і фізичних осіб), а також до їх посадових осіб приписи щодо усунення порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт і контролює їх виконання у встановлені строки;
  • - застосовує до перевізників (юридичних і фізичних осіб), а також до їх посадових осіб і водіїв за порушення законодавства про автомобільний транспорт, а також за не усунення зазначених у приписі порушень, фінансові й (або) штрафні санкції;
 • 3) розпоряджається в установленому законом порядку відповідно до доведених кошторисних призначень коштами територіального органу;
 • 4) представляє інтереси Головавтотрансінспекції з питань, пов'язаних з діяльністю територіального органу, в стосунках з державними органами, суб'єктами господарювання, громадськими організаціями та іншими установами, громадянами відповідно до визначених цим Положенням завдань територіального органу;
 • 5) вносить пропозиції начальнику Головавтотрансінспекції щодо дисциплінарної відповідальності й заохочення працівників територіального органу, крім свого заступника;
 • 6) вносить пропозиції начальнику Головавтотрансінспекції щодо структури територіального органу в межах доведених йому штатних одиниць та відповідно до чинного законодавства;
 • 7) забезпечує збереження державної таємниці й організовує роботу з документами, які містять відомості конфіденційного характеру відповідно до законодавства України, а також надає начальнику Головавтотрансінспекції пропозиції щодо визначення кола посадових осіб, які можуть мати доступ до державної таємниці та інформації конфіденційного характеру;
 • 8) виконує інші повноваження, визначені цим Положенням.
 • 15. Начальник територіального органу має заступника - начальника відділу, який за посадою є старшим державним інспектором і призначається на посаду й звільняється з посади начальником Головавтотрансінспекції.
 • 16. Віднесення посадових осіб територіального органу до інспекторського складу Головавтотрансінспекції здійснюється відповідно до Положення про Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 року №1190.

Для виконання своїх обов'язків посадові особи інспекторського складу територіального органу мають нагрудний номерний знак з зображенням емблеми Головавтотрансінспекції, посвідчення державного інспектора на автомобільному транспорті, забезпечуються форменим одягом, зразки й порядок яких затверджуються в установленому законодавством порядку.

17. Утримання територіального управління здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Доходи й видатки територіального управління є складовими кошторису доходів і видатків Головавтотрансінспекції, фінансування якої здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та з інших джерел не заборонених законодавством України.

Баланс територіального органу є складовою зведеної фінансової звітності Головавтотрансінспекції.

Територіальні органи підлягають документальній ревізії з фінансово - господарської діяльності в порядку та термін, визначені відповідно до чинного законодавства України.

 • 18. Територіальні органи для виконання покладених на них завдань, використовують спеціальні технічні та спеціалізовані транспортні засоби з нанесенням на них емблеми Головавтотрансінспекції.
 • 19. Територіальні органи надають платні послуги, перелік, вартість і порядок зарахування плати за надання яких визначається Кабінетом Міністрів України.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >