< Попер   ЗМІСТ   Наст >

АНАЛІЗ ВИТРАТНА ВИРОБНИЦТВО

Моделювання витрат виробництва та засоби його реалізації

Вирішення проблеми ефективного розвитку та економічного зростання вітчизняних підприємств неможливе без удосконалення системи управління витратами виробництва, найважливішою складовою якої є економічний аналіз.

В системі управління витратами пивоварних підприємств економічний аналіз може бути представлений як система, що складається з сукупності таких підсистем: власне системи управління витратами, системи, що управляється, та інформаційної системи (додаток Р).

При дослідженні аналітичних аспектів обліку підприємств пивоварної промисловості необхідно дати критичну оцінку стану економічного аналізу витрат виробництва на пивоварних підприємствах та надати конкретні пропозиції щодо його покращення з метою створення більш якісної інформаційної аналітичної бази для потреб управління [4,8,14,19,41].

Методика аналізу витрат виробництва на промислових підприємствах у вітчизняній економічній літературі являє собою певну систему показників, що вже перевірені на практиці [19,51,53,55,72].

Вивчення витрат виробництва підприємств пивоварної промисловості за узагальнюючими показниками, їх аналіз за економічними елементами та калькуляційними статтями, виявлення резервів зниження собівартості продукції дозволить значно покращити якість економічної інформації, яка використовується Для управління витратами виробництва, [4,8,14,19].

Але при аналізі та вивченні витрат пивоварного виробництва не можна обмежуватись дослідженням тільки узагальнюючих показників на основі використання статистичного аналізу або методу аналізу рахунків. Необхідно також враховувати технологічні особливості та залежності пивоварного виробництва, Деякі з котрих були подані в розділі 2.

Це важливо і тому, що найбільш важливою і трудомісткою підсистемою у виробництві пива є технологічна, оскільки на цьому етапі відбувається переробка сировини, з якої отримують солод та готове пиво.

Технологічну підсистему виробництва пива характеризують параметрами, що були вказані вище. З них до параметрів, які негативно впливають на вихід готової продукції в пивоварному виробництві і які потрібно врахувати при аналізі, належать показники втрат сусла при охолодженні, "зеленого" пива при доброджування та освітленні, готового пива при розливі.

Для прийняття ефективних управлінських рішень на основі інформаційної бази економічного аналізу необхідно відтворити процес прийняття рішення і наслідки такого прийняття для витрат виробництва з використанням деякої моделі на просторі можливих вхідних даних. Також бажано, щоб модель мала можливість відображати структуру підприємства та часові характеристики виникнення витрат для аналізу в різних розрізах.

Розглянемо, які моделі, методи та існуючі інформаційні системи можуть бути використані для аналізу витрат виробництва пивоварних підприємств.

Традиційно аналіз витрат базується на таких припущеннях:

 • - усі витрати чітко розділяються на постійні та змінні;
 • - змінні витрати є лінійними і не мають елементів дегресуючих витрат;
 • - змінні витрати являють собою лише функцію часу.

Тому, для аналізу і мінімізації витрат найчастіше використовуються лінійні моделі і методи лінійного програмування [1, с. 30-121,24]. Для одержання цих моделей як правило використовується статистичний аналіз. Але аналіз витрат в пивоварній промисловості пов'язаний з рядом проблем, а саме - не всі змінні витрати є пропорційними і вони можуть містити елементи дегресуючих витрат. Крім того, технологічні залежності при виробництві пива неможливе інтерполювати до стандартних функцій без суттєвих погрішностей [60, с. 276, 432]. Тому такий підхід не дозволяє в достатній мірі контролювати центри виникнення витрат, а також врахувати технологічні особливості виробництва пива.

Для опису бізнес-процесів та функціонування підприємств і їх підрозділів використовуються різні стандартні графічні моделі, наприклад DFD, SADT, STD, мережі Петрі та інші [49, с. 44-76; 56, с. 92-104]. Але вони не призначені для використання в аналізі витрат і їх налаштування для цієї мети є досить трудомістким.

На основі використання сучасних бухгалтерських комп'ютерних систем (IC-Бухгалтерія, Парус-ІВ підприємство) можливо провести аналіз витрат на базі даних про минулі витрати з використанням аналізу рахунків. Проте використання бухгалтерських систем не дозволяє провести аналіз наслідків можливих варіантів прийняття конкретних управлінських рішень на пивоварному виробництві [24].

Системи управління проектами та інвестиційною діяльністю (MS-Project, Project Expert) мають можливості загального планування витрат та керування ресурсами, однак за їх допомогою складно врахувати особливості технологічного процесу виробництва пива та не лінійність витрат [49, с. 225-255 ].

Тому, в сучасних умовах аналіз витрат доцільно проводити, спираючись на кібернетичний підхід [69, с. 356]. Згідно з цим підходом, пивоварне виробництво можна розглядати як процес перетворення запущених у виробництво ресурсів на новий продукт, зв'язаний з зовнішнім світом через зовнішні зв'язки: входи Хі, Х3,..., Хм , які відображають надходження ресурсів для виробництва (сировина та основні матеріали, трудові ресурси, тощо), виходи Уі,їь...,Уп, які відображають вихідну продукцію (рис. 3.1).

Графічне подання процесу пивоварного виробництва при кібернетичному підході до аналізу витрат

Рис. 3.1. Графічне подання процесу пивоварного виробництва при кібернетичному підході до аналізу витрат.

Параметри ресурсів X відбиваються на параметрах продукції У. На виробничий процес діють керуючі впливи, а також випадкові впливи, а з самого технологічного процесу можна одержати інформацію про його стан.

Нами було поставлено завдання розробити модель, яка б на основі кібернетичного підходу дозволила б відтворити технологічний процес виробництва пива і провести аналіз залежностей витрат виробництва від вхідних параметрів, а також могла б використовуватись для ідентифікації відхилень від норм в процесі виробництва пива в різних розрізах і за різними статтями.

Зважаючи на недоліки існуючих аналогів та сучасний стан розвитку комп'ютерної техніки автор вважає, що більш прийнятним шляхом для аналізу витрат є використання методу імітаційного моделювання на основі кібернетичного підходу. Це обумовлюється тим, що модель при імітаційному моделюванні відтворює процес функціонування пивоварного підприємства або його частини в часі, причому імітуються події, що здійснюються у системі зі збереженням логіки їхньої взаємодії і послідовності протікання в часі. Таким чином, е можливість одержання за вихідними даними зведення про стан системи у визначені проміжки часу, що дозволяє оцінити й проаналізувати характеристики системи. У більшості випадків сучасні засоби моделювання дозволяють забезпечити достатній рівень адекватності імітаційної моделі.

Запропонована модель складається з сукупності таких типів процесів, які взаємодіють між собою:

1. Операційний процес відображує перетворення сировини, матеріалів, енергії, робочої сили в продукцію.

Графічно операційний процес подається наступним чином (рис. 3.2).

де Хі, х2, .... Хт - входи, які відображують надходження ресурсів для виробництва (сировини, матеріалів, енергії, робочої сили та ін.).

У і, У2….Ур- виходи, які відображують вихід продукції, відходів виробництва, напівфабрикатів та ін.

Графічне представлення операційного процесу

Рис. 3.2. Графічне представлення операційного процесу

Параметри ресурсів (сировини, матеріалів, енергії) та продукції можна подати у вигляді матриць відповідно X та У:

Рис. 3.2. Графічне представлення операційного процесу

Наприклад, рядок матриці для ячменю, як сировини для пивоварної промисловості, можна подати так: хц, хц, Хц , де хц- маса ячменю, хц - вологість партії ячменю, хц - час надходження ячменю.

Операційні процеси можуть мати керуючі входи, за якими задаються параметри функціонування операційного процесу та інформаційні виходи, з яких можна одержувати інформацію про поточний стан операційного процесу.

О1, 02,..., Оу~ інформаційні виходи;

К1, к2, ...,К„ - керуючі входи.

Параметри інформаційних виходів та керуючих входів також в загальному вигляді можна подати у вигляді матриць відповідно О тгК:

Рис. 3.2. Графічне представлення операційного процесу

Рис. 3.2. Графічне представлення операційного процесу

Внутрішні параметри операційного процесу l1,l2,…. lζ, відображають поточний стан та особливості функціонування процесу, наприклад, параметр, який відображує тривалість технологічного циклу одержання сусла.

Зовнішні параметри операційного процесу h1,h2 ...,hγ, відповідають характеристикам навколишнього середовища для процесу.

Операційний процес може відповідати дільниці, цеху, підприємству.

2. Керуючі процеси отримують інформацію з інформаційних виходів операційних процесів та керуючі впливи з інших керуючих процесів, а також формують керуючі впливи, які надходять на операційні процеси й інші керуючі процеси.

Керуючий процес може відповідати співробітнику (пивовару, технолог)' та ін.) деякого цеху пивоварного підприємства, який на основі знань та досвід) про процес виробництва пива, параметрів сировини виробляє керуючі впливи, які надходять на керований технологічний процес. Приклад графічного подання керуючого процесу показаний на рис. 3.3.

Графічне представлення керуючого процесу

Рис. 3.3. Графічне представлення керуючого процесу

2. Процеси зберігання ресурсів містять інформацію про кількість ресурсів, які є на складах, та параметри ресурсів. Приклад графічного подання процесу зберігання ресурсів показаний на рис. 3.4.

Графічне представлення процесу зберігання ресурсів

Рис. 3.4. Графічне представлення процесу зберігання ресурсів.

Процеси зберігання ресурсів одержують запити (керуючі впливи) на одержання чи поповнення ресурсів (кількість, ціну та ін.) і при наявності направляють ресурси на виробництво або приймають на зберігання.

Дуги відображують взаємовплив процесів і поділяються на наступні різновиди, які мають таке графічне подання:

 • 1) передачі ресурсів;
 • 2) передачі керуючих впливів та запитів;
 • 3) передачі інформації про поточний стан операційних процесів.

Кожній дузі відповідає множина параметрів, які відображують характеристики передачі сировини, інформації, керуючих впливів до відповідної дільниці пивоварного підприємства. Наприклад, час транспортування та вартість транспортування.

Для аналізу витрат за центрами відповідальності операційні процеси можуть розкриватися ієрархічним чином. При цьому їх функціонування задасться за допомогою підпорядкованих процесів. В цьому випадку модель відображує ієрархічну структуру підприємства або його підрозділу.

Операційні процеси при розкритті ієрархічним чином можуть містити в собі операційні процеси, процеси зберігання ресурсів та керуючі процеси. При такій умові модель може не містити керуючі процеси, а керуючі впливи можуть виробляти самі операційні процеси.

На рис. 3.5 показано графічне подання запропонованої моделі варильного цеху, розробленої для імітаційного моделювання. Операційний процес, який відповідає варильному цеху, містить операційні процеси, які відповідають дільницям приготування затору, фільтрації затору, кип'ятіння сусла з хмелем та процеси зберігання ресурсів.

Для відображення непрямих витрат при ієрархічному поданні деякої дільниці пивоварного виробництва дуга, яка виходить з процесу зберігання ресурсів, закінчується на межі графічного подання відповідного зовнішнього процесу. Таким чином, виділення ресурсів залежить від параметрів зовнішнього процесу і відноситься до всіх підпорядкованих процесів. Витрати на опалення відносяться в загальному до цеху і залежать від площі цеху. Відповідно дуга (див. рис. 3.5), яка виходить з процесу зберігання ресурсів Паливо закінчується на прямокутнику, який відображає операційний процес "Варильний цех". Витрати на електроенергію можуть відноситись як в загальному до цеху (витрати на освітлення, які залежать від параметрів освітлювального обладнання) так і конкретно до ділянок пропорційно кількості продукції. Дута, яка виходить з процесу зберігання ресурсів "Електроенергія" закінчується як на прямокутнику, який відображає операційний процес "Варильний цех", так і на підлеглих операційних процесах "Приготування затору", "Фільтрування затору", "Кип'ятіння сусла з хмелем".

Для імітаційного моделювання виникнення витрат необхідно відобразити ; функціонування пивоварного виробництва або його структурного підрозділу. Безпосереднім об'єктом імітаційного моделювання є процеси виробництва пива на пивоварних підприємствах протягом певного проміжку часу. Виробництво продукції можливо описати сукупністю виробничих функцій. Проте, залежності між параметрами сировини, робочої сили, продукції технологічного процесу можуть бути досить складними і їх неможливо описати стандартними аналітичними виробничими функціями. Наприклад, час виготовлення продукції (пива) залежить від сорту пива і параметрів сировини. Заробітна плата працівників

з погодинною формою оплати праці - від кількості відпрацьованих годин. В свою чергу, параметри продукції (пива) залежать від кваліфікації пивоварів. Багатьма з цих залежностей неможливо знехтувати та описати їх аналітично, вони встановлюються на основі досвіду (емпіричним шляхом).

Також при комп'ютерному моделюванні процесів та передачі інформації по дугах необхідно враховувати, що на реальному підприємстві технологічні процеси виробництва пива, які їм відповідають, проходять паралельно.

Отже, запропонована модель аналізу витрат пивоварного виробництва має відтворювати досить складне функціонування підприємства або його частини в реальному масштабі часу.

Тому моделювання виконується на основі наступних принципів:

 • 1. Функціонування задається для процесів.
 • 2. Функціонування процесу задається за допомогою послідовності операторів деякої мови програмування, які при безпосередньому моделюванні виконуються послідовно. В цьому випадку процес не має внутрішнього структурного подання і відображує тільки поведінку відповідного елементу пивоварного підприємства.
 • 3. Всі процеси при імітаційному моделюванні функціонують паралельно.
 • 4. Процеси можуть посилати і приймати повідомлення, які відповідають передачі (прийому) сировини, матеріалів, інших ресурсів, інформації на пивоварному підприємстві. Передача повідомлень ведеться по каналах, яким відповідають дуги на графічному поданні моделі.
 • 5. Після надсилання повідомлення, виконання процесу, який надіслав повідомлення, продовжується. Виконання процесу, який очікує повідомлення, блокується до моменту надходження повідомлення.

Для опису структури підприємства відповідно графічному поданню та безпосереднього комп'ютерного моделювання було вибрано засоби середовища програмування GNAT-15 на основі мови Ада, яка є мовою моделювання та керування системами в реальному часі з розвинутими паралельними засобами.

При імітаційному моделюванні кожний процес відповідає задачі мови Ада. Це дало змогу розробити модель, яка може відтворити функціонування систем в реальному часі та використовуватись для одержання залежностей пивоварного виробництва. Для ієрархічного подання операційних процесів використовуються вкладені задачі.

При передачі інформації використовується механізм викликів входів задач, який дозволяє зручно відобразити складний взаємовплив елементів виробничої системи, а також механізм запит/відповідь з процесів зберігання ресурсів.

На основі графічного подання моделі (див. рис. 3.5) з використанням експериментальних залежностей при виробництві сусла по варильному цеху, поданих в другому розділі, була одержана програма, яка наведена в додатку СІ. Використовуючи цю програму, при імітаційному експерименті були одержані залежності обсягу необхідних ресурсів від концентрації першого сусла (додаток С.2) та екстрактивності солоду (додаток С.З).

Використання розробленої моделі та програми, розробленої на її основі для оперативного аналізу витрат, дає можливість оперативно проаналізувати зміни вихідних показників (витрат ресурсів, часових параметрів виробництва) в випадку зміни обсягів та інших характеристик вхідних показників (матеріалів, сировини тощо) ще до початку виробництва. Наприклад, вплив зміни концентрації першого сусла на кількість необхідних ресурсів (солоду, хмелю, води) при виробництві пива (додаток С.2).

Таким чином, використовуючи характеристики сировини і матеріалів, які мають надійти на пивоварне виробництво, на основі моделювання можна визначити прогнозні витрати виробництва. Це дає змогу провести аналіз та прийняти попереднє рішення щодо оптимальних витрат матеріалів на виробництві.

Використання при комп'ютерному моделюванні паралельних засобів та відображення структури підприємства при ієрархічному поданні операційних процесів дає змогу в реальному масштабі часу відсліджувати ефективність використання ресурсів за різними статтями та центрами відповідальності.

Іншим шляхом використання розробленої моделі є автоматизоване встановлення норм вихідних параметрів в залежності від параметрів ресурсів та дослідження відхилень вихідних параметрів і визначення винуватців цих відхилень. Без використання розробленої моделі причину відхилень можна визначити тільки на основі досвіду пивоварів або додаткового пошуку та вимірювання.

Інформація про відхилення параметрів ресурсів або технологічного процесу може:

 • 1) заноситись в інформаційну базу і документи в процесі пивоварного виробництва пива на основі спостереження виробничого персоналу або автоматично (на основі вимірювання датчиків);
 • 2) не заноситись в базу даних на протязі технологічного процесу виробництва пива і потребувати подальшого дослідження, ідентифікації та аналізу для визначення причин і винуватців.

Для другого випадку пропонується наступний алгоритм для досліджень причин та винуватців відхилень:

 • 3.1.1. Вибрати множину параметрів вхідних ресурсів, які викликають зміни витрат та потребують дослідження.
 • 3.1.2. Вибрати перший параметр.
 • 3.1.3. Вибрати обмеження та інтервал зміни для вибраного параметру.
 • 3.1.4. Провести моделювання зі зміною значення параметру для обчисленого значення параметра.
 • 3.1.5. Одержані значення вихідних параметрів порівняти з нормативними значеннями.
 • 3.1.6. Якщо одержані значення вихідного параметру не відповідають нормативним значенням, то записати їх у інформаційну базу з позначенням вхідного параметру, зміна якого призвела до відхилень та можливого винуватця цих відхилень.
 • 3.1.7. Якщо не всі параметри з множини параметрів вибрані, то вибрати наступний параметр і перейти до пункту 3.1.3.
 • 3.1.8. Кінець.

За результатами відхилень вихідних параметрів і сформованій базі можливо визначити винуватців та причини відхилень. Наприклад, при збільшенні кількості води можна зробити висновок, що можливо існує відхилення по екстрактивності солоду (додаток С.З).

Дану модель доцільно використовувати для оперативного аналізу витрат на рівні окремих технологічних процесів, ділянок, цехів. На рівні підприємства модель приймає достатньо складний вигляд і в ній треба враховувати випадкові фактори, якими можна знехтувати на більш низьких рівнях [24]. Тому на рівні підприємства доцільно використовувати статистичний аналіз за узагальнюючими показниками або метод аналізу рахунків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >