< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

В процесі трансформаційних перебудов в економіці аграрний сектор як один із пріоритетних галузей вітчизняної економіки постає перед проблемою недостатнього самофінансування аграрних підприємств, що зумовлює потребу в належному кредитному забезпеченні, яке активізує підприємницьку ініціативу, сприяє збільшенню обсягів виробництва та отриманні підприємницькими структурами позитивних фінансових результатів від їх діяльності.

Покращення фінансового забезпечення аграрних товаровиробників за рахунок доступу до кредитних ресурсів сприятиме формуванню конкурентоспроможного агропромислового виробництва та вирішуватиме проблему продовольчої безпеки країни.

Вагома роль у механізмі кредитного забезпечення відводиться банківській системі, ефективність якої залежить від ефективності та повноти законодавчого регулювання, його пристосованості не тільки до вимог сьогодення, а й до змін у суспільно-економічному житті країни.

Світова фінансова криза негативно позначилась на діяльності банківської системи України: відбулося подорожчання банківських кредитів, більш жорсткими стали умови до кредитоспроможності позичальників, до застави, а також зменшилися пропозиції щодо кредитних продуктів через проблеми з ліквідністю в банківській системі України, що погіршило кредитне забезпечення підприємств аграрного бізнесу. Перераховані стримуючі чинники та недосконалість існуючих механізмів банківського кредитування гальмують розвиток стратегічно важливої для країни галузі – сільського господарства.

Тому вивчення існуючих механізмів банківського кредитування та їх удосконалення сприятиме підвищенню ролі банківського кредиту в системі фінансового забезпечення підприємницької діяльності аграрних підприємств.

Механізм банківського кредитування підприємницької діяльності в аграрній сфері економіки має полягати у забезпеченні поєднання нормативно-законодавчих, адміністративно-регулятивних та економічних важелів впливу на кредитну активність банківських установ з метою вільного і необмеженого доступу до кредитних ресурсів як основного джерела фінансового забезпечення аграрних підприємств.

Розробці наукових засад банківської діяльності, кредиту та кредитних відносин, у тому числі і в аграрному секторі економіки, присвячені роботи вітчизняних вчених-економістів В.Г. Андрійчука, В.М. Алексійчука, В.Д. Базилевича, В.А. Борисове•, З.М. Васильченко, О.Д. Вовчак, В.В. Гончаренка, О.Є. Гудзь, І.С. Гуцала, М.Я. Дем'яненка, О.В. Дзюблюка, О. Т. Євтуха, В.Д. Лагутіна, П.А. Лайка, Ю.О. Лупенка, І.О. Лютого, М.Й. Маліка, В.1. Міщенка, А.М. Мороза, Л.В. Молдаван, К.В. Павлюк, Д.В. Полозенка, П.Т. Саблука, М.І. Савлука, Т.С. Смовженко, Г.М. Терещенко, М.М. Федорова, Л.М. Худолій, А.В. Чупіса, А.А. Чухна та ін.

Здебільшого дослідження стосуються лише окремих аспектів проблеми: організації коротко- і довгострокового банківського кредитування, лізингового кредитування, кредитної кооперації, кредитних ризиків, аналізу кредитоспроможності позичальників, аналізу окремих видів кредитних продуктів тощо.

Поряд з цим у сучасній вітчизняній літературі відсутні праці, в яких цілісно розглядаються механізми банківського кредитування та їх місце в системі фінансового забезпечення підприємницької діяльності аграрних підприємств.

За структурою монографія складається з чотирьох розділів.

У першому розділі розглядаються теоретичні і методологічні основи банківського кредитування в аграрній сфері: проведено аналіз теоретичних напрацювань щодо сутності і ролі банківського кредиту в фінансовому забезпеченні діяльності аграрних підприємств, обґрунтовується роль банківської системи у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності аграрних підприємств, що дало можливість сформувати складові механізму банківського кредитування.

У другому розділі аналізується стан банківського кредитування в аграрній сфері, який визначається як недостатній, тому для збільшення обсягів кредитування аграрних підприємств, враховуючи визначені проблеми варто вдосконалювати кредитний механізм і створювати більш сприятливі умови кредитного забезпечення в тому числі за активної державної регуляторної політики, в основі якої найбільш дієвим виявився механізм державної фінансової підтримки часткової компенсації ставок за кредитами, впровадження якого забезпечило відчутні зрушення у процесі кредитування аграрного сектору економіки

Третій розділ монографії присвячений питанням управління кредитним забезпеченням в аграрній сфері економіки, де пропонується механізм оптимізації кредитних ризиків в системі банківського кредитування та організаційний механізм управління банківським кредитним забезпеченням.

У завершальному четвертому розділі – вивчення зарубіжного досвіду кредитування підприємств в аграрній сфері і реалії застосування його в умовах української економіки та обґрунтовані методичні підходи до надання банківських кредитів.

Висвітлені у монографії теоретичні положення доповнюються фактичними матеріалами діяльності суб'єктів господарювання у сільському господарстві. Виходячи з аналізу досліджуваної проблеми, обґрунтовуються напрями підвищення кредитного забезпечення аграрного сектора економіки через механізми банківського кредитування з метою зростання конкурентоспроможності агропромислового виробництва, зміцнення продовольчої безпеки та забезпечення сталого розвитку національної економіки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >