< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Механізми кредитного забезпечення аграрних підприємств

В умовах поглиблення економічних реформ в Україні особливого значення набуває розвиток фінансово-кредитної політики, спрямованої на забезпечення продовольчої безпеки країни, створення умов стійкого нарощування конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції та забезпечення державної підтримки товаровиробників агропродовольчої сфери. Одне з основних джерел фінансових ресурсів – кредитне забезпечення, необхідність якого в аграрному виробництві посилюється особливостями останнього, шо призводить до існування значного розриву між надходженням коштів та їх витрачанням. Ураховуючи, що агропродовольчий сектор економіки країни є найбільш вразливою галуззю, кредитування сільського господарства – ризикований бізнес і одна з першочергових проблем сучасності [3, с. 115].

Сільське господарство як стратегічна галузь економіки України в сучасних умовах потребує належного кредитного забезпечення. Збільшення інвестування в цю галузь сприятиме формуванню конкурентоспроможного агропромислового виробництва та вирішуватиме проблему продовольчої безпеки країни.

Належне кредитне забезпечення є визначальним чинником ефективного функціонування будь-якого підприємства. Доступність кредитних ресурсів для сільськогосподарських товаровиробників впливає на збільшення обсягів виробництва, активізує підприємницьку ініціативу та сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності.

В сучасних умовах побудови ринкової економіки зростає роль стимулюючих заходів впливу державної політики на економічний розвиток країни, основою яких є формування дієвого механізму банківського кредитування підприємницької діяльності аграрних підприємств.

Необхідність створення дієвого механізму банківського кредитування продиктовано проблемами в сфері кредитного забезпечення, а питання складових механізму, які б в сукупності сприяли його належному достатньому рівню для фінансового забезпечення підприємств аграрної сфери приділяється недостатньо уваги.

Виділення механізмів ефективного банківського кредитування в якості об'єкта дослідження сприятиме вирішенню актуальної проблеми сучасної економіки – проблеми забезпечення аграрних підприємств необхідними кредитними ресурсами.

Вищевикладені позиції дозволяють визначити об'єкт наукового дослідження – механізм банківського кредитування підприємницької діяльності аграрних підприємств.

Теоретичний зміст поняття "механізм банківського кредитування підприємницької діяльності аграрних підприємств" сформуємо шляхом узгодженості понять "механізм", "банківське кредитування" та "підприємницька діяльність аграрних підприємств".

В економічній літературі наводяться різні тлумачення поняття "механізму": механізм – 1) система ланок, пристрій, спосіб, які визначають порядок певного виду діяльності; 2) система прямих і опосередкованих взаємозв'язків між економічними явищами і процесами, передусім між їх протилежними сторонами, а також між підсистемами і елементами, які виникають у різних типів економічних системах і між ними (за наявності функціонування підприємницьких структур аграрного сектору економіки.

Малахова О.Л. під кредитним забезпеченням підприємницької діяльності розуміє "покриття виробничих витрат суб'єктів господарювання за рахунок кредитних ресурсів, що акумулюються банківськими установами і спрямовуються на поповнення основного і обігового капіталу" [224, с. 114]. Однак, на нашу думку, в такому підході не робиться акцент на особливості кредитного забезпечення саме підприємницької діяльності.

Не існує єдиного підходу до трактування дефініції "механізм кредитного забезпечення", "механізм банківського кредитування", а частіше зустрічаються в літературних джерелах "кредитний механізм", "кредитування механізм", "фінансово-кредитний механізм".

Кредитний механізм – сукупність принципів, організаційних форм, законодавчих норм, методів і правил, спрямованих на управління кредитом. [151, с. 106].

Кредитування механізм – система, яка визначає послідовність і порядок надання різноманітних видів кредитів та їх зміну щодо нових умов [244, с. 393].

Гуцал 1. [117, с.11] стверджує, що "суть кредитного механізму полягає в змісті, функціях та ролі кредиту як самостійної економічної категорії, організаційній структурі банківської системи та у регулюванні кредитних відносин".

На відміну від попереднього визначення "механізм кредитного забезпечення ...пов'язаний із спрямуванням кредитних ресурсів на кредитне забезпечення підприємницької діяльності, а відтак на стимулювання ділової активності суб'єктів господарювання... Метою функціонування цього механізму як базової основи практичної реалізації кредитного забезпечення є задоволення виробничих потреб суб'єктів підприємництва, а саме – спрямування кредитних ресурсів комерційних банків на формування фінансових ресурсів підприємств" [224, с. 117-118].

Бугель Ю. [33, с. 103] дає наступне визначення кредитного механізму: "кредитний механізм – це сукупність прийомів, пов'язаних з певними умовами видачі й погашення кредиту стосовно конкретного позичальника, охоплюючи технологічний інструментарій цього процесу".

Тлумачення "банківського кредитування" розписано в підрозділі 1.1., звідки слідує, що банківський кредит – це економічні відносини, що виникають між банківською установою як кредитором і позичальником з приводу руху позикового капіталу, сформованого за рахунок власних і залучених джерел, які юридично оформлені. Тобто, на відносини банківських установ із своїми позичальниками мають вплив відносини банків з своїми кредиторами.

Крім того, діюча система кредитування залежить як від ресурсів комерційного банку, так і від встановлених НБУ економічних нормативів діяльності комерційних банків і вимог щодо формування обов'язкових, страхових і резервних фондів. Ці нормативи регламентують максимально допустимий об'єм акумульованих засобів, розмір резервних фондів, граничну суму видачі кредиту, і це, в свою чергу, робить кредитний механізм залежним від ліквідності балансів комерційних банків. Тому при побудові дієвого механізму банківського кредитування цей чинник необхідно враховувати.

Тлумачення "підприємницька діяльність аграрних підприємств" означає, що як і інші організаційно-правові форми господарювання, аграрні підприємства націлені на отримання прибутку (тобто здійснюють свою діяльність на основі комерційного розрахунку), який є основним мотивом підприємницької діяльності.

Завдяки підприємницьким здібностям неординарних особистостей, що очолюють аграрні підприємства, впроваджуються новації, прогресивні технології, застосовуються нові методи в організації та управлінні підприємствами. Тобто, підприємницька діяльність пов'язана з постійним удосконаленням і оновленням виробництва, чого вимагають сучасні ринкові умови господарювання, а значить для цієї мети необхідні в достатній кількості фінансові ресурси.

Здійснюючи підприємницьку діяльність підприємець, насамперед, керується комерційним зиском, діє з метою одержання прибутку. Тому він виробляє ті товари, чи ту продукцію, які дають йому прибуток, використовує ті засоби виробництва, які потребують менших витрат і є продуктивнішими. Для підприємця головне – це ефективність виробництва. Мотивом підприємців займатись підприємницькою діяльністю є не лише бажання отримувати прибутки, а й можливість реалізувати свої підприємницькі здібності в практичній діяльності, проявити професіоналізм, ініціативність, творчість тоща

Сьогодні правильна зорієнтованість мотивування щодо підприємницької діяльності передбачає створення такого стану соціально-економічного та політико-правового середовища, який сприяв би становленню та успішному розвитку підприємницької діяльності шляхом надання свободи й гарантій процесу отримання прибутку, володіння, використання й розпорядження ним, що особливо важливо в умовах кризи галузі сільського господарства.

Конкурентні позиції підприємницької структури реалізуються через нововведення, а вони потребують додаткових фінансових ресурсів та ефективного їх використання.

Успіх підприємницької діяльності залежить, в тому числі, і від ризиковості, взяття на себе відповідальності за вирішення проблем з подальшим отриманням позитивних результатів діяльності та матеріального стимулювання. Проте для успішного здійснення підприємницької діяльності, крім підприємницьких здібностей, прагнення потрібні ще й відповідні умови і сприятливе середовище.

Для успішної підприємницької діяльності, спрямованої на відтворення аграрної галузі необхідно створити відповідний механізм кредитного забезпечення, у створенні якого основну роль відіграє держава через створення сприятливого економічного середовища для господарюючих суб'єктів.

Економічна енциклопедія дає таке визначення механізму банківського кредитування в Україні: "послідовність етапів надання кредитів комерційними банками та комплекс умов, вимог, що супроводжують таке надання кожному з них. Основними етапами механізму банківського кредитування в Україні є: а) отримання та розгляд кредитної заявки; б) співбесіда з потенційним позичальником; в) оцінка кредитоспроможності клієнта; г) підготовка до складання кредитної угоди; д) кредитна угода; ж) моніторинг і контроль якості наданих кредитів" [ 151, с. 117].

Малік М.Й. [227, с.118] наводить визначення фінансово-кредитного механізму розвитку підприємництва в аграрній сфері виробництва " як процесу впливу на відтворювальні параметри галузі за рахунок орієнтації суб'єктів господарювання на досягнення спільних результатів". На думку автора, саме фінансово-кредитні чинники ефективності підприємницької діяльності є основними, оскільки забезпечують можливість вирішення комерційних завдань, стабільність і економічне зростання.

На наш погляд, механізм банківського кредитування підприємницької діяльності аграрних підприємств – це комплекс заходів (включаючи стандартні і нестандартні форми та види кредитних інструментів, сукупність методів, прийомів по організації кредитного процесу, технології кредитування, форми забезпечення кредиту, джерела формування ресурсного потенціалу та банківський контроль), спрямованих на формування взаємовигідних економічних і кредитних відносин, які в цілому забезпечують ефективність агропромислового виробництва через зростання частки кредиту в системі фінансового забезпечення їх підприємницької діяльності.

Результатом формування механізму банківського кредитування підприємницької діяльності аграрних підприємств є кредитна політика як сукупність заходів держави щодо управління кредитними відносинами в країні.

Сукупність заходів, інструментів, прийомів, які застосовуються державою та банківськими установами чинять безпосередній вплив кредитних відносин на динаміку економічного розвитку країни.

В процесі дослідження встановлено, що основними факторами, що мають вплив на кредитне забезпечення аграрних підприємств є взаємовідносини з фінансовим ринком; фінансовий стан підприємства; розвиток небанківських фінансово-кредитних установ; державна політика в сфері кредитування аграрних підприємств; кредитна політика банківських установ щодо аграрного сектора економіки (рис. 1.4.).

Фактори, що мають вплив на кредитне забезпечення аграрних підприємств

Рис. 1.4. Фактори, що мають вплив на кредитне забезпечення аграрних підприємств*

*Джерело: складено автором

Ці фактори варто враховувати при визначенні складових механізму банківського кредитування та дослідженні його впливу на формування сприятливої кредитної політики держави щодо аграрного сектору економіки, що, в кінцевому підсумку, впливає на зростання валового внутрішнього продукту в країні (рис. 1.5).

Одним із основних методів регулювання є податкова політика, яка полягає в зміні податкових ставок на прибуток, одержуваний фінансово-кредитними інституціями, що має безпосередній вплив на здійснення кредитно-позичкових операцій і зміну процентних ставок як основного інструмента в кредитному забезпеченні економічних суб'єктів. Тобто податкова політика має достатній вплив на державне регулювання діяльності всієї кредитної системи.

Іншим регулюючим методом є участь держави в діяльності фінансово-кредитних інститутів, що в свою чергу може здійснюватися шляхом націоналізації (придбання частини кредитних інститутів державою), створення нових інституцій, пайової участі держави через придбання акцій таких установ, що дає можливість впливати на діяльність фінансово-кредитних установ з метою вирішення проблем погашення державного боргу через продаж урядових цінних паперів своїм кредитним установам і за їх рахунок мати можливість фінансувати інвестиційні проекти національного масштабу.

Застосування законодавчих заходів уряду, місцевих органів влади і законодавчої влади впливає на діяльність інституцій в сфері кредитного забезпечення.

Основну ланку в системі інституційних структур відіграє НБУ, який є органом державного грошово-кредитного регулювання економіки, розробки і проведення державної грошово-кредитної політики в країні, є основним кредитором комерційних банків. Разом з тим, НБУ застосовуючи інструменти грошово-кредитної політики, впливає на ресурсну базу комерційних банків та кредитну активність останніх, обмежуючи або розширюючи їх кредитні вкладення у реальний сектор економіки.

Другою базовою ланкою в системі інституційних структур є комерційні банки, що становлять другий рівень кредитної системи і являються багато профільними кредитними установами, що концентрують основну частину кредитних ресурсів, здійснюють банківські операції і надають фінансові послуги для економічних суб'єктів.

Небанківські фінансово-кредитні установи є фінансовими посередниками на грошовому ринку, що акумулюють тимчасово вільні кошти і розміщують їх у формі кредиту. Вони відрізняються від банківських установ тим, що розміщення акумульованих грошових коштів здійснюють не у вигляді надання кредиту в грошовій формі, а у вигляді купівлі у позичальників їх цінних паперів. Особливістю таких установ є вузька спеціалізація, що чітко регламентується державою.

Вплив механізму кредитного забезпечення на формування сприятливої кредитної політики щодо аграрних

Рис. 1.5. Вплив механізму кредитного забезпечення на формування сприятливої кредитної політики щодо аграрних підприємств.

* Джерело: складено автором

Попит і пропозиція на кредитні ресурси банківських установ визначається впливом на діяльність фінансово-кредитних інституцій регуляторних заходів центральних органів управління. Так, формою регулювання діяльності таких установ є прямий державний вплив Національного банку України на кредиту систему шляхом розпоряджень органів контролю у формі інструкцій, директив, застосування санкцій за порушення тощо.

Застосовуючи таку форму впливу на ресурсний потенціал банків як операції на відкритому ринку, Національний банк України продає державні облігації цим установам, тим самим зменшує ресурси комерційних банків, що сприяє підвищенню процентної ставки на ринку позичкових капіталів і навпаки.

За допомогою норми обов'язкових резервів здійснюється вплив на позичковий процент банківських установ, а також на прибутковість тих чи інших цінних паперів, оскільки зміст цієї форми регулювання полягає в тому, що комерційні банки зобов'язані зберігати частину своїх ресурсів в Національному банку України. В залежності від зміни цієї норми можуть збільшуватися або зменшуватися обсяги кредитних операцій комерційних банків. Всі ці методи мають вплив на попит і пропозицію кредитних ресурсів.

Отже, НБУ відіграє вагому роль у реалізації кредитного забезпечення підприємницької діяльності, використовуючи інструментарій та здійснюючи регулювання діяльності банківських установ, він тим самим впливає на збільшення (зменшення) ресурсного потенціалу і кредитну активність банків.

В сучасних умовах трансформаційних перетворень в економші України важливим і необхідним є наявність конкуренції між кредитними інституціями.

Розвиток кредитної системи сприятиме здоровій конкуренції між кредитними установами і буде альтернативою вибору тієї чи іншої установи для кредитного забезпечення діяльності економічних суб'єктів.

Тому кожний банк чи небанківсько-кредитна установа формує свою кредитну політику, направлену на клієнта, основними аспектами якої є форми і види кредитів, умови надання і погашення кредиту, форми розрахунків тощо.

Управління кредитними відносинами на рівні держави (кредитна політика держави) включає в себе заходи регулювання, що є складовою частиною загальної економічної політики, за допомогою яких здійснюється вплив на позитивні зрушення в системі кредитного забезпечення аграрних підприємств.

Важливим аспектом при цьому є вдосконалення нормативно-правового забезпечення, яке є основою діяльності фінансово-кредитних установ, вдосконалення кредитних інструментів застосованих ними тощо.

Таким чином, органи державного управління (організаційні структури) через правові, адміністративні, економічні важелі чинять вплив на діяльність інституційних структур та формування ними кредитної політики стосовно клієнтів.

Головними фундаментальними цілями кредитної політики комерційного банку є забезпечення, з одного боку, умов дял задоволення кредитних потреб клієнтів, з другого – отримання прибутку за належного рівня своєї ліквідності та мінімізації ризиків за здійснюваними операціями [224, с. 119].

Все це має вплив на кредитну політику держави щодо управління кредитними відносинами. Сприятлива кредитна політика держави сприяє формуванню належного кредитного забезпечення підприємницької діяльності через залучення кредитних ресурсів підприємства, а це в кінцевому результаті призводить до зростання валового внутрішнього продукту в цілому по країні, що є стратегічною ціллю.

Подальший розвиток підприємницької діяльності аграрних підприємств значною мірою залежатиме від доступу до кредитних ресурсів, однак в умовах сьогодення через відсутність ефективного механізму кредитного забезпечення функціонування найбільш перспективної галузі у національному масштабі залишається кризовим.

Практичне розв'язання проблем кредитного забезпечення підприємницької діяльності аграрних підприємств на перспективу потребує нових підходів щодо вдосконалення існуючих механізмів банківського кредитування та через вдосконалення інфраструктури кредитного ринку – розширення діяльності небанківських фінансово-кредитних установ, що сприятиме посиленню конкуренції між кредитними установами та розширить доступ до кредитних ресурсів всіх без виключення підприємницьких структур, які потребують фінансової підтримки.

Механізм банківського кредитування підприємницької діяльності аграрних підприємств (рис. 1.6), як вже відмічалося вище, є комплексом заходів, що застосовуються в сфері кредитних відносин між кредитором і позичальником, шо включає в себе складові між якими є тісний взаємозв'язок.

Бугель Ю. [33, с. 102] вважає, що "застосовувати поняття "кредитний механізм" можна лише в окремих випадках, пов'язаних з конкретними умовами видачі й погашення кредиту стосовно конкретного позичальника, охоплюючи технологічний інструментарій цього процесу – від попередньої оцінки спроможності економічного агента повернути отримані у борг кошти до всебічного контролю за їх ефективним використанням і своєчасним погашенням".

На нашу думку, механізм банківського кредитування є комплексним поняттям, ефективність якого визначається збігом економічних інтересів кредитора і позичальника та створенням сприятливого середовища щодо залучення кредитних ресурсів підприємницькими структурами аграрної сфери економіки – це, в свою чергу, впливатиме на збільшення частки кредитів в системі фінансового забезпечення, сприятиме стимулюванню агропромислового виробництва, його ефективності і зростанню прибутку як основного мотиву підприємницької діяльності.

Інтересами кредитора, окрім отримання прибутку може бути підтримка сільськогосподарського товаровиробника, довгострокова співпраця з позичальниками тої чи іншої галузі.

Економічними інтересами позичальника є можливість забезпечити підприємницьку діяльність достатніми грошовими коштами задля розвитку і збереження позицій в умовах конкурентного ринкового середовища.

Вагому роль у формуванні механізму банківського кредитування відіграють організаційні та інституційні структури, які є безпосередніми агентами впливу найвищого рівня на формування механізму через відповідне нормативно-правове та інформаційне забезпечення і сприяють створенню правових основ побудови кредитних відносин між суб'єктами та забезпеченню необхідними джерелами інформації кожного суб'єкта кредитних відносин.

Варто наголосити, що принципово важливе значення для формування механізму кредитування має врахування зовнішніх та внутрішніх факторів, які чинять вплив на зміст складових механізму, якими є джерела формування ресурсного потенціалу банківських установ, безпосередньо об'єкт кредитування, принципи банківського кредитування, кредитний цикл (технологія кредитування), умови надання та погашення банківського кредитування, форми і види кредитних інструментів, методи кредитування, форми забезпечення кредиту та моніторинг кредиту.

Важливим і визначальним фактором, що впливає на механізм банківського кредитування є сформована кредитна політика банку.

Забчук Г. [143, с. 67], відмічає, що "кредитна політика створює основу для всього процесу управління кредитами, визначає об'єктивні стандарти, якими мають керуватися банківські працівники, котрі відповідають за наданими й оформлення кредитів і управління ними. Тому правильне і чітке формулювання кредитної політики зверху, адекватне сприйняття її на всіх рівнях банку дозволяє керівництву банку підтримувати належні стандарти у кредитуванні, уникати зайвих ризиків і правильно оцінювати можливості розвитку, а звідси і розширювати вплив кредитних важелів на виробничий сектор, що сприятиме зростанню обсягів виробництва".

Окрім професіоналізму, на думку автора, "важливого значення набуває рівень банківського сервісу і консультацій, що надаються, менталітет співробітників, їх готовність надати клієнтам послуги, доброзичливість. Наявність культури кредитного процесу є додатковою перевагою банку, що дає можливість завоювати вигіднішу конкурентну позицію".

Успішне існування та функціонування механізму кредитування аграрного ринку в Україні залежить від низки обставин різного характеру (економічного, законодавчого тощо), які можуть бути забезпечені лише шляхом комплексного вирішення питань реальної та ефективної роботи земельного та супутніх до нього (страхового, фінансового, фондового тощо) ринків [164, с. 222].

Встановлено, що ефективність підприємницької діяльності залежить від належного кредитного забезпечення аграрних підприємств.

В банківській практиці повинні застосовуватись важелі і механізми впливу, які задовольняли б обидві сторони кредитних відносин: кредитора і позичальника. Адже "між результативністю функціонування підприємницьких структур і прибутковістю комерційних банків виникає позитивний зворотний зв'язок: збільшення дохідності виробничої діяльності суб'єктів господарювання сприяє підвищенню прибутковості банківських установ" [224, с. 119].

Основними принципами банківської діяльності в сфері кредитного забезпечення підприємницьких структур аграрного сектора економіки доступними кредитними ресурсами мають бути оптимізація процентної політики, розширення кредитних програм для пріоритетної галузі – сільського господарства, диференційований підхід до кредитування клієнтів з врахуванням особливостей аграрної сфери, створення сприятливого законодавчого поля для розвитку таких відносин.

Отже, стимулювання агропромислового виробництва через застосування дієвого механізму банківського кредитування сприятиме збільшенню частки кредитних ресурсів як необхідного та ефективного джерела фінансового забезпечення, зростанню підприємницької активності в аграрній сфері економіки, прибутковості як основного мотиву підприємницької діяльності, що в кінцевому результаті позначиться на економічному зростанні економіки країни.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >