< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ ЛОГІСТИКИ

Визначення та сутність логістики

Еволюція логістики як сучасного інструмента управління потоковими процесами, відбувалася у напрямку все більшого зв'язку з еволюцією ринкових відносин і насамперед у країнах з розвинутими цивілізовано-ринковими економіками. У переважній кількості закордонних досліджень у визначеннях змісту логістики наголос робиться на формуванні й управлінні матеріально-технічними запасами, їх рухові та зберіганні Загострюється увага на виборі видів транспорту та найбільш оптимальних схем перевезення вантажів; організації та управлінні складським господарством; оптимізації управління замовленнями та обслуговування споживачів.

Важливим результатом усіх досліджень закордонних економістів стало визначення необхідності пошуку нових принципів та методів логістичного управління організаційно-виробничими структурами, які б визначали можливість впливу на корпоративну стратегію з метою забезпечення промисловим підприємствам конкурентних переваг на ринкові Таким потребам відповідає інтегрована логістика, яка, виходячи за межі вирішення питань оптимізації окремого підприємства, позначила пріоритетність об'єднання зусиль постачальників, виробників та споживачів у досягненні найбільшої ефективності кінцевого результату.

У 1974 р. товариство інженерів США з питань постачання представило таке визначення: логістика – це об'єднання двох і більше видів діяльності з метою планування, впровадження і спостереження за рівнем сировинного потоку, запасами незавершеного виробництва і кінцевої продукції від її виробництва до споживання [8; 12].

У 1985 р. Національна Рада з менеджменту фізичного розподілу СІНА (National Council of Physical Distribution ManagementNCPDM), реформована пізніше у Раду логістичного менеджменту, представила таке трактування: логістика є процесом планування, виконання і контролю ефективного з точки зору зниження витрат потоку сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, сервісу і пов'язаної інформації від точки виникнення до точки споживання (включаючи імпорт, експорт, внутрішні і зовнішні переміщення) для цілей задоволення вимог споживача.

У дослідженнях російських вчених логістика подається як універсальний науковий інструмент більш організованого та ефективного управління будь-якими потоками, що мають просторово-часову послідовність.

Цей підхід відстежується у визначенні поняття логістики, запропонованого Д. Костоглодовим, І. Саввіді та В. Стахановим: логістикаце теорія і практика управління економічними потоками фірми, які забезпечують досягнення цілей фірми з найменшими витратами ресурсів [21].

В. Сергєєв, узагальнюючи існуючі підходи російських економістів до трактування цього поняття, визначає: логістикаце наука про управління та опти- мізацію матеріальних потоків, потоків послуг і пов'язаних з ними інформаційних і фінансових потоків у певній мікро-, мезо- чи макроекономічній системі для досягнення визначених цілей [60].

Є. Крикавський у докторській дисертації на тему "Формування економічного потенціалу підприємств на основі логістичних концепцій" [25], а далі в працях [22 – 24] сформулював основні положення теорії оптимізації економічного потенціалу підприємств за рахунок використання концепції логістики та удосконалення методології моделювання, проектування і впровадження логістичних систем. Насамперед вченим відзначається, що всі існуючі підходи до визначення терміна "логістика" можуть бути зведені до такого

Перше визначення виходить з того, що логістика спрямована на планування, управління, реалізацію, контроль і регулювання формування, руху й трансформацію товарів у просторових і часових параметрах. Воно орієнтує на переміщення – дії, які визначають планування, керування, реалізацію, контролювання та регулювання процесів трансформації товарів і послуг у часі. Друге визначення орієнтоване на цикл споживання виробу. За таким Міжнародне логістичне товариство (Society of Logistics Engineers – SLE) визначило, що логістика – це допоміжне управління плануванням і регулюванням, яке в період споживання продукту гарантує ефективне використання засобів і адекватну ефективність логістичних елементів під час усіх фаз споживання (ініціювання, планування, реалізація, експлуатація та ліквідація). Трете визначення орієнтоване на послуги: логістика – це процес координації нематеріальних дій для ефективного надання послуг згідно з вимогами споживача.

Різноманіття підходів до трактувань поняття логістики, їх досить широкий зміст, що у тій чи іншій мірі включає функції і завдання логістики, свідчить про незавершеність формування її концепції та важливість подальшого дослідження цієї сфери діяльності. Вони не суперечать одне одному, а тільки відображають точку зору різних спеціалістів та творчих колективів на одну й ту ж проблему, зосереджуючись на певних аспектах логістики.

Але за будь-яких умов усі існуючі трактування логістики слід досліджувати як з широкого, так і з вузького розуміння цього терміна [ 14].

У широкому розумінні логістика – це наука про управління матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними і фінансовими потоками у певній мікро-, мезо- чи макроекономічній системі для досягнення поставлених перед нею цілей з оптимальними витратами ресурсів.

За такою логікою на рівні підприємства логістика становить певний функціонал управління і контролю організації підприємницької діяльності з метою оптимізації руху та трансформації ресурсів підприємства; пов'язаних з внутрішніми і зовнішніми потоковими процесами, відповідною інформацією і фінансами.

У вузькому розумінні логістика це інструментарій інтегрованого управління потоками матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва, готової продукції, а також пов'язаної з цим інформації, фінансів і послуг, який сприяє досягненню корпоративних цілей організації підприємницької діяльності з оптимальними витратами ресурсів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >