< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ТА її ОБ'ЄКТНА ДЕКОМПОЗИЦІЯ

Сутність і зміст поняття логістичної системи

Поняття системи[1] є одним з найбільш важливих у логістиці Але як і більшість інших понять логістики, сьогодні чіткого й однозначного трактування поняття "логістична система" (logistics system) не існує як у вітчизняній, так і у зарубіжній літературі. Крім того, відомі трактування є занадто розмитими, оскільки досить складно охопити всі існуючі види логістичних систем та визначити їх відмінності від об'єктів іншого роду [10; 14; 24].

З одного боку, існуючі трактування логістичної системи є вузькими (не охоплюють у повній мірі ті чи інші типи об'єктів, які зазвичай відносять до логістич- них систем), а з іншого – спрощеними (характеризують логістичні системи не досить повно для розуміння їх сутності).

Поняття системи, як і будь-яке інше поняття, є ідеальним об'єктом, що відображає у свідомості певне угрупування (клас) матеріальних об'єктів (явищ), які, у свою чергу, виділять у процесі пізнання матеріального світу.

У найбільш загальному підході під системою розуміють "комплекс взаємодіючих компонентів" (Я. Берталанфі), так і "множину, для якої визначені деякі відносини" (С. Кліні). Перше визначення системи стосується тільки матеріальних елементів, друге – визначає систему досить широко.

У словнику Вебстера поняття "система" трактується таким чином: "Система – це складна єдність, яка обумовлена значним числом, як правило, різних факторів і має спільний план чи слугує для досягнення загальної мети". Таке поняття може бути виражене у вигляді залежності [38]:

(2.3)

де Р – деяка заздалегідь фіксована властивість;

R – відносини, що відповідають Р;

т – множина елементів (фактор, компонент, елемент системи S).

За поданою формулою предмети лише у тому випадку утворюють систему, якщо на предметах т будуть виконуватися певні відносини R, що цікавлять дослідника. Це означає, що відносини мають володіти якою-небудь заздалегідь фіксованою властивістю Р.

Так, логістична система вважається об'єктом, що складається із певних елементів (компонентів), і які, знаходячись у певних відносинах один з одним, забезпечують цільові властивості такої системи, а саме, задоволення потреб і вимог кінцевого споживача.

За таким визначенням поняття "система" характеризується двома аспектами: наявністю взаємопов'язаних компонентів; множиною відносин між компонентами системи, тобто структурою. При цьому виділяються лише тільки такі відношення, які мають закономірні зв'язки. Структура виступає як абстрактне вираження форми, системи у цілому.

Однією з важливих властивостей структури є ієрархія: усі складні системи, якими, зокрема, є системи логістичного управління, подільні: можна виконувати їх декомпозицію, тобто представити у вигляді сукупності підсистем чи елементів (так названа декомпозиційна множина). У такому випадку структура системи при фіксованій декомпозиційній множині визначається як сукупність відносин між підсистемами, що належать декомпозиційній множині.

Наведемо деякі вихідні визначення, що розкривають робоче поняття "система", а отже поняття "логістична система".

Цілісність системи – внутрішня єдність системи, її відносна автономність, незалежність від навколишнього середовища.

Структура системи – сукупність стійких зв'язків системи, яка забезпечує його цілісність і тотожність самому собі, тобто збереження основних властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх змінах.

Елемент системи – складова частина складного цілого, яка має риси, що виражають головну властивість системи.

Компонент системи – складова частина, об'єднувальна назва для елементів, підструктур і підсистем.

Функція системи – продукування певного результату: інформація про те, що певний результате наслідком наявності деякої структури ресурсів, засобів, умов і процесу (алгоритму, програми) виробництва такого результату.

Фактор системи – причина, рушійна сила певгіої системи, яка визначає " характер 1 чи окремі його риси; розглядається як вхідний параметр.

Характеристика системи – опис відмінних якісних рис, властивостей системи; розглядається як набір ознак системи.

Параметр системи – елемент системи, величина, що дозволяє виділити певну властивість системи із множини елементів того,ж роду.

Вихідним положенням при розгляді сутності логістичної системи є її уявлення як відкритої складної системи – складеного об'єкта, частини якого можна представляти як окремі системи (підсистеми), що об'єднані у ціле згідно з певними принципами, або ж пов'язаних між собою встановленими відносинами.

У такому випадку властивості логістичної системи у цілому визначаються як властивостями елементів (підсистем), що її складають, так і характером відносин між ними. Виділимо основні характеристики складності логістичної системи:

багатовимірність системи (велика кількість елементів, великі обсяги інформації, що циркулюють у логістичній системі і т. ін.);

різноманіття форм зв'язків елементів системи між собою (різнорідність структур, що складають логістичну систему, – ієрархічних, мережних і ін.);

різноманіття природи елементів, що складають систему (до логістичної. системи входять персонал, устаткування, матеріальні ресурси тощо, а отже різнорідність інформації', що у циркулює у логістичній системі);

висока динаміка зміни стану, складу, структури і функції системи;

багатокритеріальність системи (наявність ряду часто суперечливих критеріїв, яким має задовольняти логістична система);

багатоплановість теоретичного опису системи, її моделювання і т. ін.

Таким чином логістична система розглядається як динамічна складна система, що змінює у часі склад своїх елементів і зв'язків між ними, за умови збереження своїх основних функцій: планування, управління та контролю внутрішніх і зовнішніх потокових процесів підприємства в умовах цілеспрямованого формування та реалізації сукупних відносин учасників таких процесів з метою забезпечення досягнення цілей підприємства з оптимальними витратами необхідних для цього ресурсів.

У межах логістичної системи функціонує сукупність процесів, взаємопов'язаних за структурою і динамікою, спрямованих на досягнення цілей діяльності підприємства, до яких будемо відносити:

■ процеси управління логістичним забезпеченням виробничо-комерційної діяльності підприємства (матеріальні потоки на "Вході", всередині підприємства і на "Виході", а також підпорядковані ним інформаційні, фінансові й інші потоки);

■ процеси управління інформаційними потоками, що відображають реальний і модельований стан логістичного менеджменту підприємства;

■ процеси взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем;

■ процеси управління реалізацією набору моделей логістичного менеджменту;

■ процеси прийняття управлінських рішень.

Отже розгляд сутності логістичної системи визначається постановкою таких принципово значимих питань ситуаційного характеру:

■ які загальні умови формування й розвитку логістичної системи;

■ які сформувалися вимоги до того, що має бути на "Вході" логістичної системи і до того, що отримують на її "Виході";

■ як формуються та розвиваються внутрішні та зовнішні потокові процеси;

■ як було сформовано систему логістичного менеджменту та які кінцеві результати?

За певних допущень і умовностей, усі визначення логістичної системи розділяють за такими підходами: система як комплекс процесів і явищ та зв'язків між ними; система як інститут, спосіб дослідження; система як деякий компроміс між двома першими підходами.

При першому підході логістична система визначається як певний комплекс процесів і явищ, що існує об'єктивно, незалежно від суб'єкта управління. Встановлюються елементи і найбільш суттєві характеристики досліджуваної системи. При виділенні системи із середовища як мінімум визначаються її "Входи" і "Виходи" (розгляд логістичної системи як "чорної скриньки"), а як максимум аналізу піддається її структура, визначається механізм функціонування і, на цій підставі, діють на систему у широкому напряму. Тобто логістична система розглядається як об'єкт дослідження і як об'єкт управління.

При розгляді логісгичної системи як інституту способу дослідження (від лат. institutum – сукупність певних прийнятих норм при існуванні відповідних суспільних відносин) вона складає певне абстрактне відображення реальних об'єктів. При такому трактуванні поняття логістичної системи поєднується з поняттям моделі

Логістична система може бути представлена як певний компроміс між двома першими підходами до її визначення. Вона є штучно створеним комплексом елементів (технічних засобів, наукових теорій тощо), який призначений для вирішення складного економічного завдання. У такому випадку досліджуються питання як виділення логістичної системи із середовища, так і її створення.

Зарубіжний підхід до трактування терміна "логістична система" більш прагматичний і деякій мірі наближається до загального визначення поняття "логістика". А саме: логістична система – це процес планування і координації всіх аспектів фізичного просування матеріалів, компонентів і готової продукції для досягнення мінімальних загальних витрат і бажаного рівня сервісу (APICS Dictionary. The Industry Standard for More than 3500 Terms and Definitions / Eleventh Edition. – The Association for Operation Management, 2005. – P. 62; переклад [14]).

При дослідженні логістичної системи необхідно, насамперед, брати до уваги принципи, які визначають характер і природу всього механізму взаємодії в цілому та її окремих елементів (табл. 2.1 ) [42].

Таблиця 2.1

Основні принципи, що відображають сутність логістичної системи

Принцип

Основні положення принципу

1

2

Синергічності

Визначає комплексний системний підхід стосовно досягнення поставлених цілей. На основі цього принципу, беручи до уваги інтеграцію процесів виробництва та обміну, стає можливим досягнення, за рахунок погодженості дій у всіх взаємозалежних процесах, більшого ефекту в цілому за структурою, ніж при поліпшенні функціонування окремих елементів системи

Динамічності

Система відображає сутність охоплюваних ними процесів, що полягає у прогресивній динаміці та виражається в розвитку, прагненні до удосконалення. Динамічність як форма руху поєднує дискретність виробничих і постачальницько-збутових операцій, предмети і засоби праці, а також цілі і завдання, визначені на певному етапі розвитку підприємства

Комплексності

Система повинна будуватися як сукупність декількох або множини елементів, тісно взаємодіючих між собою. Постійне автономне функціонування будь-яких окремих елементів у рамках системи не допускається та вважається деструктивним

Гнучкості

Логістична система повинна будуватися таким чином, щоб завжди існувала можливість взаємозамінності її структурних елементів. Дотримання цього принципу допомагає системі швидко адаптуватися до змін зовнішніх і внутрішніх умов

Ініціативності

Побудова системи відповідно до цього принципу передбачає прояв здатності попереджувальної' реакції на ймовірні події, а також можливості створювати й регулювати суб'єктивні умови, які позитивно впливають на процеси господарської діяльності

Доцільності

Орієнтація на залучення тільки того потенціалу, який відіграє позитивну роль стосовно досягнення поставлених цілей. Проявляється вибірковість у встановленні організаційних, технічних і технологічних структурних складових, які характеризуються прагненням до мінімізації витрат або часу переміщення в умовах багатоваріантності рішень конкретних завдань

До процесів та засобів виробничо-комерційної діяльності, які охоплює логістична система, відносять:

  • а) закупівля сировини, матеріалів, комплектації;
  • б) виробничі запаси (продукція у запасах вважається змертвілою, якщо її обсяг оптимізований для всієї системи);
  • в) транспортні засоби;
  • г) складське господарство;
  • д) організаційно-технологічна інфраструктура виробництва, що включає і проектні техніко-економічні обґрунтування, і розрахунки визначення розміру, і розміщення підприємства;
  • е) інформаційний зв'язок і контроль.

  • [1] Система (від грецьк. systema – ціле, зіставлене із частин; з'єднане) – множина елементів, що знаходяться у відношеннях і зв'язках один з одним, які утворюють певну цілісність, єдність.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >