< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Питання вибору перевізника

Більш детально розглянемо одну з методик визначення рейтингу перевізника (про це див. у розд. 3). Зазначимо, що в разі коли підприємство працює з одним перевізником, то подібні питання не виникають у принципі. Дана методика є саме розрахунком рейтингу, а не ренкінгу, який досить часто проводять вітчизняні ЗМІ під назвою “ТОП-10/20/100”. Ренкінг — це впорядкованість за якимось одним показником, наприклад за доходами до оподаткування або укладеними угодами. На відміну від цього, рейтинг — це комплексне оцінювання підприємства за декількома (не менше трьох) показниками. Від того, яку методику було покладено в аналіз, залежатиме одержаний кінцевий результат. Наведемо приклад однієї з таких методик.

Приклад[1]. Провести оцінку логістичних операторів (далі — ЛО) “Роги” й “Копита” і за результатами роботи ухвалити рішення про встановлення договірних відносин з одним із них. Протягом перших двох місяців року підприємства “Роги” й “Копита” надавали послуги зі складування та транспортування. Динаміку цін на послуги (обробка однієї палети), послуг, наданих з неналежною якістю, а також порушень операторами встановлених термінів у роботі наведено в табл. 6.13—6.15.

Таблиця 6.13.

Динаміка цін на послуги

ЛО

Місяць

Послуги

Об'єм послуг, тис. тонн

Ціна

за одиницю

“Роги”

Січень

Транспортування

200

10

Складування

100

5

“Копита”

Січень

Транспортування

900

9

Складування

600

4

“Роги”

Лютий

Транспортування

120

11

Складування

120

6

“Копита”

Лютий

Транспортування

700

10

Складування

1000

6

Джерело: Гаджинский А.М. Практикум по логистике / А.М. Гаджинский. — М. : Дашков и К, 2009. — 312 с.

Таблиця 6.14.

Динаміка поставки товарів неналежної якості

Місяць

ЛО

Кількість послуг, наданих

із неналежною якістю, тис. тонн

Січень

“Роги”

20

“Копита”

30

Лютий

“Роги”

35

“Копита”

40

Джерело: Гаджинский А.М. Практикум по логистике / А.М. Гаджинский. — М. : Дашков и К, 2009. — 312 с.

Таблиця 6.15.

Динаміка порушень встановлених термінів постачання

“Роги”

“Копита”

Місяць

Кількість послуг, од.

Всього

запізнень

Місяць

Кількість послуг, од.

Всього

запізнень

Січень

8

28

Січень

10

45

Лютий

7

35

Лютий

12

36

Джерело: Гаджинский А.М. Практикум по логистике / А.М. Гаджинский. — М. : Дашков и К, 2009. — 312 с.

Для ухвалення рішення щодо пролонгації (продовження) договірних відносин з одним із ЛО необхідно розрахувати рейтинг кожного оператора. Оцінювання операторів будемо проводити за найважливішими, на погляд керівництва, показниками: надійність, ціна, якість. Під надійністю постачань розуміємо поста- чання/обробку вантажу у встановлений термін. Під критерієм “ціна” розуміємо вартість робіт. Під якістю — мінімальну кількість браку при перевезенні та обробці вантажу. До того ж важливість кожного з цих критеріїв для підприємства — замовника послуг така: ціна — 0,5; якість — 0,3; надійність — 0,2.

Для проведення розрахунків за цією методикою необхідно розв'язати багатокритеріальну задачу оптимізації, де головним критерієм буде відносне значення рейтингової оцінки (формула (3.1)). Основні положення наведені у підрозд. 3.1.

1. Розрахунок середньозваженого темпу зростання цін (показник ціни).

Для оцінювання оператора за цим критерієм (ціна) слід розрахувати середньозважений темп зростання цін (7^) на послуги, які він надає:

де Тш — темп зростання ціни на /'-й різновид послуги, що надається;

с/, — частка /-го різновиду послуги в загальному обсязі послуг, що надаються в поточному періоді;

п — кількість різновидів послуг, що надаються.

Темп зростання ціни на /-й різновид послуги, що надається в поточному періоді, розраховується за формулою

де Рп — ціна /-го різновиду послуги в поточному періоді;

Рі0 — ціна / го різновиду послуги в попередньому періоді.

Частка /-го різновиду послуги в загальному обсязі наданих послуг розраховується за формулою

де 5, — сума, на яку надана послуга /-го різновиду в поточному періоді, грн..

Для прикладу виконаємо розрахунок середньозваженого темпу зростання цін для перевізників “Роги” і “Копита”.

Темп зростання цін для цих операторів за транспортуванням становив:

за складуванням:

Частка транспортування в загальному обсязі наданих послуг у поточному періоді:

Частка складування в загальному обсязі наданих послуг у поточному періоді:

Середньозважений темп зростання цін для фірми “Роги” становить:

Середньозважений темп зростання цін для фірми “Копита” становить:

Розрахунок середньозваженого темпу зростання цін рекомендується оформити у вигляді таблиці (табл. 6.16).

Отримані значення Тц заносяться до підсумкової табл. 6.17 для розрахунку рейтингу логістичного оператора.

2. Розрахунок темпу зростання наданих послуг неналежної якості (показник якості).

Таблиця 6.16.

Розрахунок середньозваженого темпу зростання цін

ЛО

TцTР, %

Т цСКЛ,%

STР,

Sскл

dТp

dскл

Тц,%

“Роги”

110

120

1320

720

0,65

0,35

113,5

“Копита”

111

150

7000

6000

0,54

0,46

128,94

Для оцінювання постачальників за другим показником (якість послуг, що надаються) розрахуємо темп зростання наданих послуг з неналежною якістю за кожним оператором:

де dн.яі — частка послуг неналежної якості в загальному обсязі наданих послуг у поточному періоді;

dн.яо — частка послуг неналежної якості в загальному обсязі наданих послуг у попередньому періоді.

Частку послуг неналежної якості в загальному обсязі наданих послуг визначимо на основі даних табл. 6.17.

Таблиця 6.17.

Розрахунок частки послуг неналежної якості в загальному обсязі наданих послуг

Місяць

ЛО

Загальна к-сть послуг за місяць

Частка послуг неналежної якості в загальному обсязі наданих послуг, %

Січень

“Роги”

300

6,7

“Копита”

1500

2,0

Лютий

“Роги”

240

14,6

“Копита”

1700

2,35

Отже, для фірми “Роги” темп зростання послуг неналежної якості становить:

Для фірми “Копита” цей показник становить:

Отриманий результат занесемо до табл. 6.18.

3. Розрахунок темпу зростання середнього запізнення (показник надійності надання послуги).

Кількісною оцінкою надійності надання послуг слугує середнє запізнення, тобто кількість днів запізнень, що припадають на одну одиницю послуги. Ця величина визначається як частка від ділення загальної кількості днів запізнення за певний період і кількості послуг за той самий період (дані табл. 6.15).

Отже, темп зростання середнього запізнення зі кожним ЛО визначається за формулою

де Зсер1 — середнє запізнення на одну надану послугу в поточному періоді, днів;

Зсер0 — середнє запізнення на одну надану послугу в попередньому періоді, днів.

Розрахуємо темп зростання середнього запізнення для фірми “Роги”:

Для фірми “Копита” темп зростання середнього запізнення становить:

Отриманий результат внесемо в табл. 6.18.

4. Розрахунок рейтингу логістичних операторів.

Для розрахунку рейтингу необхідно за кожним із показників знайти добуток отриманого значення темпу зростання на вагу. Сума добутків дасть рейтинг логістичних операторів (табл. 6.18).

Таблиця 6.18.

Розрахунок рейтингу логістичних операторів

Показник

Вага показника

Оцінка ЛО

Добуток оцінки на вагу

“Роги”

“Копита”

“Роги”

“Копита”

Ціна

0,5

113,5

128,94

56,8

64,47

Якість

0,3

217,9

117,5

65,37

35,25

Надійність

0,2

142,9

66,7

28,6

13,34

Рейтинг логістичного оператора

150,77

113,06

Слід пам'ятати, що оскільки в нашому випадку темп зростання відображає збільшення негативних характеристик оператора (зростання цін, зростання частки неякісних послуг у загальному їх обсязі, зростання розміру запізнень), то перевагу при прийнятті рішення про вибір слід надати тому, чий рейтинг, розрахований за цією методикою, буде нижчим.

  • [1] Гаджинский А.М. Практикум по логистике / А.М. Гаджинский. — М. : Дашков и К, 2009. — 312 с.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >