< Попер   ЗМІСТ

Висновки

У монографії наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукової задачі щодо вдосконалення методики й організації обліку та аналізу витрат на виробництво в умовах автоматизованої обробки економічної інформації з урахуванням міжнародного досвіду і національних стандартів для покращення інформаційної бази системи управління пивоварних підприємств, що виявляється в таких одержаних наукових і практичних результатах.

 • 1. Чинна практика обліку та аналізу витрат на виробництво на пивоварних підприємствах в умовах розвитку ринкового середовища України потребує удосконалення. Розглянувши трактування науковців щодо класифікації витрат за різними ознаками, врахувавши технолого-організаційні особливості пивоварного виробництва, розроблено перелік класифікаційних ознак всієї сукупності витрат для підприємств галузі та запропонована номенклатура калькуляційних статей, що найбільшою мірою враховують технолого-організаційні особливості та матеріально-речовий результат процесу пивоварного виробництва.
 • 2. На підставі вивчення сучасних методів та варіантів обліку витрат обґрунтовано, що облік витрат на виробництво в пивоварній промисловості доцільно вести нормативно-попередільним методом в умовах автоматизованої обробки економічної інформації. Побудовано схему обліку неповних витрат на виробництво продукції за попередільним методом при обліку фактичних витрат, яка діє на досліджених пивоварних підприємствах та схему обліку витрат на виробництво за застосування нормативи попередільного методу обліку. Нормативний метод обліку витрат не відкидає попередільний метод, а доповнює його своїм методом контролю за відхиленнями від норм витрат матеріальних та трудових ресурсів.
 • 3. Матеріальні витрати в пивоварному виробництві становлять значну частину в загальній сумі витрат. З метою посилення контролю за використанням сировини і матеріалів на виробництво запропоновано виявляти відхилення від норм витрат методами документування та інвентаризації. Для автоматизованої обробки даних удосконалено кодифікатор облікових номенклатур за кожним центром відповідальності за матеріальними витратами. Використання вдосконалених форм облікових регістрів щодо обліку матеріальних витрат, а саме -рецептури витрат сировини та матеріалів на виробництво пива; технологічних журналів структурних підрозділів; зведеної відомості обліку витрат сировини та матеріалів на виробництво за сортами пива за центрами відповідальності дозволить контролювати їх перевитрати або економію і відповідають потребам нормативно-попередільного методу обліку витрат та сучасним вимогам управління в умовах автоматизації облікового процесу;
 • 4. Витрати на оплату праці в пивоварному виробництві займають значне місце у формуванні виробничої собівартості пивоварної продукції. Для підвищення контрольної функції обліку запропоновано виявляти відхилення від заданих параметрів - норм трудових витрат, тому удосконалено кодифікатор облікових номенклатур причин та винуватців відхилень від норм трудових витрат, а також форму повідомлення про зміну норм часу і розцінок.

Кодифікатори облікових номенклатур причин та винуватців відхилень від норм матеріальних та трудових витрат доповнено розробленим кодифікатором центрів відповідальності.

 • 5. Значне місце у формуванні виробничої собівартості продукції пивоварних підприємств займають загальновиробничі витрати. Запропонована номенклатура статей загальновиробничих витрат відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати" та враховує технолого-організаційні особливості пивоварного виробництва. За допомогою проведеного кореляційного аналізу встановлено, що як базу розподілу загальновиробничих витрат доцільно використовувати обсяг виробленої продукції в натуральному виразі. Точніші результати розподілу загальновиробничих витрат дає організація їх прямого обліку за центрами відповідальності.
 • 6. Особливе місце в системі узагальнення облікової інформації займає зведений облік витрат на виробництво. Запропонована система узагальнення витрат на виробництво пивоварної продукції дає змогу здійснювати управління витратами починаючи з відпуску сировини та матеріалів і закінчуючи її випуском з виробництва. Зведений облік витрат запропоновано здійснювати в журналі № 5, удосконалена форма якого враховує особливості формування витрат пивоварного виробництва за окремими стадіями виробництва пива.
 • 7. Організацію обліку витрат на виробництво доцільно здійснювати за окремими виробничими ділянками в межах укрупнених центрів відповідальності через використання бюджетно-кошторисного методу та методу виявлення відхилень від норм за їх причинами та винуватцями. З метою планування та контролю витрат відповідно з розподілом відповідальності за ними розроблено схему обліку витрат за центрами відповідальності, побудовано схему організації і роботи центрів відповідальності, розроблено схеми обліку витрат за центрами відповідальності як загальну, так і за кожним структурним підрозділом пивоварних підприємств. Визначено побудову обліку витрат за центрами відповідальності на основі стандартних (нормативних) витрат та запропоновано використовувати методику факторного аналізу відхилень від норм витрат дія підприємств пивоварної промисловості. З метою виявлення найбільш суттєвих відхилень за центрами відповідальності запропоновано досліджувати періодичність їх виникнення за розробленою формою аналітичної таблиці.
 • 8. Для покрашення організації оперативного облік)' витрат на виробництво пивоварної продукції визначено перелік показників, які найбільше впливають на собівартість продукції. Запропонована схема оперативного обліку витрат на виробництво для пивоварних підприємств покликана розкрити і відобразити зв'язки між витратами й кінцевими продуктами. Удосконалені форми відомостей щодо оперативного обліку сировини та матеріалів, витрат трудових ресурсів, об'ємних виходів та втрат (відомість оперативного обліку витрат зерна на виробництво; відомість оперативного обліку витрат води за місцями їх виникнення; відомість оперативного обліку відхилень від норм по заробітній платі; повідомлення про зміну норм часу та розцінок; відомість обліку відхилень використання робочого часу; відомість оперативної оцінки виходу екстракту в варильному цеху), дають можливість визначати відхилення від нормативних показників за центрами відповідальності. З метою здійснення оперативного обліку та контролю технологічного процесу розроблено кодифікатор причин та винуватців низького виходу екстракту у варильному відділені.
 • 9. Аналіз витрат на виробництво являє складну систему, і для найбільш ефективного функціонування цієї системи її необхідно моделювати. Моделювання витрат на виробництво дає можливість встановити зв'язок між параметрами ресурсів і кінцевими результатами та проводити оперативний аналіз витрат виробництва за кожною стадією виробничого процесу.
 • 10. Основним напрямом удосконалення системи аналізу витрат на виробництво пивоварних підприємств є проведення перспективного аналізу. У роботі розроблено перелік управлінських рішень на підставі інформаційної бази, що створює перспективний аналіз витрат виробництва для підприємств пивоварної промисловості. За результатами перспективного аналізу витрат визначено функцію витрат для конкретного пивоварного підприємства. Застосування методики прогнозного аналізу витрат на виробництво підприємств пивоварної промисловості дозволяє прогнозувати дохід від реалізації та прибуток у разі зниження ціни за сортами пива на підставі обліку повної та неповної собівартості. На основі аналізу альтернативних варіантів вирішення проблемної ситуації "виробляти чи купувати солод?" обґрунтовано, що оптимальним варіантом є виробництво солоду з використанням власних потужностей.
 • 11. Для вдосконалення інформаційного забезпечення оперативного аналізу витрат на виробництво побудовано схему формування та використання інформації для його проведення та розроблено інформаційну модель функціонування оперативного аналізу витрат на виробництво на пивоварних підприємствах. Обґрунтована система показників оперативного аналізу витрат на виробництво на пивоварних підприємствах та запропоновані форми аналітичних таблиць дозволяють посилити контроль за технологічним процесом. Доповнення методики оперативного аналізу витрат методикою проведення оперативного аналізу заміни солоду несолодженими матеріалами, використання допоміжних матеріалів та гірких речовин у запропонованих формах документів сприяє оперативному виявленню резервів зниження собівартості пивоварної продукції. З метою оцінки додержання технологічного процесу розроблено форми аналітичних таблиць для проведення оперативного аналізу об'ємних виходів і втрат в пивоварному виробництві.

Сподіваємось, що викладені рекомендації і пропозиції, складені за результатами дослідження, які мають наукову новизну і практичну спрямованість, пройшли апробацію на підприємствах пивоварної промисловості України та отримали позитивну оцінку, сприятимуть покращенню методики та організації обліку та аналізу витрат виробництва.

 
< Попер   ЗМІСТ