< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ В СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Логістичний аналіз як основа інтеграції

Постановка задачи

Інтегрована інформаційна система – це сукупність методів і засобів, що дозволяють при одноразовому описі, індексуванні і реферуванні наукових документів забезпечити багатоаспектну обробку інформації, що міститься в них, і багатократне її використання для задоволення інформаційних потреб.

Створення інформаційних систем обумовлене прагненням ліквідовувати проблеми саме в "чисто" інформаційній сфері. Це, по-перше, проблема дублювання робіт по індексуванню, зберіганню і обробці науково-технічної інформації (НТІ), по-друге, проблема "забруднення" інформаційного простору. Сьогодні в Росії проводиться аналогічна робота по каталогізації продукції. Процеси каталогізації містять такі основні етапи як: ідентифікація, класифікація, порівняльний аналіз, кодифікування, інформаційне забезпечення користувачів, виключення з каталогу. Це передбачає застосування сучасних комп'ютерних технологій управління БД, а одним з найважливіших завдань тут є впровадження ІПВ-технологій при формуванні логістичних процесів підтримки проектування, виробництва і експлуатації складних комплексів і зразків техніки, підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку.

Безпосередньо на виробництві аналогічні системи обумовлені вимогами по підвищенню рівня організації і мають назву ІАСУ (див. §2.1.1). Загальним у ДСНТІ і ДАСНТІ є те, що ідея їх створення полягає не просто в побудові багатоаспектних інформаційних банків або БД, а в отриманні ефекту цілісності систем. Це наявність нових емерджентних властивостей, якими не володіють окремі елементи, що об'єднуються в інтегровані інформаційні системи, що повністю відповідає сучасним інтересам забезпечення ефективності ІПВ- технологій на АТЗК і є першим фактом доцільності ІАСУ для TEA.

Основоположним у вирішенні проблеми інтеграції є застосування системного підходу до проектування. Він полягає в розробці саме цільових програм створення інтегрованих інформаційних систем, в адаптації і ідентифікації їх компонентів, в об'єднанні фаз ЖЦ сучасних ПС, підтвердженням чому є зарубіжні КІС, історія розвитку яких – приклад системного розвитку.

Спочатку, з метою оптимального управління виробництвом від постачання сировини і запитів кінцевих споживачів була розроблена перша концепція управління, яка стала стандартом. Вона отримала назву MRP (Material Requirements Planning) і полягала в плануванні потреб в матеріалах для виробництва.

Подальша еволюція породила широко відомий і сьогодні найпоширеніший стандарт ERP (Enterprise Resource Planning), що передбачає управління всіма

ресурсами підприємства (виробничими ресурсами, фінансовими ресурсами, замовленнями і так далі)]. Всі ERP-системи створювалися, виходячи з системного підходу до автоматизації функцій управління виробництвом, що дозволило реалізувати інтегрованість "природним чином".

В даний час створений стандарт CSRP (Customer Synchronized Resource Planning), який, як передбачається, повинен замінити ERP. Це новітня технологія управління, реалізована на принципі SCM (Supply Chain Management), який має на увазі управління не тільки внутрішніми ресурсами підприємства, але і найважливішими зовнішніми (наприклад, облік замовників і постачальників). Підхід CSRP дозволяє інтегрувати взаємини "споживач – підприємство" з внутрішніми бізнес-процесами підприємства.

Сьогодні інтеграція може йти в різних напрямах (організаційному; функціональному інформаційному; програмному; технічному (таблиця. 3.1), які в TEA слід віднести до заходів, передбаченим ДС (рис. 1.2).

Таблиця 3.1

Види та характеристики інтеграції

Вид

Характеристика

Організаційна

Передбачає раціональне поєднання управлінської діяльності по всіх рівнях ІАСУ

Функціональна

Забезпечує єдність цілей і узгодженість функцій всіх компонентів. Вимагає розробки загальної функціональної структури всієї системи, декомпозицн її компонентів. Встановлює для кожного компоненту: критерій ефективності; моделі функціонування; процедури обробки даних; функціональні і інформаційні зв'язки між компонентами

Інформаційна

Вимагає єдиного підходу до створення і ведення всієї інформаційної бази. Забезпечує взаємозв'язану циркуляцію інформації між компонентами системи

Програмна

Забезпечує сумісне функціонування комплексних ІС, прикладних програм і структур даних, що використовуються для вирішення завдань

Технічна

Забезпечує створення комплексу сумісних ЕОМ, засобів автоматизації, локальних мереж ЕОМ, що дозволяють проводити автоматичну реалізацію всіх напрямів інтеграції при розподіленій обробці інформації

Це заходи (напрями вдосконалення TEA) 2-го рівня (С2021, ..., С2026) ДС, які на 1-му рівні характеризуються в цілому як заходи С102, направлені на вдосконалення "Системи і організації ТО і Р автомобілів", що складає другий факт доцільності ІАСУ для TEA.

Відповідно до чого (тобто з фактами, приведеними вище), організацію системи ТЕА-АСУ для МАТП слід розглядати як завдання формування ІІС у вигляді ІАСУ, яка, є наслідком лише філософського якісного аналізу. Специфіка ж системного аналізу, запропонованого в §2.4, полягає в тому, що такий аналіз повинен, з одного боку, дійсно ґрунтуватися на методах якісного аналізу (тобто спиратися на науковий світогляд), а з іншою зобов'язаний використовувати методи формалізованого представлення систем. Системний аналіз відрізняється, наприклад, від філософського аналізу, прагненням до формалізації або хоча б символізування логічних процедур дослідження систем.

Тоді необхідне додаткове пояснення доцільності ІАСУ, яким може стати третій факт, "витікаючий" з формулювання самого поняття "ІАСУ", приведеного вище. В цілому це факт зниження в ІАСУ ентропії інформації про кожен її елемент, тобто про автомобілі що обслуговуються.

На АТЗК система TEA у вигляді ІАСУ, тобто в сукупності з ITS, покликана забезпечити моніторинг технічного стану автомобіля. Моніторинг (англ. monitoring, monitor – контролювати, перевіряти) – це:

  • - спеціально організоване, систематичне спостереження за станом об'єктів, явищ, процесів з метою їх оцінки, контролю, прогнозу;
  • - цілеспрямована діяльність, пов'язана з постійним або періодичним спостереженням, оцінкою і прогнозом стану об'єкту за яким ведеться спостереження (процесу, явища, системи) в цілях його розвитку в бажаному напрямі;
  • - процес відстеження певними методами стану системи або явища.

Сучасний рівень можливостей моніторингу процесів експлуатації PC на основі ITS забезпечує для АТЗК автоматизований контроль параметрів КЕ і ТЕ, а також контроль технічного стану автомобіля і його складових елементів, що дозволяє достатньо точно встановити вірогідність рi різних станів от автомобіля.

Сьогодні, із-за недостатнього на АТЗК технічного обліку, приймають рівну імовірність всіх станів автомобіля, а тому розрахунок ентропії, як заходу апріорної невизначеності (тобто до досвіду) ведуть по формулі, що дозволяє розрахувати лише максимальну ентропію фізичної системи (автомобіля)

Реальна ентропія (тобто з урахуванням параметра рі) розраховується по іншій, загальновідомій формулі

В результаті, якщо автомобіль має, наприклад, чотири можливі стани т=4, а завдяки інформації ІАСУ їх вірогідність відома і складає рi = 0,5, 03, 0,1 і 0,1, то Э(Х)max = 2біт, а Э(Х) = 1,68біт. Даний приклад указує на третій факт доцільності ІАСУ – факт зниження невизначеності із-за отримання за допомогою ІАСУ повнішої інформації про автомобіль.

В цілому, це підкреслює необхідність і ефективність формування АСУ- ТЕА у вигляді ІАСУ. Сьогодні це система, яка покликана створити фундамент единого інформаційного простору для ТЕ, КЕ і автовиробників. Головне полягає в тому, що ІАСУ як будь-яка сучасна ІІС, заснована на широкому використанні нових інформаційних і комунікаційних технологій, що дозволяє в комплексі з єдиним інформаційним простором створити в TEA практичну базу побудови сучасних віртуальних підприємств.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >