< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО

Облік витрат виробництва за економічними елементами та статтями витрат

В системі фінансового обліку групування витрат виробництва за економічними елементами є єдиним і обов'язковим для усіх підприємств незалежно від їх галузевої належності.

З метою контролю і аналізу витрат виробництва на пивоварних підприємствах так само, як і на всіх інших господарюючих суб'єктах застосовується облік витрат на виробництво за статтями калькуляції, в розрізі яких обчислюється собівартість пивоварної продукції.

Для потреб управлінського (внутрішньогосподарського) обліку витрати повинні також відноситись до конкретних місць їх виникнення.

Отже, аналітичний облік витрат виробництва на пивоварних підприємствах ведеться за елементами витрат, статтями калькуляції та центрами відповідальності [31,25].

Питання переліку певних калькуляційних статей витрат виробництва та їх складу вирішуються підприємствами самостійно відповідно до вимог управлінського обліку (додаток Е).

З метою побудови належної системи фінансового та управлінського обліку витрат на виробництво необхідно, розуміння взаємозв'язку між економічними елементами та калькуляційними статтями, тобто порядку перегрупування елементів витрат у складові собівартості (статті витрат).

Витрати на виробництво умовно можна згрупувати таким чином:

 • 1) витрати технологічних матеріалів, які становлять речову основу готової продукції;
 • 2) витрати на оплату праці робітникам основного виробництва з відрахування
 • 3) витрати на засоби праці, які можна прямо віднести на рахунок 23 "Виробництво" [58. с.18].

Підсумок зазначених вище груп витрат буде характеризувати технологічну собівартість пивоварної продукції. Змінні та постійні розподілені загальновиробничі витрати разом з технологічними витратами утворюють виробничу собівартість пивоварної продукції.

Саме в такому аспекті розкривається облік витрат на виробництво в цьому параграфі.

У пивоварному виробництві значну частину у загальній сумі втрат становлять матеріальні витрати, що зумовлює підвищення вимог стосовно їх обліку та контролю.

Готове пиво містить біля 90% води, яка є основною сировиною для виробництва пива. Вартість води, що використовується на виробництво пива, є послугами Міськводоканалу і списується на рахунок 23 "Виробництво" з кредиту рахунка 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

На пивоварних підприємствах до витрат основної сировини відноситься також і ячмінь, який відпускається спочатку в солодовий цех для очистки та подрібнення, а в подальшому проходить всі стадії технологічного процесу виробництва пива. Крім того, технологія виробництва пива вимагає також відпуск ячменю і безпосередньо у варильний цех. Для обліку ячменю на досліджених підприємствах використовується рахунок 20 "Виробничі запаси", субрахунок 201 "Сировина і матеріали".

При виготовленні пива, крім ячмінного солоду, допускається використання не солоджених матеріалів (рисової, кукурудзяної та ячмінної крупи, ячменю), а також цукру і меду для спеціальних сортів пива.

Несолоджені матеріали використовуються або з економічних цілей, або для підвищення екстрактивності перероблюваних зерно запасів для створення певного смаку відповідних сортів пива.

У зв'язку з тим, що за змістом екстрактивних речовин не солоджені матеріали подібні до солоду, а вартість їх менша, собівартість пива знижується, і цим цілком зрозуміле намагання застосовувати якомога можливо більшу кількість не солоджених матеріалів при виготовленні пива. Багатолітньою практикою встановлено, що використання не солоджених матеріалів в кількості 10-15 % значно не змінює смак і якість пива але знижує його собівартість [60].

До витрат основних матеріалів на пивоварних підприємствах відносяться витрати гіпсу, термаміну, хмелю, паростків, цикорію, не солоджених та інших матеріалів залежно від сортів пива. Облік основних матеріалів на досліджених підприємствах ведеться на рахунку 20 "Виробничі запаси", субрахунок 201 "Сировина і матеріали". Витрати основних матеріалів виникають в основному в варильному цеху, де їх вартість додається до вартості отриманого від солодового цеху солоду, і в результаті технологічного процесу виробляється гаряче сусло.

Солод є напівфабрикатом власного виробництва. На пивоварних підприємствах для обліку витрат, пов'язаних з його виробництвом, використовується рахунок 25 "Напівфабрикати", субрахунок 251 "Солод".

До допоміжних матеріалів відносяться: казеїновий клей, етикетки, кольє-ретки, кроненкорок, фільтр картон, сода каустична сіль, хлорне вапно, пивна смолка тощо.

Витрати допоміжних матеріалів виникають в основному в цеху розливу пива, за винятком хлорного вапна для замочування ячменю та пивної смолки для покриття апаратів бродіння та доброджування, тому вони списуються за відповідними напрямами витрат, тобто на витрати цеху розливу, солодового та бродильних цехів.

На пивоварних підприємствах прямі витрати матеріальних ресурсів на виробництво у фінансовому обліку відображаються за дебетом рахунку 23 "Виробництво" та кредитом рахунків обліку виробничих запасів та напівфабрикатів власного виробництва.

На відміну від фінансового обліку в податковому обліку до валових включають будь-які витрати, пов'язані з придбанням сировини, матеріалів (робіт, послуг) а також попередня оплата постачальникам за товарно-матеріальні цінності. На витрати виробництва вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей не відносять, а лише списують їх витрачання. У фінансовому обліку вартість отриманої сировини, матеріалів обліковують у складі виробничих запасів.

При дослідженні побудови обліку матеріальних витрат та порядку їх включення в собівартість продукції було з'ясовано, що практика обліку списання матеріальних витрат на виробництво на пивоварних підприємствах не відповідає в достатній мірі потребам забезпечення керівництва підприємства інформацією стосовно матеріальних витрат з метою прийняття рішень щодо управління ними.

Тому, при вивчені цього питання необхідно виявити недоліки та надати конкретні пропозиції щодо їх усунення в побудові обліку матеріальних витрат на пивоварних підприємствах.

Відпуск сировини та матеріалів на виробництво здійснюється за обліковими цінами, в якості яких виступають договірні ціни, тобто фактичні ціни їх придбання. Списання сировини та матеріалів на виробництво здійснюється за цінами перших за часом надходження партій матеріалів [13,15].

Використання партіонного методу є умовою для застосування такого методу оцінки виробничих запасів при їх вибутті, як FIFO, який базується на припущенні, що одиниці запасів, які були придбані першими, використовуються першими [15,65].

В умовах невисокого рівня інфляції визначення фактичної собівартості витрачання матеріалів за методом FIFO є найбільш доцільним. Доцільність застосування цього методу обґрунтовується тим, що виробничі запаси, відпущені у виробництво, будуть оцінені за ціною нижчою, ніж запаси на складі, а їх залишки на кінець періоду будуть оцінені за найвищими цінами (цінами останньої партії). Перевагою методу FIFO є його простота, об'єктивність та забезпечення відображення у балансі суми виробничих запасів, яка приблизно збігається з поточною ринковою вартістю. Даний метод перешкоджає маніпулюванню даними в напрямку штучного завищення або заниження вартості запасів і, як наслідок - прибутком. Використання методу оцінки списання на виробництво виробничих запасів FIFO в сучасних умовах в найбільшій мірі відповідає такому принципу бухгалтерського обліку, як обачність, який передбачає застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, що повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань і завищенню оцінки активів і доходів підприємства [54,63,64].

Крім того, використання вказаного методу оцінки на пивоварних підприємствах обґрунтовується тим, що облік сировини та матеріалів ведеться не тільки за видами, але й за партіями надходження, що покращує контроль їх використання.

Повна відмова від планування цін на сировину і матеріали, на нашу думку, не є позитивною практикою в економічній роботі пивоварних підприємств, тому що прогнозування ціни має особливе значення для прийняття управлінських рішень щодо заготівлі сировини та матеріалів, виходячи з їх вартості та ринкових умов.

Різниця між фактичною договірною ціною та нормативною (плановою) може враховуватись як відхилення.

Слід відмітити, що на пивоварних підприємствах розраховуються норми витрачання як основних, так і допоміжних матеріалів (додаток В.6).

Крім того, норми витрачання сировини та матеріалів розробляються за кожним сортом пива.

Дослідження показало, що результати розрахунків норм витрачання сировини та матеріалів наводяться в досить незручній для використання формі (додаток В.7), тому рекомендовано за кожним сортом пива використовувати рецептуру витрат сировини та матеріалів за формою, що наведена в табл. 2.1.

Особливого значення для організації обліку матеріальних витрат набуває документальне оформлення відпуску сировини та матеріалів на виробництво.

Таблиця 2.1

Рецептура витрат сировини та матеріалів на виробництво пива, кг/дал.

Сорт пива

Солод, код 2511

Ячмінь, код 2011

Хміль, код 2012

Цикорій, код 2012

Мед, код 2012

Рисова крупа, код 2012

Гіпс, код 2012

Ферментний

препарат, код 2013

Па- 1

РОСТКИ.;

код 2014

1 2."Клятве

і 2001"

І пляшкове

2,1145

0,03448

0,0729

0,2431

0,00529

0,00094

3 "Хмельниць ке" бочкове

1,3940

0,5974

0,02733

0,00529

0,00094

і т. д.

При вивченні первинних документів щодо списання сировини та матеріалів на виробництво було з'ясовано, що вони не заповнюються належним чином, а саме: в лімітно-забірних картках не відображається та кількість сировини та матеріалів, що має бути вибраною (списаною) на виробництво за місяць. Змінний майстер відмічає протягом місяця лише фактичну кількість отриманих та списаних на виробництво сировини та матеріалів.

Така практика документального обліку призводить до того, що після закінчення звітного місяця неможливо зіставити фактичні витрати сировини та матеріалів на виробництво пива з їх нормативними значеннями і виявити перевитрати або економію, що знижує контрольну функцію як апарату бухгалтерії, так і менеджерів.

Особливого значення для побудови обліку матеріальних витрат набуває також і метод їх обліку.

Своєчасне виявлення впливу на рівень загальних витрат на виробництво продукції матеріальних витрат можливе лише при такій організації і методології їх обліку, при якій причини змін собівартості за рахунок матеріальних ресурсів, допущені перевитрати або отримана економія розкриваються не тільки вивченням фактичних звітних даних, але й організацією щоденного контролю на підставі первинної документації та оперативного обліку.

Лімітування витрачання сировини та матеріалів не забезпечує такого повсякденного контролю. Крім того, як вже було зазначено вище, на деяких пивоварних підприємствах від нього відмовились повністю .

У пивоварній промисловості для обліку матеріальних витрат використовують метод наступних розрахунків із застосуванням інвентаризації. Сутність його полягає в тому, що для визначення фактичних витрат в кінці місяця за місцями виникнення витрат (солодовий, варильний, бродильний цех та цех розливу пива) інвентаризуються невикористані матеріали. Фактичні витрати матеріалів визначаються як сума залишку на початок звітного періоду та надходження матеріалів за мінусом суми повернення і залишку на кінець звітного періоду.

Недоліком цього методу є те, що загальна сума відхилень виявляється тільки після закінчення звітного місяця, коли вже неможливо достовірно встановити причини цих відхилень та їх ініціаторів. Тому, пропонується інвентаризацію проводити не щомісячно, а позмінно, що обґрунтовується тим, що проведення таких інвентаризацій не є трудомістким процесом, не забирає багато часу і дозволяє здійснювати оперативний контроль за використанням матеріальних ресурсів на виробництво. З метою спрощення позмінної інвентаризації виробничих запасів розроблено її процедури для підприємств пивоварної промисловості (додаток Ж.1).

Для своєчасного попередження нераціонального використання матеріальних ресурсів підприємства, їх оперативного аналізу, розкриття неврахованих в практичній роботі резервів необхідно застосувати елементи нормативного методу обліку матеріальних витрат. Як вже зазначалось, на пивоварних підприємствах розраховуються норми витрачання сировини та матеріалів.

Розрахунок норми здійснюється головним пивоваром вручну і є досить трудомістким процесом, тому перевага повинна надаватися застосуванню автоматизованих методів розрахунку (додаток В.7).

Дослідження показало, що розробки одних норм недостатньо. Необхідно також виявляти відхилення від норм фактичного витрачання матеріальних ресурсів і причини цих відхилень та винуватців.

На окремих підприємствах головний пивовар лише слідкує за тим, щоб фактичні витрати матеріалів не перевищували їх нормативні значення, а безпосередньо самі відхилення не відображаються документально. Така практика с недопустимою, тому що вона може призвести до послаблення контролю та зловживань.

Розвиток нормативно-попередільного методу обліку витрат на .пивоварних підприємствах передбачає впровадження кодифікаторів причин та винуватців відхилень від норм витрат, в тому числі і матеріальних.

Кодифікатор причин та ініціаторів відхилень від норм витрат матеріальних ресурсів було вже розроблено для підприємств пивоварної промисловості [57, с.233], проте він потребує удосконалення. З метою удосконалення кодифікатора причин та ініціаторів відхилень від норм матеріальних витрат для підприємств пивоварної промисловості промисловості запропоновано доповнити його розробленим кодифікатором центрів відповідальності (додатки Ж.2, Ж З, Ж4). Це дасть можливість визначати не тільки причину та винуватця відхилень, але й центр відповідальності, за яким мало місце відхилення.

Особлива роль в достовірній організації обліку матеріальних витрат належить методиці їх зведеного обліку за сортами пива.

При вивченні методики зведення матеріальних витрат на пивоварних підприємствах було з'ясовано, що воно здійснюється на підставі місячних виробничих звітів, в яких вказується кількість витраченої сировини та матеріалів.

Дослідження показало, що в місячних виробничих звітах цехів відображаються лише фактичні витрати матеріалів та сировини, хоча формою звіту передбачено відображення кількості списаних на виробництво матеріалів і за нормами.

Крім того, доцільно доповнити місячні виробничі звіти такими реквізитами, як відхилення від норм за причинами та винуватцями.

Такі форми звіту значно полегшили би складання розробленої зведеної відомості обліку матеріальних витрат за сортами пива та центрами виникнення витрат (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Зведена відомість обліку витрат сировини та матеріалів на виробництво за сортами пива за місцями виникнення витрат за січень 20 р.

Підприємство ВАТ "Хмельпиво" Сорт пива: Проскурівське пляшкове

випуск 3612 гл.

Центр виникнення

Наймену-

вання

Оди-

Норма витрат на

Ціна нормативна

(планова)

Витрати

Відхилення

ниця виміру

Код

за нормою

фактично

кіль-кість

сума, грн.

витрат

1гл

кількість

сума, грн.

кількість! сума.

Грн.

Ячмінь

кг

20110

5,543

0,5048

20021

10106,60

19800

9995,64

-221

-110,96

солод

кг

25110

12,933

0,8400

46713

39238,92

46200

38809,85

-513

-429,07

Вари-

гіпс

кг

20125

0,0529

0,1309

191

25,00

154

20,08

-37

-4,92

льний

термамін

кг

20122

0,0038

41,33

13

537.29

11

454.63

-2

-82,66

цех

хміль 4,4

кг

20121

0.2936

5,49

1060

5819,40

550

3021,00

-510

-2798.40

паростки

кг

20126

0,1348

4,17

487

2030,79

500

2084,00

+13

+53,31

цикорій

кг

20127

0.0733

2.40

264

633,60

330

792.00

+66

-158.40

Разом

варильний цех

X

X

X

X

X

58391,60

X

55177,20

X

-3214.40

Цех

Етикетки

шт.

20133

1026

2,46

-

-

-

-

-

-

рохтиву

кізельгур

кг

20135

0,25

1,49

903

1345.47

332

1348,15

-571,15

+2.68

пива

фільтрка-ртон

кг

20136

0,025

2,90

903

261,87

21

263,34

-693

-1.47

Разом

X

X

X

X

X

1607.34

х

1611,49

X

1,27

Необхідність застосування розробленого документу в практиці зведеного обліку матеріальних витрат пояснюється тим, що на окремих пивоварних підприємствах він не складається взагалі або складається в незручній для використання формі, що значно ускладнює контроль та аналіз використання матеріальних ресурсів (додаток В.8).

Вирішення проблем обліку матеріальних витрат потребує застосування автоматизованої системи обробки економічної інформації.

Питання обліку матеріальних витрат в умовах автоматизації розглядались в наукових працях [7, 12, 21, 50, 57, 71]. Проте, для підприємств пивоварної промисловості облік матеріальних витрат в умовах автоматизації потребує подальшого удосконалення.

З цією метою розроблено перелік первинних документів та файлів вхідної інформації щодо обліку матеріальних витрат з присвоєнням кодів для пивоварних підприємств, що наведено в додатках Ж. 5 та Ж.6.

Вихідну інформацію з обліку матеріальних витрат у пивоварному виробництві доцільно представити в формах, наведених в табл. 2.3.

Таблиця 2.1

Перелік форм вихідної інформації з обліку матеріальних витрат у

пивоварному виробництві

Код вихідного документу

Найменування вихідного документу

Позначення в постановці задачі

Мета створення

01

Відомість відпуску сировини у виробництво

ВВС

Контроль відпуску сировини та матеріалів зі складів в цеха за їх видами, причинами та винуватцями відхилень

02

Відомість обліку відхилень від норм витрачання сировини та матеріалів

ВВ

Контроль за ефективністю використання сировини та матеріалів за центрами відповідальності та сортами пива

03

Зведена відомість обліку витрачання сировини та матеріалів

ЗВ

Контроль та планування загальної суми матеріальних витрат за центрами відповідальності та сортами пива за місяць

Форми вихідної інформації з обліку матеріальних витрат можуть бути отримані на основі запропонованої схеми (додаток Ж.7).

На підставі проведеного дослідження запропонована схема обліку витрат матеріальних ресурсів на пивоварному підприємстві (рис. 2.1).

 Схема відображення в обліку матеріальних витрат на пивоварних підприємствах

Рис. 2.1. Схема відображення в обліку матеріальних витрат на пивоварних підприємствах

Отже, основними напрямами вдосконалення обліку та контролю витрат сировини та матеріалів на пивоварних виробництвах є:

 • - застосування нормативно-попередільного методу обліку матеріальних витрат;
 • - удосконалення документального оформлення відпуску матеріальних ресурсів на виробництво;

впровадження форм зведених відомостей обліку матеріальних витрат за сортами пива та центрами відповідальності, за допомогою яких можна було б контролювати їх перевитрати або економію;

- автоматизація обліку витрат матеріальних ресурсів.

Будь-який процес фінансово-господарської діяльності підприємства, особливо процес виробництва, пов'язаний не тільки з витратами уречевленої, а й живої праці, яка є одним з найважливіших елементів витрат.

В пивоварному виробництві витрати на оплату праці коливаються в межах 8-14 %, тому особлива увага приділяється дослідженню побудови їх обліку.

Це дозволить здійснювати контроль за усуненням непродуктивних витрат на оплату праці, прихованих і явних втрат робочого часу, ефективністю застосовуваних форм організації і стимулювання праці за різними центрами відповідальності, впровадженням прогресивних методів праці та дотриманням співвідношення між зростанням продуктивності праці та її оплатою.

На підприємствах досліджуваної галузі так само, як і на інших підприємствах виробничої сфери, в системі фінансового обліку витрати на оплату праці основних виробничих робітників відображаються за дебетом рахунку 23 "Виробництво" та кредитом рахунку 661" Розрахунки за заробітною платою".

На досліджених пивоварних підприємствах використовується погодинно-преміальна система оплати праці, за виключенням робітників цеху розливу пива та вантажників відділу збуту продукції, оплата праці яких здійснюється за відрядно-преміальною системою [8].

Для обліку витрат на оплату праці виробничих робітників призначені статті калькуляції "Основна заробітна плата" та "Додаткова заробітна плата".

Проведені дослідження свідчать, що на більшості пивоварних підприємств така стаття витрат як "Додаткова заробітна плата" відсутня, а витрати, пов'язані з її нарахуванням, включаються в статтю "Основна заробітна плата". Витрати, пов'язані з нарахуванням додаткової заробітної плати, доцільно виділяти в окрему статтю, адже основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців, а додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад встановлених норм у вигляді доплат, надбавок, гарантійних та компенсаційних виплат, передбачених законодавством, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій. Для обліку інших заохочувальних та компенсаційних виплат доцільно використовувати статтю "Інші виплати".

Виділення окремих статей для обліку витрат на оплату праці дозволить значно підвищити контрольну функцію бухгалтерського обліку.

Як вже наголошувалось, найбільш прогресивним методом обліку витрат на пивоварних підприємствах є нормативно-попередільний. Відносно до трудових витрат, для підвищення оперативності, аналітичності та контрольної функції обліку необхідно виявляти відхилення від заданих параметрів - норм трудових витрат.

Основою нормування трудових витрат є систематизація наявних норм і нормативів. Суму нарахованої заробітної плати необхідно розмежувати на заробітну плату за нормами та відхиленнями від норм.

Оформлення відхилень від норм доцільно здійснювати за такими документами, як рапорти (листки) простою та повідомлення про зміну норм часу та розцінок.

В даному випадку відхилення визначаються при розподілі нарахованих сум пропорційно нормативних ставок. Різниця між фактичною і нормативною ставкою становить це відхилення.

Впровадження нормативно методу обліку трудових витрат потребує використання кодифікаторів причин та винуватців відхилень від норм, які повинні вказуватись в первинних документах на відхилення. При цьому відхилення потрібно відображати окремою графою.

Відмітимо, що кодифікатор облікових номенклатур причин та винуватців відхилень від норм трудових витрат розроблено для підприємств пивоварної промисловості [57, с. 176], але він потребує удосконалення. Тому, пропонується вищеназваний кодифікатор доповнити кодифікатором центрів відповідальності, в яких мало місце відхилення (додатки Ж. 4, Ж.4, 3. 1). Це дасть змогу контролювати відхилення за трудовими витратами не тільки за причинами та винуватцями, але й за центрами відповідальності, що значно підвищить контрольну функцію обліку.

Обстеження питання обліку трудових витрат на пивоварних підприємствах показало, що не на всіх підприємствах приділяється належна увага обліку змій норм, а на деяких підприємствах він взагалі не ведеться. Це пояснюється відсутністю форм облікових регістрів з обліку змін норм.

Відділ праці та заробітної плати повинен виписувати повідомлення про зміни норм часу та розцінок. В повідомленні необхідно вказати підставу та причини змін норм часу та розцінок і ініціатора, а також результат змін норм. Розроблена форма повідомлення про зміну норм часу та розцінок наведена в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Повідомлення про зміну норм часу та розцінок за січень 20_року

Назва підприємства: "Опілля"

Центр відповідальності: Цех розливу пива

До зміни

Зміна

Після зміни

Код зміни норм

Назва операції

Професія

Норма часу

(год)

Розцінка

(грн.)

норма часу

(год)

Розцінка

(грн.)

Норма часу (год)

Розцінка

(грн.)

за

причиною

iніціатором

Перевезення контейнерів з пивом

Вантажник

0,12

0,80

+0,01

+0,02

0,13

0,82

055

030

Важливою складовою частиною нормативного обліку трудових витрат на пивоварних підприємствах є облік відхилень від норм у вигляді економії або перевитрат.

Для забезпечення управлінського апарату пивоварних підприємств інформацією про відхилення від норм оплати праці пропонується використовувати відомість оперативного обліку відхилень від норм оплати праці, яка дозволить вести облік відхилень за місцями виникнення витрат і центрами відповідальності виробництва за розробленою формою (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Відомість оперативного обліку відхилень від норм по заробітній платі

за січень 20_року

Назва підприємства: "Бровар"

Центр відповідальності: Бродильний цех

Причина відхилень

Сума відхилення,

грн.

Код

причини

винуватців (ініціаторів) відхилень

Дата виникнення відхилень

Зміни в структурі та асортименті продукції

+120,00

052

010

1/02

Несправність обладнання

+86,01

012

070

2/02

Невідповідність розряду роботи розряду робітника, що її виховує

+56,36

051

030

3/02

Додаткові операції, що не передбачені технологічним процесом

+37,28

054

030

8/02

Порушення технічних умов роботи

+25,74

014

060

20/02

Дослідження показало, що облік витрат на оплату праці в пивоварному виробництві є найбільш автоматизованою ділянкою бухгалтерського обліку.

Сприятливими умовами для автоматизації процесу обробки даних, необхідних для планування, обліку і контролю використання трудових ресурсів і оплати праці, включення їх до витрат виробництва на пивоварних підприємствах, є масовість вхідної інформації з обліку заробітної плати, а також діючі системи оплати праці та стимулювання працівників пивоварних виробництв.

Незважаючи на те, що питання обліку витрат на оплату праці в харчовій промисловості в умовах автоматизації є досить розробленими в наукових працях [68, 71], в тому числі і для пивоварних підприємств [57, с. 103-107], вони потребують подальшого удосконалення.

Тому, для покращення обліку витрат на оплату праці з метою посилення його інформаційної та контрольної функції були вивчені носії інформації з об ліку праці та заробітної плати на пивоварних підприємствах і розроблені первинні документи з присвоєнням позначень документа в постановці задачі, зазначення періодичності надходження, позначення коду файлу, який формується на підставі даного документу.

Розроблений перелік первинних документів з обліку праці та заробітної плати для пивоварних підприємств в умовах автоматизації наведено в додатку 3.2.

Для формування інформації з обліку витрат на оплату праці необхідно використовувати коди центрів відповідальності, причин відхилень, винуватців відхилень, балансових рахунків і субрахунків (додатки Ж.4,3.1, 3.2,3.3).

На підставі первинних документів з обліку витрат на оплату праці створюються файли вхідної інформації, що наведені в додатку 3.3.

На підставі схеми вирішення задачі з обліку витрат на оплату праці, що наведена в додатку 3.4, на пивоварних підприємствах отримують вихідні документи з обліку витрат на оплату праці (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Перелік форм вихідної інформації з обліку трудових витрат

у пивоварному виробництві

Код вихідного документу

Найменування вихідного документу

Позначення в постановці задачі

Мета створення

1

2

3

4

05

Особовий рахунок

ОР

Регістр аналітичного обліку витрат на оплату пралі

06

Розрахункова відомість

РВ

Контроль відповідності даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку за рахунком 66 "Розрахунки з оплати праці"

07

Відомість розподілу нарахованої заробітної плати за місцями виникнення витрат та сортами пива

ВЗ

Контроль за правильністю віднесення нарахованої заробітної плати і на відповідні центри відповідальності, аналітичні та синтетичні рахунки

08

Відомість розподілу нарахувань на заробітну плату за місцями виникнення витрат та сортами пива

ВН

Контроль за правильністю відне- сення нарахованої' заробітної плати 1 на відповідні центри відповідальності, аналітичні та синтетичні рахунки

09

Відомість обліку відхилень від норм вико-ристання робочого часу

ВЧ

Контроль використання робочого часу

10

Відомість обліку відхилень від норм витрат ; на оплату праці

ВНВ

Контроль виконання норм виробітку

Для управління витратами на оплату праці, виявлення відхилень за місцями виникнення витрат, за причинами та винуватцями розроблена форма відомості оперативного обліку відхилень по заробітній платі за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності (табл. 2.7).

Така форма відомості повинна складатись за кожним структурним підрозділом.

Відомість формується в автоматизованих базах даних витрат на виробництво та надає інформацію про відхилення від встановлених норм за причинами і винуватцями управлінському персоналу підприємства.

Особливого значення при організації обліку витрат на оплату праці є розподіл нарахованої заробітної плати між сортами пива. Дослідження показало, що на окремих пивоварних підприємствах загальна сума нарахованої заробітної плати розподіляється між сортами пива пропорційно матеріальним витратам. Такий підхід науково не обгрунтований, адже не існує прямого взаємозв'язку між цими показниками, тому доцільно розподіляти витрати на оплату праці пропорційно випуску пива за окремими сортами, адже основна заробітна плата виробничих робітників є змінними витратами і прямо залежить від обсягу випуску продукції.

Таблиця 2.7

Відомість оперативного обліку відхилень по заробітній платі

з 1 по 10 січня 20_року

Назва підприємства: "Пивзавод на Подолі"

Центр відповідальності: Солодовий цех

Стадія виробництва

Код місця виникнення витрат

За нормою, грн.

Фактично, грн.

Відхилення, грн.

Код відхилень за

причинами

винуватцями

Очистка (солоду та ячменю)

01

160

180

+20

055

031

Дроблення солоду та ячменю

01

120

190

+70

055

031

Дослідження показало, що на більшості пивоварних підприємств витрати на оплату праці не виділяються за кожним центром відповідальності. Розподіл витрат на оплату праці за кожним сортом пива здійснюється окремо за таким структурним підрозділом, як цех розливу пива, а витрати на оплату праці за солодовим, варильним, бродильними цехами не відокремлюються, що значно послаблює аналітичність обліку, тому розподіл нарахованої заробітної плати за кожним сортом пива доцільно здійснювати за кожним структурним підрозділом, тобто центром відповідальності.

Поряд з витратами на оплату праці значну питому вагу у складі собівартості пивоварної продукції займають також відрахування на соціальні заходи.

Дослідження показали, що на пивоварних підприємствах відрахування на соціальні заходи в структурі витрат займають від 2,54 до 5,93% (додаток Б). Відрахування на соціальні заходи знаходяться у прямій залежності від витрат на оплату праці. Вказані відрахування є законодавчо визначеними і в системі фінансового обліку виступають одним із п'яти елементів витрат.

Відрахування на соціальні заходи від заробітної плати основних виробничих робітників відображаються за дебетом рахунку 23 "Виробництво" та кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхування.

Витрати на оплату праці та на соціальні заходи є одночасно й валовими витратами.

Однією із складових виробничої собівартості продукції є загальновиробничі витрати [11]. їх питома вага на підприємствах пивоварної промисловості коливається в межах 20%, тому вивченню питання побудови їх обліку в роботі приділяється особлива увага (додаток Б).

Для досягнення мети дослідження необхідно на підставі вивчення побудови обліку загальновиробничих витрат на підприємствах пивоварної промисловості надати пропозиції щодо його вдосконалення.

При вивченні номенклатури статей, що включаються до загальновиробничих витрат, було з'ясовано, що вона досить різна на окремих пивоварних підприємствах. Це пояснюється традиціями обліку витрат, що склалися, а також технолого-організаційними особливостями кожного пивоварного підприємства.

Відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" з врахуванням технолого-організаційних особливостей пивоварного виробництва розроблена номенклатура статей загальновиробничих витрат, яка відрізняється від раніше розроблених для пивоварних підприємств [57, с.134], а також діючих, тим, що в ній окремо виділяються такі статті, як зарплата працівників котельної і холодильного відділення з відрахуваннями; зарплата робітників лабораторії з відрахуваннями; витрати на охорону праці (додаток И.1).

В Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" у статтю "Загальновиробничі витрати" зібрані витрати, що відносяться до різних сфер діяльності і повинні знаходитися у компетенції відповідних центрів відповідальності. Тому аналітичний облік загальновиробничих витрат по рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" доцільно вести у розрізі таких груп:

 • - витрати на управління виробництвом;
 • - витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, оперативну оренду необоротних активів;
 • - витрати на господарське обслуговування цехів.

Це значно підвищить аналітичність обліку загальновиробничих витрат і дасть можливість встановити, в яких центрах виникнення витрат і під впливом яких центрів відповідальності утворюються окремі елементи загальновиробничих витрат, що в свою чергу підвищить ефективність їх планування, обліку контролю та регулювання.

Загальновиробничі витрати за місцями їх виникнення доцільно виділити за такими групами:

 • - витрати на обслуговування цехів і управління ними (рахунок 91 "Загальновиробничі витрати");
 • - витрати котельної (рахунок 91 "Загальновиробничі витрати", субрахунок 912 "Котельня");
 • - витрати холодильного відділення (рахунок 91 "Загальновиробничі витрати", субрахунок 913 "Холодильне відділення") [11].

При складанні кошторису загальновиробничих витрат кожна їх стаття конкретизується (додаток И.1), що також підвищує ступінь аналітичності їх обліку, і в свою чергу, посилює контроль за його виконанням.

Однією із найважливіших проблем виробничого обліку є розподіл загальновиробничих витрат між окремими видами продукції. Передумовою такого розподілу є їх поділ на постійні та змінні.

Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожний об'єкт витрат (пиво) з використанням бази розподілу, виходячи з фактичної потужності звітного періоду (додаток И.2). Проведене дослідження показало, що на пивоварних підприємствах використовується така база розподілу змінних загально-виробничих витрат, як основна заробітна плата виробничих робітників. Розподіл постійних загальновиробничих витрат на кожний вид продукції здійснюється за тією ж самою базою розподілу, яка використовується при розподілі змінних загальновиробничих витрат, але виходячи з нормальної потужності.

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у період їх виникнення,

Застосування такої бази розподілу загальновиробничих витрат, як основна заробітна плата виробничих робітників є економічно необгрунтованим. Це пояснюється відсутністю економічного взаємозв'язку між цими показниками з одного боку, а з іншого - значною відмінністю тарифних ставок і відрядних розцінок робітників різних розрядів.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" рекомендовано також розподіляти загальновиробничі витрати пропорційно годинам праці, обсягу діяльності, прямих витрат тощо [66]. Тому, необхідно обгрунтувати вибір бази розподілу загальновиробничих витрат з використанням економі-ко-математичних залежностей.

З метою обгрунтування вибору бази розподілу загальновиробничих витрат в процесі дослідження було застосовано метод кореляційного аналізу [1, 11]. Цей метод і раніше використовувався для обрахування щільності зв'язку між загальновиробничими витратами і обраною базою їх розподілу для різних підгалузей харчової промисловості.

Вважаємо за доцільне проведення кореляційного аналізу з метою обрахування пильності зв'язку між загальновиробничими витратами і обраною базою їх розподілу і для пивоварних підприємств. Це обґрунтовується тим, що кореляційний аналіз дає можливість визначити й аналітично виразити форму зв'язку між собівартістю продукції та загальновиробничими витратами в залежності від обраної бази розподілу останніх. Підприємство самостійно обирає базу розподілу, однак вибраний критерій обов'язково повинен вказувати на зв'язок між загально виробничим и витратами і причинами, які впливають на їх величину. Тому, пивоварним підприємствам слід вибирати як базу розподілу таку характеристику виробничого процесу, зміна якої найбільшою мірою впливає на величину загальновиробничих витрат. Вибір невідповідної характеристики буде означати, що суми загальновиробничих витрат, які відносяться на окремі сорти пива, неточно відобразять фактично зазнані витрати.

Якщо взаємозв'язок між обраною базою розподілу загальновиробничих витрат і їх величиною тісний, то абсолютне значення коефіцієнта кореляції буде наближатися до одиниці [1].

Між загальновиробничими витратами (у) і базою розподілу (х) існує прямолінійний зв'язок, який називається парною кореляцією і може бути представлений рівнянням прямого типу:

де а і b- параметри рівняння.

Щоб встановити тісноту зв'язку між ознаками х і у, обчислюється коефіцієнт кореляції:

де п- число спостережень [91, с 131].

Як приклад були використані дані фактичної калькуляції підприємства "Хмельпиво" за три роки.

Результати дослідження обґрунтованості вибору баз розподілу загальновиробничих витрат, рекомендованих Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", свідчать про досить низькі значення коефіцієнтів кореляції (додаток И.З). Найвище значення має коефіцієнт кореляції, обчислений із застосуванням такої бази розподілу, як обсяг виробленої продукції.

Зазначимо, що встановлення тісноти зв'язку між обраною базою розподілу та величиною загальновиробничих витрат для пивоварних підприємств виконано в автоматизованому режимі (додаток И.4).

Слід зауважити, що у практиці пивоварних підприємств нерідко зустрічаються випадки розподілу загальновиробничих витрат і тоді, коли є об'єктивна можливість прямо віднести їх на окремі сорти пива, що призводить до спотворення собівартості продукції.

Більш точні результати розподілу загальновиробничих витрат дає організація їх прямого обліку за місцями виникнення. У цьому відношенні вірним є віднесення такої складової загальновиробничих витрат, як амортизація пляшкопомийної машини безпосередньо на витрати цеху розливу і, відповідно, на собівартість пляшкового пива [43].

На основі викладеного матеріалу щодо обліку та розподілу непрямих (загальновиробничих) витрат розроблена блок-схема вирішення задачі з обліку загальновиробничих витрат на підприємствах пивоварної промисловості, яка наведена в додатку И.5.

Отже, важливою проблемою на пивоварних підприємствах є точність віднесення загальновиробничих витрат на змінні та постійні, яка є передумовою їх розподілу між сортами пива, а також вибір бази розподілу. Проаналізувавши переваги та недоліки кожної з можливих до використання на підприємствах пивоварної промисловості баз розподілу, можна дійти висновку, що найбільш точні результати дає організація прямого обліку загальновиробничих витрат за центрами відповідальності та об'єктами обліку. В якості бази розподілу загальновиробничих витрат між сортами пива на пивоварних підприємствах доцільно використовувати обсяг виробленої продукції в натуральних одиницях.

Особливе місце в системі узагальнення облікової інформації про витрати на виробництво займає зведений облік витрат на виробництво.

Від якості зведення витрат залежить не тільки точність розрахунку собівартості пивоварної продукції, а й визначення результатів всієї фінансово-господарської діяльності.

Методика зведеного обліку витрат на виробництво залежить від галузевих особливостей та організації виробництва, його типу, кількості видів продукції, що випускається, структури управління виробництвом.

На пивоварних підприємствах зведений облік витрат має забезпечувати виділення в собівартості продукції витрат окремих структурних підрозділів: І цехів, дільниць тощо.

Організація зведеного нормативного обліку витрат і калькулювання собівартості пивоварної продукції передбачає узагальнення в обліку витрат за певними потребами.

Запропонована схема організації зведення витрат на виробництво пивоварної продукції дає змогу здійснювати управління витратами,, починаючи з відпуску сировини та матеріалів до випуску готової продукції з виробництва, тобто визначати собівартість кожного виду продукції, оперативно виявляти відхилення від норм, визначати центри відповідальності за перевитратами і усувати їх у процесі виробництва (рис. 2.2).

Отже, з'являється можливість використовувати систему автоматизованої обробки інформації для інформування керівників виробництва про витрати матеріальних, трудових та фінансових ресурсів з метою прийняття оперативних рішень щодо упередження перевитрат і втрат ресурсів.

Метою автоматизації зведеного обліку є надання інформації, що задовольняє вимоги різних користувачів. Документацією виступають первинні та зведені документи з обліку виробничої діяльності (відомості розподілу, листки-розшифровки).

Автоматизовані вихідні документи розподілу сировини і матеріалів за кодами виробничих витрат та структурних підрозділів отримують на підставі масивів інформації по витратах матеріальних ресурсів. Вони розробляються за цехами і в цілому по підприємству. В кожному такому документі підраховано підсумки за кодами витрат (за рахунками, що дебетуються і статтями аналітичного обліку) в розрізі кредитових рахунків та субрахунків сировини та матеріалів.

При документуванні відхилень від норм витрат сировини та матеріалів на підставі відповідних первинних документів складається відомість відхилень від норм по кодах витрат, причинах та винуватцях

Автоматизовані вихідні документи з обліку по розрахунках з персоналом по оплаті праці друкуються за аналітичними та синтетичними рахунками і в цілому по виробництву. Одночасно формується файл по кодах витрат, який використовується для автоматизованого розподілу по всьому виробничому циклу. На його підставі розробляється загальна відомість і файл бухгалтерських записів, який використовується для розробки інших регістрів обліку.

Розрахунок амортизації основних засобів, необхідний для визначення сум при включенні до витрат на виробництво, складають при веденні автоматизованого обліку основних засобів у відомостях з одночасним отриманням масиву записів та кореспонденції відповідних рахунків.

Послуги зі сторони, що надаються пивоварному виробництву, відображаються в журналі № 3. Необхідні дані з дебету виробничих рахунків переносять до спеціальних листків-розшифровок і створюють файли проводок. Відмітимо, що облік витрат виробництва за журнальною формою має відповідати вимогам фінансової внутрішньої звітності.

Аналогічно накопичуються дані в дебет виробничих рахунків на листках-розшифровках з кредиту рахунків обліку грошових коштів в касі, рахунків в банку, по розрахунках з підзвітними особами. Масиви проводок, отриманих при розробці листків-розшифровок, відомостей розподілу заробітної плати ті матеріалів з напрямів витрат, інших розрахунків використовують для заповнення регістрів з обліку витрат на виробництво.

Розроблений перелік файлів вхідної інформації із зведеного обліку витрат виробництва наведено в додатку К.1.

У результаті обробки інформації за алгоритмом, наведеним в додатку К.2, отримують вихідну інформацію, яка наведена в табл. 2.8.

Узагальнена схема зведеного обліку витрат на виробництво пивоварної продукції наведена на рис. 2.2.

Таблиця 2.8

Перелік форм вихідного інформації зведеного обліку витрат виробництва

Код вихідного документу

Найменування

Позначення в постановці задачі

Мета створення

61

Зведений облік витрат :сировини і матеріалів

ЗВМ

Контроль за правильністю віднесення на витрати виробництва. Контроль за відхиленнями

62

Зведений облік витрат праці і заробітної плати

ЗВП

+

63

Зведений облік загальновиробничих витрат

ЗВЗ

+

64

Зведений облік інших витрат виробництва

ЗВІ

+

65

Зведений облік витрат виробництва

ЗВВ

Контроль за формуванням витрат виробництва, складання форм звітності. Контроль за відхиленнями

Узагальнення витрат по підприємству в цілому відповідно до вимог Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку необхідно відображати в журналі № 5. На досліджених пивоварних підприємствах узагальнення інформації про витрати на виробництво здійснюється в облікових регістрах, форма і структура яких не відповідає вимогам національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

З метою вдосконалення узагальнення інформації про витрати діяльності підприємства і витрати на виробництво, зокрема запропоновано використовувати форму журналу № 5, що враховує особливості формування витрат пивоварних підприємств.

Для заповнення журналу № 5 використовують підсумкові дані вихідних автоматизованих документів, розрахунків відхилень фактичної собівартості сировини, матеріалів від вартості їх за плановими цінами та зведених відомостей допоміжного і основного виробництва, інших регістрів.

Одним з найважливіших напрямків обліку витрат виробництва на пивоварних підприємствах являється організація обліку за центрами відповідальності, що є наступним питанням дослідження.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >