< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вступ

Банківська система виконує капіталоутворюючу роль в економіці будь-якої держави. Одночасно кожна банківська організація являє собою ділове підприємство – специфічний інвестиційний товар, що може стати об'єктом купівлі продажу. А тому проблема оцінювання банківського капіталу не втрачає актуальності на сучасному етапі розвитку економіки країни. Досвід останніх років виявив, що неадекватна оцінка вартості фінансових активів, які головним чином формують капітал банку, має пагубні наслідки для світової економіки. В зв'язку з цим збільшується потреба у виробленні підходів і методик для оцінки банків як об'єктів купівлі-продажу, а також для прийняття найбільш ефективних управлінських рішень. Оцінка банків також необхідна для цілей злиття- поглинання, фінансового оздоровлення та реструктуризації, ліквідації та визначення економічного знецінення.

Можливо виділити наступних учасників ринку, які можуть бути зацікавлені в оцінці капіталу банку:

 • • акціонери (власники банку) при бажанні вийти на фондовий ринок, або при реалізації акцій на позабіржовому ринку;
 • • потенційні покупці пакету акцій банку, або портфельні інвестори;
 • • банки, які мають на меті ціль злиття-поглинання;
 • • холдингові компанії та фінансово-промислові групи, які мають у власному портфелі акції банків, при проведенні оптимізації активів, продажу непрофільних або малорентабельних активів;
 • • рейтингові агентства – адже вартість банку є інтегральним показником, який характеризує діяльність банку.

Банківські організації мають багато особливостей, які відрізняють

банківський бізнес від інших, а саме:

 • • низька частка власних коштів в активах: якщо для промислових підприємств ця частка перебуває в межах 40 – 80%, то банки, як правило мають питому вагу власних коштів в активах на рівні 10 – 15%. Найкращі світові банки працюють на капіталі, питома вага якого в сумарних активах менше, ніж 10%;
 • • низька питома вага майна в активах банку. Таким чином, якщо прийняти до уваги те, що сказано вище, якщо 15% активу банку мають погану якість, то банк автоматично має капітал, що дорівнює 0. Якщо погану якість мають 20%, або більше активів банку, то зобов'язання банку можуть бути не виконані;
 • • невелика частка операційного прибутку в капіталі. З точки зору власника банку, прибуток – не тільки різниця поточних доходів і витрат, а також різниця між ціною придбання та ціною його продажу, яка може значно та суттєво перевищувати поточний операційний прибуток на протязі строку інвестування;
 • • дуже велике значення нематеріальних активів (справедлива вартість яких рідко відображається в балансі банку). При покупці банку як бізнесу, утримання персоналу, менеджменту та клієнтів, завоювання їх лояльності є ключовими завданнями для нових власників. Для роздрібних банків, обслуговуючих велику кількість клієнтів, які прив'язані не до менеджерів, а до бренду та географічного розташування, ця проблема менш актуальна – часто клієнтам не важливо те, хто є власником банку, в якому вони розміщають свої депозитні вклади. Це обумовлює підвищену вартість тих банків, які орієнтовані на індивідуальний сегмент ринку та завоювали в цій сфері значні позиції.

Оцінка майна, майнових прав і бізнесу, як процес визначення їх вартості, завжди націлена на певну область використання результатів. Однак, в умовах високої невизначеності зовнішнього економічного середовища та невпевненості щодо ефективності тої чи іншої стратегії фінансового менеджменту, "традиційні" методичні прийоми в рамках оціночних процедур можуть давати необґрунтовано завищені чи навпаки занижені оцінки. В цьому зв'язку виникає необхідність застосування порівняно нових методологічних підходів до оцінювання капіталу, серед яких варто відзначити засоби інтелектуального аналізу даних. Зокрема особливої уваги варті системи штучного інтелекту, побудовані на основі теорії нечітких множин: по-перше, при їх застосуванні використовуються лінгвістичні терміни, подібно до категорій мислення людини, по-друге, процес прийняття рішення може бути описаний за допомогою елементарних математичних розрахунків, по-третє, алгоритми нечіткого висновку порівняно легко реалізуються за допомогою сучасних інформаційних технологій, а їх параметри можуть гнучко налаштовуватись в залежності від змін економічної ситуації.

Незважаючи на певний обсяг наукових робіт з досліджуваних питань, можна констатувати, що саме цей напрям не знайшов достатнього висвітлення в теорії та практичних розробках. Методологічне та прикладне значення вказаної проблеми, а також необхідність вирішення ряду практичних питань обумовили вибір теми, даної роботи, її цільову спрямованість і методи дослідження.

Мета нашого дослідження – розробка методологічних засад оцінки ринкової вартості банківських організацій як ділових підприємств, створення системи аналітичних засобів і методичного інструментарію для оптимізації фінансового управління в умовах невизначеності і ризику.

Реалізація поставленої мети обумовила такі задачі дослідження:

 • • уточнити поняття "вартість капіталу" в аспекті оцінювання вартості банків
 • • розкрити роль і розглянути діяльність банків у сучасних умовах;
 • • обґрунтувати системоутворюючі макроекономічні чинники, що детермінують зміни вартості банківського капіталу в часі;
 • • розкрити сутність та методологічні аспекти оцінки вартості банку;
 • • обґрунтувати методичні підходи до оцінки ринкової вартості банківської організації;
 • • визначити основні положення дохідного підходу до оцінки ринкової вартості банківської організації;
 • • уточнити прикладні аспекти застосування порівняльного підходу до оцінки ринкової банківської організації;
 • • розглянути витратний підхід до визначення ринкової вартості банку та його складові;
 • • розробити методичний інструментарій удосконалення оціночних процедур на основі алгоритмів нечіткого висновку;
 • • обґрунтувати напрямки покращення системи вартісноорієнтованого менеджменту на основі нейромережевого моделювання.

Виходячи із специфіки теми, методологічну основу дослідження становлять теоретичні положення з проблем управління банками. Під час розроблення теоретичних питань використано методичні, інструктивні та нормативні матеріали Національного банку України, праці зарубіжних і українських економістів, а також матеріали провідних наукових центрів нашої країни та світу з досліджуваної проблеми. Спрямованість дослідження визначалася сучасними вимогами до управління та функціонування банків в умовах ринкової економіки.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в удосконаленні та актуалізації концептуально-теоретичних засад оцінки вартості банків, формуванні системи аналітичного забезпечення та модельного інструментарію оптимізації фінансового управління в умовах невизначеності та ризиків, з урахуванням вимог міжнародних стандартів і досвіду розвинутих країн.

Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що нові підходи, а також комплекс моделей, методик і практичних рекомендацій, розроблених у монографії, можуть бути використані як основа системи підтримки прийняття оптимальних фінансових рішень. Автори вважають, що нові підходи до вирішення деяких проблем дадуть змогу розвинути даний напрям досліджень, удосконалити теоретичний фундамент і практичне застосування принципів та методів оцінювання ринкової вартості банку.

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам – професорам Ковальчуку Трохиму Тихоновичу, Лопатіну Олексію Костянтиновичу та Мельнику Віктору Миколайовичу за уважне ознайомлення з рукописом, дуже корисні зауваження, підтримку новаторських пропозицій.

Своєю появою книга зобов'язана не лише авторам, але й всілякій підтримці з боку трудового колективу та ректора ВНЗ "Міжнародний університету фінансів" – професора Смоляр Любові Гаврилівни. Автори щиро дякують їм, а також професорові Якименку Юрію Івановичу за всіляку підтримку наукових починань, плідні дискусії, допомогу в реалізації ідей та атмосферу творчого натхнення й ділової активності, що панує у ВНЗ "Міжнародний університет фінансів".

Особливу вдячність автори виражають своїм близьким та рідним людям за терпіння, розуміння та всіляку підтримку.

Беручи до уваги піонерний характер монографії, автори із вдячністю врахують всі критичні зауваження у подальших виданнях та наукових розробках.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >