< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка ступеня антропогенної перетвореності природно-територіальних комплексів

Проектування раціональної організації території може бути здійснено тільки на основі синтезу інформації про природні властивості ПТК та особливості їхнього господарського використання. Цієї меті служить визначення регіонального коефіцієнта антропогенної перетвореності. Основними видами природокористування, що перетворюють ландшафти України, є промислові, гірничодобувні, містобудівні, дорожні, гідроенергетичні, пасовищні, лісогосподарські, рекреаційні, заповідні. Найбільш розповсюдженими за площею є агропромислові види впливу, особливо землеробські.

Види антропогенно-техногенного впливу на ПТК

Із сучасних господарських освоєних ландшафтів України сільськогосподарські займають найбільшу площу - у сільському господарстві використовується більше 80 % земельного фонду країни. Землеробський вплив, крім механічного, включає хімічний (застосування добрив і пестицидів), фізичний (застосування землеробської техніки), агротехнічний (чергування культур, технологія їхнього вирощування) і є одним із найбільш довготривалих. Землеробське освоєння України має добре виражені зональні відмінності. У зоні мішаних лісів орні землі становлять близько 40 % земельного фонду, лісостепові та степові розорані на 75-80 % і більше. Звичайно, меншим за площею є землеробський вплив у гірських країнах: в Українських Карпатах орні землі становлять 16,8 %, а в гірському Криму - 21,4 % земельного фонду.

  • - Промисловий вплив на ландшафти хоч має і локальний характер, але відрізняється великою інтенсивністю і має тенденцію до збільшення. Вплив гірничорудної промисловості сприяє створенню нових елементів у ландшафті. Це різні за площею відкриті розробки (кар'єри), терикони тощо, які виводять на поверхню токсичні породи. За повної рекультивації формуються вторинні ландшафти.
  • - Будівельний вплив на ландшафти супроводжується зрізанням позитивних і засипанням негативних форм рельєфу, повним руйнуванням рослинного і ґрунтового покривів, активізацією ерозійних і зсувних процесів при підрізанні схилів.
  • - Водогосподарський вплив виявляється у створенні нових комплексів, які раніше не існували (водосховища, канали, штучні озера та ін.), зміні гідрологічного, гідрохімічного режимів водойм, переформуванні ландшафтної структури прилеглих територій, упровадженні в ландшафти техногенних елементів.
  • - Містобудівний вплив відчувається навіть у підземних водах, що глибоко залягають, та високих шарах атмосфери. Вертикальний профіль урбанізованого ландшафту визначається глибиною горизонту підземних вод, що споживаються, та висотою промислових викидів в атмосферу. Рівень перетворення природних ландшафтів у межах сільських населених пунктів залежить від їхнього місця та функцій у регіональних системах розселення.
  • - Лісогосподарський вплив на ландшафт можна об'єднати в три групи: 1) експлуатаційний; 2) підготовчий; 3) догляд за лісом. Звичайно, найбільшого впливу завдають суцільні вирубки, які супроводжуються змінами мікроклімату в приземному шарі, властивостей ґрунтів, структури та видового складу рослинного і тваринного світу, рівня і режиму ґрунтових вод тощо. До підготовчого впливу в лісокористуванні відносять осушувальні меліорації, терасування схилів, посадку лісу.
  • - Рекреаційний вплив виявляється в дигресії рослинності, ущільненості ґрунтового покриву, будівництві рекреаційних установ та елементів інфраструктури.

Певний вид антропогенного впливу на ландшафти визначається множиною параметрів, кожен з яких безпосередньо характеризує ступінь антропогенного навантаження. Для різних видів впливу існують свої параметри. Для впливу землеробства - це кількість внесених добрив і пестицидів на одиницю площі за рік, кількість проходів сільськогосподарської техніки по полю за рік, питомий тиск сільськогосподарських машин на ґрунт, глибина обробітку ґрунту, маса ґрунту, яка щорічно втрачається зі збиранням коренеплодів тощо.

Для промислових впливів такими параметрами є об'єми викидів різних забруднень в атмосферу та поверхневі води (середні разові, максимальні разові, у цілому за рік), шумове і теплове забруднення, об'єми води, що вводяться в технологічні цикли тощо. Для впливу рекреаціїні- це кількість відпочиваючих на одиницю площі протягом року, максимальна кількість відпочиваючих за один день (пікове одночасне завантаження), кількість наметів, вогнищ на одиницю площі, витоптування трав'яного ярусу (кількість проходів рекреантів за одиницю часу на одиницю площі) та ін.

При аналізі антропогенно-техногенних навантажень на природні геосистеми необхідні показники узагальненого характеру для з'ясування загальних закономірностей сформування та змін екологічної ситуації під впливом основних груп антропогенних факторів. Оскільки антропогенні впливи певної групи часто фіксуються відповідними видами угідь або типами функціонального використання території, то площі останніх можуть служити показниками антропогенної трансформації ландшафт/. Залежно від зонального типу ландшафт/ його перетвореність одним і тим самим видом угіддя буде різною.

Ландшафт є комплексним виразником потенційних властивостей природного середовища та основною одиницею експертного розгляду при розміщенні об'єктів природокористування, і це свідчить про необхідність ландшафтно-екологічного обґрунтування будь-якого проекту раціонального природокористування. Особливо це стосується планувальних регіонів, розташованих на стику або в межах двох і більше ландшафтних зон; у даному випадку необхідні типові методичні й нормативні розробки, які враховують зональні та внутрішньозональні ландшафти відмінності на території регіонів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >