< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЛОГІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ Й ОПЕРАЦІЇ

Логістичні функції

Більша частина робіт, що приносить результат і цінність для споживача, виконується саме на нижньому рівні – на рівні виконавців. Логістичні функції[1] є визначальними у формуванні, просуванні і поглинання матеріальних і віднесених до них інформаційних і фінансових потоків. Це проявляється у регулюванні інтенсивності та спрямування їх руху, повноти їх насиченості – обсягів та номенклатури засобів і предметів праці як елементів логістичного процесу.

Функція розглядається у площині продукування певного результату виконання логістичного процесу: інформації про те, що такий результат є наслідком деякої структури ресурсів та умов досягнення такого результату [12- 14].

Логістична функція – це відособлена сукупність логістичних операцій, яка спрямована на реалізацію поставлених перед логістичною системою і / чи її ланками завдань, тобто будь-яких дій, яка не підлягає подальшій декомпозиції в рамках визначеного завдання логістичного менеджменту і пов'язаних з виникненням, трансформацією або поглинанням матеріального об'єкту і віднесених до цього потоків інформації, фінансів і т. д.

Кожна логістична функція спрямована на вирішення специфічних, різноманітних та складних проблем взаємодії між окремими підрозділами підприємства, які потребують здійснення великого комплексу конкретних заходів логістичного менеджменту.

Основний критерій ефективності логістичного менеджменту – це необхідний рівень і своєчасність обслуговування галузей матеріально-речовинного виробництва і безпосередньо підприємств. У зв'язку з цим будь-яка логістична функція є обслуговуючою по відношенню до будь-якої виробничої функції чи виробничого процесу.

Єдиний логістичний процес сегментується на спеціалізовані функції з метою закріплення окремих видів робіт (логістичних операцій) за виконавцями і тим самим упорядковується система логістичного управління підприємства, забезпечується високий професіоналізм виконання логістичної діяльності

Спеціалізовані логістичні функції визначають:

■ конкретний зміст діяльності як самого менеджера-логіста, так і органів логістичного управління підприємства;

■ характер такої діяльності, сукупність обов'язків, що закріплені за окремою особою, підрозділом;

■ призначення тієї чи іншої ланки системи логістичного управління.

Логістичні функції, відповідно й методи їх реалізації, не є незмінними, один раз і назавжди сформованими. Вони постійно модифікуються і змінюються. Розвиток чи поглиблення кожної логістичної функції відбувається не тільки під впливом внутрішніх закономірностей їх удосконалення, але і під впливом вимог розвитку інших функцій (виробничих, маркетингових тощо). Оскільки вони є частиною загальної системи логістичного управління, кожна з логістичних функцій повинна удосконалюватися в напрямку, визначеного загальними цілями і завданнями функціонування й розвитку підприємства у конкретних умовах зовнішнього середовища.

Відокремлення логістичної функції найчастіше безпосередньо пов'язане з виділенням на підприємстві структурних підрозділів служби логістики або окремих менеджерів, відповідальних за управління запасами, закупівлями, транспортуванням, складуванням, упакуванням, вантажопереробкою, митним оформленням вантажів і т. ін.

Логістичні функції необхідно розглядати як з точки зору їх виконавців – конкретних працівників підрозділів служби логістики підприємства, так і з точки зору змісту логістичного процесу, характеру виконуваних робіт (операцій). У логістичних функціях поєднуються у ціле принципи, методи та зміст логістичного менеджменту.

Головними класифікаційними ознаками логістичних функцій є:

■ вид логістичної діяльності підприємства, що дозволяє відрізнити одну функцію від іншої у ході розподілу управлінської праці;

■ спрямованість видів логістичної діяльності підприємства на об'єкт логістичного управління чи фактори зовнішнього середовища.

На цій підставі виділяють логістичні функції загального та конкретного характеру [34].

Загальні логістичні функції відображають зміст системи логістичного управління у цілому та сегментують її на окремі збільшені види робіт (збільшені функції / процеси) за ознакою порядку їх виконання у часі. Вони визначають вид управлінської діяльності незалежно від місця її прояву: виду підприємства, характеру діяльності, масштабів тощо. У найбільш концептуальному підході до загальних логістичних функцій відносять:

■ функцію "Прийняття рішення". Визначає результат системної діяльності органів управління підприємства за допомогою послідовних ітерацій- них процесів на основі усвідомлення та постановки логістичних цілей, а також шляхів їх досягнення при виникненні тієї чи іншої проблеми;

■ функцію "Цілепокладання". Полягає як у розробці стратегічних та оперативних цілей логістичної діяльності підприємства, так і у коригуванні поточних дій, залежно від реального стану такої діяльності;

■ функцію "Прогнозування". Полягає у виявленні об'єктивних тенденцій, станів розвитку системи логістичного управління підприємства у майбутньому, а також альтернативних шляхів такого розвитку та термінів їх здійснення;

■ функцію "Планування". Передбачає вирішення двох глобальних питань: якими мають бути логістичні цілі підприємства та що повинні робити його працівники для їх досягнення;

■ функцію "Організація". З одного боку, вона визначає діяльність, яка спрямовується на упорядкування внутрішньої взаємодії персоналу служби логістики, з іншого – визначає форму прояву спільної діяльності підрозділів підприємства та підприємства із зовнішнім середовищем;

■ функцію "Координація і регулювання". її виконання диктується необхідністю уточнення характеру дій виконавців різних підрозділів підприємства в отриманні єдиного кінцевого результату, що спрямовані на встановлення гармонійних зв'язків між ними на основі раціональності, чіткої взаємодії, оперативності і надійності;

■ функцію "Регулювання". Забезпечує виконання поточних заходів, що пов'язані з усуненням відхилень від заданого режиму функціонування системи логістичного управління;

■ функцію "Мотивація". Охоплює розробку та використання стимулів до ефективної взаємодії суб'єктів спільної логістичної діяльності;

■ функцію "Керівництво і контроль діяльності". Полягає у спостережені за об'єктами логістичного управління, порівнянні їх параметрів з визначеною програмою функціонування логісгачної системи підприємства, у виявленні відхилень, у прийнятті й організації виконання відповідних рішень;

■ функцію "Облік діяльності". Здійснюється з метою отримання всеохо- плюючої інформації про стан системи логістичного управління;

■ функцію "Аналіз діяльності". Полягає у комплексному вивченні логісгич- ної діяльності за допомогою великого арсеналу аналітичних і економіко- математичних методів для об'єктивної оцінки такої діяльності.

Конкретні (чи специфічні, особливі) логістичні функції визначають спрямованість органів управління на конкретний об'єкт логістичного управління і повністю залежать від діяльності підприємства. Зміст конкретних логістичних функцій на різних підприємствах відображає їх специфічні особливості – призначення, тип виробництва, складність продукції і послуг, спеціалізацію тощо.

На рівень ідентифікації таких логістичних функцій впливають: галузева і продуктова спеціалізація, корпоративна та логістична стратегії, організаційна структура управління підприємством, інфраструктура, інформаційна підтримка. Відокремлення логістичної функції найчастіше безпосередньо пов'язане з виділенням на підприємстві структурних підрозділів служби логістики або окремих менеджерів, відповідальних за управління запасами, закупівлями, транспортуванням, складуванням, упакуванням, вантажопереробкою, митним оформленням вантажів і т. ін.

У межах системи логістичного управління всі функції знаходяться у взаємозв'язку та взаємній підпорядкованості. Вся сукупність логістичних функцій підпорядкована єдиній меті підприємницької діяльності підприємства.

  • [1] Функція (від лат. function – виконання, здійснення) – діяльність, зобов'язання, робота; зовнішній прояв властивостей якого-небудь об'єкта в даній системі відносин.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >