< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Геоекологічні принципи проектування

Геоекологічні принципи проектування випливають насамперед із властивостей природних та інтегральних геосистем, а також особливостей територіального проектування (рис. 24).

Принцип проектування просторово-часової природнотехнічних геосистеми

Цей принцип є основним, базовим геоекологічним принципом проектування, його навіть називають метапринципом. Формулюється він просто: "Геоекологічне проектування - це проектування просторово-часової природно-технічної системи, а не просто вписування певної технології, об'єкта або технічної системи в природу". Можна сказати, що цей принцип є геоекологічним вираженням системного підходу до проектування та збереження функцій природно-технічних систем.

При традиційному "вписуванні" технології в природу переслідувалася в основному мета отримання максимального економічного ефекту з мінімальними витратами та збереження технічної системи від впливу періодичних і неперіодичних змін природи. Тому проектувалися тільки технічні системи, а природа приймалася лише як змінний фон. При проектуванні ж природно-технічних систем завдання ускладнюється: необхідність урахування взаємозв'язку природи і техніки визначає забезпечення шляхом проектування стійкого високоякісного стану і природної, і технічної складової системи.

Ураховуючи системний характер проектованих об'єктів, при створенні проекту необхідно пам'ятати, що збереження властивостей як ландшафту в цілому, так і будь-якого з природних компонентів без залежності від збереження властивостей інших компонентів неможливе. Так, наприклад, поверхневі та ґрунтові води здатні залишатися чистими лише за умови збереження чистоти повітря і ґрунтів. Забруднення ж ґрунтів у результаті змиву призводить до потрапляння забруднювальних речовин у поверхневі водойми та підземні води. Поступове накопичення змін окремих компонентів може в результаті багатьох ланцюгових реакцій призвести до порушення усієї структури геосистеми, погіршення якості навколишнього середовища, утрати здатності до відтворення.

Зв'язок геоекологічних принципів проектування з властивостями екосистем

Рис.24. Зв'язок геоекологічних принципів проектування з властивостями екосистем

Конкретними проявами цього принципу виступають такі положення:

  • - Цілісність, системність, взаємопов'язаність елементів господарства визначають взаємопов'язаний розгляд при проектуванні будь-якого об'єкта його впливу на природу та зворотний вплив зміненої природи на стан господарства і здоров'я людей.
  • - У проекті має бути відображений як галузевий, так і територіальний підходи. Потрібно використовувати комплекс взаємопов'язаних природозберігаючих заходів: технологічних, просторово-планувальних, економічних, юридичних та ін.
  • - У проекті необхідно передбачати проведення комплексу природоохоронних заходів, які охоплюють, з одного боку, усі компоненти природи (повітря, воду, надра, ґрунти, рослинність, тваринний світ), цілісні природні комплекси (геосистеми); з іншого - усі галузі людської діяльності (від виробничої до рекреаційної). Пріоритетними мають бути профілактичні заходи" які запобігають забрудненню повітря, води, грунтів шкідливими відходами виробництва; зберігають ґрунти від ерозії та рослинність від знищення.
  • - У процесі проектування важливо пам'ятати, що цілісність, системність, взаємопов'язаність елементів геосистем визначає неможливість збереження як ландшафту в цілому, так і властивостей одного із природних компонентів ізольовано від турботи про збереження властивостей усіх інших компонентів або кожного окремо.
  • - Необхідним є взаємопов'язаний розгляд не лише створення природно-технічної геосистеми, але й її функціонування. Слід враховувати стан окремих компонентів не тільки на момент проектування, але й можливих їхніх змін у процесі будівництва та функціонування ПТГС. При цьому важливо передбачати можливий вплив ГТС на зміну окремих властивостей компонентів природи, а також вплив зміненої природи на стан господарства та здоров'я населення. Наприклад, при проектуванні геотехсистем сільськогосподарського призначення реалізація цього принципу означає, що створюватися має не простий набір сільськогосподарських угідь, розташованих поруч, а складна система, яка включає принципово різні природні й технічні елементи: сільськогосподарські угіддя, інфраструктуру, населені пункти, ліси та інші ділянки несільськогосподарської рослинності, водойми тощо.

Урахування цього принципу здійснюється шляхом оптимізації територіальної структури сільськогосподарських ПТГС, підтримки їхньої оптимальної геоекологічної різнорідності, різноманітності. Оптимізація досягається раціональною територіальною організацією використання природних ресурсів з урахуванням форми, розмірів і контрастності ландшафтів, а також місцеположення сільськогосподарських ГТС відносно сусідніх.

Якщо проектуються водогосподарські ГТС комплексного типу, то для забезпечення їхньої цілісності водосховище має розглядатися з декількох позицій. Наприклад, водосховище - це не лише склад води, здатний задовольнити потреби багатьох галузей господарства, а ще й об'єкт, що істотно змінює якість річкової води, джерело і акумулятор гідроелектроенергії, споживач землі при її затопленні та ін.

Стійкість забезпечується системою заходів, спрямованих на підтримку надійного і тривалого функціонування усіх елементів геотехсистем - як технічних, так і природних. Технічним елементам має постійно надаватися необхідний запас тривкості. Для забезпечення або підвищення стійкості природних елементів можуть бути застосовані ті природоохоронні заходи, які є найбільш доцільними в даних конкретних умовах. Так, у боротьбі з евтрофікацією водойм варто обмежувати надходження в них біогенних речовин, збільшувати проточність водойм, періодично вилучати біогенні речовини з донними відкладами або водоростями, вищою рослинністю та рибою.

При проектуванні лісогосподарських ГТС експлуатаційного профілю реалізується так зване "правило постійного користування лісом". Його дотримуються за допомогою проведення таких заходів, як збереження продуктивності лісових ґрунтів, безперебійне заміщення запасів деревини, а також розміщення нових запасів лісу на таких ділянках території, де доступно їхнє видобування і де воно не загрожує безпеці лісових біогеоценозів, розташованих поруч.

Цей перший (базовий) узагальнюючий принцип проектування природно-технічних геосистем ніби включає в себе всі окремі принципи, спрямовані на врахування просторових і часових аспектів проектування, управління і контролю. Усі ці принципи практично одночасно враховуються в процесі проектування. їхнє виділення важливе для того, щоб чіткіше уявляти методи та шляхи застосування на практиці проектування геоекологічних принципів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >