< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Закономірності логістичного менеджменту

До основаних закономірностей логістичного управління, як об'єктивно існуючих повторюваних, суттєвих зв'язків явищ логістичної діяльності чи її певних етапів, відносять такі [34]:

1. Внутрішня єдність системи логістичного управління підприємства. Відображає стабільність внутрішніх зв'язків системи, що визначають її цілісне існування, характер формування і розвитку. Така закономірність проявляється у єдності:

■ принципів логістичного управління на різних ієрархічних рівнях;

■ організаційних форм, методів і технологій логістичного управління;

■ загальних вимог до керівників і персоналу логістичних підрозділів, системи їх інтересів.

У процесі створення та удосконалення системи логістичного управління враховуються вимоги до взаємозв'язку і взаємовизначеності всіх її елементів, відповідності елементів один одному. Зміна елементів системи чи її доповнення новими елементами має відбуватися одночасно і узгоджена

  • 2. Пропорційність управлінських систем виробництва і логістики. Така закономірність реалізується шляхом планування раціональних господарських співвідношень між основними, обслуговуючими та управлінськими процесами у забезпечені ритмічної роботи підприємства та його підрозділів. Необхідно встановлювати і утримувати певне співвідношення між постійним і змінним, основним і оборотним капіталом та їх структурами; підтримувати певне співвідношення чисельності працівників вищої і середньої кваліфікації, окремих спеціальностей.
  • 3. Правильне поєднання централізації і децентралізації логістичного управління. З одного боку результатом природного зростання підприємства є централізація його логістичного управління, що за певних умов призводить до зниження ефективності його виробничо-господарської діяльності. З іншого боку розвиток ринкових відносин передбачає децентралізацію логістичного управління.
  • 4. Співвідношення управляючої і керованої систем. Збільшення розмірів і складності логістичної системи змінює розміри і складність підпорядкованої їй керованої системи. Оптимальне їх співвідношення досягається завдяки науковому підходу до їх проектування чи реорганізації (за умови одночасної зміни основних елементів таких систем).

До інших закономірностей управлінської діяльності відносять закономірності, що відображають окремі аспекти логістичного управління: відповідність елементів системи один одному ; зміна функцій управління) скорочення іерархічності управління і т. д.

Таким чином, знання основних законів та закономірностей логістичної управлінської діяльності є теоретичною основою успішного управління підприємством у цілому, дозволяє його управлінським органам визначити їх вплив на ефективність виробничо-господарської діяльності. Через те, що закони і закономірності логістичного управління є виразниками внутрішніх та зовнішніх найбільш суттєвих причинно-наслідкових зв'язків та взаємозалежностей предметів і явищ об'єктивної дійсності, вони є своєрідними обмеженнями системного характеру у практиці логістичного управління економічними системами. Тому тільки при повному врахуванні дії об'єктивних законів підприємство здатне досягти визначених цілей логістичного управління, і навпаки, така мета стає недосяжною, якщо вона суперечить "вимогам" законів та закономірностей управління.

Причини неефективного логістичного менеджменту діючих вітчизняних промислових підприємств досить часто полягають не у тому, що на них певні види логістичних функцій та операцій виконуються не так, як це необхідно, і можливо не у допущених менеджерами помилках та відхиленнях. Більш принциповим у такій ситуації є неузгодженість дій управлінського апарату підприємства і результатів, що має бути отриманий у процесі його логістичної реорганізації. Важливим для керівництва підприємства є розуміння того, що основу логістичного менеджменту складають принципи підприємницької діяльності, які:

■ визначають організаційну поведінку, ефективність прийняття управлінських рішень та оцінку результатів логістичної діяльності;

■ формують уявлення про ринки споживачів та постачальників, конкурент тів, про логістичні технології та їх зміни, про переваги та недоліки логістичної системи, її сильні та слабкі місця, про джерела прибутків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >