< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Концепція управління працездатністю автомобілів

Основи концепції

У сучасній інженерній практиці AT поняття "управління" має наступне прикладне визначення:

- це процес перетворення інформації про стан системи в певні цілеспрямовані дії, що переводять керовану систему із стану початкового в стан заданий.

Так, якщо як система, розглядати МАТП, то як початковий стан тут може розглядатися інформація у вигляді результатів господарської діяльності, стани матеріально технічної бази (МТБ) і тому подібне, а заданий стан системи (ціль) – це результати конкретних заходів, що дозволяють отримати певний ефект в умовах МАТП. При цьому для досягнення заданого стану (результатів конкретних заходів), необхідні певні дії (аналіз ситуації, фінансові і матеріальні ресурси і тому подібне).

У відповідність з чим, згідно приведеному визначенню, в понятті "управління", можна виділити наступні ключові слова:

  • - інформація (про стан системи);
  • - ціль (цілі системи);
  • - дії (що робляться в системі для зміни її стану і досягнення мети).

Якщо позначити ці слова відповідними буквенними індексами: 1, Ц і Д, то можливо скласти граф стану процесу управління з урахуванням інформаційного аспекту (рис 1.3 а).

Графи станів процесу управління з обліком його різних аспектів

Рис. 1.3. Графи станів процесу управління з обліком його різних аспектів: а – інформаційний; б – матеріальних ресурсів; в – чинника часу І – інформація, Ц – цілі, Д – дії, Р – матеріальні ресурси, Ч – час реалізації

Без цих складових взагалі не може бути самої постановки завдання управління і тому вони складають перше правило управління:

- мінімально необхідними, але недостатніми умовами управління є: наявність об'єктивної і адекватної інформації про стан системи і зовнішні чинники, що діють на неї, визначення цілі (або цілей), що стоїть перед системою, і розуміння можливих способів або дій для досягнення цих цілей.

Ці умови є мінімально необхідними, але недостатніми, оскільки будь-яке реальне управління вимагає ресурсів (рис 1.3 б), а само управління, тобто зміна стану системи, відбувається в часі, іноді вельми значному (рис 1.3 в), що підкреслює актуальність дослідження параметра часу, як параметра культури експлуатації, в пізнанні сучасного управління.

Проте в реальних системах є велика кількість підсистем (чинників, підчинників). При цьому впливати на них одночасно неможливо із-за ресурсних обмежень, або із-за забезпечення можливості рівної уваги до декількох об'єктів управління. В умовах МАТИ це означає, що з великої кількості можливих напрямів поля діяльності, придатних для більшості підприємств AT, слід приймати декілька. Число цих напрямів можна визначити, керуючись наступним правилом управління:

- у системах реально і ефективно відстежувати і управляти можна тільки за 7 + 2 (число Мюлера) підсистемами або виконавцями.

У відповідності з чим, чинники і підчинники в системах управління необхідно обов'язково описати, оцінити і класифікувати по їх головних ознаках ще до ухвалення рішення.

Управління працездатністю

В процесі експлуатації, тобто за час / ЖЦ виробу, його, наприклад автомобіля, первинні властивості Пkl, які визначають його первинну якість (наприклад, продуктивність – Р, працездатність – а1) змінюються, як правило, експоненціально (рис. 1.4):

Зміни показників якості автомобіля Пk в процесі експлуатації

Рис. 1.4. Зміни показників якості автомобіля Пk в процесі експлуатації: t – час роботи автомобіля (дн.), або його пробіг (тис. км.); 1 – витрати на ТО і Р, витрати на паливо і запасні частини; 2 – продуктивність і коефіцієнт технічної готовності; 3 і 4 – відповідно, реалізовані показники якості

TEA покликана "уповільнити падіння" первинного показника якості автомобіля Пkl в процесі його використання (рис. 1.5). Її завдання – понизити інтенсивність зміни показника Пk(t), тобто підвищити його середнє значення П(t).

(1.1)

де k – коефіцієнт зміни показників якості в часі t.

(1.2)

де: – показник якості середній за час t, який забезпечується заходами TEA

Управління показником якості автомобіля

Рис. 1.5. Управління показником якості автомобіля:

а – початкові значення показників якості і інтенсивності (1,2) їх зміни в процесі експлуатації, обумовлені заводом-виробником; б – регулювання показника якості за допомогою призначення термінів служби (3 – призначено заводом-виробником, 4 – призначено в процесі експлуатації); в – дія експлуатації (6) на показник якості, обумовлений заводом-виробником (5)

Якість автомобіля (виробу) за час t, тобто якість "розгорнена" в часі – це надійність. Надійність в цілому – це властивість будь-якого виробу, у тому числі і автомобіля, виконувати задані функції, зберігаючи в часі значення експлуатаційних показників в заданих межах. Тому головна роль в "концепції управління" в TEA відводиться показникам надійності, які сьогодні визначені термінами міжнародного стандарту Def Stan 00-60, де одним з найбільш загальних методів для оцінювання надійності техніки при експлуатації є системи звітів, аналізу і корекції дій (система FRACAS).

В практиці TEA для забезпечення надійності використовують різні методи. Наприклад, обов'язково застосовують раціональну систему ТО і Р, удосконалюють виробничу базу, підвищують кваліфікацію і зацікавленість персоналу, і ін., що в цілому і складає суть "концепції управління працездатністю" або управління якістю автомобіля в процесі його експлуатації.

Основа ефективного функціонування "концепції управління" на практиці – це грамотна, на основі процесу технічного контролю, оцінка стану об'єктів управління, тобто оцінка стану автомобіля, АТП, територіального управління області, галузі в цілому.

Перехід до ринку, тобто активна підприємницька діяльність стали причиною корінних змін в механізмах управління (сьогодні регулювання) транспортом. Проте функція контролю, як і раніше, залишається основоположною і ведучою в системі сучасного державного регулювання галузі. Проблема полягає в тому, що без контролю на транспорті неможливо здійснювати управління, де метою е досягнення кінцевих результатів щодо якості перевезень і його головного сучасного показника – рівня транспортного травматизму.

Тому більшість видів транспорту (повітряний, водний, залізничний), враховуючи наявність підвищеної небезпеки транспортних засобів для будь-яких умов господарювання, зберегли в умовах ринку регулюючу і контролюючу роль державних і галузевих органів в своїх структурах і, перш за все у сфері технічної експлуатації (ТЕ).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >