< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

В умовах конкурентного середовища вирішення проблеми ефективного розвитку та економічного зростання пивоварних підприємств потребує удосконалення перш за все системи управління витратами.

З метою прийняття своєчасних управлінських рішень в умовах постійної динаміки ринкової кон'юнктури вкрай потрібна достовірна інформація щодо формування витрат виробництва і собівартості продукції, котру якраз і надає облік та аналіз.

Проблеми обліку та аналізу витрат виробництва знайшли відображення в наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених: А.Ф. Аксененка, Ї.А. Басманова, П .С. Безруких, М.Т. Білухи, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Б.І. Валуєва, З.В. Гуцайлюка, М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, В.Х.Цінника, Б.М. Литвина, Ю.Я. Литвина, Є.В. Мниха, В.Ф. Палія, СО. Стукова, В.В. Солка, Р.В. Федоровича, М .Г. Чумаченка, СІ. Шкарабана.

Питання обліку та аналізу витрат за сучасних умов у пивоварній промисловості, проте, носять дискусійний характер, про що свідчить наявність таких проблем: чинна нормативна база з питань обліку витрат не враховує технолого-організаційних особливостей досліджуваної галузі; групування витрат за сукупністю класифікаційних ознак та номенклатура калькуляційних статей потребують подальшого вдосконалення для посилення контрольних функцій обліку за центрами відповідальності; визначення бази розподілу загальновиробничих витрат між об'єктами обліку не обґрунтовується; використовуються форми регістрів обліку витрат, аналітичних таблиць, які потребують подальшого вдосконалення в умовах використання автоматизованих систем обробки економічної інформації; аналіз витрат, який виявляв би ефективність витрачання виробничих ресурсів, не застосовується; оперативний облік і аналіз витрат виробництва ще не став основою для прийняття тактичних управлінських рішень; достатньою мірою не використовуються можливості інформаційної бази перспективного аналізу для розрахунку беззбитковості пивоварного виробництва.

Отже, потреба в оновленні організації, удосконаленні методики обліку і аналізу витрат на виробництво на підприємствах пивоварної промисловості обумовлюють актуальність дослідження.

В монографії проведені дослідження стану обліку та аналізу витрат на виробництво на підприємствах пивоварної промисловості і надані конкретні пропозиції щодо вдосконалення їх методики та організації.

Метою дослідження стало надання рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення методики та організації облікової й аналітичної систем в умовах автоматизованої обробки економічної інформації з урахуванням міжнародного досвіду і національних стандартів на основі вивчення проблемних питань теорії і практики обліку та аналізу витрат на виробництво пивоварної продукції для покращення інформаційної бази системи управління пивоварних підприємств. Виходячи з мети дослідження автором поставлені завдання:

 • - на основі чинних класифікацій обґрунтувати перелік класифікаційних ознак усієї сукупності витрат та номенклатуру калькуляційних статей, що включаються в собівартість пивоварної продукції з урахуванням технолого-організаційних особливостей і матеріально-речового результату пивоварного виробництва;
 • - дослідити сучасні концепції облікових і аналітичних систем та з'ясувати можливості їх застосування на підприємствах пивоварної промисловості на підставі критичної оцінки чинної системи обліку і аналізу витрат на виробництво;
 • - надати пропозиції щодо вдосконалення методики обліку прямих та непрямих витрат на виробництво в разі застосування нормативно-попередільного методу обліку витрат, запропонувати систему носіїв первинної і зведеної інформації щодо обліку витрат в умовах автоматизації;
 • - використати економіко-математичні залежності для обґрунтування вибору бази розподілу загальновиробничих витрат, побудови функції витрат та аналізу беззбитковості пивоварного виробництва;
 • - обґрунтувати рекомендовану методику обліку та аналізу витрат за центрами відповідальності, виявлення та документування відхилень на основі удосконалених кодифікаторів їх причин та ініціаторів;
 • - розробити модель витрат для з'ясування взаємозв'язку між вхідними і вихідними параметрами та запропонувати засоби її реалізації для підприємств досліджуваної галузі;
 • - удосконалити методику та механізм організації оперативного обліку і аналізу витрат пивоварного виробництва;
 • - визначити шляхи вдосконалення методики аналізу витрат на пивоварних підприємствах, аналітичних таблиць та напрями використання аналітичної інформації для прийняття тактичних та прогнозних управлінських рішень.

Об'єктом дослідження є процес формування витрат на виробництво на підприємствах пивоварної промисловості.

Предметом дослідження є наявна методика і практика обліку та аналізу витрат на виробництво на пивоварних підприємствах.

Методи дослідження Під час проведення дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: групування і порівняння - у процесі дослідження технолого-організаційних особливостей пивоварного виробництва та їх впливу на побудову системи обліку і аналізу витрат; абстрактно-логічний - у ході вивчення особливостей формування і розподілу загальновиробничих витрат, аналіз і синтез, економіко-математичне моделювання - для дослідження факторів впливу на виробничі витрати, а також інші економіко-статистичні методи. Для достовірності та оперативності одержання результатів реалізація окремих методів здійснювалась в автоматизованому режимі.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному.

Уперше:

 • - розроблено кодифікатор причин та винуватців низького виходу екстракту в варильному цеху, що посилює оперативний контроль за додержанням технологічного процесу;
 • - розроблено модель витрат виробництва та засоби її реалізації, що дозволяє визначити взаємозв'язок між факторами виробництва і кінцевим результатом та проводити оперативний аналіз витрат за кожною стадією виробництва пива.

Крім того, удосконалено:

 • - групування витрат виробництва за сукупністю класифікаційних ознак і уточнено номенклатуру калькуляційних статей витрат як методичну базу їх обліку та аналізу для пивоварного виробництва;
 • - кодифікатори причин та винуватців відхилень від норм матеріальних та трудових витрат для підприємств пивоварної промисловості, які доповнені кодифікатором центрів відповідальності за витратами, що посилює контроль за витрачанням виробничих ресурсів;
 • - перелік статей загальновиробничих витрат і обґрунтовано вибір бази їх розподілу з використанням економіко-математичних залежностей в автоматизованому режимі;
 • - методику обліку та аналізу витрат за центрами відповідальності, зокрема запропоновано проводити дослідження періодичності виникнення відхилень за калькуляційними статтями та центрами відповідальності в розробленій формі;

В роботі одержали подальшого розвитку:

 • - методика аналізу витрат на виробництво для підприємств пивоварної галузі, яку пропонується доповнити методикою перспективного аналізу, зокрема запропоновано методику проведення аналізу альтернативних варіантів рішень проблемної ситуації "виробляти чи купувати солод?*1 і зроблено висновок на користь виробництва солоду з використанням власних потужностей;
 • - методика оперативного аналізу витрат на виробництво пивоварних підприємств; запропоновано зокрема доповнити чинну методику оперативним аналізом заміни солоду несолодженими матеріалами, витрат допоміжних матеріалів та гірких речовин, об'ємних виходів і втрат за сортами пива відповідно до розроблених форм аналітичних таблиць на основі обґрунтування системи показників за центрами відповідальності з визначенням причин та винуватців відхилень.

Основні положення наукового дослідження можуть бути використані науковцями, економістами-практиками, аспірантами та студентами у навчальному процесі при вивченні економічних дисциплін.

Монографія складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >