< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Дослідження геотехсистем різного призначення

У цьому розділі будуть розглянуті особливості геоекологічного проектування геотехсистем різного функціонального призначення, а саме: промислових, транспортних, міських, сануючих, сільськогосподарських, лісогосподарських, рекреаційних, природоохоронних. Так, промислові ГТС є найбільш сильними та небезпечними джерелами впливу на природу, до яких належать різні технічні об'єкти промислового призначення (підприємства, комбінати, виробничі комплекси), пов'язані з природним середовищем, в яке вони поміщені. Кожен тип промислових ПТГС має свою специфіку впливу на природу, обумовлену насамперед галузевим видом виробництва.

Геотехсистеми транспортного призначення як складові елементи інфраструктури будь-якої освоєної території негативно впливають на природне середовище, особливо наземний транспорт і пов'язані з ним системи. Що стосується міських геотехсистем (урбогеотехсистем), то їхня єдність визначається єдністю функцій, які вони виконують, і насамперед функцією соціальною. Тобто місто можна назвати геотехсистемою специфічного виду з інтенсивною взаємодією суспільства і природи. З урбогеотехсистемами тісно пов'язані ГТС, призначені для знешкодження відходів. Якщо звалища будь-яких відходів розташовуються на спеціально відведених для них ділянках, вони виступають своєрідними геотехсистемами, які можуть бути названі "сануючими".

Особливістю ПТГС сільськогосподарського призначення є те, що вони формуються для цілей і під впливом сільськогосподарського виробництва. Основним їхнім завданням є забезпечення населення продуктами харчування та промисловості - біоорганічною сировиною. При цьому основу цих ГТС становлять природні елементи як засоби сільськогосподарського виробництва. Водогосподарські геотехсистеми відрізняються тим, що основу їхнього функціонування становить взаємодія керованої техніки з водними ресурсами. Ці системи безпосередньо пов'язані з енергетикою (особливо з гідроенергетикою), промисловим і комунальним водопостачанням, водно-меліоративним і рибним господарством, а також водним транспортом. Меліоративні ГТС як підтип водогосподарських проектуються для регіонів, ландшафти яких потребують коригування деяких властивостей і динамічних процесів, що утруднюють використання їхнього біотичного потенціалу. Основне їхнє призначення - це підвищення біопродуктивності геосистем і забезпечення регуляції їхніх біопродукційних процесів.

Головним призначенням лісогосподарських ГТС є управління раціональним використанням лісів, а також забезпечення їхнього відновлення та охорони. Лісові ресурси, які становлять основу лісогосподарських ГТС, є не лише постачальником деревини, не лише джерелом багатьох інших цінніших продуктів рослинного і тваринного походження, але й дуже важливим компонентом біосфери, що виконує цілу низку найважливіших середовищетвірних і природоохоронних функцій. І, нарешті, геотехсистеми природоохоронного призначення являють собою як природні, так і слабозмінені людиною ландшафти, основними функціями яких є збереження еталонних ландшафтів або окремих їхніх компонентів і генофонду всіх систематичних груп організмів. У територіальному проектуванні доводиться мати справу не з простим сполученням декількох типів геотехсистем, а зі складними комплексними системами, які функціонують на одній або суміжних територіях. Тоді окремі типи геотехсистем виступають у них як підсистеми, або елементи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >