< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Висновки до розділу 2

1. Організація обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції на пивоварних підприємствах повинно відбуватись в єдиній бухгалтери у двох напрямках (фінансовому та управлінському), що дозволить підвищити контрольну функцію обліку.

Аналітичний облік витрат на виробництво на пивоварних підприємствах ведеться за елементами витрат, статтями калькуляції, центрами відповідальності.

2. Облік використання сировини та матеріалів в пивоварному виробництві слід здійснювати за нормативним методом. Удосконалені кодифікатори причин та винуватців відхилень від норм матеріальних витрат, запропоновані структура баз даних нормативної та фактичної інформації і алгоритм рішення задачі з використання матеріальних ресурсів дають змогу автоматизувати облік та задовольнити інформаційні потреби управління виробництвом. Розроблені форми документів дозволяють вести облік матеріальних витрат в автоматизованим) режимі.

Впровадження запропонованих регістрів щодо обліку праці та заробітної плати, удосконалених кодифікаторів причин та винуватців відхилень від нори трудових витрат в умовах автоматизованої обробки даних значно підвищує оперативність інформації, що використовується для управління трудовими ресурсами, підвищує її якість і достовірність, скорочує трудові витрати облікового персоналу, сприяє своєчасним і правильним розрахункам з працівниками підприємства. Кодифікатори причин та винуватців відхилень від норм витрат матеріальних та трудових ресурсів доповнено розробленим кодифікатором центрів відповідальності.

Запропонована номенклатура статей загальновиробничих витрат для пивоварних підприємств дозволяє значно підвищити аналітичність їх обліку.

Застосування економіко-математичних методів в умовах автоматизованої обробки інформації дозволило вибрати найбільш оптимальну базу розподілу загальновиробничих витрат між видами пивоварної продукції, а саме: пропорційно до обсягів виробництва продукції в натуральному виразі з попереднім їх віднесенням на конкретні місця виникнення витрат.

Зведений облік витрат на виробництво доцільно здійснювати за розробленим алгоритмом з використанням запропонованих файлів вхідної та вихідної інформації.

Процес узагальнення виробничих витрат на пивоварних підприємствах запропоновано будувати у послідовності, виходячи з особливостей первинного обліку елементів і статей витрат з використанням удосконаленої форми журналу № 5.

3. Для реалізації функції управлінського контролю запропоновано організацію обліку витрат на виробництво здійснювати за окремими ділянками в межах укрупнених центрів відповідальності. З цією метою розроблено схему обліку витрат та запропоновано використовувати методику розрахунку впливу факторів, що викликають відхилення за центрами відповідальності з визначенням причин їх виникнення за окремими статтями витрат.

Рекомендовано методику аналізу періодичності виникнення відхилень за місцями їх виникнення та центрами відповідальності на пивоварних підприємствах.

4. Організація, методика та інформаційне забезпечення оперативного обліку витрат на виробництво потребує удосконалення.

З метою покращення системи оперативного обліку запропоновано схему оперативного обліку витрат на виробництво на пивоварних підприємствах, удосконалено форми відомостей оперативного обліку сировини та матеріалів, об'ємних виходів і втрат, технологічних журналів за центрами відповідальності за витратами на основі визначеного переліку показників, які найбільше впливають на собівартість пивоварної продукції. Розроблений кодифікатор причин та винуватців низького виходу екстракту з присвоєнням кодів набуває особливого значення в умовах автоматизованих систем обробки економічної інформації.

Пропозиції щодо удосконалення методики та організації обліку витрат на виробництво мають практичне значення та впроваджені на окремих пивоваре-них підприємствах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >