< Попер   ЗМІСТ

Словник термінів і понять

Відходи - це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їхній власник повинен позбутися шляхом утилізації або видалення.

Відходи небезпечні - це відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Відходи як вторинна сировина - це відходи, для утилізації та переробки яких існують відповідні технології, виробничо-технологічні та економічні передумови.

Вплив людини на природу - це всі види діяльності людини і створених нею об'єктів, які пов'язані з використанням природи, взаємодіють з нею та викликають в ній ті чи інші зміни.

Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування -це оптимізація структурно-функціональної організації території, що базується на результатах її ландшафтного аналізу, функціональної типології та оцінки ПТК, їхньої класифікації залежно від можливості виконання ними різних соціально-економічних функцій.

Геоекологічні принципи проектування - це вказівки, які орієнтують проектувальників на дії, що забезпечують найбільш раціональне використання природних ресурсів, збереження та відновлення властивостей середовища, що оточує людину.

Геосистеми - це складні земні утворення, що займають певний простір, у межах якого окремі елементи (підсистеми) природи (або природи, населення та господарства) перебувають у системному зв'язку та як певна цілісність взаємодіють із сусідніми геосистемами і з космічним простором. Геосистеми інтегральні - це складні територіальні просторово-часові утворення, що включають у себе як природні, так і соціально-економічні елементи, які взаємодіють один з одним і в результаті цього виступають як єдине ціле.

Геотехсистеми - це комплекс з технічних і природних підсистем, об'єднаних людиною в інтересах виконання тих чи інших соціально-економічних завдань (функцій).

ГДВ - це максимальний об'єм речовин в одиницю часу, що не призводить до перевищення їхньої ГДК у середовищі, яке оточує джерело забруднення.

ГДК - це максимальна концентрація речовин, яка не впливає негативно на здоров'я людей теперішнього і майбутнього поколінь при впливі на організм людини впродовж усього її життя.

Державна система моніторингу довкілля - це система спостережень, збирання, оброблення, передачі, зберігання та аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень про запобігання негативним змінам довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.

Джерела забруднення - це будь-які матеріальні об'єкти виробничої діяльності людини, що виділяють у природне середовище різні антропогенні забруднення.

Екологічна ємність території - це максимально можлива в конкретних умовах даного регіону біологічна продуктивність усіх його біогеоценозів, arpo-, урбоценозів з урахуванням оптимального складу представників рослинного і тваринного світу.

Експлуатаційні ліси - це природно-технічні геосистеми, основним завданням яких є заготівля деревини та іншої лісової продукції.

Експертиза еколого-географічна - це науково-практична діяльність, яка полягає в аналізі змісту проектних матеріалів та їхній оцінці з позицій вимог охорони природи та раціонального використання її ресурсів.

Забруднювачі - це будь-які забруднювальні речовини, фізичні, хімічні та біологічні агенти, що потрапляють у природне середовище і накопичуються в ньому в кількостях, які перевищують природні величини.

Заказники - це категорія природно-заповідних об'єктів, де охороняється лише частина природного комплексу, а також зберігаються та відтворюються окремі компоненти природи і підтримується загальна екологічна рівновага.

Заповідники біосферні міжнародного значення - це категорія природно-заповідних об'єктів, де виконується державний або глобальний екологічний моніторинг, прогнозується техногенний вплив на біосферу, здійснюються порівняльні багаторічні екологічні дослідження і міжнародне співробітництво щодо контролю, охорони та забезпечення генофонду біосфери.

Заповідники природні - це ландшафти, де зберігаються, охороняються, вивчаються усі компоненти екосистем і повністю заборонені всі види господарського використання природних ресурсів, кількість тварин не регулюється, біотехнічні заходи не проводяться, туризм обмежений або повністю заборонений.

Заповідання - це вилучення певної території зі сфери звичайної господарської діяльності з метою підтримки екологічної рівноваги, збереження еталонів недоторканої природи, наукових досліджень характеру взаємозв'язків між екологічними факторами екосистем для збереження і відтворення ландшафтів.

Зміни природи - це зміни складу, стану, структури, режимів компонентів природи, викликані тими чи іншими впливами людини на природу.

Лісистість - це частка вкритих лісовою рослинністю земель у загальній площі території країни або окремого регіону.

Лісистість оптимальна - це така лісистість, за якої ліси найбільш позитивно впливають на клімат, ґрунти, ерозійні процеси, а також дають господарству необхідну кількість деревини.

Межа геотехсистеми - це зовнішній контур площі, зайнятої сукупністю зон впливу техніки на природу і природи на техніку.

Міста - це території, які відрізняються від навколишньої сільської місцевості високою щільністю населення, компактністю забудови і складною архітектурно-планувальною структурою;

- це поселення із сильною диференціацією занять його жителів, діяльність яких має докорінну відмінність від сільського господарства.

Моніторинг - це система спостережень і контролю стану навколишнього середовища для визначення тенденцій його змін і попередження небажаних явищ відповідними регулюючими засобами.

Наслідки - це зміни в житті населення або в господарстві, які відбуваються під впливом зміненої природи.

Національні парки - це категорія природно-заповідних об'єктів, які створюються з метою збереження репрезентативних екосистем планети, підтримки біорізноманіття на певному рівні, збереження генетичних ресурсів тварин і рослин, проведення наукових досліджень і моніторингу; організації туризму і відпочинку. Норма навантаження - це допустима величина впливу на природу, яка не призводить до істотних порушень властивостей і функцій геосистем.

Оптимальна структура лісу - це такий стан лісу, за якого створюються максимальні можливості для найбільш повного задоволення потреб господарства в деревині, ресурсах не деревної рослинності, соціальних та екологічних функціях лісових насаджень за мінімальних витрат на їхнє використання, охорону і відновлення.

Охорона ландшафтів - це система заходів, спрямованих на зберігання, відновлення або поліпшення виконання ландшафтами певних функцій; - це діяльність щодо збереження та підтримання важливих або характерних рис ландшафту, яка виправдовується його спадковою цінністю, зумовленою його природною конфігурацією та діяльністю людей.

Оцінка - це міра негативних наслідків для соціального і господарського життя суспільства, які виникають у результаті змін природи як джерела ресурсів і навколишнього середовища.

Оцінка економічна - це вартісне вираження суспільно-необхідних витрат на запобігання збиткам, компенсацію, збереження здоров'я населення, на природоохоронні заходи, тобто така оцінка наслідків, що може знайти вартісне вираження.

Оцінка соціально-екологічна - це оцінка змін природного середовища як сукупності умов життя та діяльності людей.

Оцінка технологічна - це визначення ступеня придатності тієї чи іншої природної геосистеми для будь-якого виду господарської діяльності людини.

Пам'ятки природи - це природні об'єкти, які є унікальними або типовими, цінними в науковому, культурно-освітньому та оздоровчому відношенні.

Природа - це все те, що не зроблено людиною, тобто це елементи географічної оболонки - атмосфера (повітря), гідросфера (води), педо сфера (ґрунти), літосфера (мінеральні ґрунти), біосфера (рослини, тварини і мікроорганізми), а також усе те, що не належить до техногенних поверхонь та об'єктів.

Природні ресурси - це системи, тіла та сили природи, які на даному рівні розвитку виробничих сил і вивченості можуть бути використані для задоволення потреб суспільства у формі безпосередньої участі матеріальної діяльності людства.

Природні умови - це аспекти природи, які є суттєвими для життєдіяльності суспільства, але не беруть участі безпосередньо в господарській діяльності, хоча і впливають на неї та змінюються під П впливом.

Природокористування - це система заходів з комплексного освоєння, перетворення, відтворення, поліпшення та охорони природного середовища і природних ресурсів.

Природокористування раціональне - це високоефективне господарювання, що не приводить до різких змін природно-ресурсного потенціалу та несприятливих змін у природному середовищі, що оточує людину, які можуть нанести шкоду її здоров'ю і самому життю;

- це діяльність, спрямована на економне використання природних ресурсів, ефективний режим їхнього відтворення, запобігання або послаблення можливих негативних наслідків.

Прогнозування геоекологічне - це система досліджень для виявлення напрямків, ступеня, швидкості і просторових масштабів майбутніх змін природних систем (комплексів) та їхніх зв'язків з метою розробки заходів з оптимізації природного середовища.

Спустелення - це сукупність природних і антропогенних процесів, що призводять до порушення рівноваги в ландшафтно-екологічних системах і деградації усіх форм органічного життя.

Технологія безвідходна - це сполучення організаційно-технічних заходів, технологічних процесів і способів підготовки сировини та матеріалів, що забезпечують максимальне і комплексне використання їх і дозволяють виключити або звести до мінімуму негативний вплив на природне середовище.

Управління - це послідовні дії, що включають: проектування системи

  • - її створення - вивчення стану та функціонування - дослідження змін природи - виявлення негативних наслідків - їхнє оцінювання вибір принципових заходів з боротьби з цими наслідками - проектування конкретних заходів - їхнє здійснення - дослідження системи після проведення коректувальних заходів - визначення їхньої ефективності - внесення змін до режиму експлуатації геотехсистеми.
  • - це діяльність, спрямована на зміну або підтримку заданого стану природних геосистем згідно із заздалегідь поставленими цілями.

Фізико-географічні процеси - це природні процеси, що послідовно відбуваються у ПТК і супроводжуються передачею або обміном речовини, енергії та інформації.

Функціональний тип ландшафту - це результат процесу природокористування, його технології Й тривалості, який відображає просторово-часові 4юрми природокористування і включає навіть ті ландшафти, які не піддаються безпосередньому антропогенному впливу.

Функціональне зонування - це таке розчленування планувальної території на функціональні зони, за якого за кожною зоною може бути закріплений переважний вид ЇЇ господарського використання на досить далеку перспективу.

 
< Попер   ЗМІСТ