< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Концепція реінжинірингу логістичних процесів

Під бізнес-реінжинірингом розуміють широкий підхід, який передбачає здійснення змін на підприємстві з метою підвищення ефективності виробництва і швидкості реакції підприємства на зміни ринку.

У загальний реінжиніринг включається і реінжиніринг підприємства як такий, а також удосконалення бізнес-процесів [6].

Як синоніми реінжинірингу бізнес-процесів у фаховій літературі можна зустріти такі терміни, як Business Reengineering (BR), Business Process Redesign (BPR), Business Process Improvement (BRI). У підручнику використовується термін "реінжиніринг бізнес-процесів", під яким розуміється саме концептуальний підхід М. Хаммера і Дж. Чампі до підвищення ефективності виробництва і швидкості реакції підприємства на ринкові зміни.

М. Хаммер під час розгляду концепції реінжинірингу бізнес-процесів висунув дві принципові вимоги: "Реконструюйте роботи не шляхом їх автоматизації, а шляхом їх спрощення чи усунення"Використовуйте комп'ютери не для автоматизації, а для реконструкції існуючих бізнес-процесів". За таким підходом саме термін BPR відображає фундаментальне переосмислення і радикальну реконструкцію бізнес-процесів з метою досягнення драматично потужних покращень у критично важливих у сучасних умовах критеріях продуктивності (вартість, якість, швидкість) [б].

Фундаментальний (від лат. fundamentum – основа). Фундаментальність переосмислення діяльності підприємства визначається необхідністю отримання відповідей на основні запитання (тобто на найбільш фундаментальні): "Навіщо ми повинні робити те, що ми зараз робимо?", "Навіщо ми повинні робити це таким способом, яким ми.це зараз робимо?". Тобто концепція BPR вже на початку проекту визначає – що підприємство повинно робити, і тільки потім – як це робити. Концепція BPR ігнорує те, що є. Вона зосереджується на тому – що має'бути.

Радикальний (від лат. radix – корінь). Радикальна реконструкція означає корінну зміну процесів. У концепції BPR радикальність означає відкидання всіх існуючих традиційних структур та процедур і втілення у життя нових способів виконання робіт.

Драматичний (від грецьк. drama – дія). Означає, що концепція BPR має застосовуватися лише тоді, коли вона є дієвою. Тобто існує нагальна потреба різких дій щодо здійснення змін на підприємстві.

Щодо бізнес-процесу, то М. Хаммер і Дж. Чампі визначили його як сукупність видів діяльності (activities), яка має один чи більше видів вхідних потоків і створює "Вихід", що складає цінність для споживача.

Реінжиніринг бізнес-процесів – це найбільш радикальний з усіх відомих підходів до їх покращення. Те, що його часто називають інновацією процесу є певний резон, оскільки успіх такого проекту у значній мірі базується на інноваціях управління та творчих особливостях команди проектантів.

Концепція реінжинірингу логістичних процесів розглядається як модифікація загальної концепції реінжинірингу бізнес-процесів [63]. Тобто проектування робіт відбувається не за вертикаллю управління логістичними функціями та спеціалізацією праці, а за горизонтальними процесами створення цінностей для споживача.

З позицій логістичного менеджменту головною метою концепції ВРЯ є різке пришвидшення реагування органів управління підприємства на зміни стосовно вимог споживачів при багаторазовому зменшені всіх видів витрат логістичного характеру. При цьому на перший план висуваються нові цілі та завдання, продиктовані ситуацією на ринку споживчого використання продукції та відповідного іи сервісу. До них відносять:

■ різке зниження витрат часу на виконання логістичних функцій і процесів;

■ різке зниження числа працівників та інших витрат на виконання логістичних функцій і процесів;

■ глобалізація бізнесу (робота зі споживачами у будь-якій точці світу);

■ робота зі споживачем у режимі "24 години 365 днів";

■ опора на зростання мобільності персоналу логістичного підрозділу;

■ робота на майбутні потреби споживача;

■ пришвидшене просування нових логістичних технологій;

■ активний рух в інформаційне суспільство (у "суспільство знань" ).

Основні положення концепції реінжинірингу логістичних бізнес-процесів такі [60].

  • 1. Бізнес-реінжиніринг передбачає управління логістичними бізнес- процесами, а не логістичними підрозділами підприємства. Виходячи з теорії реінжинірингу, логістичний процес розглядається як сукупність певних дій з вирішення пов'язаних між собою завдань логістичного управління, результатом чого є створення цінностей для споживача. Тобто виникає необхідність зміни організаційної структури логістичного управління підприємством. Це не відміняє необхідність функціональної спеціалізації, оскільки передбачається наявність компетенцій та спеціальних знань, що необхідні для його реалізації. Сформовані логістичні процеси узгоджуються з усіма функціями, які у різній мірі беруть участь у вирішенні встановлених завдань.
  • 2. Реінжиніринг логістичних процесів передбачає організацію роботи у службі логістики за кожним процесом, що збільшує ступінь співпраці (принцип групової роботи) та зменшує ступінь посередництва (послідовний взаємозв'язок).

Високий ступінь логістичної співпраці характеризується скоординованою роботою логістів з відкритим доступом до загальної інформації. Низький ступінь співпраці – це робота логістів без обміну інформацією.

Високий ступінь логістичного посередництва передбачає послідовний внесок кожного працівника у логістичний процес за відсутності паралельних дій. Низький ступінь логістичного посередництва – прямий внесок працівника у процес, коли всі дії відбуваються паралельно.

  • 3. Бізнес-реінжиніринг не обмежується тільки тим логістичним процесом, який реконструюється. Він торкається також усіх суміжних процесів, що пов'язані з постачанням, виробництвом та розподілом.
  • 4. Необхідною базою для реінжинірингу логістичних процесів є об'єднання всіх інформаційних систем підприємства у єдину мережу. Створюється єдина база даних, яка інтегрує інформацію щодо обробки і проходження замовлень з інформацією про стан дистрибуційної мережі та системи її інвентаризації, з базами даних з оперативно-календарного планування виробництва та його контролю тощо.
  • 5. У вирішенні завдання скорочення загального часу виконання логістичного процесу головне місце відводиться зіставленню загального часу виконання того чи іншого елементу такого процесу і частки часу, протягом якого створюється додана вартість.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >