< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Групи природно-технічних геосистем

Кожний тип природно-технічних геосистем як варіанта інтегральних геосистем має особливості й властивості, притаманні тільки йому. Ці особливості й властивості можуть бути критеріями (основними ознаками) поділу ГТС на певні групи. Серед таких ознак можна виділити найголовніші:

  • - особливості будови та функціонування ГТС;
  • - роль природної складової (провідна чи підлегла);
  • - глибина змінності цієї природної складової під впливом технічної частини геотехсистеми.

За цими ознаками всі геотехсистеми можна поділити на три великі групи. Першу групу утворюють промислові, транспортні та міські ГТС. Вони більше за інших насичені технічними елементами. Що стосується ГТС промислового призначення, то їхні технічні елементи відрізняються найбільш високим ступенем (інтенсивністю) впливу як на геосистеми, що до них входять, так і на сусідні. Технічні елементи ГТС транспортного призначення - автомобільні дороги, залізниці, трубопроводи - інтенсивно змінюють природу на невеликих площах, їхня специфіка проявляється в переважанні впливів лінійного характеру: з одного боку, вони відіграють роль бар'єрів, що перешкоджають розповсюдженню тварин і деяких видів рослин, порушують структуру природних геосистем; з іншого - біологічних коридорів, що сприяють просуванню мас комах, бур'янистих рослин та ін.

Специфіка міських ГТС, особливо великих, полягає в тому, що в них співіснують і взаємодіють між собою різні функціональні типи ГТС. Місто є своєрідною інтегральною комплексною геотехсистемою. Відмінність полягає ще і в тому, що одним з рівноправних елементів міських ГТС є населення, людина. Особливості функціонування їх значною мірою, ніж інших ГТС, пов'язані із соціальними факторами, тому міста точніше називати соціально-природно-технічними ГТС. Одним з найважливіших аспектів територіального проектування в урбанізованих і промислових районах є проблема видалення побутових і промислових відходів, які сильно забруднюють середовище.

До другої групи входять прямо протилежні ГТС - це території, які особливо охороняються, або природоохоронні геотехсистеми. І хоч інтенсивність діяльності людини в них невелика, роль людини як керуючої підсистеми є достатньо значущою - догляд за лісом, інтродукція деяких видів рослин і тварин та ін. Тому вони розглядаються також як своєрідні природно-технічні геосистеми.

До третьої групи відносять усі ГТС, які займають проміжне положення між першими двома групами. Роль людини і технічних засобів в їхньому створенні велика, але функціонування цих ГТС значною мірою визначається природними процесами саморозвитку і саморегулювання, хоч і залежить від керуючої антропогенно-техногенної підсистеми. До таких ПТГС відносять рекреаційні, водо-, лісо- та сільськогосподарські ГТС.

Особливий характер мають геотехсистеми рекреаційного призначення. Головна відмінність їх полягає в тому, що одним із рівноправних складових елементів є населення, людина. І особливість функціонування цих систем пов'язана не лише з природними і технічними, але й із соціальними факторами. Тобто їх можна назвати соціально-природно-технічними; у цьому відношенні вони схожі з міськими ГТС.

Таким чином, коли ми говоримо про вплив людини на природу, маємо на увазі насамперед різні види її забруднення. Основними об'єктами забруднення при цьому виступають компоненти природи - повітря, вода, ґрунти, біота, а в кінцевому результаті - ландшафт у цілому. У зв'язку з цим головне завдання нормування (діяльності з обґрунтування та розробки норм навантажень на компоненти природи) полягає у виявленні меж допустимих навантажень і вимірюванні їх за допомогою нормативних показників. Останні визначаються, з одного боку, соціально-економічними потребами суспільства, з іншого - такими властивостями природних геосистем, як їхня здатність до самоочищення, саморегулювання та сам о відновлення.

Як правило, вплив людини на геосистеми викликає істотні зміни їхніх станів. Вплив на той чи інший компонент природи ланцюгом вертикальних зв'язків передається на інші компоненти, а каналами горизонтальних зв'язків - на інші геосистеми. У результаті прямо або опосередковано змінюються багато природних процесів. Особливо глибокі перетворення спостерігаються у переміщенні літогенного матеріалу, вологообміні, біологічному та геохімічному кругообігах, тепловому балансі. Зміни природних геосистем визначаються, з одного боку, дією антропогенно-техногенних і природних факторів, з іншого -властивостями самих геосистем.

"Реакції" геосистем на різні техногенні впливи визначаються як їхніми властивостями (стійкістю, мінливістю тощо), так і ступенем і тривалістю цих впливів. За короткочасних або тривалих впливів, далеких від критичних величин, порушені геосистеми можуть відновлювати свій вихідний стан, тобто залишаються досить стійкими. При цьому зберігаються їхня структура і тип функціонування, а невеликі кількісні зміни мають зворотний характер.

Якщо техногенні навантаження наближаються до критичних, але не перевищують їх, порушується функціонування, змінюються інтенсивність природних процесів і характеристики деяких компонентів. Але ці зміни чиняться у межах попередньої структури, тому заміни ландшафтів не відбувається, з'являються лише їхні нові модифікації. У випадку припинення впливу можливе повернення модифікацій у колишній (або близький до нього) стан. Якщо ж навантаження перевищують критичні величини, відбувається руйнування вихідної структури, що призводить до глибокої перебудови геосистем у результаті взаємопов'язаної трансформації всіх їхніх компонентів. Перебудова носить не лише кількісний, але і якісний характер і зумовлює незворотну заміну одного ландшафту іншим, тобто по суті - техногенну еволюцію геосистем.

І останнє. Виходячи із глибини змінності природної складової, усі геотехсистеми можна поділити на три великі групи. Першу групу утворюють промислові, транспортні та міські ГТС, оскільки вони більше за інших насичені технічними елементами. До другої групи входять прямо протилежні ГТС - території, які особливо охороняються, або природоохоронні геотехсистеми, у яких інтенсивність діяльності людини невелика. І, нарешті, до третьої групи відносять усі ГТС, які займають проміжне положення між першими двома групами: це рекреаційні, водо-, лісо- та сільськогосподарські ГТС.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >