< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Для полного совершенства надо, чтобы подготовка была труднее самого дела.

Ф. Бэкон

Зважаючи на те, що становлення вітчизняної логістики ще далеке від завершення, очевидно, що вже сьогодні існують ефективні методи й інструменти, які відкривають нові перспективи управління потоковими процесами на підприємстві та поза ним. До їх числа відносять процесний підхід до формування системи логістичного менеджменту, який передбачає виділення мережі логістичних процесів та управління ними з метою досягнення максимальної ефективності діяльності підприємства у цілому. Конкурентні переваги отримує той виробник, який, не зосереджуючись на плануванні й управлінні своїми ресурсами, переносить центр своєї уваги на безперечне задоволення потреб і вимог кожного споживача у кінці інтегрованого логістичного ланцюга.

Поряд з цим проблемою менеджменту більшості підприємств є не відсутність нових управлінських ідей, бо сьогодні їх безліч. У першу чергу відчувається недостатність розуміння вітчизняними менеджерами базових принципів логістичного менеджменту підприємства, і, що найгірше, їх неспроможність послідовно та максимально ефективно впроваджувати такі принципи у життя. Керівники вищого рівня принесуть значно більше користі своєму підприємству, якщо допомогти їм звернутися до науково-методичних основ логістики, які базуються на системному підході, що охоплює всі види діяльності, пов'язані з плануванням, управлінням, контролем елементів внутрішніх і зовнішніх потокових процесів.

За таких умов фахівці з бізнес-адміністрування, які орієнтовані на роботу у функціональних сферах логістики, сьогодні складають критичний ресурс для підприємств народного господарства країни. Забезпечення професійних знань такого рівня спеціалістів визначається відповідною системою кваліфікаційних вимог, у тому числі:

■ мати компетентний набір знань з магістерських профільних освітніх програм з різних напрямків логістичної діяльності суб'єктів ринкових відносин: управління ланцюгами поставок, управління логістичною інфраструктурою (транспортом і складами), проектування ланцюгів поставок, планування логістичних потужностей; будувати й розвивати організаційні структури служби логістики підприємства;

■ володіти набором наукових методів і сучасних логістичних технологій; що дозволяє здійснювати менеджеру компетентне вирішення ЯК ТИПОВИХ; так і нестандартних завдань планування; управління і контролю у різних сферах логістичної діяльності підприємств і менеджменту ланцюгів поставок;

■ мати здатність формувати й розвивати знання персоналу підприємства у сфері логістичного менеджменту; зокрема, управління ланцюгами поставок;

■ уміти проектувати й впроваджувати системи підтримки оптимізаційних логістичних рішень щодо планування, управління і контролю внутрішніх і зовнішніх потокових процесів;

■ володіти загальною економічною і управлінською культурою, яка забезпечує менеджеру орієнтацію у логістичному менеджменті й управлінні ланцюгами поставок як у науці, так і у практичній діяльності підприємств різних галузей промисловості.

Вищий рівень управлінського персоналу підприємства повинен володіти стратегічним мисленням, розробляти стратегічний план логістики, уміти формувати бюджет підприємства з логістики, координувати роботу функціональних підрозділів за логістичними параметрами діяльності підприємства. Роботу топ-менеджера з логістики (віце-президент підприємства з логістики, директор департаменту "Служба логістики", інтегральний менеджер логістики, начальник служби логістики, член виконавчої дирекції підприємства, що виконує функції логістичного менеджера вищого рівня, тощо) визначають такі професійні компетенції:

■ встановлення перспективних цілей і завдань логістики підприємства;

■ розробка і узгодження логістичних стратегій з маркетинговою і виробничою стратегіями підприємства;

■ розділення повноважень з управління матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними і фінансовими потоками між підрозділами підприємства;

■ узгодження інтересів постачальників, логістичних посередників, покупців і кінцевих споживачів, що діють у межах певних ланцюгів поставок, здатність усувати виниклі конфлікти;

■ формулювання цілей, завдань і системних обмежень в управлінні запасами у ланцюгах поставок (у режимі управління закупками, підтримкою виробництва і дистрибуцією);

визначення й обґрунтування рівня інвестицій улогістичну інфраструктуру підприємства (транспорт, склади, інформаційна система);

■ розробка і реалізація стратегічного плану логістики, його узгодження з корпоративною стратегією та стратегією ланцюга поставок;

■ визначення й обґрунтування необхідних фінансових ресурсів та бюджету стратегічного плану логістики підприємства;

■ визначення оптимальної структури інформаційної підтримки логістики підприємства і ланцюгів поставок, вимог до задіяних інформаційних технологій;

■ встановлення політики управління персоналом служби логістики, реалізація програм навчання і підвищення його кваліфікації;

■ перегляд стратегії управління запасами, складуванням, транспортуванням відповідно до змін маркетингової і виробничої стратегій як підприємства, так і ланцюгів поставок;

■ визначення напрямків оптимізації логістичних ресурсів підприємств.

Для забезпечення прийнятної професійної підготовки магістрів зі напрямку підготовки "Специфічні категорії", спеціальності 8.000013 "Бізнес- адміністрування" кваліфікації "Магістр з бізнес-адміністрування" у ХНЕУ розроблена і викладається навчальна дисципліна вибіркового циклу "Логістич- ний менеджмент". Ця дисципліна спрямована на оволодіння основами теоретичних знань і практичних аспектів логістичного менеджменту:

■ визначення функцій органів управління підприємств з використання логістичного підходу до доцільного і цілеспрямованого управління сукупністю внутрішніх і зовнішніх потокових процесів у визначених часових і просторових параметрах середовища сукупних виробничо-економічних відносин;

■ набуття теоретичних знань і практичних вмінь й навичок щодо використання принципів і методів логістичного менеджменту у загальній системі менеджменту підприємства з метою підвищення його ринкової стійкості, координації та розв'язання конфліктних ситуацій.

Головна мета цього підручника полягає в оволодінні знаннями науково- методичних основ логістичного менеджменту, формуванні у читача розуміння сутності системного підходу до вирішення проблем ефективного управління внутрішніми і зовнішніми потоковими процесами, а також набуття відповідних навичок із встановлення і підтримки умов сумісності завдань логістичного менеджменту із загальними завданнями підприємницької діяльності підприємства.

Матеріал підручника складається з двох частин і має шість розділів, чотири завдання практичного характеру і тести різного рівня складності.

У першій частині розглянуто питання становлення логістики як сучасного управлінського інструменту бізнесу, подано понятійний апарат логістичного менеджменту та його особливості, методологію і наукову базу логістичного менеджменту. На основі узагальнених головних положень формування й реалізації логістичної стратегії представлено сучасну ідеологію менеджменту ланцюгів поставок (ЯСМ) і виробничо-логістичних ланцюгів підприємств. Останній розділ присвячено проблемам стратегічного планування логістики, логістичного аутсорсингу, побудові системи логістичного консалтингу, аудиту логістики та організаційним проблемам логістичного управління.

Друга частина підручника містить ситуаційні завдання, які стосуються професійної діяльності топ-менеджера з логістики, а також комплекс тестів для закріплення знань з навчального курсу.

Для більш зручної роботи з навчальним матеріалом, подано велику кількість додаткової інформації, що стосуються уточнення формулювань загальновживаних понять і термінів, пояснень і деталізації окремих аспектів формування і розвитку системи логістичного управління на підприємствах, прикладів і описів ситуацій, глосарій та предметний покажчик.

Підручник "Логістичний менеджмент" відображає колективний погляд провідних викладачів ХНЕУ на формування ідеології професійної підготовки сучасного фахівця з бізнес-адміністрування, орієнтованого на роботу в системі логістичного менеджменту підприємства. Еволюційність такого погляду відбивають численні публікації авторів цієїроботи, у тому числі монографії, навчальні видання і методичні матеріали з менеджменту та логістики промислового підприємства.

Автори висловлюють подяку рецензентам рукопису підручника доктору економічних наук, професору Окландеру М. А. і доктору економічних наук, професору Тридіду О. М. за слушні зауваження і рекомендації, що були взяті до уваги і сприяли удосконаленню підібраного матеріалу. А також окремо дякуємо кандидата економічних наук, професора Великого Ю. М., кандидата економічних наук, професора Афанасьева М. В. та Малець І. В. за допомогу у підготовці підручника.

Особливу подяку висловлюємо доктору економічних наук, професору Кизиму М. О. і співробітникам ВД "ІНЖЕК", завдяки яким підручник був відредагований і виданий у стислі терміни.

Бажаємо подальших успіхів аспірантам і студентам магістратури кафедр логістики, менеджменту та бізнесу ХНЕУ, які брали участь у відпрацюванні окремих теоретичних і практичних положень підручника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >