< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Використання оперативної аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень

Оцінка і аналіз витрат на виробництво продукції за економічними елементами та статтями витрат, а також центрами відповідальності дають інформацію тільки про ефективність колишніх витрат, коли запобігти неефективним витратам вже неможливо. Для уникнення небажаних витрат і втрат за місцями їх виникнення необхідно в пивоварному виробництві за технологічними стадіями щоденно аналізувати виробничі витрати, оперативно виявляти непродуктивні втрати і негайно вживати заходи щодо їх усунення.

Оперативний аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції набув сучасних рис, пройшовши досить складний шлях свого розвитку. Можливість використання інформаційної бази оперативного аналізу для прийнятті управлінських рішень розглядалась в працях вітчизняних вчених-економістів [55, 58, 68, 70, 71,72]. Особливістю сучасних наукових досліджень питань методики оперативного аналізу є те, що вони більше спрямовані на окремі галузі економіки. Стосовно підприємств пивоварної промисловості слід підкреслити, що на сучасному етапі її розвитку практично не існує чіткої методики проведення оперативного аналізу витрат на виробництво [22,28].

Характерною особливістю оперативного аналізу собівартості продукції є його своєчасність, тобто проведення протягом того відрізку часу, в якому виникли і ще продовжують діяти короткотермінові причини, що викликають відхилення у формуванні собівартості продукції.

Оперативний аналіз собівартості продукції дає об'єктивну оцінку ситуації, що вже виникла або складається, і яка викликає відхилення від програми формування собівартості, виявляє її причини та розробляє необхідні заходи, які забезпечують виконання завдання по цьому показник.

Іншими словами, цей аналіз надає можливість оперативно обгрунтувати управлінські рішення та координувати виробництво [72].

Отже, оперативний аналіз витрат виробництва полягає у забезпеченні управління своєчасною дієвою інформацією про зміни економічної ситуації, причини цієї зміни, відхилення від регламентованих параметрів з метою своєчасного вироблення рішень, спрямованих на попередження та усунення негативних змін витрат.

Ефективність оперативного аналізу собівартості продукції значною мірою залежить від організації та визначення переліку його показників.

При дослідженні питань оперативного аналізу необхідно дослідити стан оперативного аналізу витрат на підприємствах пивоварної промисловості та надати пропозиції щодо вдосконалення оперативної аналітичної оцінки витрат на пивоварних підприємствах для прийняття управлінських рішень.

Проблеми сучасного оперативного аналізу витрат виробництва та собівартості продукції в пивоварній промисловості пов'язані, перш за все, з його інформаційним забезпеченням. При цьому інформаційне забезпечення оперативного аналізу визначається "як комплекс упорядкованої інформації, необхідної і достатньої для забезпечення ділового оперативного аналізу і ефективного управління, яка утворюється шляхом пошуку, збору, обробки і надання даних про стан господарської і фінансової діяльності" [72].

Дослідження показало, що на пивоварних підприємствах той метод обліку витрат на виробництво, що застосовується в даний час, не може в достатній мірі бути інформаційним забезпеченням для оперативного аналізу витрат на виробництво як інструмент оперативного управління ними. Це пояснюється тим, що облік відповідно до нормативних документів орієнтований в основному на наступну фіксацію витрат. В більшій мірі вимогам оперативного аналізу на пивоварних підприємствах відповідає ведення обліку витрат матеріальних ресурсів за допомогою таких первинних документів, як лімітно-забірні картки.

Як вже зазначалось, на більшості досліджених пивоварних підприємствах вони не заповнюються належним чином. Тому інформація, яка надається в лімітно-забірних картках, значно обмежує можливості оперативного аналізу. Оформлення понаднормованого відпуску сировини та матеріалів вимогами значно ускладнює виявлення понаднормативних матеріальних витрат і причин їх викладу вхідної та вихідної інформації. Інформаційне забезпечення оперативного аналізу передбачає створення автоматизованого банку даних.

В значно обмеженому обсязі використовується також на пивоварних підприємствах інформація для проведення оперативного аналізу стосовно витрат на оплату праці. Це пояснюється відсутністю такої системи обліку витрат, при якій є обов'язковим документування відхилень по заробітній платі, хоча матеріал для проведення оперативного аналізу витрат на оплату праці містять документи по обліку витрат і наряди на виконання додаткових робіт, акти про брак, простій робітників і устаткування, листки на доплату.

Найбільшу частку інформації для оперативного аналізу надає оперативний облік, який, як вже зазначалося, в даний час на пивоварних підприємствах зводиться лише до оперативної фіксації витрат.

Ефективність оперативного аналізу в значній мірі залежить від його організації, під якою розуміється визначення чіткого порядку заходів, спрямованих на щоденне вивчення відхилень витрат на виробництво від нормативних показників.

Дослідження показало, що на більшості пивоварних підприємств немає чіткої організації системи оперативного аналізу витрат на виробництво.

Отже, пропозиції стосовно покращення оперативного аналізу витрат на виробництво на пивоварних підприємствах будуть стосуватися інформаційного забезпечення, організації та методології проведення.

Вдосконалення інформаційного забезпечення оперативного аналізу на пивоварних підприємствах повинно передбачати заходи, які направлені на покращення оперативного планування, нормування, оперативного обліку, а також носіїв планової, нормативної і звітної інформації. З метою покращення інформаційного забезпечення оперативного аналізу витрат на виробництво та собівартості продукції побудовано схему формування та використання інформації для проведення оперативного аналізу витрат на пивоварних підприємствах, яка дозволить чітко уявити, яку саме інформацію і з яких джерел необхідно використовувати для проведення оперативного аналізу витрат на виробництво на пивоварних підприємствах (рис. 3.7).

Інформаційне забезпечення оперативного аналізу витратна виробництво на пивоварних підприємствах

Рис. 3.7. Інформаційне забезпечення оперативного аналізу витратна виробництво на пивоварних підприємствах

Як вже було визначено, для підприємств пивоварної промисловості найбільш придатним є нормативно-попередільний метод обліку витрат на виробництво.

Умовою повного інформаційного забезпечення оперативного аналізу витрат виробництва є застосування автоматизованих систем управління. Інформаційна модель функціонування оперативного аналізу витрат на виробництво на пивоварних підприємствах повинна базуватися на системному використанні

База даних являє собою позбавлену надмірності систему взаємопов'язаних даних, яка допускає простий і оперативний пошук інформації за запитами користувачів[72]. У склад базових масивів включаються масиви постійної нормативно-довідкової, планово-облікової інформації, показники яких багаторазово використовуються при розв'язанні задач оперативного аналізу витрат на виробництво.

З метою вдосконалення організації оперативного аналізу розроблена інформаційна модель функціонування оперативного аналізу витрат на виробництво та собівартості продукції, що може використовуватись на пивоварних підприємствах (додаток

Наступним напрямом удосконалення системи оперативного аналізу витрат виробництва є покращення його організації.

Одним з найважливіших елементів організації оперативного аналізу витрат на виробництво є пошук і використання такої системи показників аналізу, які піддаються щоденному обліку і на які органи управління можуть щоденно впливати.

Дослідження показало, що на пивоварних підприємствах доцільно виділяти системи показників оперативного аналізу окремо для основних цехів та для обслуговуючих структурних підрозділів.

Розроблена система показників оперативного аналізу витрат на виробництво пивоварної продукції за структурними підрозділами основного та допоміжного виробництва наведена в табл. 3.7.

Позитивним моментом організації оперативного аналізу є спеціалізація, яка являє собою відокремлення всіх робіт по веденню оперативного аналізу або розмежування аналітичних робіт за різними функціональними підрозділами і службами підприємства.

Таблиця 3.7

Система показників оперативного аналізу витрат виробництва на пивоварних підприємствах

Структурний підрозділ

Система показників

Солодовий цех

Відхилення фактичного витрачання ячменю і виходу солоду від встановлених норм

Відхилення виходу солоду від встановлених норм у відсотках Відхилення фактичної вологості ячменю та солоду від нормативної Відхилення фактичних втрат у відсотках від встановлених норм Відхилення фактичного обсягу витраченої води від нормативного

Варильний цех

Відхилення фактичного виходу гарячого сусла від нормативного Відхилення фактично витраченого солоду, не солоджених та інших матеріалів від технологічних норм

Бродильний цех

Відхилення виходу холодного сусла у відсотках від встановлених норм

Відхилення фактичних витрат при охолодженні сусла від нормативних у відсотках

Відхилення фактичного виходу "зеленого" пива у відсотках від нормативного

Відхилення фактичних втрат в процентах від технологічних норм при | передачі "зеленого" пива в цех доброджування та освітлення пива (лагерний підвал)

Цех доброджування та освітлення пива

Відхилення виходу готового пива у відсотках від встановлених норм відхилення фактичних втрат при передачі готового пива в цех розливу пива від технологічних норм

Цех розливу пива

Відхилення виходу розлитого пива у відсотках від встановлених норм 1 Відхилення фактичних втрат при розливі від технологічних норм у ; відсотках

Ремонтно-механічна ділянка

Простої технологічного обладнання в процентах

Паро-котельня

Відхилення фактичного споживання пари від технологічних норм Виконання завдання щодо зниження витрачання окремих видів енергії Простої обладнання через відсутність енергії

Найбільш прогресивним видом спеціалізації оперативного аналізу є створення економічної служби, яка розробляє методику оперативного аналізу окремих показників та надає інформацію для прийняття управлінських рішень. Дослідження показало, що в сучасних умовах пивоварні підприємства не мають фінансової можливості виділяти конкретних виконавців аналітичних робіт або створювати спеціальні служби, які займаються питаннями оперативного аналізу.

Тому, пропонується оперативний аналіз витрат на виробництво на пивоварних підприємствах проводити за допомогою таких функціональних підрозділів та служб підприємства, як бухгалтерія, плановий та виробничий відділ.

Організація оперативного аналізу передбачає вибір відповідних форм документів аналітичних таблиць, при цьому вони повинні використовуватись, перш за все, і як регістри ведення оперативного обліку. В другому розділі роботи було запропоновано форми таких документів, які можна було б використовувати для ведення оперативного аналізу витрат на виробництво і які відповідають вимогам автоматизованої обробки економічної інформації (додатки П.1, П.2,П.З,П.5,П.6, П .7,П.8).

Важливим елементом організації оперативного аналізу є вибір методу дослідження. При проведенні оперативного аналізу витрат на виробництво доцільно використовувати індуктивний метод дослідження від часткового до загального. Це пояснюється тим, що на практиці оперативно визначити такий узагальнюючий показник, як собівартість продукції неможливо в той самий час, як окремі причини його зміни, порівняно з встановленою нормативною величиною, виявити можливо.

Маються на увазі матеріальні та трудові витрати, які можна визначити щоденно і, відповідно, розрахувати відхилення від технологічних нормативів.

Оперативний аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції в пивоварному виробництві доцільно здійснювати за такими напрямами:

 • • аналіз матеріальних витрат,
 • • аналіз трудових витрат,
 • • аналіз об'ємних виходів і втрат за місцями виникнення витрат.

Оперативний аналіз використання матеріальних ресурсів вивчає загальні показники використання матеріальних ресурсів; рівень дотримання діючих норм, питання використання матеріальних ресурсів за сортами пива, місцями виникнення витрат і центрами відповідальності; фактори, які визначають ступінь використання матеріальних ресурсів.

Аналіз загальних показників використання матеріальних ресурсів охоплює вивчення структури матеріальних ресурсів та їх використання протягом місяця за найважливішими видами, вихід продукції з використовуваних матеріальних ресурсів та втрати.

Основним моментом оперативного аналізу є аналіз додержання діючих норм матеріальних ресурсів через виявлення відхилення фактичних витрат від встановлених норм та виявлення причин цих відхилень і винуватців перевитрат.

Дослідження показало, що на окремих пивоварних підприємствах неможливо виявити відхилення фактичних витрат від нормативних у зв'язку з неналежним заповненням первинних документів, а саме - лімітно-забірних карток, в яких проставляється лише фактична кількість відпущених на виробництво сировини та матеріалів. Порівняння фактичних витрат з розрахованими за нормами дозволяє щоденно визначати відхилення за матеріальними ресурсами і їх причини. Оперативний аналіз слід проводити за всіма видами матеріальних ресурсів, за якими допущено відхилення фактичних витрат від діючих норм.

В пивоварному виробництві дозволяється замінювати солод не солодженими матеріалами в межах встановлених норм. Заміна солоду в допустимих нормах може привести до значної зміни собівартості відповідного сорту пива.

На пивоварних підприємствах використання сировини та матеріалів відображаються в натуральних одиницях на одиницю обсягу випуску продукції. Іншими словами, певний сорт пива характеризується питомою матеріаломісткістю на одиницю продукції (кг/дал або кг/гл). Так, питома матеріаломісткість сорту пива "Кляве" складає 2,4305 кг/дал за розрахованими нормами, в тому числі солод -2,1145 кг/дал і не солоджені матеріали, такі як рисова крупа - 0,2431 кг/дал та мед - 0,0729 кг/дап. Питома вага не солоджених матеріалів не повинна перевищувати 30%.

Методику розрахунку впливу фактору заміни солоду несолодженими матеріалами доцільно проводити за допомогою аналітичної таблиці, форму якої запропоновано (табл.3.8).

Крім того, на собівартість виробничої продукції впливає і зміна цін на сировину та основні матеріали.

В сучасних умовах, як підтверджують розрахунки з таблиці, спостерігається тенденція до збільшення собівартості пивоварної продукції за рахунок збільшення цін на сировину та основні матеріали, адже зміна норм витрат сировини та матеріалів може значно змінити споживчі властивості вироблюваного сорту пива. Фактор цін носить, в основному, зовнішній характер.

Як показало дослідження, в пивоварній промисловості недостатньо чітко організований оперативний контроль та аналіз допоміжних матеріалів. На підставі лімітно-забірних карт та разових вимог доцільно складати аналітичну відомість, форму якої запропоновано (додаток Ш.2).

Складність співставлений фактичних і нормативних витрат полягає в тому, що норми витрат окремих допоміжних матеріалів в пивоварній промисловості встановлюються з розрахунку до переробленої сировини або на одиницю виробленої продукції, або до іншого параметру. Тому, перш ніж порівнювати фактичні витрати з нормативними, роблять перерахунок і користуються уточненими нормативами витрат допоміжних матеріалів. Оскільки питома вага допоміжних матеріалів в собівартості продукції невелика, можна обмежитися веденням декадного обліку і аналізу.

Отримання відповідного сорту пива потребує використання гірких речовин, тобто хмелю, тому оперативний аналіз дотримання норм витрачання гірких речовин на 1 дал гарячого сусла набуває особливого значення, адже недотримання цих норм фактично є порушенням технології.

Таблиця 3.8

Оперативний аналіз заміни солоду не солодженим матеріалами

Назва підприємства: "Хмельпиво" Місце виникнення витрат:

Варильний цех: Сорт пива Кляве"

Прогнозованний випуск: 121 гл

Оперативний аналіз дотримання норм витрат гірких речовин доцільно проводити за допомогою розробленої форми аналітичної таблиці (табл. 3.9).

Таблиця 3.9

Оперативний аналіз витрат гірких речовин за 1-10 лютого 20_року

Назва підприємства: ВАТ Хмельпиво

Дата

Сорт пива

Норма гірких речовин на 1 дал гарячого сусла, г

Фактичні витрати, кг.

Вихід гарячого сусла, дал

Фактичні витрати гірких речовин на 1 дал гарячого сусла, г

Відхилення, г/дал

Код відхилень за

причиною

винуватцем

1.

Проскурівське

1,0

550

4153

1.32

+0,32

006

020

Хмельницьке

0,9

78

514

1,52

+0,62

006

020

з-

Чумацьке

1,33

81

514

1,58

+0,25

006

020

4.

Кляве 2001

1.35

33

139,5

2,36

+1,07

006

020

5.

Жигулівське

1,0

510

3209

1,58

+0,58

006

020

1 6.

Лицар

1,2

-

-

-

-

8.

Намісник

1.25

-

-

-

-

1 10.

і

Хмельницьке

оригінальне

1,1

-

-

-

-

В пивоварному виробництві оперативний аналіз витрат сировини та матеріалів доцільно вести за сортами, що пояснюється особливостями технології виробництва. Крім того, доцільно вести такий аналіз не тільки за сортами пива, але і за місцями виникнення витрат. При цьому слід зазначити, що витрати сировини та матеріалів виникають не щоденно, а відповідно до технології виготовлення певного сорту пива.

Ефективність прийняття управлінських рішень в значній мірі залежить від організації оперативного аналізу витрат на оплату праці, який в пивоварній промисловості ускладнюється тим, що в основному виробництві використовується погодинна форма оплати праці, а в допоміжному - переважно відрядна.

Оперативний аналіз праці і заробітної плати здійснюється тими відділами і службами, які займаються обліком відпрацьованого часу і виробленої продукції.

Одним з найважливіших моментів в організації оперативного аналізу витрат на оплату праці в пивоварному виробництві є спостереження за правильністю і законністю складання окремих документів по нарахуванню заробітної плати, доплат понад встановлені норми часу і розцінки, утримання податків.

Організація щоденного аналізу витрат на оплату праці в цеху розлива та допоміжних виробництвах, де застосовується відрядна форма оплати праці, повинна базуватися на підрахунку відхилень від норм, наведених у сигнальних документах.

В основному виробництві пивоварних підприємств використовується погодинна форма оплати, тому не всі відхилення від норм витрат заробітної плати можна виявити шляхом їх документального оформлення, а лише тільки по тих операціях, які виконуються робітниками основного виробництва несистематично і не входять в перелік їх основних обов'язків. Відхилення від норм витрат по заробітній платі може визначатися шляхом порівняння фактично нарахованої заробітної плати по цеху з її нормативною величиною, яка визначається множенням нормативних розцінок на норми витрат часу за кожною технологічною операцією. Дослідження показало, що таке порівняння не завжди має практичне значення, по-перше, у зв'язку з трудомісткістю облікових робіт, а по-друге, у зв'язку з тим, що в пивоварному виробництві більше слід орієнтуватися на етапи технологічного процесу, терміни закінчення яких не завжди співпадають з закінченням декади або п'ятидення.

Отже, метою оперативного аналізу витрат на оплату праці в пивоварному виробництві повинно стати вивчення загальної тенденції співвідношення продуктивності праці і заробітної плати.

На собівартість пивоварної продукції в значній мірі впливає об'ємний вихід продукції основного виробництва за стадіями та сортами пива, а також загальні об'ємні втрати за рідинною фазою виробництва. Оформлення результатів оперативного аналізу у вигляді запропонованої аналітичної форми таблиці дозволить об'єктивно оцінити дотримання технологічного процесу і у випадках необхідності здійснити оперативне втручання в нього та виявити причини та винуватців порушення технології. Зменшення об'ємних виходів за стадіями виробництва фактично означає збільшення втрат як за сухою, так і за рідинною фазами та зменшення обсягу випуску продукції (табл. 3.10).

Таблиця 3.10

Оперативний аналіз об'ємних виходів і втрат в пивоварному виробництві

за сортами пива

Назва підприємства: "Хмельпиво"

сорт пива: Проскурівське

За нормою

Фактично

Відхилення

Код відхилення за

п/п

Дата

Найменування

причиною

винуватцем

1

2

3

4

5

6

7

8

1

5/12

Вихід солоду в перерахунку на сухі речовини

85,0

85,0

-

-

-

2

6712

Втрати екстракту у варильному цеху відносно до зерно-запасів

1,80

1,81

+0,01

101

002

3

6/12

Використання несолоджених матеріалів

до 30,0

30

-

4

Розрахункова екстрактивність сировини

72,0

71,85

0,15

101

002

5

31/12

Загальні об'ємні втрати пива

за рідкою фазою:

а) за розливу в місткості

11,74

11,74

-

-

-

 • б) за пляшкового розливу в склотару
 • в) за розливу в бочки

у т.ч. за фазами:

варильний цех

бродильний цех

доброджування та освітлення пива

 • 13,40 12,00
 • 8.36
 • 2,30

1,3

 • 13,41 12,00
 • 8.36
 • 2,33

1.3

+0.01

 • -
 • -
 • -0,03
 • -
 • 006
 • -
 • -
 • 001
 • -
 • 035
 • -
 • -

033

-

цех розливу: в скляні пляшки

- бочки

- місткості

 • 2,00
 • 0,42
 • 0,42
 • 2,01
 • 0,42
 • 0,42

+0,01

 • -
 • -

006

 • -
 • -
 • 035
 • -
 • -

Оперативний аналіз виходів та втрат солоду, холодного сусла, "зеленого" пива, пива з цеху доброджування та освітлення та розлитого пива доцільно проводити не тільки за стадіями, але і за окремими сортами пива. Особливу увагу слід приділяти оперативному аналізу виходів та втрат за новими сортами пива, технологія яких тільки починається впроваджуватися на підприємстві.

Зведений оперативний аналіз об'ємних виходів та втрат за рідинною фазою виробництва пива за сортами доцільно проводити за допомогою таблиці, форму якої розроблено (табл. 3.11).

Таблиця 3.11

Зведений оперативний аналіз об'ємних виходів і втрат за сортами пива та стадіями виробництва в пивоварному виробництві за рідинною фазою на

"Хмельпиво", гл

місце

Сорт пива

Сорт пива

виникнення витрат

Показники

Дата

"Проскурівське"

Жигулівське

"Хмельницьке"

1

2

3

4

5

6

Вихід сусла

Зварено і здано гарячого сусла

1/01 2/01 5/01

4153

3209

514

Прийнято в бродильний цех холодного сусла

2/01 4/01 6/01

3806

2941

471

Варильнй цех

Вихід холодного сусла, % фактично за нормою відхилення

 • 91,64
 • 91,64
 • -
 • 91,65
 • 91,64

+0,01

 • 91,63
 • 91,64
 • -0,01

Втрати сусла при охолодженні,

%

фактично

8,36

8,35

8,37

за нормою

відхилення

 • 8,36
 • -
 • 8,36
 • -0,01

8,36

+0,01

1

2

3

4

5

6

Вихід "зеленого" пива в бродильному цеху

Залишок сусла в бродильному

581

481

цеху на початок місяця

Надійшло сусла в бродильний

2/01

3806

цех

4/01 6/01

2941

471

Передано "зеленого" пива в цех

8/01

3104

доброджування пива

9/01 10/01

2679

336

Бродильний цех

Залишок в бродильному цеху

1211

680

127

Вихід, %

фактично

97,73

97,67

97,67

за нормою

97,70

97,70

97,70

відхилення

+0,03

-0,03

-0,03

Втрати, %

фактично

2,27

2,33

2,33

за нормою

2,30

2,30

2,30

відхилення

-0,03

+0,03

+0,03

Вихід пива а цеху доброджування та освітлення пива

Залишок на початок місяця

3203

1272

157,2

Надійшло "зеленого пива"

26701

3104

28/01

2679

30/01

336

Передано на розлив

27/01

2938,6

Цех Доброджування та освітлення пива

29/01

3008,58

Залишок в цеху доброджування Вихід, %

фактично

за нормою

відхилення

Втрати, %

фактично

за нормою

30/01

 • 3329,7
 • 98,7
 • 98,7
 • -
 • 1,3
 • 1,3
 • 160,28
 • 98,7
 • 98,7
 • -
 • 1,3
 • 1,3
 • 155,70
 • 336
 • 99,05
 • 98,7

+0,35

 • 0,95
 • 1,3

відхилення

-

-

-0,35

1

2

3

4

5

6

Вихід пива при розливі

Надійшло з цеху доброджу -

27/01

2938,6

вання та освітлення пива

29/01 30/01

3008,58

155,70

Здано розлитого пива

31/01

2880,25

2790,1

152,6

Смарочне пиво

-

188

-

Цех розливу пива

Вихід розлитого пива, %

Фактично

За нормою

відхилення

 • 98,98
 • 98,0

+0,98

 • 98,01
 • 98,0

+0,01

 • 98,01
 • 98,0

+0,01

Втрати, %

фактично

1,02

1,99

1,99

за нормою

2,0

2,0

2,0

відхилення

-0,08

-0,01

-0,01

Отже, оперативний аналіз витрат виробництва пивоварних підприємств являє собою частину загальної інформаційної системи, яка перетворює первинні дані, що зафіксовані в документах та інших носіях інформації, у продукт для управління, яким є інформація.

Розкриваючи відхилення за показниками, що аналізуються за кожною стадією виготовлення пива, а також причини їх виникнення та винуватців, оперативний аналіз надає управлінській системі необхідні дані про діяльність кожного структурного підрозділу підприємства для прийняття обґрунтованих рішень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >