< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функції моніторингу різних рівнів

Функції моніторингу різних масштабних рівнів мають суттєві відміни. Якщо на глобальному рівні узагальнюється інформація, отримана з регіонів, і виявляються тенденції щодо змін біосфери в цілому та її континентальних і океанічних частин, то на регіональному рівні таку інформацію збирають, обробляють і передають через національний центр моніторингу до Світового координаційного центру. Крім цього, тут визначають оцінку стану природних комплексів, моделюють прогноз екологічної ситуації та виявляють тенденції зміни компонентів природи в межах регіонів.

Функції моніторингу локального рівня надзвичайно різноманітні Вони можуть бути зведені до таких чотирьох блоків:

  • - інвентаризаційно-спостережно-контрольного;
  • - аналітико-прогнозно-рекомендаційного;
  • - накопичувально-ощадного (банку даних);
  • - комерційного.

Згідно з Положенням "Про державну систему моніторингу навколишнього природного середовища", затвердженого Кабінетом Міністрів України в 1998 р., державна система моніторингу довкілля є системою спостережень, збирання, оброблення, передачі, зберігання та аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень про запобігання негативним змінам довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. Вона створюється з дотриманням міжнародних вимог і є сумісною з аналогічними міжнародними системами.

Структура та рівні системи державного моніторингу навколишнього природного середовища (СДМНПС) передбачають розбудову загального (стандартного), оперативного (кризового) та фонового (наукового) моніторингів навколишнього природного середовища (НПС). Загальний (стандартний) моніторинг НПС - це оптимальні за кількістю параметрів спостереження в пунктах, об'єднаних в єдину інформаційно-технологічну мережу, які дають змогу розробляти управлінські рішення на всіх рівнях.

Оперативний (кризовий) моніторинг НПС - це спостереження спеціальних показників на цільовій мережі пунктів у реальному масштабі часу за окремими об'єктами та джерелами підвищеного екологічного ризику в окремих регіонах, які визначено як зони надзвичайної екологічної ситуації, а також у районах аварій зі шкідливими екологічними наслідками з метою забезпечення оперативного реагування на кризові ситуації та прийняття рішень щодо їхньої ліквідації, створення безпечних умов життєдіяльності.

Основні функції фонового (наукового) моніторингу НПС - це спеціальні високоточні спостереження за всіма компонентами природного довкілля, а також за характером, складом, кругообігом і міграцією забруднювальних речовин, за реакціями організмів на забруднення на рівні окремих популяцій, геосистем і біосфери в цілому. Фоновий моніторинг здійснюється у природних і біосферних заповідниках і на інших територіях, що особливо охороняються.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >