< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Об'єктна декомпозиція логістичних систем

Об'єктна декомпозиція логістичної системи передбачає її декомпозицію на певні структурні компоненти: підсистеми, ланки, елементи, канали, ланцюги і т. д. (рис. 2.9) [14].

Об'єктна декомпозиція логістичної системи

Рис. 2.9. Об'єктна декомпозиція логістичної системи

Це дозволяє вирішувати завдання поглибленого і детального розгляду логістичної системи як об'єкта логістичного аналізу та синтезу. Насамперед, реалізації управлінських функцій: організації, планування, регулювання, координації, обліку, контролю, аналізу і т. д. При розгляді реалізації таких функцій виділяють структурні складові логістичної системи, за якими закріплюються ресурси (матеріальні, інформаційні, фінансові, кадрові), визначається склад та повноваження логістичного менеджменту підприємства.

За підходом I об'єктна декомпозиція логістичної системи визначається такими термінами.

Логістична підсистема – це виділена відповідно до організаційної структури сукупність елементів та ланок логістичної системи, яка реалізує завдання логістичного адміністрування такої системи у цілому чи / або управління певним комплексом логістичних функцій (логістичних процесів) у певній сфері виробничо- господарської діяльності підприємства.

Логістична ланка – це функціонально (структурно) відокремлений підрозділ підприємства, який реалізує одну чи декілька логістичних функцій (операцій) і який розглядається як певна цілісність у рамках встановленої системної ієрархії.

Виділення логістичної ланки у більшості випадків пов'язане з наявністю функціонально (структурно) відокремлених по відношенню до основних та супутніх логістичних потоків підрозділів організації. У ролі такої організації виступають центральні підприємства, які формують логістичну систему (зустрічаються назви фокусне підприємство чи "власник" логістичного процесу), постачальники, кінцеві споживачі та логістичні посередники (у зарубіжній практиці логістичного менеджменту логістичні посередники позначаються як "третя сторона у логістиці" – Third Party Logistics – 3PL).

У представленій декомпозиції логістична ланка розглядається як трансформатор логістичних потоків щодо реалізації функцій логістичного менеджменту.

Логістичний елемент (частина логістичної ланки) – це неділима у рамках поставленого завдання аналізу чи проектування логістичної системи частина її ланки.

Виділення елемента логістичної системи визначається найнижчим рівнем її декомпозиції через відособлення операції / сукупності операцій з метою оптимізації ресурсів, побудови моделі бізнес-процесів, закріплення за операцією конкретного виконавця чи устаткування, формування системи обліку, контролю та моніторингу логістичної системи.

За підходом II об'єктна декомпозиція логістичної системи визначається такими поняттями.

Логістична мережа – це повна множина ланок логістичної системи, між якими встановлені взаємозв'язки за основними чи супутніми потоками у рамках контролінгу чи проектування логістичної системи / ланцюга поставок.

Логістична мережа розглядається як базова структура логістичної системи, яку формує та утримує центральне (фокусне) підприємство, зв'язуючи віднесені до неї логістичні ланки за матеріальними, інформаційними, фінансовими і іншими потоками (у багатьох зарубіжних університетах проектування логістичних мереж винесено як одна зі спеціальних логістичних дисциплін). Поняття логістичної мережі досить широко використовується зарубіжною практикою логістичного менеджменту (рис. 2.10) (Terminology in Logistics, ANNEX Dictionary / European Logistics Association, 1994. – P. 63; переклад [14]).

У більшості випадків поняття логістичної мережі ототожнюється з таким поняттями, як:

мережі дистрибуціїце запланована сукупність каналів переміщення запасів від одного чи більше джерел до центрів розподілу і від них до споживачів. При цьому може бути один чи більше рівнів розподілу (APICS Dictionary. The Industry Standard for More than 3500 Terms and Definitions / Eleventh Edition. – The Association for Operation Management, 2005. – P. 24; переклад [14]).

Основні способи визначення логістичної мережі у зарубіжній практиці логістики

Рис. 2.10. Основні способи визначення логістичної мережі у зарубіжній практиці логістики

Аогістичний канал досить поширене у практиці логістичного менеджменту поняття, яке у зарубіжній літературі подається також як "логістинний трубопровід" (Logistical pipeline). Його трактування у значній мірі пов'язується більшістю дослідників з поняттям маркетингового каналу (каналом дистрибуції / розподілу).

У найбільш традиційному підході логістичний канал визначений як частково упорядкована множина елементів логістичної системи, яка складається зі споживача, постачальника, логістичних посередників, перевізників, страхувальників і інших учасників процесу товароруху.

Логістичний канал – це ідеальна базисна структура товарного потоку для комбінації товар / ринок. Це означає, що фізичний рух товарів розглядається як процес (тобто без розподілу лінійного управління і/чи розподілу ресурсів), що проходить через різні бізнес-одиниці від постачальника до споживача (Terminology in Logistics. ANNEX Dictionary / European Logistics Association, 1994. – P. 63; переклад [14]).

На сьогодні поняття "логістичний канал" не є однозначним і досить часто поєднується з розглядом маркетингового (дистрибуційного) каналу. У зв'язку з цим Д. Бауерсокс і Д. Клосс вказують на існування принципових відмінностей у маркетингових і логістичних функцій у каналах фізичного розподілу: "Оскільки для повного задоволення логістичних потреб необхідно виконати багато різних дій, не дивно, що фірми, як правило, намагаються об'єднати свої зусилля і навички у структурі маркетингового каналу. Успішний і ефективний розподіл досяжний лише у результаті співробітництва і взаємодії всіх учасників каналу" [8].

Отже формування властивостей логістичних систем виходить з їх представлення як певної сукупності елементів і структури логістичного управління підприємством, що обумовлене потребами й вимогами кінцевого споживача.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >