< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Управління вищою освітою

У період інтенсивної розбудови системи вищої освіти в Україні важливого значення набуває управління вищими навчальними закладами – діяльність, спрямована на розроблення й реалізацію рішень, організацію контролю та аналізу результатів на основі достовірної інформації.

Управління вищою освітою в Україні здійснюють державні органи управління та органи громадського самоврядування на основі законів, постанов Верховної Ради, наказів, розпоряджень Президента, Кабінету Міністрів, досягнень психолого-педагогічної науки і передового педагогічного досвіду.

До державних органів управління освітою я Україні належать: Міністерство освіти і науки України: міністерства і відомства України, яким підпорядковані заклади освіти: Вища атестаційна комісія України; Міністерство освіти Автономної Республіки Крим; місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.

  • 1. Міністерство освіти і науки України. Воно с центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти. Бере участь у визначенні державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів, розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти освіти; встановлює державні стандарти знань з кожного предмета; визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення закладів освіти; здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням державних стандартів освіти, державне інспектування; забезпечує зв'язок із закладами освіти, державними органами інших країн з питань, які належать до його компетенції; проводить акредитацію вищих та професійно-технічних закладів освіти незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії, сертифікати; формує і розміщує державне замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою; розробляє умови прийому до закладів освіти; забезпечує випуск підручників, посібників, методичної літератури; розробляє проекти положень про заклади освіти, які затверджує Кабінет Міністрів України; організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань; разом з іншими міністерствами, яким підпорядковані заклади освіти, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим реалізує державну політику в галузі освіти, здійснює контроль за її практичним втіленням, дотриманням актів законодавства про освіту в усіх закладах освіти незалежно від форм власності та підпорядкування; здійснює керівництво державними закладами освіти.
  • 2. Міністерства і відомства, яким підпорядковані заклади освіти. Вони беруть участь у здійсненні державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів, у проведенні державного інспектування та акредитації закладів освіти; виконують контрольні функції з дотримання вимог щодо якості освіти, забезпечують зв'язок із закладами освіти та державними органами інших країн з питань, які належать до їх компетенції, організовують впровадження у практику досягнень науки і передового досвіду.
  • 3. Вища атестаційна комісія України. Організовує і проводить атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів, керує роботою щодо присвоєння наукових ступенів, вченого звання старшого наукового співробітника.
  • 4. Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Вони здійснюють державну політику в галузі освіти в межах їх компетенції: встановлюють з урахуванням визначених Міністерством освіти і науки України мінімальних нормативів обсяги бюджетного фінансування закладів освіти, установ, організацій системи освіти, що є комунальною власністю, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання; забезпечують розвиток мережі закладів освіти та установ, організацій системи освіти, зміцнення їх матеріальної бази, господарське обслуговування; здійснюють соціальний захист працівників освіти, дітей, учнівської і студентської молоді, створюють умови для їх виховання, навчання і роботи відповідно до нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення; організовують облік дітей дошкільного віку, контролюють виконання вимог щодо навчання дітей у закладах освіти; вирішують у встановленому порядку питання, пов'язані з опікою і піклуванням про неповнолітніх, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт, захист їх прав, надання матеріальної та іншої допомоги; створюють належні умови за місцем проживання для виховання дітей, молоді, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів; забезпечують у сільській місцевості регулярне безкоштовне підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів і педагогічних працівників; організовують професійне консультування молоді та продуктивну працю учнів; визначають потреби, обсяги і розробляють пропозиції щодо державного замовлення на підготовку робітничих кадрів для регіону.

Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування створюють органи управління освітою, діяльність яких спрямована на: управління закладами освіти, що є комунальною власністю; організацію навчально- методичного забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України; координацію дій педагогічних, виробничих колективів, сім'ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей; визначення потреб, розроблення пропозицій щодо державного контракту формування регіонального замовлення на педагогічні кадри, укладання договорів на їх підготовку; контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, атестацію закладів освіти, що є комунальною власністю.

Органами громадського самоврядування в освіті є: загальні збори (конференція) колективу закладу освіти; районна, обласна конференції педагогічних працівників, з'їзд працівників освіти Автономної Республіки Крим; Всеукраїнський з'їзд працівників освіти. Вони вносять пропозиції щодо формування державної політики в галузі освіти, вирішують у межах своїх повноважень питання навчально- виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладів освіти.

Розвиток і вдосконалення системи вищої освіти спрямовані на забезпечення високої якості навчання і виховання, кращу теоретичну і практичну підготовку висококваліфікованих фахівців різних галузей народного господарства, науки і культури.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >