< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Висновки до розділу 1

1. Дослідження діяльності підприємств пивоварної промисловості України в сучасних умовах показало, що вони є високорентабельними і забезпечують значний внесок у формування доходу Державного бюджету.

Для якнайшвидшого вирішення проблеми перебудови господарського механізму, його інтеграції у ринкове середовище необхідно вдосконалення процесу управління, і, в першу чергу, Його складових - обліку та аналізу витрат з врахуванням чинників, які пов'язані з технологічними та організаційними особливостями пивоварного виробництва.

2. Діюча практика ведення обліку та аналізу витрат на виробництво на підприємствах пивоварної промисловості не в достатній мірі відповідає потребам управління в умовах розвитку ринкової економіки та потребує подальшого удосконалення.

На побудову обліку та аналізу витрат на виробництво впливають технологічні та організаційні особливості пивоварного виробництва, а саме безперервний тривалий технологічний цикл та наявність технологічних переділів, органічний характер технологічних операцій, висока матеріаломісткість виробництва, залежність кількості витраченої сировини від її вологості та якості, наявність основної та супутньої продукції, наявність відходів виробництва та технологічних втрат, наявність залишків незавершеного виробництва.

За своєю суті пивоварні підприємства є комплексними виробництвами. Запропонована класифікація супутньої продукції, відходів виробництва та технологічних втрат для пивоварних підприємств дозволить значно посилити контрольну функцію обліку щодо достовірності формування інформації про собівартість пивоварної продукції.

3. Важливе методологічне значення для системи обліку витрат виробництва та аналізу має їх класифікація. Розглянувши трактування науковців щодо класифікації витрат за різними ознаками, врахувавши технолого-організаційні особливості пивоварного виробництва, запропоновано оптимальний перелік класифікаційних ознак всієї сукупності витрат для підприємств пивоварної промисловості.

З метою надання більшого ступеню аналітичності інформації про собівартість продукції, прийняття оптимальних управлінських рішень та уніфікації в галузі запропоновано більш досконалу номенклатуру калькуляційних статей витрат для пивоварних підприємств.

4. Підвищення ролі обліку і контролю витрат у системі управління підприємством неможливо без застосування нормативного методу. Нормативний метод обліку витрат не відкидає попередільний метод, а доповнює його своїм методом контролю за відхиленнями від норм витрат матеріальних та трудових ресурсів. Облік витрат на виробництво в пивоварній промисловості ефективніше вести за нормативно-попередільним методом.

Головними причинами неповного впровадження нормативного методу обліку витрат на виробництво є неналежний стан нормативної бази пивоварних підприємств.

Для вирішення проблеми покращення обліку витрат виробництва необхідно, перш за все, створити нормативну базу пивоварної промисловості, яка відповідала би нормативно-законодавчій базі, з одного боку, а з іншого - враховувала би особливості пивоварного виробництва.

5. На підставі розглянутих методів та варіантів обліку витрат виробничої діяльності запропоновано загальну схему побудови обліку витрат на пивоварних підприємствах методом неповних витрат за технологічними фазами і переділами виробництва. З метою впровадження нормативного методу обліку витрат запропоновано схему обліку витрат на виробництво за нормативно-попередільним методом на пивоварних підприємствах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >