< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПОТОКОВИЙ ПРОЦЕС ЯК ОБ'ЄКТ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Поняття потоку

На початкових етапах становлення логістики (60 – 70-ті рр. XX ст.) фахівці представляли логістику як певний "стан мислення", тобто як деяку абстрактну стратегію управління рухом матеріальних ресурсів і віднесених до цього інформації та фінансів. Практики звертали увагу на вирішення певних локальних проблем: формування та управління складськими і транспортними комплексами в оперативному режимі, інформаційними мережами і банками даних, матеріальними ресурсами на окремих дільницях колооберту засобів виробництва і обігу. У подальшому (80-ті рр. XX ст.) на цій підставі був визначений об'єкт дослідження логістики – процес управління цілеспрямованою та взаємозалежною сукупністю ресурсів (матеріальних, інформаційних, фінансових і т. д.) у сфері виробництва й обміну з метою скорочення витрат на таку діяльність. Всебічне зіставлення існуючих міркувань фахівців щодо сутності логістики свідчить, що практично всі тлумачення об'єкту логістичного управління містять терміни "потік", ("логістичний потік") і "процес" ("логістичний процес"). Тому важли- во дати концептуальне визначення цих понять та встановити їх взаємозв язок і взаємозалежність, оскільки на основі точності та чіткості дотримання такого підходу будується методологічний фундамент логістичного менеджменту.

Потік – це динамічно змінювана сукупність об'єктів, яка сприймається як єдине ціле у Певному часовому інтервалі та вимірювана в абсолютних одиницях.

При розгляді потоку виділяють дві основі його ознаки [13].

1. Потік має передбачати рух. Параметри потоку – це параметри, що характеризують відповідний процес, який відбувається у певному часовому інтервалі.

Усі сукупності рухомих ресурсів представлені у вигляді потоків, а в окремому випадку (у статиці) – у вигляді запасів. Тобто потік розглядається як динамічна категорія, статистичним станом якого виступає запас.

Запас – це категорія, яка характеризує існування у статиці сукупності об'єктів у деякий конкретний момент часу і вимірюваної у абсолютних одиницях.

Але за будь-яких умов потік і запаси розглядаються у їх єдності і взаємозалежності. Між статистичними параметрами запасів і динамічними параметрами потоків існує взаємозв'язок, що визначається так [13]:

  • а) потік Р характеризує процес зміни запасу S:
    • 2. Потік повинен мати свій предмет руху. У тій чи іншій мірі конкретизації як такий предмет руху розглядають ресурси (матеріальні, інформаційні, фінансові тощо) чи кінцеву готову продукцію, до яких застосовують логістичні операції з метою їх просування у певному інтервалі часу.

До основних параметрів, що характеризують потік, відносять:

■ початковий пункт (момент виникнення потоку);

■ кінцевий пункт (момент зникнення потоку);

■ проміжні пункти (точки на шляху руху потоку, які визначають його траєкторію);

■ траєкторія (геометрія) руху потоку (визначає конфігурацію просування потоку між початковою та кінцевою точкою),

■ довжина шляху потоку (міра / шлях траєкторії просування потоку, що виражений у одиницях довжини);

■ час руху потоку (категорії "шлях" S, "швидкість" V та "час" ї пов'язані такою залежністю: S = V × t);

■ інтенсивність (потужність) руху потоку (становить кількість об'єктів, що переміщуються, в одиницю часу) [13].

У логістиці об'єктами управління є різноманітні потоки, які у тій чи іншій мірі пов'язані між собою. Причому один потік може бути першоджерелом іншого потоку, утворюючи в ряді випадків досить складні логістичні системи.

(2.1)

б) запас відображає результат зміни та накопичення потоку:

(2.2)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >