< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • 12.1. Визначення та класифікація інформації
  • 12.2. Джерела інформації в бухгалтерських наукових дослідженнях
  • 12.3. Методика пошуку джерел наукової інформації
  • 12.4. Аналіз, інтерпретація та узагальнення наукової інформації

Після вивчення цієї теми студент повинен знати:

  • – класифікації інформації та її джерела для здійснення бухгалтерських наукових досліджень;
  • – критерії та методики пошуку джерел інформації у бухгалтерських наукових дослідженнях;
  • – основні етапи аналізу та інтерпретації інформації у бухгалтерських наукових дослідженнях.

Визначення та класифікація інформації

Рівень розвитку науки значною мірою визначається характером, достовірністю, цільовим призначенням інформації, яка одержана в результаті процесів пізнання. Інформація є теоретичним і експериментальним підґрунтям для досягнення мети наукових досліджень і вирішення поставлених завдань. Вона є доказом обґрунтованості наукових положень, їх достовірності і новизни. Існує думка, що вирішення науково- технічних проблем на 90% залежить від наявної інформації і тільки на 10% – від інтуїції.

Інформація

Інформація – це певні відомості про об'єкти, явища навколишнього середовища, їх параметри, якість і стан. Інформація створюється в результаті діяльності наукових колективів, окремих учених і фіксується в системі точних понять, тверджень, теорій, гіпотез. Інформація є загальнонау- ковим поняттям, яке включає не тільки відомості, а й збір, збереження та обробку отриманих даних. Отримання, поширення й використання інформації суттєво впливають на розвиток науки.

Вітчизняні та зарубіжні вчені по-різному трактують поняття інформації (табл. 12.1).

Таблиця 12.1

Дефініції "інформація"

Учений (учені)

Визначення(пояснення)

Джерело

Η. М. Малюга

Інформація – це знання, відомості, дані, які отримують та нагромаджують в процесі розвитку науки та в практичній діяльності людей

Малюга Η. М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: навч. посів. для студ. вищих навч. закл. / Η. М. Малюга; за ред. проф. Ф.Ф. Бу- тинця. – Житомир: ПП "Рута", 2003. – 476 с.

Т. П. Круп'як

Інформація – це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому середовищі

Круп'як Т.П. Аналіз інформаційних потреб підприємства // Т.П. Круп'як // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1. – С. 220-227.

Норберт Вінер

Інформація – це частина знань, що використовується для орієнтування, активної дії, керування, збереження чи розвитку системи

Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине / Н. Винер; под ред• Г. Н. Поварова; пер. с англ. И. В. Соловьева и Г.Н. Поварова. – 2-е изд. – М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. – 344 с.

А. И. Борг, А. Г. Спиркин

Інформація – це як ніби деяка “сила”, спрямована проти дезорганізації й хаосу; в цьому сенсі інформація невіддільна від структурованості, організованості матеріальних систем

Берг А. И. Кибернетика и диалектико-материалистическая философия / А. И. Берг, А. Г. Спиркин II Проблемы философии и методологии современного естествознания. – М., 1973.-С. 296

В. Б. Вяткін

Інформація – будь-яка форма відображення матерії і її атрибутів

Вяткин В. Б. Введение в синергетическую теорию информации / В. Б. Вяткин II Информационные технологии. – 2010. – Na 12. – С. 67-73.

К. К. Колин

Інформація – це не плід нашої уяви, не продукт діяльності свідомості, а реальний фізичний феномен, що характеризує стан і рух матерії або енергії

Колин К. К. Природа информации и философские основы информатики / К. К. Колин II Открытое образование. – 2005. – № 2. – С. 43-51.

У сучасних умовах, із посиленням вимог до обґрунтованості наукових досліджень, зростає і роль інформації. Вона важлива на всіх етапах дослідження: при виборі і конкретизації теми, вивченні історії питання, створенні гіпотези і т.д. Але найбільшу роль відіграє інформація у формуванні змісту майбутньої роботи. Залежно від складу зібраної інформації може змінюватись не тільки план роботи, але і напрям самого дослідження. У зв'язку з цим не будь-яка інформація може бути корисною для дослідження. Саме тому підбір найбільш значущої для дослідження інформації, вміння визначати її місце в ньому – необхідні умови правильного вибору змісту інформації.

Таблиця 12.2

Класифікація інформації

з/п

Класифікаційна ознака

Види інформації

1

За характером, призначенням, сферами виникнення, та формами закріплення (фіксації)

Науково-технічна, управлінська, обліково-статистична

2

За функціональною ознакою

Планова, координаційна, облікова, контрольна

3

За рівневою ознакою

Командна, повідомна, універсальна (горизонтальна)

4

За змістовною ознакою

За об'єктами відображення, за галузями діяльності, за типами відносин

5

За організаційною ознакою

Систематизована, несистематизована

6

За формою відображення

Візуальна (графіки, таблиці, табло та ін.), аудіоінформація (сприймається на слух завдяки звукозапису), аудіовізуальна (поєднує інформацію у формі зображення і звуку)

7

За формою подання

Цифрова, буквена і кодована

8

За порядком виникнення

Первинна і похідна

9

За характером носіїв інформації

Документована і недокументована

10

За призначенням

Директивна (розпорядча), звітна і довідково-нормативна

11

За напрямом руху

Вхідна і вихідна

12

За стабільністю

Умовно-змінна, умовно-постійна

13

За способом відображення

Текстова (алфавітна, алфавітно-цифрова) і графічна (креслення, діаграми, схеми, графіки)

14

За способом обробки

Що піддається і що не піддається механізованій обробці

Основна роль інформації в дослідженнях полягає в тому, щоб виключити суб'єктивні висновки, мати можливість отримати оптимальне рішення проблеми. Рівень наукових досліджень залежить від достовірності, ступеня використання інформації і здатності дослідника переробити її.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >