< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Керівництво методичною роботою у вищому навчальному закладі

Щоб методична робота у вищому навчальному закладі спонукала кожного викладача до підвищення свого фахового рівня, сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дала змогу молодим викладачам вчитися педагогічної майстерності у досвідчених колег, забезпечувала підтримання у педагогічному колективі духу творчості та прагнення до пошуку, вона повинна бути вміло керованою.

Під керівництвом проректора з навчальної роботи у вищому навчальному закладі працює науково-методична рада як постійно діючий орган при раді вищого навчального закладу, яка покликана визначати стратегічні (перспективні) та тактичні завдання методичної роботи закладу; розглядати стан і результативність методичної роботи на факультетах та кафедрах; організовувати моніторингові дослідження з метою визначення якості професійної підготовки на факультетах та підготовки пропозицій щодо її вдосконалення; обговорювати та затверджувати пропозиції факультетів (або рад), кафедр щодо навчальних планів та програм, у т. ч. інтегрованих; проводити експертизу робочих програм, навчально-методичних комплексів з дисциплін; розробляти методики для проведення педагогічних досліджень факультетами та кафедрами вищого закладу освіти та методичні рекомендації щодо організації науково-дослідної, самостійної роботи студентів; рецензувати навчальну та методичну літературу, підготовлену кафедрами; організовувати та проводити методичні семінари та наради для викладачів.

Оскільки підготовка фахівців однієї або кількох споріднених спеціальностей, підвищення кваліфікації спеціалістів відповідної галузі народного господарства і культури здійснюється на факультетах вищого навчального закладу, це потребує проведення методичної роботи з педагогічними кадрами факультетів з урахуванням специфіки їх навчально-виховної діяльності.

На факультетах працюють методичні комісії, які визначають завдання та напрями методичної роботи кафедр; удосконалюють навчальні плани і програми підготовки фахівців, вирішують питання про відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій; розробляють рекомендації щодо введення до навчальних планів нових спецкурсів з метою забезпечення безперервної професійної підготовки; визначають шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу на факультеті та педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу; розробляють заходи щодо удосконалення самостійної роботи студентів; організовують виробничі практики, координують діяльність кафедр, що їх забезпечують.

Важливим осередком методичної роботи у вищому навчальному закладі є кафедра як основна навчальна група, яка здійснює навчальну, методичну й науково-дослідну роботу з однієї або кількох пов'язаних між собою наукових спеціальностей, а також підготовку й підвищення кваліфікації кадрів.

Зміст методичної роботи на кафедрі полягає у проведенні наукових досліджень з метою удосконалення навчально-виховного процесу, впровадженні сучасних технологій навчання, педагогічному обґрунтуванні змісту навчальних дисциплін кафедри; підготовці наукових кадрів; методичному забезпеченні навчального процесу з предметів кафедри; удосконаленні навчальних планів та програм, визначенні структурно-логічних зв'язків між дисциплінами, навчальними курсами (теоретичними і практичними) з фаху; розробленні, апробації та впровадженні нових навчальних дисциплін і курсів; управлінні самостійною роботою студентів, активізації їх навчальної праці; розробленні, рецензуванні та підготовці до видання навчальної та методичної літератури (підручників, монографій, навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок до семінарських та практичних занять тощо); проведенні моніторингових педагогічних досліджень з метою визначення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців та методики викладання спеціальності у закладах освіти; керівництві позааудиторною роботою з фаху; підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів; проведенні маркетингових досліджень за напрямами: потреба у спеціалістах, підготовку яких забезпечує кафедра, попит на педагогічну інформацію для різних категорій педагогічних кадрів та профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл у закладах освіти регіону.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >