< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Геоекологічне обґрунтування проектування територіальних рекреаційних систем

Територіальні рекреаційні системи (ГРС) - це складна сукупність соціальних, природних і технічних підсистем, що характеризуються єдиною цільовою функцією і мають територіальну цілісність; дуже важливим елементом рекреаційної системи виступає орган управління (рис. 33).

Загальна схема територіальної рекреаційної системи

Рис. 33. Загальна схема територіальної рекреаційної системи

Загальні властивості територіальних рекреаційних систем

Розвиток окремих ТРС і всієї рекреаційної мережі в цілому характеризується такими загальними властивостями, як різноманітність, динамічність, стійкість та ієрархічність.

Різноманітність ТРС виявляється в тому, що множина цих систем може бути подана декількома типами. Ці типи розрізняються за такими показниками: 1) за функціями рекреаційної діяльності; 2) за ступенем співвідношення в організації відпочинку незміненої природи і технічних систем; 3) за територіальною орієнтацією. Виділити типові риси серед великого різноманіття індивідуальних характеристик важливо із самого початку проектування для того, щоб намітити лінію розвитку конкретної ТРС та врахувати сумарний ефект взаємодії різних ТРС, тобто співвідношення спеціалізації та універсальності на різних етапах розвитку, щоб потім не проводити реконструкцій, як правило, дорогих і не завжди ефективних.

I. За функцією переважної рекреаційної діяльності рекреаційні системи поділяють на такі чотири підтипи:

  • - Лікувальний - формується на базі використання комплексу високоякісних природних факторів, таких як мінеральні води, лікувальні грязі, клімат. Наприклад, курорти Кавказьких Мінеральних Вод, Трускавець, Карпати тощо.
  • - Оздоровчий - це підтип, який характеризується проведенням фізичних занять з тренувальним режимом (прогулянки, екскурсії, спортивні ігри, купання та ін.). Наприклад, Південний берег Криму, Золоті Піски в Болгарії. Сюди відносять зони відпочинку великих міст, дачні селища, дитячі табори.
  • - Спортивний - для цього підтипу головними є спортивні ігри, змагання, альпінізм, туризм, полювання, рибальство. Для їхнього проведення цінними є малозмінені природні комплекси, які відрізняються екзотичністю, унікальністю, наявністю природних перешкод, а також специфічних інженерних споруд. Наприклад, Домбай на Кавказі та ін.
  • - Пізнавальний - для цього підтипу необхідною умовою є збереженість якомога більшого різноманіття найменш змінених ландшафте та історичних пам'ятників. Наприклад, історичні центри міст, меморіальні комплекси тощо.

II. За ступенем співвідношення в ТРС незміненої природи і технічних систем виділяються: 1) урбанізовані (міста-курорти, міста - екскурсійні центри) та 2) неурбанізовані (прогулянкові, спортивні, мисливські, рибальські, архітектурно-історичні парки) території. Технічна насиченість урбанізованих територій супроводжується високими вимогами до чистоти природних компонентів та естетичної цінності рукотворних ландшафтів.

III. За територіальною орієнтацією розрізняють ТРС 1) світового, 2) державного, 3) міжагломерційного та 4) міського значення. Унікальність ресурсу визначає його цінність у світових і державних масштабах, а специфічність властивостей - характер занять. ТРС державного та світового значення призначені для довготривалого відпочинку, але одночасно в їхній організації має бути передбачений також короткотерміновий відпочинок місцевого населення. У розподілі ТРС приміського типу простежується тісний зв'язок із системою розселення. Так, у сильно урбанізованих регіонах ТРС практично зливаються одна з одною, а конкуренція з іншими видами використання земель досягає тут максимально високого ступеня.

Що стосується динамічності, то рекреаційні системи відрізняються від інших видів геотехсистем рухливістю, швидким перерозподілом співвідношень між підсистемами в процесі їхнього розвитку, ускладненням внутрішніх і зовнішніх зв'язків. Проектування рекреаційних ПТГС тому не може бути жорстким, воно має бути програмою розвитку, яка передбачає можливість коригування в процесі функціонування геотехсистеми. Проект розвитку кожної конкретної ТРС має також будуватися з урахуванням прогнозу змін, яких зазнає система вищого ієрархічного рангу.

Будь-яка ТРС має властивість мінливості, оборотні та необоротні форми якої мають різне значення для проектування. Оборотні зміни виражаються головним чином у зміні циклів рекреаційних занять і кількості відпочиваючих за сезонами року, у добових і сезонних змінах властивостей рекреаційних ресурсів. Періодичні зміни навантажень дають можливість відновлення природних комплексів, що й враховується при визначенні норм навантажень. Створення штучного комфортного середовища за допомогою технічних засобів може посилити та вирівняти потік відпочиваючих і збільшити на деякий час комфортність їхнього відпочинку, але разом із цим внести до структури ТРС нові, уже необоротні зміни.

Кажучи про стійкість заданих ТРС функцій, ми перш за все припускаємо стійкість її природної складової. Природні комплекси та їхні компоненти відчувають антропогенний вплив з боку підсистем самої ТРС, господарських систем, територій, що межують з ТРС, та більш віддалених територій. Самі зміни проявляються у посиленні або послабленні вже існуючих природних процесів (або появі нових). Якщо зміни, які відбуваються унаслідок цього впливу, не протидіють розвитку та не погіршують властивості ТРС, можна говорити про функціональну стійкість, або надійність даної системи.

І, нарешті, ієрархічність - це вираження різних властивостей ТРС, які потребують різних методів управління на різних таксономічних рівнях. Таксономічний ряд базується на різноманітності рекреаційних занять і може бути зіставлений зі стадіями проектування. Термінологія, запозичена зі сфери управління виробництвом, підкреслює управлінську направленість цієї таксономії. Таксономічний ряд рекреаційних систем має такий вигляд:

  • - Підприєсмство - це низова ланка, хоча воно і може бути складною системою (будинок відпочинку, турбаза, туристичний теплохід тощо).
  • - Комбінат - це взаємопов'язане сполучення підприємств, що визначає ширший діапазон занять і спеціалізацію (напр., Сочі, Ялта, Карлові Вари тощо).
  • - З'єднання розвиваються на єдиній базі (ресурсній, господарській, будівельній, дорожній) і забезпечують проведення декількох циклів рекреаційних занять (напр., Кавказькі Мінеральні Води, Південний берег Криму).
  • - Рекреаційні об'єднання відрізняються охопленням великої території, а їхня цілісність підтримується завдяки транспортним зв'язкам (це, наприклад, може бути вся південна частина України, де розвинуті практично всі цикли занять).
  • - Рекреаційна галузь - прикладом може бути ціла рекреаційна мережа в масштабі країни.

Ієрархічній структурі ТРС відповідають певні стадії проектування і таксономія природних геосистем (табл. 7).

Таблиця 7.

Співвідношення рангів ТРС, стадій проектування та рангів природних комплексів

Таксономічний ранг ТРС

Стадія проектування

Масштаб

Галузь

Рекреаційно-курортна система країни

Генеральна схема

1 : 4000000-1 : 5000000

Об'єднання

Регіональна рекреаційно -курортна система

Схема районного планування

1 : 1000 000 -1 : 300 000

З'єднання

Рекреаційний або курортний район (зона)

Проект районного планування

1 : 50 000 -1 :25000

Проект планування

1 : 10 000-1 : 5000

Комбінат

Рекреаційний або курортний територіальний комплекс

Проект детального планування

1 : 2 000

Підприємство

Окрема установа

Технічний проект і робоче креслення

1 : 500

Таким чином, територіальні рекреаційні системи відрізняються значною різноманітністю. Різноманітність ТРС проявляється в їхньому поділі на підтипи за функціями рекреаційної діяльності; за ступенем співвідношення в організації відпочинку незміненої природи і технічних систем; за територіальною орієнтацією. Виділити типові риси серед великого різноманіття індивідуальних характеристик важливо із самого початку проектування для того, щоб намітити лінію розвитку конкретної ТРС та врахувати сумарний ефект взаємодії різних ТРС, щоб потім не проводити дорогих і не завжди ефективних реконструкцій.

Крім того, рекреаційні системи відрізняються від інших видів геотехсистем рухливістю, швидким перерозподілом співвідношень між підсистемами в процесі їхнього розвитку, ускладненням внутрішніх і зовнішніх зв'язків. Територіальні рекреаційні системи є складними ієрархічними системами, і це потребує різних методів управління ними на різних таксономічних рівнях. Таксономічний ряд базується на різноманітності рекреаційних занять; кожний таксономічний рівень (підприємство, комбінат, з'єднання, об'єднання, рекреаційна галузь) відповідає певній стадії проектування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >