< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Показники оцінювання роботи складського комплексу та окремих його ділянок

Ефективність роботи складу необхідно розглядати за показниками з урахуванням стратегічної мети. Якщо підприємство виступає як замовник-орендатор, то здебільшого його будуть цікавити питання якості збереження вантажу, швидкості обробки потоку та вартісна складова робіт, пов'язаних із цим. Якщо підприємство є власником, який використовує складські площі самостійно для власних потреб (або частково надаючи їх в оренду), то, відповідно, питань, що його цікавлять, буде більше — це й ефективність використання площ, і раціональна завантаженість працівників, техніки тощо. І третій варіант — коли склад виконує переважно спекулятивну функцію, тобто був побудований задля надання площ в оренду.

Зараз ми не будемо розглядати питання доцільності власного складу порівняно зі складом загального користування. Все залежить від інвестиційних можливостей підприємства, його стратегії на ринку, його вантажо-товарооберту. Зазначимо лише, що головна перевага власного складу полягає в тому, що в довгостроковій перспективі він є менш витратним, ніж використання складів загального користування. Операційні витрати можуть бути на рівні 15—25 % нижче, якщо підприємство може досягти певних значень показників пропускної здатності складу (високу оборотність запасів). Мається на увазі загальновизнаний коефіцієнт наповненості власного складу на рівні 75—80 %. Якщо підприємство не може досягти 75 % значення, то йому краще використовувати склади загального користування.

Проте за будь яких умов є певні характеристики, які доцільно знати, хоча б для того, щоб розуміти, чому пропонують саме таку ставку оренди.

Отже, загалом усі показники, що характеризують роботу складу, можна представити чотирма групами:

I група. Показники, що характеризують ефективність використання складських площ: вантажонапруженість, місткість (ємність).

II група. Показники, що характеризують ефективність складських технологічних процесів: вантажооберт складу, питомий вантажооберт, коефіцієнт нерівномірності завантаженості, час обслуговування одного замовлення тощо.

III група. Показники, що характеризують рівень збереження вантажів: кількість випадків втрати вантажу за певний період часу, співвідношення втрат за добу до загального обсягу товарів на зберіганні за добу, кількість вантажу, який було повернено через ушкодження.

IV група. Економічні показники, що характеризують загальну ефективність роботи складу: собівартість зберігання, продуктивність працівників, доходи складу.

Охарактеризуємо деякі з них детально.

Складський комплекс в логістичних системах перетворює різні за інтенсивністю і характером вхідні та вихідні матеріальні (вантажні) потоки. Тому основні показники складських потужностей будуть прямо залежати від характеристик вантажопотоків, зокрема[1]:

- від добового вантажопотоку:

де Qдоб — середньодобова вантажопереробка (величина середньодобового вантажопотоку — т/добу, або умовні піддони — п/добу);

Qн.д — середньодобовий вантажопотік надходження, т/добу, ум.п./добу;

Qв.д— середньодобовий вантажопотік відправлення, т/добу, ум.п./добу;

Qвп — середньодобова внутрішньоскладська вантажопереробка, т/добу, ум.п./добу;

- від середньодобового вантажообігу надходження:

де Qн — річний вантажопотік надходження, т/рік, ум.п./рік;

Тн — кількість днів роботи складу в режимі надходження вантажів;

Киер.н — коефіцієнт нерівномірності надходження (прибуття) вантажів. Значення приймають на рівні 1,2—1,5;

- від середньодобового вантажопотоку відправлення:

де Qв.д — річний вантажопотік відправки, т/рік, ум.п./рік;

Тв — кількість днів роботи складу на відвантаження, т/рік, ум.п./рік;

Киер.в — коефіцієнт нерівномірності відвантаження. Приймають на рівні 1,1—1,2;

- від середньодобової внутрішньоскладської вантажопереробки:

де Кп — коефіцієнт внутрішньоскладських перевалок, що показує кількість закінчених операцій впродовж одного технологічного циклу.

Декілька застережень. Огляд літератури з питання складування засвідчив, що різні автори іноді можуть використовувати власну термінологію. Через це одне й те саме явище може мати декілька назв. Наприклад, у книзі В.І. Сергєєва “Корпоративная логистика”[2] кількість тонн вантажу, що може бути оброблена за добу, — це вантажопереробка. Такий термін походить не від автора, а закріплений у Нормах технологічного проектування складів тарно-штучної продукції, розроблених Комітетом зі співробітництва у галузі матеріально-технологічного забезпечення (Москва, 1978 р.). Водночас у сучасних публікаціях з питання складування подібний показник — обробка тонн вантажу за одиницю часу — має назву “вантажооберт”. Саме таке поняття зустрічаємо у О. Павлової, В. Волгіна, В. Пузанова.

Наголос зроблено невипадково, адже прості на перший погляд формули іноді доволі складно пристосувати до реального бізнесу. Наприклад, як розрахувати вантажооберт, якщо облікова система компанії не підтримує функцію збереження даних щодо габаритів та маси вантажу, а лише його вартісні характеристики. Для цього Віктор Пузанов, один із найдосвідченіших незалежних експерт-консультантів з логістики в Україні, пропонує скористатися даними про вартість постачання у типовому вантажному автомобілі. Таким чином, вантажооберт ((?) буде співвідношенням товарооберту То (грн.) до вартості Сім3 або 1 м2 товару (грн./м3) (ф = То : С). Під товарообертом (То) розуміють обсяг продажів у грошовому вираженні за певний період часу в закупівельних цінах або за собівартістю. Вартість товару (С) визначають логічним шляхом, адже вартість постачання в одному авто відома, ці дані легко знайти в обліковій системі компанії, також відомі габарити автомобіля (фактичний об'єм). Для аналізу вантажооберту В. Пузанов наполягає на доцільності проведення розрахунків за період не менше одного року з кроком в один місяць — щоб визначити середнє та максимальне значення.

Знання про вантажооберт необхідне для розрахунку площ під зберігання, а в разі, коли йдеться про розробку проекту “склад з нуля”, — це основна відправна точка для всіх подальших розрахунків. Саме від цього будуть залежати зонування площ складу, кількість обладнання, кількість механізмів, працівників, рамп.

Отже, для розміщення вантажу необхідно визначитися з площею, де він буде перебувати, та інших допоміжних площ. У випадку, коли більш ніж 80 % вантажів на складах — це тарноштучна продукція, потребу в загальній складській площі можна визначити за формулою

де Е — місткість (ємність) складу, т або ум. піддонів. Під місткістю складу розуміють показник, що характеризує кількість вантажу, яка може одночасно перебувати на складі, т або м3;

(/ — середнє навантаження на 1 м2 площі складування при висоті укладки 1 м;

Кн — коефіцієнт використання площі;

h — висота складування.

де Q — заданий вантажообіг складу в рік, т;

— середній термін зберігання вантажу, днів;

Т — кількість днів на рік, у які відбувається надходження вантажу.

Для складів торгівлі прийнятна інша формула розрахунку потреби в складських площах;

де Sн — норматив складської площі на 1 умовну палету товарного запасу, м2;

_ товарні запаси, що підлягають зберіганню на складі, гри;

Сi — вартість 1 ум. налети товарних запасів, гри.

За умовний піддон береться вантажна одиниця, сформована на стандартному плоскому піддоні розміром 800 х 1200 мм (висота піддона — 150 мм)[3] при висоті укладки товару 1050 мм. Об'єм умовного піддона дорівнює 1 м2. В.І.Сергеєв наголошує, що останню формулу доцільно застосовувати при розрахунку потреби в складській площі на перспективу. Норматив складської площі залежить від особливостей типу будівлі й товару, що зберігається на ньому.

Водночас В. Пузанов пропонує дещо прозоріший підхід урахування перспективи зростання при розрахунку складської площі — врахування так званого коефіцієнта розвитку, який автор пропонує закладати на рівні = 1,3 у випадку, коли немає жодних даних за попередні роки. Якщо ж компанія останні роки виявляла певну активність з обробки та збереження вантажів, то бажано для розрахунку цього показника мати дані про вантажо- оберт за останні 3—4 роки. Фактично цей коефіцієнт подібний до коефіцієнта тенденції, про що йшлося у розд. 4 в частині прогнозу продажів для товарів сезонного попиту.

Визначення лише загальної площі складу недостатньо, як і визначення площі, необхідної під зберігання. Адже зі зберіганням пов'язана низка операцій — приймання, відвантаження, маркування, упакування тощо. Таким чином, доцільно розрахувати також інші площі, які супроводжують процес зберігання. Розрахунок цих площ необхідно проводити з урахуванням основних цілей організації складського простору — прискорення та упорядкування обробки вантажопотоку, збільшення обсягів зберігання, забезпечення збереженості вантажів та спрощення процесу інвентаризації. Тому основою для зонування складу (виокремлення певних площ за функціональною ознакою) є процеси, властиві певному потоку (потокам). Як правило, виділяють;

 • • зону розвантаження транспортних засобів, яка може розміщатись як усередині, так і ззовні приміщення;
 • • зону приймання товару (в тому числі за кількістю та якістю);
 • • основну зону зберігання;
 • • зону підбору та комплектації замовлень;
 • • зону експедиції (відправної та приймальної);
 • • зону навантаження транспортних засобів.

Крім того, виділяють резервну зону для зберігання позапланових партій, що надходять на склад, а також зону браку. Звичайно, всі основні зони мають бути пов'язані між собою проходами та проїздами, достатніми для переміщення людей, техніки і вантажів. їх розміри визначаються залежно від габаритів вантажу та підйомно-транспортного обладнання, а також планового та/або фактичного вантажообігу.

Найважливішими моментами тут є: етажність складу, висота складських приміщень та організація вантажопотоку (технологія вантажопереробки).

Пріоритетним напрямом у будівництві складів є одноповерхові будівлі. Висота більшості складських приміщень становить б—10 м, хоч сучасне автоматизоване обладнання дає змогу використовувати склади із набагато більшою висотою стелі — до ЗО м. Висота складу, а також площа зони зберігання залежить від необхідної місткості складу, оборотності вантажів, технології вантажопереробки, характеристики і конструктивних особливостей підйомно-транспортного обладнання, типів стелажів, висоти складської вантажної одиниці, а також вартості земельної ділянки.

При виборі ширини прольотів складської будівлі необхідно враховувати пряму залежність між шириною прольотів і місткістю складу, при цьому вартість 1 м3 об'єму будівлі зменшується зі збільшенням висоти складу.

Вибір форми та основних розмірів складу в плані визначається з урахуванням взаємної компоновки його технологічних зон і потрібних розмірів фронтів розвантаження та навантаження на зовнішній транспорт. Для складів з великим вантажообігом загальна довжина складу може визначатися довжиною вантажно- розвантажувального фронту.

Конструкція складу та планування складських приміщень повинна забезпечувати безперешкодне просування вантажопотоку і за необхідності — можливість усунути зустрічні потоки. Матеріальний потік має проходити лише в одному напрямку, практично виключаючи зворотні потоки. Зворотні потоки виправдані тільки при поверненні тари. Якщо вони все ж виникли, то це свідчить про низький рівень управління матеріальним потоком або нераціональну організацію його руху. Іншими словами, оптимізація логістичної мережі передбачає пряме просування товару від одного ланцюга до іншого, будь-який зворотний рух збільшує кількість операцій і підвищує витрати обігу.

Щодо вантажопереробки на складі такий підхід означає послідовне проходження всіх операцій технологічного процесу — від розвантаження до відвантаження у спеціально призначених для цього робочих зонах. Оптимізація складської переробки та пов'язаних із цим техніко-технологічних рішень повинна починатися вже на етапі макропроектування, при формуванні вихідних вимог до складу, показників, що характеризують вантажопотоки, як вхідні, так і вихідні, визначення основних параметрів складських зон.

Деякі зони не розділяються між собою перегородками чи стінами, вони становлять єдиний складський простір. Причому навіть умовно вони не завжди чітко розмежовані — залежно від інтенсивності та обсягу тих чи інших операцій вони можуть перетинатися чи навіть збігатися.

Наприклад, відбір замовлень може проводитися з першого- другого ярусу зони зберігання, а відвантаження — безпосередньо із зони комплектації. Часто суміщені територіально і зони навантаження/розвантаження, розділяються вони в кращому варіанті часовим бар'єром — скажімо, до 11.00 приймаємо товар, а після 14.00 — відвантажуємо. Все це дозволяє зробити склад більш компактним та універсальним, що дуже важливо, враховуючи вартість площ. Загальний алгоритм здійснення процесу зонування зображено на рис. 5.7.

При плануванні складських приміщень важливо знати функції, які будуть виконуватися в кожній зоні. Тоді з урахуванням масо-габаритних характеристик вантажів, інтенсивності вантажопотоку, кількості людей і техніки, необхідних для його обробки, можливо здійснити розрахунки необхідних площ. Формули не дозволять знайти оптимального рішення, але загальне уявлення про те, що і в якій кількості необхідно враховувати, аби мати можливість підтримувати безперервність складського технологічного процесу, вони дають.


Алгоритм здійснення процесу зонування

Рис. 5.7. Алгоритм здійснення процесу зонування

Загальна площа складу включає площі декількох зон[4]:

де Sвапт — вантажна (корисна) площа, тобто площа, зайнята безпосередньо під зберігання продукції (стелажами, штабелями та іншим обладнанням для зберігання продукції), м2;

Sдоп — допоміжна (оперативна) площа, тобто площа, зайнята проїздами і проходами, м2;

Sпр— площа ділянки приймання, м2;

S компл— площа ділянки комплектації, м2;

Sсл — площа робочих місць, тобто площа в приміщеннях складів, відведена для робочих місць складських працівників, м2;

Sп е — площа приймальної експедиції, м2;

SВ е — площа відправної експедиції, м2.

Вантажну (корисну) площу складу можна розраховувати кількома способами:

 • 1) на основі даних про обсяг середнього товарного запасу, м3;
 • 2) на основі узагальнених значень навантаження на 1 м2 вантажної площі;
 • 3) на основі коефіцієнта використання об'єму складу;
 • 4) на основі розрахунку необхідної кількості палето-місць.

Є також дещо інший підхід, який наводить В. Пузанов[5]:

де ТЗсер — середній товарний запас;

Кн з — коефіцієнт нерівномірності завантаженості складу;

Крозв — коефіцієнт розвитку;

Ккомпл — коефіцієнт для складу з комплектацією замовлень у зоні зберігання;

Кв.окоефіцієнт використання об'єму складу;

Кв.п — коефіцієнт використання площі;

Кяр — кількість ярусів зберігання;

Нпал — висота піддона з вантажем (1,65—1,8 м).

За даними експерта на складі з палетним зберіганням товару

Тобто якщо йдеться про склад з висотою стелі 9 м і палетними чотирьохярусними стелажами, то площа під зберігання товару може бути:

Sзаг.збер=ТЗсер• 1,3 • 2 • 1,1 : (0,7 • 0,4 • 4 • 1,8) = ТЗсер • 1,4 м².

Сутнісно це узагальнений погляд на розрахунок вантажної площі з урахуванням одразу кількох способів розрахунку, наведених вище. Для більшої конкретики наведемо кожен з них окремо.

1. Розрахунок вантажної площі на основі даних про обсяг середнього товарного запасу, м3. Припустимо, що склад підприємства очікує впродовж року на надходження вантажу. Відповідно, менеджери повинні розрахувати необхідну кількість місць під зберігання цього вантажу. Один з методів ґрунтується на основі даних про об'єм середнього товарного запасу на складі.

Визначення об'єму середнього запасу в одиницях товару, як правило, не складне. Складність виникає при перерахунку вартісних (грн.), штучних (одиниць) або вагових (кг) значень середнього запасу в кубічні метри. Товарні довідники не завжди мають достовірну інформацію про масо-габаритні характеристики товарів. Таким чином, розрахунок об'єму середнього запасу можна проводити на основі інформації про кількість одиниць товару в транспортній упаковці (нетто-вага товару в транспортній упаковці) та розміру транспортної упаковки (довжина, ширина, висота).

Середній запас товару Н позиції (Зсер і), м3, визначається так:

де 0і — прогноз оберту за період у натуральних одиницях (шт., кг). Нехай значення річного оберту для товару А буде на рівні 440 000 кг/рік;

Т — планова оборотність запасів (днів оберту). Очікуємо на рівні 20 днів;

Д — кількість днів у періоді. Для прикладу Д = 250 робочих Днів;

Ч — кількість одиниць у транспортній упаковці (кг у ящику) =12;

а • Ьс — відповідно, довжина, висота, ширина, м. Приймаємо 0,45 • 0,3 • 0,2.

Тоді

Тобто середній об'єм запасу, що буде перебувати на складі кожні 20 днів, становитиме приблизно 80 м3.

Після цього розмір вантажної площі, необхідний для зберігання 80 м3 товарного запасу, потрібно доповнити розрахунками на основі узагальнених значень навантаження на 1 м2 вантажної площі складу.

2. Розрахунок на основі узагальнених значень навантаження на 1 м2 вантажної площі.

Можна погодитися з російським дослідником цього питання А.М. Гаджинським[6], який наголошує, що визначення узагальнених значень навантаження для галузевих складів — функція, досі не реалізована, тобто немає певних єдиних стандартів. Це відбулося внаслідок переходу економіки від централізованого управління (тобто з одним власником у вигляді держави) до ринкового управління (коли власником є різні структури з різною стратегічною метою створення складів). Наприкінці 80-х років минулого сторіччя для вітчизняних складів оптової торгівлі значення узагальненого об'єму товарної маси, що зберігається на квадратних метрах вантажної площі, становило: при висоті складського приміщення 6 м — 2,63 м3; при висоті складського приміщення 3 м — 1,2 м3.

Отже, з урахуванням показника узагальненого навантаження на 1 м2 розрахунок значення вантажної площі буде мати такий вигляд:

де Кпз — коефіцієнт нерівномірності завантаження складу;

У - усереднене значення навантаження на 1 м2 вантажної площі складу, м3/м2.

Коефіцієнт нерівномірності завантаження складу (Кпз ) — це співвідношення вантажооберту найбільш напруженого місяця до середнього вантажооберту складу. Л.М. Гаджинський наводить такий формульний вираз:

де — максимальний місячний вантажооберт, що було зафіксовано за рік, т/міс.;

12 — кількість місяців у році.

Приділити увагу тут необхідно саме коректності величини вантажооберту. Ви можете не знати дані щодо тоннажності запасів товарів, що перебували на складі кожного місяця, але величину вартості залишків товарів (у закупівельних цінах або собівартості) можна отримати з корпоративної інформаційної системи управління.

Кпз=ТЗмах:ТЗсер (5.22)

Щоб перевести значення товарного запасу з грошової форми у кубічні метри, необхідно поділити вартість залишків товару на кінець кожного місяця впродовж року на вартість транспортування (постачання) 1 м3 (1 т) товару. Отримаємо значення товарного запасу в м3. За даними експерта, на практиці, з урахуванням сезонності Кп з = 1,2 - 1,1.

Продовжуючи приклад, для складу з висотою 6 м (4 яруси), отримаємо таке значення потреби у вантажній площі для запасу товару і (Зсері):

3. Розрахунок на основі коефіцієнта використання об'єму складу.

Розрахунок виконують за такою формулою:

де Кв.о.коефіцієнт використання вантажного об'єму складу;

Н — висота укладання вантажу па складі.

Коефіцієнт використання вантажного об'єму складу (Кво) — це прості)), що займає обладнання, де зберігається товар (стелажі, наприклад) Коефіцієнт використання в об'єму характеризує щільність і висоту укладення товару на складі. Цей показник залежить від типу і виду обладнання; середньої величини наповненості палет; складності операцій з вантажем; можливостей системи автоматизації складу:

де Км.о — коефіцієнт місткості обладнання для зберігання;

Кв.о- коефіцієнт наповненості палет.

Коефіцієнт місткості обладнання для зберігання (Км.о) — це співвідношення максимального об'єму товару в упаковці, який може бути завантажений в обладнання для зберігання, до загального об'єму складу, що зайнятий стелажами.

Наведемо наочне викладення розрахунку за Л.М. Гаджинським[4] (рис. 5.8).

Зовнішній контур комірки стелажа

Рис. 5.8. Зовнішній контур комірки стелажа

Пунктиром показано зовнішній контур комірки (рос. — ячейки) стелажа, який займає по вертикалі — 1394 мм (100 мм — відстань між верхнім контуром пакетованого вантажу і нижнім контуром верхньої балки, 1050 мм — висота вантажу на піддоні, 144 мм — товщина піддона, 100 мм — товщина нижньої балки); по горизонталі — 2800 мм (2700 = 3 • 800 + 4 • 75, де 3 — кількість піддонів у комірці стелажа, 800 мм — ширина стандартного піддона, 75 мм — технологічний зазор між вантажними пакетами, 100 мм — товщина стійки стелажа).

Отже, довжина комірки стелажа = 2,8 м, висота комірки стелажа =1,394 м, глибина комірки стелажа = 1,2 м, відповідно об'єм комірки стелажа = 4,684 м3 (2,8 • 1,394 • 1,2). Об'єм товару в упаковці, що може бути завантажений у комірку стелажа за даних параметрів, дорівнює 3,02 м3 (0,8 • 1,05 • 1,2 • 3). Розрахунок свідчить, що товар може займати до 64,5 % об'єму стелажа, вирахуваного за зовнішнім контуром, тобто коефіцієнт місткості стелажа буде на рівні Ям о = 0,645 (Км о = 3,02 : 4,684).

Коефіцієнт наповненості палет (Кн.п) розраховують за формулою:

де VТ.сер — середній об'єм товару, що фактично перебуває на складі, мя;

N — кількість палето-місць на складі, од.;

Vпал.сер— середньозважений об'єм однієї палети на складі, м3.

Не можна забувати, що на складі зберігають не лише повністю завантажені палети, але й палети, заповнені лише частково. Частково заповнені палети з'являються на складі, якщо: товар, що надійшов на склад, за об'ємом не кратний цілому числу кількості палет; товар тимчасово відсутній на складі; повне палето- місце через деякий час (після операцій з вантажем з цієї палети) перетворюється на частково заповнене. Сучасні системи управління складським процесом дають можливість формувати із частково заповнених палет збірні палети, що допомагає підвищити коефіцієнт наповненості палет, і, відповідно, ступінь використання вантажного об'єму складу (табл. 5.6).

Таблиця 5.6.

Розрахунок коефіцієнта наповнюваності палет складу(Кн.п)

Номер

секції

складу

Об'єм

палети,

м3

Загальна кількість палето- місць, од.

Загальний об'єм палето- місць, м3

Поточне заповнення, м3

Коефіцієнт

наповнюваності

палет

1

1,3

800

1040

630

0,606

2

1,2

1210

1452

1220

0,84

3

1,0

1035

1035

520

0,502

4

1,4

2500

3500

2850

0,814

5

1,35

400

540

365

0,676

Загалом по складу

5945

7567

5585

0,738

Середньозважений об'єм однієї палети на складі псер — = 1,273 м3.

Для прикладу, наведеного вище, потреба у вантажній площі складу для зберігання і-го товару, використовуючи значення Зсер і = 80м3, Кп.з=1,25, Кв.о = 0,476 (Кв.о = 0,645 • 0,738, при Н= 5585 : (5945 • 1,273)) при укладці, що дорівнює 5,4 м:

Підвищити ефективність використання площі та об'єму складу можна за рахунок збільшення коефіцієнта наповненості палето-місць. Наприклад, при збільшенні Кн п до 0,8 потреба у вантажній площі для товарних позицій, що було розглянуто, зменшиться до 22 м2, тобто приблизно на 43 %.

4. Розрахунок вантажної площі на основі визначення необхідної кількості палето-місць.

Подібний розрахунок проводять за таким алгоритмом:

 • • розрахувати потребу в кількості палето-місць для заданого об'єму середнього товарного запасу;
 • • розрахувати норми вантажної площі на одне палето-місце;
 • • розрахувати потребу у вантажній площі.

Потреба в кількості палето-місць для заданого об'єму товарних позицій визначається так:

де Кн.з — коефіцієнт нерівномірності завантаженості складу;

Vпал.сер — середньозважений об'єм однієї палети на складі, м3.

Для розрахунку в прикладі будемо брати 1 м3;

Кнп — коефіцієнт наповненості палет. Для розрахунку приймаємо рівним 0,738.

Тоді визначений об'єм запасу необхідно розмістити на 136 палетах: Ni= (80 • 1,25): (1 • 0,738) = 136 палет.

Норму вантажної площі на одне палето-місце (у) визначають на основі інформації про техніку й технологію зберігання, що існує на певному складському комплексі. При цьому значення площі, зайнятої безпосередньо обладнанням для зберігання, необхідно поділити на кількість палет, які можна розмістити в це обладнання (рис. 5.9).

Наприклад[4], для розрахунку норми вантажної площі на одне палето-місце необхідно знати проекцію зовнішніх контурів секції стелажа, зайнятого вантажем (м2), та кількість палет, які можна розмістити на такій площі з урахуванням висоти стелажа. Нехай довжина стелажної секції буде 2,7 м; товщина балок стелажа — 0,1 м; глибина — 1,25 м. Відповідно, проекція зовнішніх контурів секції стелажа, що може бути відведена під вантаж, становить: Пз к = 1,25 • 2,8 = 3,5 м2. Висота стелажа — 6 м, при цьому висота укладки вантажу — 5,4 м за умов повністю завантаженої налети — 1,25 м. Отже, у такий об'єм (3,5 м2) можна розмістити 12 палет. Відповідно, норма вантажної площі на одне палето- місце за таких умов буде дорівнювати у = 3,5 м2: 12 палет = = 0,29 м2/п. Для нашого прикладу будемо оперувати саме таким значенням.

Проекція зовнішніх контурів секції стелажа, зайнятого вантажем

Рис. 5.9. Проекція зовнішніх контурів секції стелажа, зайнятого вантажем

Визначаємо розмір вантажної площі (Sванті), потрібної для утримання необхідної кількості палето-місць:

Отже, потреба у вантажній площі становитиме: Sвант.і= 136 х 0,29 = 39,5 м2.

Як бачимо, розрахунки виконано різними способами, але вони дають приблизно однаковий результат. Втім ці розрахунки дають можливість оцінити потребу в складській площі досить приблизно, адже не враховано специфіку вантажу, умови зберігання тощо.

Площі зон приймання та комплектування (Sпр, Sкомп) визначають на основі укрупнених показників розрахункових навантажень на 1 м2 площ приймання та комплектування[9] за формулами:

де Q — товарооберт, грн./рік;

Апр — частка товарів, що проходять через зону приймання А, %;

q— укрупнені показники розрахункових навантажень на 1 м2 в зонах приймання і комплектування, т/м2;

tпр— кількість днів, в які товар перебуває в зоні приймання;

Ср — приблизна вартість 1 т товару, що зберігається на складі, грн./т;

А комп— частка товарів, що підлягають комплектуванню на складі, %;

tкомп — кількість днів, в які товар перебуває в зоні комплектування.

Більш детально про розрахунок зон приймання й комплектування можна довідатися з посібника А.М. Гаджинського[10], лише зазначимо, що під укрупненими показниками маються на увазі середнє навантаження певного товару (т/м2) при висоті укладання в 1 м. Наприклад, для цукру цей показник буде дорівнювати: 7 = 0,75 т/м2; для макаронних виробів — 0,2; для вовняної тканини — 0,36.

Розраховувати зону приймання й комплектування можна також виходячи із показника оборотності запасів. У будь-якому разі зона приймання — це місце, звідки починається товарорух на складі. Бажано не допускати суміщення її з іншими зонами. Величина зони приймання залежить від вантажооберту складу і задіяної техніки.

Віктор Пузанов наголошує, що можна доволі умовно прийняти розмір зони приймання на рівні 12—15 % від зони зберігання, а загальну кількість воріт (постів розвантаження) із розрахунку: 1 ворота на 500—600 м2 складу для розподільчого центру з високим показником оборотності запасів, або 1 ворота на кожні 800— 1000 м2 складу із меншим показником оборотності.

У такому разі з урахуванням воріт розрахунок площі зони приймання буде:

де Квор — кількість воріт на приймання (вивантаження товару);

Sпал — площа палети, що дорівнює 1 м2;

Кпал — кількість палет в автомобілі (75 для єврофури);

Кв п — коефіцієнт використання площі (0,35—0,45).

Звідси:

де Тзаг в — загальний час на розвантаження автомобіля;

Твп — час роботи відділу приймання;

Ка — середньодобова кількість автомашин, що надходить від постачальників;

Тсер 1а — середній час розвантаження одного автомобіля;

Кн приб— коефіцієнт нерівномірності прибуття автомобілів (1,2);

Км п — коефіцієнт міжопераційних перерв (0,75);

— корисний об'єм автомобіля;

Qм — середнє значення місячного вантажооберту складу;

Ч — кількість робочих днів на складі на місяць.

Середній час розвантаження (Тсер1а) одного автомобіля встановлюється експериментальним шляхом. Для цього необхідно просто зробити заміри часу на розвантаження автомобіля з урахуванням способу перевезення вантажів (навалом, палети тощо). З практики Пузанов В. Складской комплекс — расчет, проектирование, финансы / В. Пузанов. — К. : Компанія “АСТОР”, 2012.}} відомо, що в разі, коли надходить товар, упакований і маркований на палетах у єврофурах (100—120 м3), то час розвантаження буде становити 30—40 хвилин.

Якщо немає чіткого нормативу на вивантаження автомобіля, то В. Пузанов пропонує скористатися таким підходом: на ручне вивантаження одного артикула товару в кількості 500 коробів (0,4 • 0,5 • 045 м, об'ємом 0,09 м3) силами чотирьох вантажників необхідно витратити 1 годину. Якщо мова йтиме про розвантаження цілої вантажівки (120 м3), необхідно 3 години часу.

Допоміжна площа, тобто площа під проїзди і проходи (5доп), тісно пов'язана з вантажною площею. Розміри проходів і проїздів у складських приміщеннях визначають залежно від габаритів продукції, що зберігається, підйомно-транспортних засобів, а також вантажообігу. Якщо ширина робочого коридору машин, що працюють між стелажами, дорівнює ширині стелажного обладнання, то площа проходів і проїздів буде дорівнювати вантажній площі:

де В — ширина транспортного засобу, см;

С — ширина зазорів між самими транспортними засобами і між ними та стелажами по обидва боки проїзду (приймається рівною 15—20 см).


В абсолютних величинах ширина головних проїздів (проходів) приймається від 1,5 до 4,5 м, ширина бокових проїздів (проходів) — від 0,7 до 1,5 м. Висота складських приміщень від рівня підлоги до затяжки ферм зазвичай становить від 3,5 до 5,5 м у багатоповерхових будівлях і до 18 м — в одноповерхових.

Слід врахувати, що при організації стелажного зберігання на стандартних конструкціях, за правилами пожежної безпеки, через кожні 11 секцій має бути організований технологічний проїзд (прохід).

Приклад. Визначення мінімальної ширини проходів і проїздів (рис. 5.10).

Розрахунок мінімальної ширини проходів

Рис. 5.10. Розрахунок мінімальної ширини проходів

Джерело: Гаджинский A.M. Погрузочно-разгрузочные работы на складе / А.М. Гаджинский [Электрон, ресурс]. — Режим доступа: websklad.ru/articles/21

Ця формула може бути використана для транспортних засобів з противагою, щоб обчислювати мінімальну ширину проходів (зі стелажами і штабелями, розміщеними під прямим кутом до проходів) при одному або двох поворотних задніх колесах, і при “вузьких” вантажах:

де А — мінімальна ширина проходу;

Е — 1/2 загальної ширини навантажувача плюс внутрішній радіус повороту (Я2);

В — допуски (що зазначені в технологічній інструкції);

А — відстань від “лицьової” поверхні вантажу до осьової лінії приводу або вантажу;

Я1 — зовнішній радіус повороту (навантажувач порожняком при невеликій швидкості руху);

Ь — довжина вантажу;

V/ — ширина вантажу.

Коли не більше ніж 2£, то використовуємо формулу (5.32).

Розрахунок потреби в підйомно-транспортних машинах необхідно проводити виходячи з розрахунку середньодобової вантажопереробки, часу роботи машин на добу, їх продуктивності та середньої тривалості робочого циклу:

де П — потреба в підйомно-транспортних машинах (електронавантажувачах, електроштабелерах, автонавантажувачах тощо), шт.;

Т — час роботи машин на добу, год;

Qс — середньодобова вантажопереробка складу, т/добу (т/год);

де W — виробітка машин, т/год;

g — вантажопідйомність машин, т;

У — коефіцієнт використання вантажопідйомності машини; Ко — коефіцієнт використання часу роботи машини (для навантажувачів із крановою і безблочною стрілкою К = 0,75; для навантажувачів з вилами К = 0,85. Необхідно дивитись технічні умови, зазначені в експлуатаційній характеристиці);

t — тривалість циклу роботи машини, год (хв).

Довжину вантажно-розвантажувального фронту (L, м) визначають, виходячи з об'єму річного надходження та відправлення вантажів (м3) на склад і середньої вантажомісткості вагона чи автотранспортного засобу:

де — довжина транспортного засобу (м);

N — кількість транспортних засобів, одночасно поданих на склад;

Lіпвідстань між двома транспортними ангобами, одномасно поданими на розвантаження.

При цьому Lіп для вагонів приймають на ріпні 1,0 1,5 м: для

автомобілів, розміщених до розвантажувального фронту торцем, — 1,0 м; для автомобілів, розташованих уздовж розвантажувального фронту, — 2,8 м.

де ят|> — кількість транспортних засобів, поданих протягом доби на розвантаження;

гпод — кількість таких подам транспортних засобів на добу.

Приклад. Глибину фронту розвантаження визначають за довжиною вантажівки та її розташування щодо рампи відвантаження[11]. Глибина площі, необхідної для маневрування і маркування вантажного автомобіля перпендикулярно до рампи, повинна на 2 метри перевищувати подвійну довжину транспортного засобу (рис. 5.11). Приклад розрахунку габаритів площі розвантаження наведено в табл. 5.7.

Глибина площі, необхідної для маневрування і маркування вантажного автомобіля

Рис. 5.11. Глибина площі, необхідної для маневрування і маркування вантажного автомобіля

Таблиця 5.7.

Розрахунок габаритів площі відвантаження

А

В

С

D

1

Назва показника

Формула

Значення

2

Вантажооберт складу, т/рік

Дано

100 000

3

Кількість робочих днів на рік, дн./рік

Дано

250

4

Кількість змін на добу, змін/добу

Дано

1

5

Середня кількість автомобілів, що надходять під розвантаження за зміну, авт./зміну

D2 : D3 : D6 : D7 D8

60

6

Вантажопідйомність автотранспорту, т

Дано

10

7

Коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля

Дано

0,8

8

Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів

Дано

1,2

9

Тривалість зміни, год

Дано

8

10

Відстань між автомобілями, м

Дано

1,2

11

Ширина кузова автомобіля, м

Дано

2,4

12

Довжина автомобіля загальна, м

Дано

9

13

Середній час розвантаження одного автомобіля, год/авт.

Дано

0,5

14

Ви робітка одного посту розвантаження, авт./зміна

D9:D13

16

15

Кількість постів розвантаження

D5:D14

3,75

16

Кількість постів розвантаження (округлене до більшого)

ОКРВВЕРХ(D15;1)

4

17

Загальна довжина фронту розвантаження, м

D11 D15 + (D15 - 1) D10

12,3

18

Загальна глибина фронту розвантаження, м

2•D12 +2

20

19

Площа для маневрування та паркування,кв.м

D17• D18

246

Приймання і відправлення вантажів зі складу можна виконувати на суміщеній ділянці, а можна роз'єднувати. Обидва варіанти мають переваги й недоліки.

Висота рампи також має значення. Вивантаження товарів може здійснюватися з рівня дороги або зі спеціальної рампи, піднятої на рівень кузова транспортного засобу. Більшість вітчизняних вантажних автомобілів має двері й борти в задній частині кузова. Розвантажувати такі автомобілі краще з рамп, тому що це дозволяє вводити до кузова вантажно-розвантажувальну техніку. Автомобілі, оснащені боковими щодо поздовжньої осі дверима, можна розвантажувати з рівня дороги.

Мінімальна ширина рампи, яку використовують для навантаження і розвантаження транспорту, має бути не менше радіуса повороту працюючого на ній навантажувача плюс ще приблизно 1 м. Слід мати на увазі, що швидкість обслуговування транспорту, тобто швидкість виїзду навантажувача з кузова транспортного засобу і наступного розвороту, зросте, якщо операторові надати запас простору. Більшість нових складів мають 6 м ширини розвантажувальних рамп. Місця для здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт краще проектувати з надлишком площі, ніж з нестачею.

Висота рамп має бути узгоджена з висотою кузова транспорту, що обслуговується. У вантажного автомобільного транспорту висота кузова від рівня дороги коливається залежно від типу: від 550 до 1450 мм. Крім того, висота кузова залежить від завантаження автомобіля. Кузов повністю навантаженого автомобіля може бути на 30 см нижче незавантаженого. Платформи автомобілів-рефрижераторів зазвичай вищі, ніж в автомобілів, не обладнаних холодильною камерою. У зв'язку з цим рампи необхідно оснащувати пристроями для приймання автомобілів з різною навантажувальною висотою. Такими пристроями можуть бути стаціонарні або пересувні вантажопідйомні майданчики чи вантажні містки. Перевагу слід віддавати пристосуванням, які не потребують додаткової площі для їх зберігання поблизу місця розвантаження.

При проектуванні автомобільних рамп слід враховувати загальну тенденцію до зниження вантажної висоти автомобілів. Наприклад, якщо в кінці 1960-х років у Європі висота автомобільних рамп доходила до 1,4 м (56 дюймів), то до середини 1980-х оптимальне значення знизилося до 1,2 м. У Росії нині більше 80 % вантажного транспорту має навантажувальну висоту в інтервалі від 1100 до 1300 мм. Тут також простежується тенденція до зниження вантажної висоти.

Вибір оптимального варіанта системи складування здійснюється після техніко-економічного оцінювання кожного. Критеріями оцінювання можуть бути:

 • • ефективність використання складської площі та обсягу;
 • • загальні логістичні витрати на тонну товару, пов'язані з конкретним варіантом оснащення складу.

Показники ефективності використання складської площі та обсягу показують, наскільки ефективно використовується складський простір при установці конкретних видів устаткування, а економічний показник дає можливість оцінити витрати, пов'язані з їх придбанням та експлуатацією.

Коефіцієнт корисно використаної площі визначається за формулою

де Sкор — корисна площа складу, м2;

Sз с — загальна площа складу, м2.

Цей параметр залежно від типу складського приміщення, його планування, використовуваного устаткування та інших факторів може мати значення від 0,25 до 1,0. Чим більші ці числа, тим ефективніше використовуються складські площі.

Аналогічно до попереднього показника розраховують коефіцієнт корисно використаного об'єму:

де V3с — загальний складський об'єм, м3;

Vван — складський об'єм, зайнятий під обладнання для зберігання вантажу, м3;

h3с — висота складського приміщення, м;

hскл — висота приміщення саме під зберігання вантажу, м.

Показники ефективності використання складської площі та об'єму показують, наскільки ефективно використовується складський простір при конкретних видах обладнання, а економічні показники дають можливість оцінити витрати, пов'язані з придбанням та експлуатацією.

Економічним критерієм при оцінюванні варіантів систем складування можуть бути загальні логістичні витрати на тонну товару (ум. піддон чи 1 од. вантажу — SKU (stock-keeping unit)— це одиниця обліку запасів (Оз) складського зберігання, що становить предмет чи сукупність предметів, які продаються або використовуються спільно (наприклад, ліжко на коліщатках буде розглядатись як одна одиниця обліку запасів, а не ліжко окремо від коліщаток); кожній одиниці надають ідентифікаційний номер і зазвичай виділяють окреме місце для зберігання, щоб спростити контроль за станом та рухом запасів).

При виборі системи складування на основі обладнання, що застосовується, оптимальним є варіант з максимальним значенням показника ефективності використання складського об'єму при мінімальних витратах. Здійснюючи вибір системи складування, необхідно пам'ятати, що в одному складському приміщенні можна поєднувати різні варіанти складування залежно від характеру вантажу, що є на переробці.

 • [1] Нормы технологического проектирования для складов тарноштучной продукции. — Часть 1. СЭВ. Комитет по сотрудничеству в области материально-технического снабжения. — М., 1978.
 • [2] Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / под общ. ред. проф. В.И. Сергеева. — М. : ИНФРА-М, 2004. — 976 с.
 • [3] Группа Г86 Межгосударственный стандарт “Поддон плоский деревянный размером 800 х 1200 мм ГОСТ 9557-87” Технические условия Flat timber pallet with dimensions 800 x 1200 mm Specifications ОКГ1 53 6921. Дата введения 01.01.88.
 • [4] Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, технологии, управление и логистика : учеб.-практ. пособие / А.М. Гаджинский. — М. : Велби : Проспект, 2005. — 176 с.
 • [5] Пузанов В. Складской комплекс — расчет, проектирование, финансы / В. Пузанов. — К. : Компанія “АСТОР”, 2012.
 • [6] Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, технологии, управление и логистика : учеб.-практ. пособие /Л.М. Гаджинский. - М. : Велби : Проспект, 2005. — 176 с.
 • [7] Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, технологии, управление и логистика : учеб.-практ. пособие / А.М. Гаджинский. — М. : Велби : Проспект, 2005. — 176 с.
 • [8] Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, технологии, управление и логистика : учеб.-практ. пособие / А.М. Гаджинский. — М. : Велби : Проспект, 2005. — 176 с.
 • [9] Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, технологии, управление и логистика : учеб.-практ. пособие / А.М. Гаджинский. — М. : Велби : Проспект, 2005. — 176 с.
 • [10] Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, технологии, управление и логистика : учеб.-практ. пособие / А.М. Гаджинский. — М. : Велби : Проспект, 2005. — 176 с.
 • [11] Гаджинский А.М. Погрузочно-разгрузочные работы на складе / А.М. Гаджинский [Электрон, ресурс].
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >