< Попер   ЗМІСТ   Наст >

КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИКИ

Сутність підходу до формування концепції логістики

Основна ідея логістики полягає у тому, що всі стадії відтворення (постачання, виробництво, збут, транспортування та зберігання) розглядаються на рівні підприємства як єдиний процес управління рухом продуктів праці, інформації, фінансів, послуг і персоналу.

Такий процес складає інтегровану систему відокремлених заходів, що підлорядковані головній стратегії підприємства, орієнтованої на зміцнення ринкової позиції, забезпечення його стійкого розвитку, пов'язаного з максимізацією прибутку у довгостроковій перспективі.

Сучасна концепція[1] логістики визначається дієвою, якщо у результаті управління виробничо-господарською діяльністю підприємства виконуються такі умови: є необхідний споживачеві товар, у визначеній кількості та необхідної якості, він доставлений з мінімальними витратами конкретному споживачеві за конкретним замовленням у визначений час і у потрібне місце [14].

З позицій логістики організація виробничо-господарської діяльності будь- якого підприємства визначається інтеграцією всієї сукупності різнорідних компонентів, що здійснюють виробничий процес, у цілісну та високоефективну бізнес-систему, елементи якої ретельно "підігнані" один до одного за всіма аспектами їх функціонування.

Концепція логістики не підтримує такі постулати традиційної концепції організації виробництва, які вимагають:

■ ніколи не припиняти випуск основної продукції та забезпечувати високий коефіцієнт використання основного технологічного устаткування;

■ виробляти кінцеву готову продукцію якомога більшими партіями;

■ мати великий запас матеріальних ресурсів "про всяк випадок".

До основних факторів, які визначають умови реалізації концепції логістики відносять насамперед такі, що впливають на витрати на виконання процесу управління підприємством ("Вхід") і визначають досяжність результатів логістичного обслуговування споживача (" Вихід") (рис. 1.2) [12].

За таким підходом сучасна концепція логістики вимагає відмови від локального уявлення про управління процесами, які відбуваються на підприємстві та поза ним.

Графічна інтерпретація концептуального підходу до відображення сутності логістики

Рис. 1.2. Графічна інтерпретація концептуального підходу до відображення сутності логістики

Сьогодні пріоритету набуває прийняття комплексних управлінських рішень, встановлення нових партнерських відносин зі споживачами, посередниками та постачальниками. При цьому передбачається виключення з підприємницької діяльності підприємства всього "зайвого" та пришвидшення всього "необхідного". Це має забезпечити:

■ мінімізацію термінів проходження обігових коштів;

■ найбільш швидке задоволення споживчого попиту і можливість швидкого реагування управлінського апарату підприємства на зміни такого попиту, у тому числі за рахунок створення й ефективного використання потужностей;

■ забезпечення якості виробленої готової продукції, яка відповідає вимогам кінцевих споживачів;

■ підвищення надійності поставок продукції та якості віднесеного до неї сервісного забезпечення.

Концепція логістики може генерувати певні корисні результати як на рівні інтеграції[2] логістичних функцій, так і на рівні інтеграції логістичних процесів, сфер діяльності тощо [60].

Отже інтегруюча функція логістики в процесі управління реалізується через систему наступних форм та методів господарської діяльності, що включають:

■ інтеграцію функцій формування господарських зв'язків із функціями визначення потреб у продукції та її постачання споживачеві;

■ координацію логістичного управління постачальниками в процесі транспортування;

■ кооперацію в комплексному використанні складів і терміналів, що знаходяться у власності різних суб'єктів господарської діяльності;

■ оптимізацію сукупних витрат при переміщені продукції на основі економічного компромісу підприємств, що входять в інтегрований ланцюжок.

Такий підхід визначає нове бачення ролі логістики в сучасних методах управління промисловими підприємствами. Прийняття його як вихідного положення щодо осмислення сутності логістики та її застосування до сфери промислового відтворення ґрунтується на наступних умовах.

Формування та реалізація внутрішніх і зовнішніх економічних відносин визначає параметри й зміст матеріальних і сполучених з ними інформаційних, фінансових та інших потоків. Вони включають організаційно-економічні, фінансові, соціально-організаційні та інші розподілені в часі і просторі логістичні функції та операції.

Залежно від того, які економічні потокові процеси, а також їх сполучення є об'єктами логістичного управління, формуються логістичні організаційно- економічні системи мікро-, мезо- чи макрорівня. Вони, змінюючи цілі, масштаби та свої взаємозв'язки, можуть відповідно переходити із одного рівня в інший.

Залежно від сформованих внутрішніх і зовнішніх відносин мікрологістичні системи функціонують як на основі товарно-грошових відносин, так і поза ними, але із системним обліком сукупних витрат на здійснення всіх логістичних функціональних зобов'язань, а також при комбінації певних відносин.

Інтеграція за певних умов макро- і мікрологістичних систем, обслуговуючих і обслуговуваних організацій здатна забезпечити ефективне та надійне формування й управління локальними та сукупними відносинами та їх функціональними потоковими процесами як напряму, так і за ланцюгами поставок.

  • [1] Концепція (від лат. сопсеріїо – розуміння, система) – певний спосіб, розуміння, трактування яких-небудь явищ, основна точка зору, керівна ідея для їх висвітлення; провідний задум, конструктивний принцип різних видів діяльності.
  • [2] Інтеграція (від лат. integratio – відновлення; integer – цілий) – поняття, яке означає стан взаємопов'язаності окремих диференційованих частин і функцій системи у ціле, а також процес, який веде до такого стану; процес зближення і зв'язку наук, що відбувається поряд з їх диференціацією.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >